Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

•1 21 Mart 1954 CUMHUKÎYET s o H A. B Başmakaleden devam küller de oluyor. Eski Miilet Parren Halk Partisi, türlü yollardan tisi bunların başında geliyordu. bir takım servetler edinmişti. Çok Parti, mahkeme kararile kapatüıp partiü hayata Keçtiğimiz zaman, dava Tem>ize giiince. parti ileri gelenleri 1954 seçimlerini kaçırmaKomünistlerin, paralarrnı nere C.HJ", rakiblerine karşı, sırf bu mak kaygısı ile yeni bir parti kurYazan: Fahri Celâl yüzden, iistiin bir durumda buluden temin ettikleri araştınlacak nu^0I•dn. Aradaki haksızlıği gider [ dular. Lâiklik prensipini de programlarına aldılar (zaten buna'mecİspanyollarla ovnadıfırmz oyunu, Roma 20 (Nafen) İtalya Baş mek. her siyasî partiyi eşit şartlar burdular). Şimdi, sayın Inönü, Cambridge, 20 (a.a.) Dün gece vekili Mario Scelba, memlekette altında. kendi imkânlarını kendi Diinja eazetesine verdiği demeç radyodan, hakir de, takıb ettım. Harvard üniversitesinde yaptığı bir Zarif bır zat bız gormıyenlere mafaaliyette bulunsn 2.000 000 komü ga>retile yaratır bir duruma ukonuşmada Demokrat Parti eski Komünistlerin kurulmakta olan niste karşı savaşmı hızlandırmakta lastırmak lâzımdı. Şekil bakımın ten anlıvoruz ki, bu partinin ya çııı bütün oluşunu ince ince anlatBaşkan namzedi Adlai Stevenson, Bah Almanya Müdafaa Bakan dır. Başvekil polis ve gızli polis dan hatalı olsa da, Biiyuk Miilet şaması ve serbestçe gelismesi uğ ü. Bu anlatışa göre İspanyollan bir runa güvenlik tpminatı istemektekomünist dünyası ile hür dünya lığı kadrosuna sızmak için teşkilâtma verdiği son emirde •ko Meciisinden çıkan mallar kanunu dir. Avıb değil ya, Türk inkılâbı çok defalar haksız haksız işler yaarasında, sulh ve işbirliğinin raümLefkoşe 20 (TJiA.) Beş hafta Kıbrısm ilhakı mevzuunda Yunatecriibelere giriştikleri par bulduk. Çok şukür biz böyle münistlerin paralarmı nereden te başlıca bir gerekçeye Havanıyordu. nın bu yolla korunabileceğine, kün olduğunu söylemiş. ve demiş danberi Atinada Yunan Kral ve nistanla iki taraflı müzakerelert bildiriliyor min ettiklerinin bütün tafsilâtıle. Su balde o kanunu ileri sürerek Türk demokrasisinin bu metodla ayıb şeyler yapmayız. Yani ne patir kl: Kraliçesi. Başbakan ve diğer dev girişmekten kaçınmışlarsa da, bumuhalefet giivensizliğinden söz etöğrenilmesini istemiştir. gelişeceğine bizim aklımız pek er hasına olursa olsun mvvaffak olt Anlaşmazhğm dünyayı mah let adamlarile Kıbnsın Yunanistana nun esasa katiyyen tesiri olmıyacaLondra 20 (Nafen) Daily ExAvrupanın en kalabahk 2.000 000 mek. sanki hoşa girmiyen her mu mivor. mak... Yok biz hiç bir şey karşılıva sürükliyeceğini idrak eden her ilhakı mevzuunda temaslarda bu ğı ve Yunan hükümetinin Kıbrıs press gszetesinin Bonn muhabirin üye, ve en zengin senelik gelir halif parri malından mülkünden ğı olmadan muvaffak olmak isteriz. Savın Inönü, son pazarlık macekes, dostça geçinme yolunu tercıh lunan Başpapız Makarios bugün davasını eylul ayındaki toplantısın den gelen bir telgraf Sovyetlerin 15.000.000 sterlin komünist partisi edilirmiş pibi bir düşünceye kapılRomada da oynadığımız oyunda Rodostan hava yolu ile buraya gel da Birlesmiş Milletlere götürmeğe Batı Almanyamn henüz resmî ma olan İtflyan korr.ünist partisinin mak yanhştır. rasını. c.Meclise kuvvetleri nisbe•decektir. Atom devrinde harbe öyle küçükçe, ne dıyorlar, galıba miştir. tinde» muhalif trirebilmesi için eöazmetmiş bulunduğunu, alkışlarla, hiyet almamış Müdafaa Bakanlığı Scelba'nın taarruzuna karşı ne gi | Milet Partisine gelince. bu teşekCÜr'et etmek intihardan farksızdır. favul diyorlar, öyle favul filân Hava alamnda Kilise erkânı ve kadro'arına sızmak için teşebbüsle bi müdafaa tecibirleri ittihaz edece ' kiıl bir irtioa yuvası haline gelmiş re aldıklarını söylerken, pazai'lığın yapmadan erkekçe oynadık, oyunBu büyük ölüm kalım dâvasında Rum ıleri gelenleri tarafından kar yaşa sesleri arasında ılân etmiştir re giriştıklerini bildirmektedir. Dün ği bütün Italvada merakla beklen tf Cımıhurivet'in iki gündür ya neden çıkmaza saplandığım dolaItalyada beklen ti. Cıınıhurivet'in iki gündür yaBatıljlann vazifesi içtimaî ve insanî şılanan Başzpapaz Makarios, çan Fakat bütün bu teminat ve teza bu tecrübeler meydana çıkarılmış, âi vısile belirtmektedir. Partilerin da oyun etmeğe tenezzul etmedea» mektedir. Bizim çocukluğumuzda Kadıköyınladığı hâtıralarında. savın Hik Meclise kuvvetleri nisbetinde adam inkılâblarla insanhğa rahat ve emin sesleri arasında Lefkoşe sokaklann hüre rağmen Kıbrısm Yunanistana Dr. Theodor Blank'm vsziyeti şifmet Bavıır. partinin içyüzünü o sokmasını, bizim bildiğinıiz. seçun yünde futbolu Rumlarla İngilizler bir istikbal temın etmek, hürriye dan geçerek doğruca Ayayuvanni ilhakı rüyasmın bir çıkmaza girdi relı bir telg.afla Ankarada bulunan lanca çıplaklıjı ile ortaya sermek leı sağlar. Halk zaten bu maksadla oynardı. Toto derler bir muhacim kilisesine gitmiş ve orada yapılan ği ve mesele Birlesmiş Milletlere Federal Alman Cumhuriyeti Şan Amiral Fechteler, Kuzey te giden yolu göstermektir.» götürülse bile orada da bir netice sölyesi Konrad Adenauer'e bildirildinî âyine riyaset etmiştir. ı te. zamanh partive hâkim olan ba sandık haşına gidip oy verir. Se vardı. Uramdu. Tahtaperde derler Atom infilakının tesirleri Afrikaya gidiyor Washington, 20 (a.a.) Son a Bu âyinde söz alan Makarios, Yu alınamıyacağı fıkri, Ada Rum halkı diği anlaşılmaktadır. Napoli 20 (a.a ) Gıinev Avru 7i mu!ı»eris «ahsiıetlerin en kısa cimlerden önce her partinin ken bir de bek varda. Şimdi hâlâ Kadıyoldan iktidan ele eecirmek uğru dini ötekilerdeVı daha kuvvetli gör köyüne geçtiğim zaman kendisini tom tecrübelerinın yapıldığı Pası nanistandaki faaliyetlerinden bah üzerinde hergün biraz daha hâkim Anlaşıldığma göre Dr. Blank me pa Muttefık kuvvetleri başkomutafik sulannda tutulan balıklar Ame setmiş ve her ne kaıfar İngilizler, olmaktadır. 1 nı Amerikan Anirah Wılliam Fech na eeri fikirleri ve gerilik cere mesi tabiidir. Bir partiye kar^ı öte görürüm, güzel oynardı. İngilizleseleyi ciddiyetle ele almış ve hslen mmımınmimilinilllllllllllllinilllllllllllllHlllıimıııraıi' vanlarmı nasıl sömürdüklerini an ki partilerin başbasa vererek müş nn de iki hücumcusu vardı: Hayrikan Hmanlarına ihraç edılmeden kadrosunda çalısan bütün memur teler, Kuzey Afrikada 10 gunluk terek liste hazırlamalan, MecKste ton, Gamber... Topu ayaklarma •vvel, Ziraat Bakanlığı memurlan lar hakkında tahkıkata girışmiştir. bir seyahat yapmak üzere 22 mart latmaktadır. Kanunlarımız, komünizmi na«ıl yasak etmisse. irticaı kuvvetleri nisbetinde temsil edil geçırince, önlerıne kimse geçemez, tarafından muayeneye tâbi tutulata Nopoliden avrılaeaktır Dr Bl=nk yakmda sılâh altına ave din simsarlıjmı da övlece vasak mek kavsrrsından değil, tam tersi soluğu doğru Rumiarm kalesinde caklardır. lınması tasarltnan yarım milyon Prenses Eşref Pehlevî etmiştir. Sosyalist maskesine biirü ne. kuvvetli partivi vurup onun alırlardı. Biz de çayıruı kenarınBatıîı Almanın ne şekilde celbedılememleketine cföndü nerek \nırdumuzda eİ7İiden pizliye yerine eecmek icindir. Böylece da, top ne olur ne olmaz, önümüza Londra 20 (Nafen) Seyyareler ceği üzerinde plânlar hazırlamakta nmdelerden ileri gelir de bir tane de biz aşk edekomünizm propajpndası yapmak prensiolerden, Tahran 20 (aa ) 'Jl Tahran 20 (A.P.) tyi haber a arası seyahat mevzuu Jzermde alâ idi. Sovyetleıin bılhf^a bu husus1953 te Musaddık tarafından mem istiven partileri hiikfimet takih edip ^eri fedakârlıklar goze alınır ve biiir miyiz? diye , Evet o koca totemmuz lan bir kaynağın bildirdiğine göre ka İngilterede günden güne art ta malumat almak icin «gölge bauzaklsştırılmış olan mahkemeve vermektedir. Bunlar Mecliste «kuvvetleri nisbetini» • pa bir talih eseri olarak ayak doMusaddık kendisini üç seneye maktadır. İleri gelen âlımlerin bu kanlığa» ijans sokmak veya bura leketinden mahkum eden mahkemenin temyi nu mümkün görmesi hu alâkanın da çahşanlar ara^ında ajsn temın Prenses Eşref Pehlevî bu sabah Tah hakkında savın İnönii çimdiye ka şan zorlanmı;. sahte bir coğnnluk kundurmak bile cana minnettL ele ıreçirilmek istenir. C.HP. nin ze havale ettiği kararının biran ev fazlalaşmasdına yol acmakta'dır. etmek için gayret sarfettikJeri anla rana muzaffer bir şekı'rle donmuş dar hiç bir zaman muhalefet güDoktor Hâmid Bey merhumun bimiifril kolunu temsil edetı TJlustür. vel tetkiki için perşembe günü açİngilterede Haviland uçak fabriraderi Fuad Bey. onlann içinde venliji istememiştir. Onun gibi lâİran Şahmın kızkardeşini nava iklik maskpsine hiıriinerek irtica cular. CD.P. iktidarmı devimıek) yegâne Türktü. Geçende ziyaretiAnnapolis (B. Amerika) 20 (A. lık grevine başlamıştır. Eski Baş kası hususî projeler bf^müh^nHısı alamnda kraliyet aılesi ve hukumet yapan, halkı inkılâblardan soğut piro'ssı alhnda bunu böylere ya me de gelmi|lerdi de cihan kadar P.) 18 kişi taşıyan bir askerî bakan ne kahvaltı etmekte ve neolan A. V. Cleaver «Financial Tızıp duruvorlardı. eıkânı karşılamıştır Bunlar arasınnakliye uçağı bugün Maryland eya de yemek yemektedir Musaddık mesn gazetesinde yazd'ğı bir mahazzetmiştim. maya çalısaıı, hattâ daha ileri ?ida Başbakan Zahidinin bır temsilletüıin bguraya yakm ormanlık bir askerî mahkemeyc pönderdiği bir kalede aya uçabilecek bır roket uSayın Genel Başkanm demed, derek Atatürke söviip sayan teşek: Ned«ı sonra Fenerbahçe Türk cisı cîe bulunmakta idi. kesiminde düşüp tutuşmuştur. mektubda «Artık sabnm tükemb» çağuıın 500 ilâ 1,000 milyon sterl ne onlann »rıkça ileri çürdükleri fikulübü meydana geldi. Galatasaray demektedir. mal olabileceğini yszmaktadır. Bu Kazadan kurtulan olmadığ^ bu kirleri halk cfkânna mazur göstedaha rru sonradır pek bilmem. N« mühendisp gör e seyyarelerarası seeabah edinilen ilk haberlerden anrebilecek midir? Biz sanmıyoruz. ÇanKayŞek gerekli bilirim, elbette pek işim değıldır. yahatler bir memleketin başarabilaşılmaktadır. Hava kuvvetlerının NAUİK NADİ Smıf arkadaşım Hikmet kuruculaleceğı bir ış olmayıp, enternasyobir sözcüsü Oklahcma'dan New •ayıda oy alamadı nndan buisiydi. nal bir şekilde ele almmahdır. York'a gitmekte olan uçakta 6 kışiTaipeh 20 (aa.) Başkan seçi t Seçim kanununda yapılacak lik bir mürettebat ve 12 yolcu buZaman, bu hakirl, top peşind» minin birinci turunda Mareşal Batl Almanyada tadilât hakkında müzakereler lunduğunu söylemiştir. koçmağa buakmadı. Fakat bizim ÇanKayŞek gerekli sayıda oy acerejan ederken muhalifler cu madde kullananlar en küçük birader Kadri Celâl, çeIskoçyada dünyaya gelen lamamıştır. Ikinci tur pazartesi güsalonu terkettiler telesıni tutmadım, kimbilir kaf Muenster 20 (Reuter) Batı nü yapılacaktır. yapışık kardeşler defa milletlerarası büyük maçlara Mareşal ÇanKayŞek, demokrat Almanya sağlık dairesinden bildiııl Atina 20 (a.a.) Yunan meclimüdafi olarak girdi. Hayri Celâl Londra 20 (a.a.) Iskoçyamn parti namzedi Hsufulin'e verilen diğine göre. memlekette tskrıben sinde, seçim kanu"unda yapılacak kulübün kâtibhğini etti. Anam Glascow şehnnde iki yapışık kız 172 oya karşılık 1,387 oy almıştır. 17,000 kişinin uyuşturucu madde tadilât hakkındaki müzakereler sıkullanmakta oldugu anlaşılmakta rasında vukua gelen bir hâdise uKadri Celâlin ayaktopu o\Tiamasıkardeş dünyaya gelmiştir. Vaktin Gerekli oy sayısı 1,523 idi. dır. na bir türlü akıl erdiremezdi: zerine, muhalefet mensublan topden evvel doğan bu çocuklardan Bir kanser ameliyatı hraeKin Birleşmif Milletler Bilhassa eroin ve kokainin fazla lantı saionunu terketmişlerdır. Hübiri 1,5 kilo, dığeri 2 kilo ağırlığın Nedir bu, çifte savurur gibl, Londra 20 (a.a) Boğaz kanGiivenlik Komevine başvutopa vuruyorsunuz, şöyle el ile dadır. Doktorun bıldirdiğine göıe seri olan bir kadının gırtlağına, miktarda kulalnıldıgı ilâve edılmpk kumetın sunduğu tasarıyı müdafaa için kcmuşmakta olan Ic Işlen Baracağı bildiriliyor birbirinize atsanız olmaz mı? Bia bunlan birbirlerine rapteden bağ kazada ölen başka birinin aort da tedir. kanı Posanyas Lıkuıezos'un, mude oynardık bunu, nazik nazik oy10 kişinin işini gören geçen sene Nıjerya'da dünyaya marmdan alman bir parça eklenWashington 20 (a.a.) İsrael bü balefetin kanaatini aksettıren libenasanız olmaz mı? diye paylar dugelmiş olan «Boko» ve «Tomal» miştir. Bu ameliyat Lancashıre'de vük elciliğinden bildinldiğine göre, robot aşçı ral mebuslardan Havinıs'e, kendiadlı yapışık kardeşlerin bağma çok Preston hastanesinde yapılmıştır. İsrael hukumeti on bir kişinin ö rurdu. sinden istihkar ettiğıni sövlemesi Budapeşte 20 (Reuter) Bır Demirbankın ilk umumi heyet toplantısı 19 mart 1954 Durumu ümidsiz olan hasta gitbenzemektedir. Bilindiği gibi Nilümü ile neticelenen Necef çölü hâ Edibimiz Yakub Kadrinln enigMacar fabrikası 10 kişiain işıni üzerine muhalefeti teskil eden 61 cuma günü bankamn merkezinde yaDilmıs, toplantı. ruznadisesini, Birlesmiş Millstler Güven tesi merhum Salâhaddın ise bir gajeryalı yapışık ikizler geçen ara ükçe iyileşmektedir gören roobt bir ahçı teşhir etmiştir. mebus derhal salondan çıkmıştır mesindeki mevzular müzıkere ve kabul edilmiftir, lık konseyine aksettirecektir. lık ayında bir ameliyatla birbirinrib futbol merakhsı idi. Her maçta Büvük kantin'.erde kullönılmak Bunu müteakıb muhalif mebuslar, îtalyan sosyalist lideri Yukarıdaki fotoğraf umumi heyetin riyaset divanını gösterİsraelin Birlesmiş Milletlerdeki mutlaka bulunur bir Fenerli idL den aynlmıştır. üzere imal edilen robot, pasta ha gerek bu hareketi ve gerekse hü mektedır, buyük elçisi Abba Abcn, Necef çö Paltosunun yakasını kaldınr, gözhakkındaki karar iptal muru yuğurm.ikta, patates doğri kumetin memlekete zorla kabul etlü hâdisesini Birleşik Amerika Dı$ leri yerde, asla maça bakmağa makta, domatesi dilimlere ayırmak tirmek i^tediğini iddia ett kleri edîldi tşleri Bakanı John Fos*«?r DuJles ile muktedir olamadan. sade dirüerdi. ta, kıyma yapmakta, kahve döğ sayriâdil kanunu protesto mahiveParis 20 (aa.) Öğrenildiğine müzakere etmek üzere hükumetinmekte ve köfte yapab'lmekbtedir. tini taşıjan bir teblie yaymlamış Gol!. Diye bağınlışınca da 2öre îtalyan sosyalist lideri Pietro den müsaade istemiştir. lardır. inim inim inler ve sorardı: Venni, Fransadan çıkanlması hakTabutta intihar Diğer taraftan Londra, Paris ve Kim attı? kındaki karann iptal edilmesi üzeBu arad? mecliste kalan mebusAnkaradaki İsrael büyük elçilerine, LŞondra 20 (a.a.) Cenaze leEğer Fener derlerse hemen yerine bu akşam Parise gelerek mu vazımı satan bir tüccar, çok garib lar hükurr.et tasar'.sını ıttifakla ve Necef hâdisesini bu memleketlerin karrer toplantıya katılmaya karar tadılâtsız kabu! etmislerdir. Dı$ İşleri Bakanlarile müzaker» et rinden kalkar, o zaman fes giyerve mesîekî bir usulle intihar etmişvermiştir. meleri içi ntalimat verildiği bildi dik, fesini havaya atar, çılgın gibi tir. bağınrdı: Sovyetlerin iade ett^i rilmiştir. 57 yaşındaki David Gibson S»Güdümlü füze filosu Yaşa Fener!. vers ismindeki tüccar mağazasınla Japon esirleri Yok eğer golü atan Galatasaray Almanyaya vardı teşhir ettiği tabutlardan birinın Milletlerarası briç turnuvası ise hemen uğursuz geldi diye yeTokyo 20 (a.a ) Sovvet RusBremer Haven (Almanya), 20 içinde ölü olarak, bulunmuştur. Montekarîo 20 (a.a.) Bugün rini değiştirirdı. Bizim Salâhaddin ^a.a.) Amerikan hava kuvvetle Müntehir, açtığı havagazi musluğu yanın iade etmekte olduğu Japon Montekarloda 350 oyuncunun işti de o kadar bağınrdı ki top bittiğl esirlerinin 420 kişilik ikınci kafırine mensub ilk güdümlü füze fi na bağlı borunun ucunu aldıktsn rakile milletlerarası bir briç tur zaman kısılmış, perişan sesıni rakı losu bugün Almanyaya varmıştır. sonra tabutun içine girerek kapağı lesi Maizuru limanına varmıştırnuvası başlamıştır Bunlar arasın ile gargara etmek için doğru meySovyet makamlarınin bildirdiğine üzerine kapatmışhr. da dünvanın en meşhur briç oyun haneye gıderdi. 2Öre esirlerin savısı aslında 460 cularından 28 i de bulunmaktadır. Japonya Lübnan siyasî idi, fakat Rus kadmlan ile evlenen Çekler geldiği zaman bizira H Bueüne kadar yapılanlarm en mü40 Japon Rusyada kalmayı tercıh münasebat tesis etti himmi olduğu bildirilen bu turnu raderler beni de sahaya sokmuşlarTokyo 20 (a.a.) Japonya ve etmiştir. vanın gayesi her hangi bir ovun dı. Arkadaşım doktor Celâl Tev«Asahi» gazetesi serbest bırakıLübnan arasında siyasi münacebetcunun en tanınmış oyuncularla fık de benim Lsranmla bin bir güçkurulduğuru bugün restren a laniann büyük bır kısmını makarsılaşarak kabiliyetini isbat et lukle içerı girmişti. Eh öyle ya heluller teşkil ettığmi yarmaktadır. kim adam, nesine gerek bilmediğl çıklanmıştır. mesidir. bir bahse akıl yorsun? Yugoslavlar bir Îtalyan Nihayet içeri girdiğimiı raman Bir Fransız Profesörü İktisad balıkçı gemisini tevkif Celâl Tevfik sormuştu: Fakültesinde könferans Ey şimdi ne olacak? verecek ettiler Benım bügim onunkinden biraj tktlîad Fakultesitıin daveti Ozerlne Trieste 2 0(a.a.) Trieste lima22 mart pazartesi gunü memleketiml2e fazla olacaktı ki izah ettim: nına kayıdlı oSilvana Marinetta» gelecek olan Paris Üniversıtesı profe Top şu iki direğin arasından adlı balıkçı gemisi Yugoslav bahri^orîerinden Dr F Perroıuc 23 marttan içeri dalarsa işte gol ona derler. Bu 30 marta kadar tktisad Fakulteatode yesine mensub ufak bir gemi taradireklerden ikisi bizim ikisi de d t i ve konferanı verecekür. fmdan muayene edilerek Yugoslav Çeklerin... Gör bakalım, neler kontrolu altındaki «B» bölgesine olacak!. cevkedilmiştir. S E M R A K E N Hakikatea de oyun basladı. Onlar hemen her hücumda biz* b a Ue gol çaiuyorlardı. Sahada Zeki ile MATS LİNDMARK ANDRE SOUBİRAN Alâeddin hücura hattında, Cafer ile Nişanlandılar. bizim birader müdaiaada idiler. Göteborgîsveç Arada bir bizim de hücuma geçti20 mart 1954 ğimiz oluyordu, olmuyordu değil, fakat neylersiniz ki onlann gayet Telhis ve terctime eden: üi bir müdafıi mutemadiyen bızım T O M R İ S Y Ü C E NASUHİ BAYDAR hücurnumuzu geri çeviriyordu. Haile Y. Mühendis kir oyuna dalmış, gitmişim, bir aralık Bütün münevverlerin okuC A H İ D T A L G K yanıma dönüvereyim ki doktor Ceyacagı bir saheser. harikulâl Tevfik. oyuna o da kendini kapNişanlandılar. lâde bir roman Bütün kıtırmış, yüzü al al, gözieri ateş saçaBebek 20'31954 tapçüardan arayınız. 500 rak bıze mânı olan iri müdafii sahife. 5 Hra. Sıparig Dr. göstererek haykırıyordu: C. Aykan P.K. 3 Beyazıd. HER 100 LIRAVA BİR Öldürün şu keratayı be!. O sırada Zeki, Zeki Sporel, şimdıki meb'usumuz, düşman kalesinin önünde pusuda bekliyordu. İlk KADIN ve ERKEK golümüzü çaktığı zaman. bizler, akKadıköy, Akbank üstü. lımızı kaybetmıştık. Eh keyfımıze 10 taksitte beğendirilmek En yüksek referanslar diyecek yoktu. Ya Zeki de boyle şartile. verebilen bir zeki idi!. Fakat yanıbaşımizda bir zat peyda oldu. Onlann hücumu kalemize (Yapı kısmı) doğru inkişaf etmeğe başlayınca, Yapmağa ve sizi üzmeden DEMIRBANK hemen tekbir aîmağa başlıyordu: vadesinde teslim etmeğe âma Allahuekber, Allahuekber, lâdedir. Müracaat: Osman Şakar Yakınd» ilâhe illallah!. Müessesesi 1 Cumhuriyet BulFakat biz hücumu kesip kalemize Kervansarey a'.tmda HALKIN HİZMETLNDE girmeyince o da fesini havaya H A K B İ Y K SIYASİ JA1AH O I I I I S Şehrimizde kurulacak olan hususl bir baoka servisleaüyor, bir Arab telâffuzile: Tel: 85750. H ^ M rinde çalışacak yetişmiş daktilo, memur ve şef alacaktır. Şanakkale maşaellâh!. diye Her blrl birer hâdise yaratacak tefrik alar : İsteklilerin kısa tercümeihalleri ve açık adreslerile bir"îrpınıyordu. Hidiv Abbas Hilmi Pasanın hâtıraları • likte İstanbulda '601) posta kutusuna müracaat etmeleri. Bu Mt meğer o zamanki Mısır Birinci Megrutiyetten Demokrat Parti ye kadar siyas! cinayetler '^onsolosu imiş, jimdiki olacak deVatikan'm neşredilmemesi için 37 yıl mücadele ettiği eser: (Müslümanlık Son 7 ğü ya... Nebî). Hele tam, doludizgin bir hıicuıa întellicens Servis Mustafa Kemali na sıl öldürmek istemiştir esnasında bir de kalın, da\nıdl, Her hafta renkli bir kapak içinde 68 sahifelik TATİL KİTABLARI hediyesi binlerc* aesin üstunde bir ses öt»rHer hafta renkli bir kapak içinde 68 sahifelik HAFTA ARASI ÎLÂVESt di: En güzel edebî tefrikalar Haydi Fener!. Döner, döner, En heyecanlı macera serileri gene yener!. Resimli romanlar P/t/fT AMERtCM • 9 54. Yılında 4 0 0 . 0 0 0 «" • Geçen günkü İpanyol maclarırj Tek bir ciimle ile Her ay çekilişinde Erenköy Etenefendi îa, tıpla « günküler gibi, aynı heasfaltında bir Apartman Dairesi,veya v<»canla dinledim. Eh demek o kaBahçeli Ey veriyor. dar kocaaamifun. Hamdolsun,.. mammammmmmmm 25 MART PERŞEMBE mammmmmm^m^ "Atom dminde B a ş P a p a s Makarios Sovyetleriı " t l E " dün Kıbma döndü Makarios'a göre Yunan hükumefi, Kıbrıs davasını eylulde Birlesmiş Milletlere götürecek Italyada kızıllarla mücadele Bir Demeç JHafiadanhaftayaj 1 Futbol I bir teşebbüsü Bir Amerikan askerî nakliye uçagı yandı Nusaddık açlık grevi yapıyor Seyyarelerarası seyahat Yunan Meclisinde bir hâdise îsrael I GARANTI BANKASI BİR KİŞİYE BİR DEFADA HEKİMLER KADIKOY HUIUSi KEŞİDE 100.000 LIRA Evet!.. Yeni Bir Gazete i KOŞUYOLUNDA DÜKKÂNLI BV Beyoğlu Terzihanesi i YAPINIZI EMLÂK BANKASI BANKA MEMURU ALINACAK TIRIİİVE KREPİ OSMAN ŞAKAR . . . Ve bu toprakların refah ve huzurunu istiyenlerîn sesi olarak çıkacağı için de adı: ürk Sesı 156OTL ^ NEW YORM DUSELDORF 509 n . PM BEKLEDİĞİNİZ GAZETE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog