Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

II M«rt 19M Oscar film mükâfatının hıkayesını bılır mısınız: •ugflnlerde Hollywood ve onunk beraber bütün sinema dünyası, heyecan içinde: Senelik Oscar müklfahm kazanan artistler ve fiimeüer ilân edilmek üzere. Kazanan lar tevinecek, kazanamıyanlar üzülecek ve hepsinden ziyade, taraftarlar münakaşa edecekler, jüri haklıj dır. haksııdır diye iddialar ileri sürüjecek. Hcr eene bu böyledir, fakat şu Oscar denen şey nedir? Mükâfatm Amerikan Film Sanatı ve İlml Akademisi tarafından verüdiğinl biliyoruz. Lâkin fu Oscar ne demek? Bunun çeyrek asra yakm blr matisi var: 1931 de bir gün Akademiye, çalışmak üzere bir ku gelmişti. Muvaffak sanatkâr ve film adamlanna verilmek üzere hazırtanmıs heykeleiği ilk defa görüyordu. Hayran hayran aeyrettikten sonra: «Bounty Gemisinde İsyan» filminin kahramanlarından cTıpkı benim Oıear amcama benGlark Gable (1935) dyor.'ı dedl. Kınn bu sözlerini osene en fflzel filme, en muvaffak mükâfatı o sene tWings» (Kanatrada bulunan b4r gazetecl duymuştu, gazetesine yazdı. Boylece, film kadın ve erkek yıldızlara, destek lar) isimli film kazanmıştı. akademisinin mükafatıru temsil e leyici rollerdekl artistlere, rejisör, 1929 da pscar t Brodway, Lodis» den Jieykelin adı da • tarihten son prodüktör VJ. y* olmak üzere ayn isimli film v» onun basartistlerinra Oscar kaldı... ayn verdigi tnüklfatlar 192728 si den Bessie Love ilc Anita Page ve Amerikan film akademlsinln her nema mevsiminden başlamıştır. tlk rejisör Harry Beaumont kazandı. 1930 d» yılın en muvaffak fllmi olarak tGarb eephesind* yeni bir şey yok» seçildi v» Lew Ayres de en muvaffak artist unvanım aldı. Basrollerini John Barrymor» il« GreU Garbo'nun temail ettiklerl (Grant Hotel* 1932 nin cn muvaffak filmidir ve bu filmdeki mühim rolünden dolayı Joan Crawford da bir Oscar almıstır. . Bugüne kadar muhtelif tarihlerde, muhtelif kimselere verilen Oscarlarin sayısı dört yüze yakuıdır. Bu arada tBounty gemisinde isyan» 1935 in, cBüyük Ziegfeld», 1936 nın, «Para beraber gitmeı» 1933 ün, cRüzgâr gibi geçti» 1939 un, «Rebecca» 1940 ın, cVâdim ne kadar yesildi!» 1941 in en muvaffak eserleri olarak seçilmis, Donald Crips, Louise Rainer, James Steıvart, The mas Mitehell, Alfred Hitchcoch, Walt«r Pidgeon sırasile bu filmlerden dolayı mükâfat almıslardır. On dan sonraki Oscar'lar arasında film lerden en başta «Mrs. Miniver», tCasablanca» ve «Hayatımızın en güıel yıllan», artistleredn dt Tereu Wright, Michael Curtiz, Grtgory Peck unutulmaz isimlerdir. Yvonne de Carlo için yeni bir "âşık,, buldular! «Rüsfir Glbl Geçti» filmlnde VITICB Leiffa Ito Lcslle Howard (1939) «Rcb«c«ıt fllnünd* J<WB FonUlne iı« Laurene* OUriar (1940 Bevaı perdenln sayılı «yaman kadm» larından Tvonne de Carlo, hayatmda değilse bile, sanat dünyasında bir cok erkekIeri eskitmlştir. Şimdi onnn yanında bas rollere verecek «kahraman» bnlamıyorlar. Bunna aebebi, Yvonne'un her fllmlnd» blra« 4aka eazib Te mahir bir artist olarak kendini göstermesidir. Aym kuvvette ikl kmdut »rtistl bir fllm« vermemeye dikkat eden rejisörler bas rollerdekl kadınla erke^in bilikls aynı ayarda olmasını lsterler. Çünkfi İkl kadın artistten biri ötekini rölpede bırakırsa daha çok parlar, fibnln yıldm olur, HalbukL biri erkek; biri kadın, iki ayn cinsi temsil eden artistler birbirilp ne kadar aynı ayarda olursa film o kadar eanlı olur... Aksi halde, biri söner ki bu da filmin canlılığını kaybettirir. tste bn bakımdan «Giiney Korsanlan» isimli filml çevirirken rejisör cok tor durumda kalrruş. Çünkü filmde, bundan yüı yü kadar Sne* hakikaten yaşanrn M maeen kaduunm r eden Yvonne de Carlo o kadar yaman bir kadın olarak rtaya çıkıyor kl fibnln ba» kabramanı koraan, aönmek tehllkesin» liriyor. ürun mflddet arandıktan Te blr eoklan denendlkten sonr« şlmdl Yvonne'un yanına onnnla aanat dfiellosn yapablleeek karakterde bir artist bnldnlar: John treland. Kırkmda olm*. gına rağmen aneak otntnnda fösteren bn dellkanlı, slntdiye kadar nlsbeten ikinei rollerde rörunmnsto. Fakat, rejlsörlerin ırlzli defterlerlnde biriken notlar onn, Yvonne de Carlo'ya yenl bir «işık» aranırkes derhal battrm ge4irml# ve John «Güney Korsanları» nın ba» kahramanı olmustnr. Yukandakl resimde ikl artisti fllmln bir sahneslnde gö» rüyorsunu». Yeni Tiirk Filmleri •Casablanca» nın unutulmaı sanatfcirlan: İngrid Humphrey Bofart (1943) aEfendic* Anlasma» lsimlj filmlnde Gr«f»ry Peck'U Dorothy McGuir* (1947) İ( Errol Flynn mahkema tarafmdan, her yıl kazancının onda birini (100 bin lira) eski kansı Lily Damita'y» nafaka olarak vermeğe mahkum edilnüşür. İr D«wa Adam* cDam altında Lâley* bu dilsiz rolü Dura F11Bu seneki Oscar mukifatma ten Meryem An«» filmindeki muvaffakıyetinden tonra Hollyvrootfun en min haarladıgı «İkl ate* araaındaı muvaffak artist» olarak namzed göparlak yıldızlanndan biri haline İsimli filmde düsmüstur. Çetin rülenlerin basında Deborah Kerr gelmistir. Karamanbeyin rejisörlügünd* Ç«Tgeliyor vt kendisin» bu mükâfat ir Jean Simmons tKüçflk Beas», rilecek olan bu ctkl atef armıında» «Ebediyete Kadar» isimli filmdeki kocaaı James Stewart da «Yigit rolünden dolayı layık görülüyor. kardejler» İsimli filmlerdeki rolle brl macera filmidir. Eserde diger rini bitirmisler vt dinlenmek üıere Deborah hakikaten »on yıllarda K^Iiforniada bulusmuşlardır. bir çok büyük filmlerde üzerine al• Jan Gabin rejisörlüge basladığı mühim rolleri tahminden fazla mıs v* ilk olarak, meshur Fransu muvaffakıyetle başarmı» arüstlerromancısı Franeis Carco'nun <Sokak> isimli esarini filme tlmağa ka den biridir. Üzerind» fazla reklâm rar vermiştir. Yeni kurulan Tayfun Film, Ük y»pılmamasına ve ajk maceralarile İr Manreen OTIara yenl bir füm filmine baslanuı bulunmaktadır. dillere destan olmamasına rağmen, çevirmek üzere New Yorktan Hol «5 üncü Kat Cinayeti» adım ta#ıHoll^vood'un en çok para kazanan lywood'a gitmistir. Artiatin cPem yan bu film, heyecanh bir macera artistleri arasmdadır ve bir çok be hayaller» ismini tasıyan bu mevzuu tafimakta ve içinde bir çok büyük film şirketleri onu kendi kad fimde saf bir genc ku rolü oyna genc kabiliyetleri bir arada toplami| bulunmaktadır. yacağı haber veriliyor. rolarında görmek için hiç bir fırsaOrhan Elmasm rejisörlüğü altınİr Susan HaywoH aarkıh ve b kaçırmadan gayret sarfederler. çalğılı bir filmde rol »lrruştır. «Son da çevrilen «3 üncü kat Cinayesuz yolculuk» ismindeki bu filmde ti» nde basrolleri Bülend Ufuk, Deborah Kerr İngilizdir. 30 eylul baa erkek rolünde Stanley Ronny Alev lOmas, Mümtaz Alpaslan ve 1321 de Helensburg (İskoçya) dfl adında yeni bir artist görülecektir. Muallâ Kaynak oynamakta ve didoğmuştur. Kırmızımtrak saçh, ye' ir Mario Lanza «Serseri Kral» re ğer mühim rolleri de, Öztürk Seren BÎI gözlüdür. 1.68 boyundadır. Ti«Heidelberg» adında iki film çevir gil, Sadri Karan, Muazzeı Arçay, yatro mektebinde okumus, meşhur mek üzere mukavele imzalamıştır. Feridun Çölgeçen, Haşim Turyan Sadlers Wells balet tiyatrosunda İr Clark Gable ile Humphrey ve Adnan Kıran deruhde etmekteartistliğe başlamışür. Londrada tem Bogart, Hindistanda bir macera dir. siller verirken göze çarpmıs ve 1939 filmi çevirmeğe kartr vermi^lerdlr. da ilk filmini çevirmistir. Harb yılFilmin rejisSrlüğünfi de, bas artist Bu filmde artist türlü macera v» entrika arasında kalbindeki askı lannda askerlere temsil vermek Iiğini de kendileri yapacaklardır. Deborah Kerr «Ebediyete Kadar» filmind* Burt Lancaster İr Hedy Lamarr'in yeni kocan ve ruhunun assletini muhafazaya üzere Belçikada bulunurken tanısile beraber Howard Lee Ue ilk kavgasını ettiği muvaffak olmus bir kadın rolündebğı Anthony Bartley ile 1945 te evgerek tngilterede, gerek Amerika Caesar» onun en unutulmas rolle haber verilmektedir. dir. lenmiştir. Bugün biri yedi. biri üç da, on beş sene içinde yirmi bir rini basadıgı fihnlerdendir. Bu • Dick Powellle Debbie Reyir Hoüyırood'daki Bekllar Kuyasinda iki kızı vardır. İyi bir ev filmde rol almıstır. Bu arada «Kâ filmlerinde James Mason, Clark nolds, «Susan burada uyudu» isimli lübünden geçen sene yetmis İkl kadını. müşfik bir annedir. Musi bus Şatosu», «Yabancdar», «Siyah Gable, Robert Tavlor, Charles Bo bir film çevirmişlerdir. genc istifa etmiştir. Bu istifanın kiden, spordan hoşlanır. narkis», «Kaçakçılar», «Kış gelir y«r, Alan Ladd, Stewart Granger, • Debrs Paget ile Dale Robert sebebi, kolayca tahmin edeceğiniz Deborah Kerr 1949 da «Oğlum se», «Ne olur. inan bana!», «Haz Cary Grant, Walter Pidgeon, Mar son «Natehezii kumarbaz» isimli gibi, evlenmeleridir. Edward» filmindeki rqlünden dola reti Süleymanin hazineleri», «Quo lan Brando, Montgomery Clift ve filmde baş rolleri oynayacaklardır. ir Cyd CharisM bu sene Ameri«Zenda mahkumları», Frank Sinatra gibi büyük artistleİr Laareen Bacal «Fırtınalı De kadaki Artist Hayranlan Kulübleyı ikind derecede bir Oscar mükâ Vadis?», (aü kc.2aagustıı, gjmdjye kada£J,tHulyalarımdaki kadın», »Julius rin yanında oynanujtır. nİ2» isimli bir filmde rol almıstır. ri Buiiğince «Dünyanın en güzel NE Oscar için bu yıl HABEIt en kuvvetli namzed: "tki Âteş Arasında,, U l e Oraloglunu yakmda dilsiı rolttnde görecegiı. Bu, bir artist için her halde kolay bir ls olmasa gerek. Çünkü, dili İle ifade etmesi lizımgelen seyleri elleri, vüzfl ve daha dyade gözlertnin ifadesi ile anlatmak durumunda kalacaktır. D E B O R A H K E R R N u ı m İnan ile İnci Birol «İki Ateş Araanda» ba| rolleri N»nm tnaa Üt tnd artistleri arasında Neriman K8k Çölgeçen T» Yüksel Duru da var* blr macera filmidir. laerd» dijer sal, Temel KaramoKmud, Feridun dır. (( 3üncüKatCinayeti,, Biri fena, dlğeri İyi, U «skek kardesin hayat faciası olan (Sünefi Kat Cinayeti», haber rerüdigin» gore, bir aya kadar bltirilecek v« bu mevıim sinemalarda gösterilmeğe baflanacaktır. Turhan Atesin prodtlktSrlügundc çevrilen bu filmde Bülend Ufuk, iyi kardes, Mümtaz Alpaslan da fena kardea rolünü canlandırmaktadır. Birtncisi iyi, çahskan bir polis olmus, öbürü de para hırn yüzunden fena yollara sapmıstır. Her iklsi de iki kızkardefi sevarlerse de, fena kardef sapüğı kStfl yoldna aynlamaa ve oeaasını bulur. kadmı» olarak ilân edUmlstir. Bu unvan daha önce Yvonne de Carlo'ya verilmistL. İr Frank Sinatra kansı ile aralannda geçlmsizlik olduğuna dair çıkan haberleri yalanlayıp yalanlamıyacağını soran blr gazeteciye: tBeyanat vermek hakkı kanma aiddir» demistir. . İr Dorothy Lamoar urun müddet uzak kaldığı sinema hayatına tekrar atılmif ve dansh bir filmde rol almıstır. «Üçüncü Kat Cinayeti» nde Alev, Elmaa 11*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog