Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

n ntan CUMHUKfYET bomba v« torpido lsabeti sağladıkBundan evvelkl yazımızda AmiYazan: larıru rapor ettiler. Fakat iki zırhral Halsey'ln 7 nci filo kumandanı lıdan yalnız bıri bir tek isabet alAmiral Kinkaid'in üstüste yağdırmıştı. Bu son hücumda 1400 tonluk dljı imdad telsizleri üzerin» onun Üstadm, harb tarihi ve asker bir Japon muhribi baünlabilmış, yardımına bir kuvvet göndermekük f«ıni bakımmdan büyük bir diğerleri kacmışlardı Amerikan fcle beraber kendisi asıl filosu ile i değer taşıyan bu seri yazısı, âni losu da gerı donmıiş, böylece En> üncü Japon filosunu imha etmek • olümü ile yarı kalnuştı. Arkada gano savaşı da bitmişti flzere taarruza devam karannı , «ımızm evrakı tasnif edilirken. ' verdığini yazmıştık, Devler yaralanıyor bu serinin daha önceden hazırlaAmerikan uçak gemilerlnden hadığı son iki yazısını da elde etmi<i Amiral Halsey'in fılosuna gelinvalsnan ikinci dalga, birincisinden ' bulunuyoruz. Bunlardan birince; 25 ekim günü. saat 16,30 dan5 defa daha az yani 36 uçaktan cisini geçen hafta vermiştik. Son beri 28 mil suratle 7 nci filonun mürekkebdi. 3 uçak gemisinden ', yazıyı bııgün siitunlanmıza geyardımına koşan Amiral, çok geç kalkan uçaklar, zamanında birleşeçirirken üsladın ruhunu tekra" kalmıştı. Japon Amiralı Kurıta, medikleri için hümmlan pek mütazîmlp vâdederiz. evvelce de yazdıgımız gibi, Amen•satr olamamakla beraber, bu defa kan refakat uçak gemilerini takıb karjdanna blr Japon avcısı çıkBu gemiler kdrfeee dogru »urnl ederken birdenbire gen dönmüş ve madı. Amerikan torpido uçaklan j bu sayede ertesi gün Halsey'ln kuv blr uçak gemisine, bir haflf knıva j mekte Idi. Filo toplanndan ciddî ! vetli zırhlı filosu tarafından imha blr mukavemet beklenemezdı; çüncöre. blr zırhhya Isabetler temin ı 1 ediimek tehiıkesini anlatmıştı Faettiklerini bildirdiler. Bomba uçak ' kü cepane «toklan azalmıştı. îşte | ka» Amerikan uçaklannm takibinbu fena haberlerin tazyikı İle Hallan da 2 hafif uçak gemisıne 500 den kurtuİBTiadı Evvelâ 33 uçakkiloluk bombalar isabet ettirdik sey gerl dönmek karanru vermişti tan, sonra 89 uçaktan murekkeb iki Bu karan tatbik ederken Amiral lenni rapor ettiler. Mitsrher'in kumandasındakl 8 uçak da!t;a, Kurita nın gemilerıne hücrurn tktod dslearun hücumu aona e i gemistnl muhafız kruvazörlerin re ettiler. 1 ağır kruvazorü, dev nrhlı rerken 3 üncü Japon filosunun iki j fakatinde jimaldeki Japon kuvve «Yamato» ile «Nasato» nrhlısını, kıama aynlmif oldugu görüldü tin» karşı hücumlanna devama 1 hafif kruvazorü yaraladılar. TkinBunlardan daha cenubdaki kısım. I memur etti Şimdl 2 Japon ıırhlı ci Japon filosunun büyük kısmı Uk hücumda hajara uSramıs gem! , sına mukab:! şimale piden Ameri kaçabilmlcti arnma. haşara ugrıvalerden mürekkebdi Yaraü geml ,kan filosunîa tek zırhlı kalmamış*J rak süruklpnen gemil?rden bazıl'n lertn terafmda blr kaç himaye geHal.=ey bütün süratile cenub is batJrıldı Bu sırada Amenkan umW dolaşıp duruyoHu. Bunlardan tikametinde seyrederken Mitscher çaklan, Mındoro ada=mda üslenm:ş blr nrhlı Ile bir muhrib, hareket ' de, düşman uçak gemtlerine hücu Jjapon uçakkrının hücurruna u§aiz kalmıı bir uçak genrslnl konı î ma devam etti. Evvelce yapılan ikl ramışlardı 12 Japon uçağı ve 8 AyorlardL Blraı daha Ctede saf dısı ' havt hücumundan »onra 160 uçak merikan ııca^ı düşmii^tü. o'mua bir hafif kruvazSrün etra ' tan murekkeb üçüncu bir dal?a Inrihar uçaklan flnda fld muhrfb daireler çeviri | saat 13 30 da Japon gemilertne gal26 Ekim pünü Japonlar «Kamlyorlardı Bir başka hafif knıvazör dırdı. Büyük «Zuikaku» uçak ge kaze> dedikler intihar uçaklan, de ciddl hasara ugramıa görünü mlsl 500 kiloluk bombalann isabetl Amerikan gemılerine hücıım ettiyordu. Ile batmaya bajladı ve blr kaç ler. Bir refakat uçak gemısmi ha«Ah beorm arrm talfhbn!» torpido lsabeti de aldı Geml ean ' sara uğrattılar. Bu gemi 85 61ü, 58 Amiral Halsey'in filosu, aaat T,35 ! çek'şlyordu. «Zuiho» hsfif uçak I kayıb ve 92 yarah verdi. Böylece terıberi •üratle ilerlemekte idi. 3 ;gemisi de kesif dumanlar lçlnde 52 uçak feda eden Japonlar, 1 rebiıcuk faat sarfında iki taraf ara kaldı. «Zulkaku» uçak gemisl fakat uçsk gemisini baürmışlar, 4 •ınd^kl mesafe çok azalmıjtı. ön Pearl Harbor baskını kahramanla tanesini ağır, 1 tanesini hafıf hasara d« Amerikan rırhlılan, onlann ar nndaı» blri ldl. 3 yıl müddetle A ugratmışlardı. kasında da uçak gemlleri gellyordu. merikslılara karşı harb etmlş, onAmerikan uçaklan 1 Japon muh Sast 11.8 de en fleride bulunan ve lara büvük rararlar verdirmlştl. ribi ile 1 hafif kruvazör daha baS uçak gemisl, 2 zırhlı, S kruvazör 'Geml, 15 metre bflvüklüğünde ko tırdıktan sonra Leyte deniz savaşı dfn mürekkeb bulunan Amiral caman bir «DoŞan Güneş» (Japon) sona erdl. 2326 ekim günleri araBoean grupu kl Halsey'in sancak bayrajı dlreSinde sallanarak sula smdakl savaslarda İki tarafın kayıb gemisl tNew Jersey» zırhlısı da bu ra gömüldü. Pearl Harbor'un inti lan iöyledlr: grupta ldl kendi kejif uçaklann kamı alınmıstı. Japon kayıblan: 3 nrhlı, 4 uçak dan birinm 3 Japon uçak gemisigemisl, 6 agır knıvazör, 4 hafif Inttkam darbelerl nln yarah ve hareketsiz bir halde Yanm saat sonra 4 ünrii blr hfl kmvazör, 8 muhrib, 1 denizaltıoldııklannı blldlrdl. Zırhhlar bu cum dalgası Zuiko'yu denizin di Batmaktan kurtulan gemilerin çogu Japon gemllerinden 45 mil mesafe bina gönderdi. Bu geml 1942 de az çok hasara ugramıştı. • ye varmii. bulunuyorlardı. Amiral «Homet» uçak gemlsinl batırmiîtı. Amerikan kayıblan: 1 haflf uçak jremlslnin kumanda köprüsündeki *Hornet> ln İntikamı da alındı. 4 gemisi, 2 refakat uçak gem.sl, 3 Amerikan «ubaylan gftzlerl ufukta Japon uçak gemisinden yalnıx blr muhrib, 1 hfırumbotu ve 1 denizaltı. heT an bu düşman gemilerinin dl tane kalnuştı; e d« ağır »urett» Günes. batıyor! reklerin' görmek flzere fabırsızla ymralanmış, kendi kendin» iürükBatan Japon eemUerınin topyenıvorlardı. Düşman (fSrünttr görün lenp dunıyordu. kun tonajı 305 710, Amenkahlannkl meı 6 nhlınm 405 lik ağır toplan Japon filosunda 2 nrhlınm mev ise 36,600 tondan ibarettir. Leyte btr kaç salvoda bunlan haklamaya cudiyetine ragmen, 2 ağır, 2 hafif savaşına Iştirak eden Japon donanhüîirdı. Fikat birdenbire gemiler Amerikan kruvazörile 12 muhrib, masının tonaj itibarile yüzde 45 1 180 derece dönerek simal yerine 25 mil sttratl* Japonlann üstüne batmıjtl. Amerikan kayıblan ise c»nub lstikametine doğnıldular. dogru gitti. düşman zayiatının yuzde 12 si ve Hilsev anaızın karannı değiştirmlşGOneş •batmadari evvel Amerika kendi tonai'nm yalnız füzde 2,8 i ti: maivettndeki subavlardan bltine hlar sonuncu bir hava hücumu r.f'betinde idl. gör» «ihtyar fena halde kızmıştı > daha yaptılar. S üncfl Japon filoLeyte savaşında Japon donanmaAmiral. k^rıdl arzusu ile tepmek »undan \ rlrhlı, 3 hafif kruvazör, 8 sının bel *k#Ynr§i kırılntl^tı. Aiıiral mecburiyetinde kaldığı ftrsat için: muhrib kalmıştı. Beşind vt so Ozava'nın fu sözlerl bunu pek gü«Ah benlm güzel altın talihlm!» nuncu hücum 96 uçakla yapıldı. zel lspat eder: diye hav.flanmıştı. Halsey, 3 üncü Pilotlar, bütün gemilere isabetler tBu muharebeden sonra. artık Japon filosunu takibden vazgeç eldt ettlklerini, nrhlılara 15 ve 22 blzim açık denlz donanmamız. anmistl Çünkü 7 nd filonun k5tü cak blr yard'ma rol oynayabüir haberleri fehnekte devam edlArtık donanmadan her han?i blr yordu: vazifenin ifası beklenemez. Yalnız bir kaç husust gemi bazı hlzmetler «Düşman kflrfezin afzına doj yapabllirler.> ru kendne yol açmava çalışıyor.» Filvaki Leyte savaşından sonra. «Düşman yeniden nakllye geJapon donanması artık bir daha mjlerunize hücuma gellyor.» denize, açılıp muharebe etmek ceJaponlar çeküivor; fakat Amlra! saretini gSsterememfş. yalnız uçakKlnkaid mütemadiyen yardım lslan ve küçük ?emil*rile int'har temekte devam edivordu. hücumlan yapmakla iktifa etmişVaziyet vahimleşlyor lerdir. Blr kaç dakika sonra yenl blr Bövlece «Doğan Güneş» ölkertelsıt, vaziyetin vahimleşmekte ol, nin denir kuvvetleri acı bir mağduğunu bildırmisti. Düşmanm relubivetle ortsdan kalkmış, Japon fnkat uçak gemilerlne açtığı top I güneşi Büyük Okyanus sulanna ateşl, Kinkaid'in filosunu hava gömülmüştü... desteginden mahrum bırakmıştı. Pearl Harbor'un intikamı alınıyor! ABİDİN DAY'ER Amerikada slgara lçenlerln son senelerde arttıjıru fösteren bir grafik Ikinci Dünya Harbinin denîz hava savaşlarından Yirmi yılda 1.672 gol yiyen kalcci Her maçtan sonra karısma yediği gollerîn hesabmı verir ve onun nasihatlerini dikkatle dinler Yazan: Kayhan Sağlamer Ineiltere llginın bırincı küme kulüblerınden Charlton Ath'etic'm ssm pauk ka'pc'Si Sammy Bartram 20 senedır bOfıil hızmet ett'ği kulubü ıçdn geçen hafta 500 üncö lıg macıru P o r t s mouth a karşı merasıml» oynamıştır. Bu maçta. Charlton Athletıc takıraı sahadan 31 galıb aynlmıştır. Bu münasebetle kulüb tarafından terüb edılen jübılede, Sammy BartraTn'ın akrabaian v« Charlton Athletıc kulübü 4zaJan hazır bulunmuşlardır. En meşhuru degils* da İngUterenin cn po püler futbolcrususu olan Saırjmy Bar+ram, bu vesils il« her taraftan yığmlarla tebrlk mektubu ve telgraflajı almış v kendiaıne muhtelif hediyeler gonderilmiştir. Sammy Bartram, haîıhazırda 40 ya$ına ulaşnu; bulunrnaaına rajmen, öcümüzdeki öç, dört »ene içerisınde ^ıtbol rcsleşıne veda etm«yl henuz aklından geçinnemektedir. Kızıl. yumusak r« kansık olmamakla beraber her raroan kançacakmı* gıbi görünen bir saçı olan Sammy Bartram, bugune kadaı 702 maçta kales'ni müd^faa etmiı, tam 1672 gol yemıs v. 10500000 ki»i Urafından »e>TedJlmJ5tlr 1934 senestnde, haftada 40 TOrk lirası ücretle ve profesyonel o'arak Charltoo AthJetic kulübün» transfer olan Sammy Bartram, bundan bövle futbolu. hayattaki esaı mesle 61 olarak kabul etmıstır. İrıgilteTede, ka|erüer arasınd» hâlâ paHak bir mevk\ isşal eden Sammy Bartram. 1937 senp^inin bir cumarteni sabahı evJpnTnjştj PovotHenn dafclmasına kadu bpkleyerı futbolcu, kari3inı anrıesil» bırükte evtede bıraK%rık. derhal o gıin Ar»enal ile karşılaşacak olan takımiDdakl yerini almı», S gol yeroestn* raSmen hayabnın en parlak oyunlarmdan birini »eyimlerin tihinlermr yadigâr etmiştir. Koyu bLr Charlton Ath!"tic taraftan olan Bayan Bartram, hayaü boyunca kulübünun kendi sahasında yapnuf o4dtı£u karçılaşmalarda flk defa olarak o gün hazu bulunamamışür. Bayan Bartram, her laman lçln kocasına Charlton Athletic kulübünun antrenoründen faydalı olmuşrur. İhtiyar kaleci, her maçından sonra uslu bir çocuk gıbi kansırnn karşısına otunjp lrntihan vermek mecbunyetmdedir. Genış Bammy Bartram, Wrjrtörl« b ^ yük, k~uçukl* 6» köçük olmaaaı biİ£n cndcr rastlanır lotfanlarduı btridir. lngfüa gazetoleri, Sammy Bartram için cHerkesln Mvgllisl* sıfatuu Termialerdir. O, kulüb için d* fBaba* •« difmda ıSam» olarak tanınjr. 11 jrafmdaki ^ « Moya bil» ona ı8anu diy* hitab «dar. Sımmy Bartrmm'ı& bir kimat iptal yapamıyacajı ryüik yok |iWfe Sammy Bartram karuı «« km Moya U» % o4alı mütevazı villannda asude bir hsyat sürer. Kansının yardımıle, yuvalannı Charlton Ath letic kulübünun renkleri olan kırmiD beyaza boyamıştır. Aynca gcn« ktrnun beyaz renkler* boyanrnıj küçük bir apor taalzemeai magazasuıın «ahibidtr. Onun mağazası blr ticaretharıeden ziyade bir lokalt andınr. Bütün gün istiabı 11* mütenasib olmıyan iıuan selinl lçina alıp bosaltır. Buran âdeta, Sammy Bartram'ın sayısız dostlannın blr müatemlekesi gıbidir. Het ke» teklifslzdir: çekınmeden Utedlgini yapar. Hatti, burada Sammy Bartram "a çocuklarmı emanet eden ler dahi oimu^tur. 1934 »m^sindeııberi futbol yemi*, »çnu» T» futbolu tasımıs. olan Sammy Bvtram'm gencligind* 3 Ideali »ardı: 1) tngihı milll takımında oynamak; 2) Wembley'd« Kral kupaaı fin*knd« kaJesını korumak; 3) IA% §ampiyon!ugu madalyasını btr fufl»J tultttrOn» «ahib olan kazanmak. Bütün bu ideallerin» Bayan Bartram, kocaaından, yediği bııgün u'jıynif bulunan Sammy gollerin hesabını sorar v hatalan Bartram: tZamaoı gelince, artık na Uaret «derck bir daha rukua futbola gönüj rahatiığı ile veda getmemestnJ tetnln maksadila tak •debilirim.» demektedir. tik dtnlerl vertr. Me«ud kan Ye»il aahalan terketmek mecbukoca, «lueriyetl* bu mrvruda »xa riyetinde kaidıktan sonra spor a*Unndt fikir itttfakı han] ederek kını tribünlerd» föndürecek olan ro'İTJakajaya ton vtrirler. Sammy Sammy Bartram, ebedıyete inükal Bartram. muhtelii Tcsüelerla nk •decek nadir insanlardan biridir. sık kan» hakkında larfettigi fu sözlerl«, terr* kadar mübalâga «tmemifttr. c Kannun benden tyl bir kal«d olmasına minj ycgfin* unsur, dnsıyetlnİB dlal olmt&ıdır. tfier beo lyi blr kaleci lnem, muhakkak kl bunuo yaruını ona borçluyum.> Sammy Bartram'ın tporculuğunda amatttr ruh hflklmd^r. O ndecc, yafamak için paraya ihtivaa olduft'indan pTofesyonelîiği k»rrul etmtjtir. Futbolun WT tt^anrt metaı halfn» g»'dıği tnjrüt«»d», Sammy rerıklerin» olan ebedl bnnuD «5 kolav gösterihir misalidlr. ProfesyooelltSin kabulunden tonn. tngillz fiıtbolunda hiç bir tporcu 20 sene müddetl» ara vermeden aytu kulübd» hizmet *tmemi}tır. Sammy Bartram, krulübünden »enenin 9 aytnda ayda 115, ölü mevsimi tefkil eden diğer 3 ayda da 75 er hra Ocrct alır. Aynca her 5 sened* bir k^pdisint 5700 lira Ücramıyt v«rilir. Bu rakamlar, tngütered» hir prof<^yooel futbolcu için ödemen asgarl ucretlerdir. Sammy Bartram, baska bir kulüb* tracsferini taleb tttiği takdırd*, mezkur ucretleris 3 veya 4 mUHni kazaaabiteceğiai pek iyi bildiği hald», buna tejebbüs etmez. Zira kendlain* hikim olan renk aşkı r% »Tn«t^r ruh, Sammy Bartram İçin maddiyattan kıyraetlidlr. Hikotinin zehirinc karşı vitaıtıiıt! Gazetelerd» okumu$suauzdur: Bir Amerıkalı, akci|er kanserine tutulunca, sıgara fabnkalaruu dava etmış ve bu hastahktan dolayı onları mesul tutarak taznunat ıstemı^. Davayı kazanacajı hiç zannedılmiyor, çünkü ona şoyle bir cevab verüebıür: «Sızı sıgara içmeğe kimse zorlamamıştır. Zararlı olduğunu tahmin ettığiniz bir geyi kendıniz almamahydmız » Hakiksten, dünyada çok daha zararlı şeyler vardır ve ınsanlar bunlardan akıllan, şuurlan ile sakmırlar. Yüzde yüz zararh veya »onu dlüme varabüecek jeylerı ise hükumet yasak eder veya reçeteye bağlar. Efrar, morfın. lehirli ilâclar v.s. gibl. Sigaranın zaran, hele kanaere sebebiyet verdiği henüz kat'! v« ılml olarak tesbit edılmedığıne göre. yasak edılmesi veya yapıp satanlann cezaya çarptırılması beklenemez. Bununla beraber, tutunun raran üzerinde" yıllardanberi çok konuşulmuş. bir çok bılginler muhtehf cephelerinden bu işi lncelemişler, fakat birbirine zıd neticelerden baş ka birşey elde edılememiştir. Bugün doktorlar rütünün şu ve>a bu bakımdan az veya çok tararlı olduğunu kabul etmek le beraber, dofurabileceği tehlıkeler bahsınde bırbirlerinden aynlmaktadırlar. zararlı oldugu da tesbit edilmi^tir. Fakat içüen bir sigaradan vucude şiren nikotin miktan o kadar azdır ki zaran hiç gibl kalır. Şüphesiz, günde kırk. ellı sıgara, on. 03 heş yaprak sıgarası içen veya durmadan pipo çeken kimselerm vücudüne gtren nikotin miktan o rüsbette çok olacagına göre taran da fazladır Esasen, tütüntln kanser» sebeb olduğunu 1leri sürenler de bu halin daha liyad» günde on beç, yirmi sigara İçen ve buna on beş, yirmi sene fasılasoz devam edenlerde göriildüğünü ortava atmışlardır. Bu iddialann muhakkak ki faydası olmuşrur. Zlrt |lmdi muhtelıf memleketlerde vucude tütünüıı ne gıbi zararlan oldugu hakkında derin incelemeler, ve arastırmalara giri?ilmi} bulunuyor. Bu arada Pierre Steıner adında tsviçrell Ur doktor, içine vltamin katılan türünieri içenlerde nikotintn daha az te»ir ve laran goruldüğünü tesbit etmıştır. Dr. Stpmer'in yaptığı denemelere göre içine muayyen bir miktarda P vitamınl katılan tütünün nikotınl, nescl bozm», yıpratma ve normalleştirme gibi kötü tesirlerlnden hemen hemen tamamııe kurtarmaktadır. OAHA NFLER Bu keşıf öb ilmlnce katlyetle Vabul edildıkten sonra vitamin ilâ 'esile türünün., bıraz daha pahalıya Tütünun zararh maddesi, içinde mal olsa bile. zararsız hale getırılki nıkotindir. Nikotinln bünyeye mesi beklenebılir. Fılıpındekı bır âdete gore, kaz^ra bir vazo, kase veya tabak kıran bir kimse, onun bir eşini daha abp kırmak mecburiyetindedir. Bunu yapmazsa basına veya bulunduğu ev halkın» u^ursuzluk geleceğine inanırlar. **• Çifliğe bir yabancı 3,400 akclğerl vak'annda hastalardan 560 inın kadın. 2840 ının erkek oldugu tesbit edılmiştır. Salt Lak« Oty (Amerika) da postane, evler* bir tamim göndererek, bahçeainde köpeği bulunan künselerin •vin» mektub dağıtamıyacağını bildirmiîür. Bu tamimde: «Po« ta memurlarımızın gidip geri dönmcmeleriiM tahammül •demeyiz» denllm*kt«dlr. * •» Pu«blo (Amerika) da blr eambazhaned* parajütle 113 defa atljjtnıy olan bir adam, cvindeki fll merdiveninin <1HTU»< basamağında» düsmüj v» bacsğmı farmıştır. Y A Z A N MIKA ZAN: VVflLTARl 1 Blr bahar akşamı, gün batarken, kayboldu. AkşsmüstC Aaltonen »r ftftlıje gelen yabancı orada üç Uşi ladan gelince kadın koşru, kollannı Ile kanılajtı: Biri genc, biri ihtiyar yan açarak, onu avludan karçıladı. Sesi d« hiç eski sesine benzemiUd erkek ve genc blr kadın. Yabancı, {iftliğe, gazetedeki ilânı yordu: Cırlak v» ürkek çıkmifb. ekuyarak, is işlemeğe gelmişÜ. Ma Bir an lçin kendini unutuvermif udaki adam ona ihtiyaclan olma gibiydi" tOnu gfirdfln mfl ten, Aaltodığiıu so>ledl. Pek ofkeli bir hali vardu Fakat orada kadmın cözü nen?» Kocasırdan hiç adlle bahsetmeı, fpçtiği anlaşıhyordu. Erkek kap*lvı vurup çıktıktan, ihtiyar da yatmağa başile işaret ederek hep ya <ıo» der fittikten sonra kadın yabancıyı Işe di, yahud da «içerıdeki.ı Köye alış aldığinı söyledi, yatacak yer gös verişe gitmi}, yeni dönmuştü. İki terdl, temiı çamaşır ve çizme ver saat kadar evden uzaklaşm^tı. Aaltonen kadına acır gibi, fak.it •U. Sonradan adının Aaltonen olduhınu öğrendiğimiz yabancı, yattığı gene de ciddî bir tavırla bakaraktaman kulağına duvarın Içinden u oSsbahtanberi lıiç görmedim,» Jedı Anlıyordu: Bir jey olmuşfu vr jur5U« sayılan blr böceğitı sesl geldi. tleride: .tlk gece bir uğursıu lüzumsuz seyler aormak da istaböcek ötmüştü. diye sık sık düşü miyordu. İhtiyar, elinde balta, odunluktan çıktı, o da bir sey sornecektlr. madı, dogru eve gitti. Aaltonen biKadının «o» veya •Içerideki» di raz duraladıktan «onra, kadını avye bah^ettiği kocası ayyaşuı biriydi. luda dikili bırakıp, o da ihÜyaAn Kadın onu ekseriya odasına kapar arkasmdan gitti. dı. Bir gece Aaltonen gürültüye uİhtiyar yatak odasına dogru yü yandı. İçeridekl adam kapıyı yum rüdü. İç odanın kapısı açıktı: Kıli ruklujor. tekmelijordu. (Şimdi ro din dili üzerindeki madenl kapa» manıtı bundan sonrasını okuyacak içeriden zorlanmıştı; tahtanın bosınız.) yası gıynlmiî, beyaz beyaz meydana çıkmıstı. Asltonen kadmm kalktığını, k*Kadının odasında konsolun usi pıya gidip adama bır şeyler söyledlğini isitti. fakat n« iöylediğini gözü d« aynı «ekilde zorlanıp açu anhyamadı. Birdenbirt araliKtakl mıı ve yan açık bırakılmıstı. Içinodadan müthij bir gürültü koptu: deki kâğıdlar gene otadaycU am» Herman gümgüm ^uvara vuruyor paraların bulunduju teneka kuvü v« bagınyordu, O kadar yüksek bomboytu. İhtiyann yflxfl farflrplftL fN* •resl* bagınyordu ki Aaltonen Dİlt kgan bir seydtn bahaedtr (1te yattıj! yerden duydu: Çekiçlt keskıyi «daamda önc«dıa> tOtur oturduğun ytHe, yokıa sakl?mıı v« nruuu gözlemi» •!••ehınlan gelirim ha!» cak. dedl. .Tevekkeli deül, M> Birdenbir* «ea kesildl ŞtmA crin benim çekici bulamamıstım da ı » totcd* çıt fikmıyordu ama, Aaltoaldın 6anmıştım. Key»t, bUlı» i«t». nao'faı vykunı ktçrrüjtı. Durmuj, yapncsk bir sey kalmadı artı*.. ArıUyordn. BIT yundan da! ıBana Sakin sakin konuşuyordu, yüzfl»D*I> diyordu .«Benl ne yardıma çade kıl bile kıpırdamıyordu ama, ğırdılar, ne de ihtiyaclan var.» çekicin sapma yapışan eh titriyoröyle diyordu ama, gene de bu du. Sankl bunu Oraya kendisi mahİçin pekâlâ kendisini de ilgilendirsus getirmişti: İnsanın kafası kaydığinı duşunüyor ve bu düşün e narken sert ve tarndık bir s,°ye yaonu V V.utuyordu rahatlık verir. »dam ortadar. |pıSmasJ Bix gun Avludan geçerken kadını göıdfl a Kadm basıru dimdik tutuyordu. tt kırien gururuna yediremediği halrr.f, bakmadı. Fakat derin derin, tutuk P.ıtuk •ere artık alısnujtı. Aa'tonen ona bakarkm aapaaı, scluyusunu duyriu. Iı^kırıltfaıj t>eterdi, göz ysşından beterdi bu §o tar.ayı v« kendi (eçmişini (alaa luyus. Kadın, avlunun tenhahğına hfpsınl unuttu. Karsısında kaduı çekilmJS, ruhu Ue pençeleşiyordu dimdlk duruyordu. 8açlan trkaya Gurur, nefret ve demir gibi bir va taranmıştı, yüzü rüzgftrdan taıele*Gömleğinın yakaaı açılnu», life hissi ond» kadına hâs yufka vureklilik ve iyi kalblilik namına ne güneşten varuk boynunun kaldıysa onunla çarpışıyordu. Ya bir damla bembeya* göğüs bancıya hemen oradan çekılmek, a mttstO. hıra. ağır ağır soluvan o sır.scı! Sırtı dümdüz, »ağlam yapılı blr ıneklerin yanına gitmek diışerdi kadın* Hele üzgün, fakat vakur Kadının bu lavıf ve tebun hallni ve metin hali Ue, Aaltonen'ln fögotmüı olması bile kdtü bir jevdi. züne pek güzel görünttyordu. Erte*i gün Herman lçerikı odaKadın onu çağınyordu... A ( y nın kapısını tamlr etti, kırılan y«r» nen ln bütün erkek tanh kendinl \i sağUm btr demir kapak unu'roak v» baskamna kurban «1Ü Üçüncü fün çiftliğ» kasab geldl, mik lrtegi bu çagın*a, hiç blr karineği alıp götürdü. Boynuzlaıından Iilık bcklemeden, kostu. Karsıhk çekip arsbav* »oktu. înek giderken olarak ne btr ahbabUk bekliyordu, raelul m»lul bakıyordu. Ama. n* hattl M da tatb blr *Sa. çare ki tohum 'çin pars Izımdı. bu .Berman Dayı ile köy» g*dip çiftlikte d» Idet değildi Vorc» bir »ocstıi bir arar «mpn, Aaltonen? s.ey altnaziardı Aaltoneo bunu ar Haber geldl oradaymı*. O... O bebk öğrenmiîtL nim kocam.» thtiyar «vluda, ha&r, bekliyoTju. O haft» övle geçtt Baha» lç!n / buğdav ve vulaf ektileı Maklne fa Yabaniık esvabını giymii, ba.»ına da lan yoktu, ihtivar Herrran'cık, gü eski biçün slvah bir saoka kondurneşte parıl parıl parhyan eski sepet roujtu. Kadın evden (çerl girüıce boynunda, tarlalarda btr ajagı, blr Herman, Aaltonen'e: tKdyden bir yukan gidip geliyordu. O günlerde kıx çocuk yollamiflar, o aöyledi,» toplanmıalar, hiç biri pek konuşrnuyordu. O mcv dedl: «Üç, be« bji sim için umdukları bütün jevk ve eece sabaha kadar Ylitslo'nun M manlığında Jçml?ler. Alired'ln ya=evinç eriyip gitmis.ti. runda konyak varrrı|, febirdeo geSlmdi kafalarında baska bir umud belirmUtl ama. bundan hiç tirmi}. İki oduncu vırmif bir (• samanlığın «ahlbt olan çiftçL Çtftbahsetmlyorl ardı. Nihayet bir ffün kadın geldi, Aal çinin kanaı kocasını oradaa çıkırtonen'i tarhda buldu. Hava &o mak istiyormuş. Haberi btınun içiı> ğuktu. Kararsız bir poyraz esiyor, yıllamı§lar. Başuruı belâya glregülen yüzunü buruşturuyordu. Ka bilir. Zilzurna sarho? olmujlar, badın surulmüf topraklann üzerınden ğırıp çağırıyorlarmıs.» Aaltonen elinı kujağına attı ama, ağır ağır geliyordu, Aaltonen durup ihtiyar önüne geçti: onu bekledi. Eovle bir |ev tlk defa oluyordu, # «Kamam bırak. Giderken çitAaltonen kalbinin gene gflm güm dönüp gelecefl yer gen» MLrkçü Kötü bir haberle karjılaşacağı ı^ine ten bir sopa ahrsın, daha iyi. Ne 0.rduiunu hissetti. Alçak sesle: dükkâr.ıdır» deaı döndü, oturma o do&nus gıbi kalbı bır tuhaf oWu lur ne olmaz diye ben bunu soktum Ruzgârın dladığı tarlanın gobeğin ' cetıme.> Gelir mi acaba?» dıye sordu. | iasına gitti. thtiyar, kısacaj «Tıikinıo döaüp j Aaltoaeo ahın temizlemeğe gjttı. de karsı lcax$ıya durup bakijular. I Hermao yabaniık eaketinİB düj meslnı çojdu, güdük hlr kalın sopa çıkardı. Hıç bir §ey belli etmiyen yüzünden hifif bir gülümâeyıs eaü: «Gemilerde öğıendim buru kullanmasmı» dsdi. <Şu ihtiyar baliml» bil» beni Volay kolay yer» seremezler.» Koyün ana roluna ?e!dik!eri »•kıt pencereierden baştar u^ınıp onlara bafcıyor, sonra hemen çekillı yordu İki3İ de yollaruıdao gasma<Xütfo> »ayfayı (evlrintaj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog