Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Darentfeden Aday aa Feyıullah B«v (asklden ağa imi», aonradan | lengin olunca bey olrmış'' piyasamn tanınmış renginlerindendir. Son harb yıliannda eincirieme denilen ticarette çok paT. kazanmıştır. Aldıgı pamukhüan bır ay »akladıktan »onra bır buçuk mHine aatıp, tekrar aynı malı bir av sonra iki misüne »atın aldıktan sinra btr buçuk ay bekletip aldıgl f:atın yüzde elll fazlasına »atarak helâlından zengin olmuştu. Karaborsacı d?ğildi. Yani malını giziemezdi. Açık konuşur. »erbest satardı. Talihli adam oldugu lçin hiç de torplle çarpmadı Kuvvetll tarafı para yememesi ldi. B Hktırdi, biriktirdl, biriktirdi E bu para denen şey de tkan» gibidlr. Çogalnca adan» aıkmaya bajlar. Mutlska sarfetmek lâzım. Haa Feyzullshın yanmda btrtal Yahudi olmak üzere üd adam çaLşır. Yako aımaarlık eder. Alınacak veya satılacak mallan o bilir, tavsiye eder. Ötekkd Şabaa. Şaban, Hacının ıerkâm harbi» dir. Haa. Sahana »ormadan iş yapmaz. Şaban, Haanın bütttn aarannı bilir. Lâkln Hao amridlr. Şabana Hxla para v»rnv"i. Akıl bakımından Şabanın fistünlügünu kabul aden Ah Şaban. bir kmm olaa a«ml damad alırdım, der; fakat tbir kjzım olsa aana vertrdira» dememVermek maatan Haa İQ£B mana«ız blr llfhr. Şaban. Harara ympttrdıgı tşlerdcn nisbeti beUl olmıyan komiayonlar ahr, Yako 5yle degildlr. Yako hero Hacıdan. hem öteki taraftan yflıde alır. Haanm yuzHeai kraçuktur. ama înuayyendir. B*j saçavak boyfeee gcçvup f^derlerkon dedlflm gibl Haa zengin olmustirf. ŞlslHe bh, LAlellde btr, Kadıkoyttnde blr apertmunı rardır. Marrrticçtılarda Oti dflkkân, Yeşflk8yd# arsalar.. Svıadiyede kftsk »ahibldlr Eeer tevatur degllse Haanın on mllyonu vardır. Hakikatte kaç par»sı olduftunu kfanaeye aftylemes Ysfth blr eeb defterlnde bütün heuablan re rakamlan yazıhdır. Bu defteri klmaoye vermea. Blr defa ArJt«raya giderken defteri *rde umıttujru için Pendikte trenden inmi», ev« dSnerek dertarl bularmk rahat •*j"!ytir. HeHflp r»j ci?nrfllglne herkestan ziyade Saban lç*r!er. Şaban, Haqnm uzaktan akrabaaı da olur Veriyor ama, ayı paıkelarl kanyor kardeş Ayı bu.. Mnin kon fürlü apartımanına firer da ne yapmaz .. Haa Bey, aenln Slalldeki apartımanın parkeleri ne halde? Orada parke falan yok. Mufamba düşettlm. O da ateş pahasına kardeş Metresl 24 lira. Ben LSlelideki «partırr.an arsasının metreslnl 18 liradan aldımdı. ln?an dell ohıyor. Bu ne pahalılık bfrsderT Para dü?uyor Hacı Bey. Su» be Şaban.. agnadık... Bu münkafa fle yanhaneden çıkhlar. Çaban sustu. Bir müddet yaya yürtldfller. Hacı Bey. sana Wr şey gftyliyeceftm am* burada olmaz. Şöyl» rahatca Wr yerde konuşalım. Bize gel... Ofanaz.. dzln hanım var. aeeuklar rar.. akrabalar rar Canıra orlardan »ana neT Btı edaya kapanır konusurus. Yok Haa Btry müıaad* «t da b«n aeni... Canını tnatma! Şimdi durup ıfanırken masraia pirmeye n« İfllumT Blza grlderis Bir lokmt bir Ş*y ycrsin! Konu^urus. Şabaa kabul ettl. Eger akrtni Utemesa, Ha« onu yemeS» Ç«8TmaxA. ÇoktandiT, harlfln kuyusu Ha«, ŞişV&t Haîasklrpui mah*H*«rtnd« kendJ apartunanmnı alt katuıda otururdu. Alb odab ap«rhman antlkaa dukkam gibl dolu, tevksiı blr halde döşanmiçtl. Stü kanapalerin fistunda h*yb« külmlcrl pcrçalan kanmuftu. Şabanla b«»beT içerl glı«rk«tıı Yahn! Mlsaflr rar.. dlyt »atl«ndl. Hacı Bayin kanaı G01«Gn Hanım, Hacnun amoa kuı ldl Çab*tu da hrl tanırdı. Bttyöran.. dly» karaıl**. H«men »ofraya otnrdular. HRCUIIB UÇ çoeufu Tardı. Btrl kı«, flclri «rkek. Kızıa adı Ümmflhan.. Ona k«ıdl armlannda ümmu derlerdl. Bn kflçflklarl baş yafianndald bu kııdı. Sonra y«dl yaşmdakl Çrtln feHrdl. Ondan aonra on yaamdakl Yaaar. Çocuklarm aofrada bıbalanna •uallar tormak idetlari TardL Kn forduı Babaajhm.. Ira^fln btw yvrada anlan öğrettlln. S«a hlg an fOrdün mfl babaaJımT. GSrdflm yavTum. O aıra Çatin kanatı... An lar bal yaparlar. An b»jrl »«rdır. An beyl arilana krabdır, Hah! Senl Darendeden aday Kıı c«vab rardi.. yapanı. ,t »i A,aJ KraJ olur muî Kraüoa... Nedlr oT Kral.. an bayi... Yani Dar«ıd»den mebusluk Krallç»... Idn namzedliSini koyan». n« derÇoeuMar kavga •tanek h m sln? Bt«B. Haa B«y mfldahala «tti. Heç.. ne diyeylm? Akh olan Byyy! Y»t«r yahu! Bura makadam bsnn rey verir mlî teb mi Nlçin? Nt İM r«n«k »»yk Myla Wtti... metrugluktan ne anlanm Raa B«y kalktı^ K^nun nlıam bümem.. eh Blı kahreler) Senim edada ukurum ama hanl mekiç«c**ix.. dadi v« Şabanla edaya • tub, sened, §epet yatamam. kapandjlar. ' O k»dar unmurıa gitme Haa A] blr alpara! dJy« btrlnd paBey. Bu i?leri t»n bllm^rjin. Şimketlııl ıflrdfl Bir*r iiıfara yaktılar di bana aöyle Darpndeden mebus 9aban t*ılerlnl tflıertk: Ife Uunm Saban, n« llamT olmak Istlyor mu»un? Ha« b^r lai«r «ok kaaad Blr kere.. au yanhaneyl Ga«idiyor. tstiyonım.. iatemeklen olur öyl« Çaban ama ne yapahmT lataya taaıyalım. Üç odalı blr da mu? Olmajı. baska şey de lanm. Ama n« jrapalımT Ba|kalan )re... Bir daktllo... Bana btr oda... Senin muavinin olayım. Ondan Ne llzım? 1» yapıyorlar. Elii Wn l!ra. Yapanlar da T«T. Kıamet n* •onra »en ya blr banka kur, ya bir sirket kur, ya da b!r yerden Han blrdenbire ffflîlerlni »carak: yapaJımT Ülen Şaban! Sen sahiden de Haa B«y.. Kıaravt adamı» a mebus çık. Bir nöfurlu adam ol Şaban »en dell misin? Ben Uymlssln be! yafma fttmam. S«D onun p«ftnt banka kurabiltr rnlyimî Paramı ki Neden Haa Bey? koaacakam! Ülen neden olacak? Ben elü Koeuyona yml Allahıa cflnfl ma err.anet ederim. Blr şirket kur. bine blr irad almm. piyacayı dolasıyoruı. Ahrsın.. Ne getirir »enede? Ne lirkrti yahuT Birfm elhnlt öyl« kısmet buhınma». Senede yörde be$ten 2500... Na yapahra Şaban! Hadl ba dekl l^ler biri güç (feçindlriyor. Onu da baskalanna pe»ke# ml çe Yfttde 10 dan 5000 üra. kabm.. blr akıl rer. Gflzel Haeı Bey.. ama elH bln Ah, ah canına yandığırn. Al kelim? llrahk irad 5000 getirmeı Burrn Mebuı ol... lah bana para vermer kl. bendt • Mebuı ol! Ülen Şaban ten deli «en de blllrsin. Olsa olsa senede aakıl rar.. eebda para yok. Haftanın Şakalan Yazan: Burhan Felek tl ile çıkan bu gasetede Haa Tey ğim paradan kamyon rutâydrnl zullahın meıiyetlari hakkınd* ya Hacı bey. »en de öyle tuhai nlar çıkıyor, hattâ Haa Feyzuilah konuşuyorsun ki.. Sanki ben palmzasile demokrasi hakkmda maka raları yemisim gibi... leler bile intijar ediyordu. Hacı Bırak onlan^ yoklama ne olbunlan aldığı zaman ürktü. du?.. Ülen bu Şaban beni rerfl ede Baktım kl... olacak gibi degiL cek. Bu yazüan benim yazdığımı bizim adamlar gelmedi... Ben ae «anacaklar.. Yann öbür gün meb delegelerin toplandıklan binanın us olunca ben bu lâkırdılann hiç önüne geldim.. birinl edemem. Vay an&aam.. Ne «Yangın var!» diye bagırdımolacak aimdi? Hay Allah cezanı verel Ülen ; Nihayet blr fün Şabandaa bir dell misin? tel geldi: Hacı bey,. bagırdım kl; toplan «C P. y» kaydohradmras. Seçim tı dağılsın.. ben de erteel gün» kaflıtimaUnJs arttı. I bin teUeyiniı.» dar bir çare bulayun,, Dagıldılar BU?. Haa bey bu parayı göndermedl DaSıldılar,. Yeter gayn.. olacaksa olsun, olmıyacakaa olmamn.. v* cevab rer Ülen çok domıu h«rthön ba( idi: Sonra? «Eldeklyla Idar» edintz.* Sonra Hacı bey» laln yalan olBu telgraftan bir hafta ionra Şa duğu knlaşıldı. Bagmrken beni göban tökün ettl.. va dojru yanhane ren bir bekcl poliae haber vermif. de Hacı beyi buldu. beni karakola.şîötürdüler.. Sonra?. Ah Hacı bey ah! Şu lenln nmahkftrUğm yok muT tfademi aldjlar.. acnln natnı Na oldu Şabap? Hiç aorma! Ülen ne olduT Ben, »en deiil mlydlnı yat Bef bin Urayı gAndermed)&. Ne Eyyy? olacak? tfademi Terdtm. AJtm* Haa Ülen bo ifi 80 bina pazarlık Feyrullah diye de lmza ettim. etmedlk miydi? AHah belâm versin.. ülen $ım Evet ama; bu kaputbezl pa di nt oiacak? ürlıjı değil.. meaele çıktı. Blr kcra Olacak bir »ey yok Haa b^y« «eni yoklamaya aoktum.. telâş'nnma.. davacı lcimse cıkms'fı. Dema be! Hantri yoklamaya ben muameleyi lptal ettirdim.. ama deîegeifre bir zıyafete patladı... C. P, yoklamaaına Naaü »oktun? üler. sonu?^ Sorma Haa bey.. T»ktt fwj Sonu Hacı bey... B«n yoklamls. Kâtibi Mrhof ettlm. tlçeye eit madan çekildım. tik.. senin kfljıdı doayaya koyduk.. Neden çekildin OJen? E fonra? Çekilm<»sem »eni dav» e d » . Sonra yoklamaya ftrdln... ceklerdi. belkı de hapsolurdun Ne oldu girdik de.. Neden be! Ben ne yapöm. Haa bilir bllmes »ftyleTne. Yoklama esnasında yangın ^'ar yoklamadan geçmeden insan mebua diye bagırdın.. olur mu? Ü!«=n kim baJhr4ıT Ülen Şaban. Neyleyim ben. O herif! BsS:ran sen de^i! lur mu olmaı mı? Benim bafundan Ben senin namına t r . geçmia ley degil ki... ben senin namına konferais v»r Ohnaz Haa bey.. yoklamadan dim. Ben senin namına ziyafet V*Tdim. Bpn senin namırs orgda adfy geçmeden olma». iıfımı koydum Şimdi karakotia Ya ben bagunsudım ya? Ha! Bak onu umıttum. Ba^ım «Ben Hacı Feyrullah deflitirn, S«<nz aday rutmaz dediler. Ben de banım* nasıl derdim. Haa bey* Val lahi »en çocuk gibi konustryorrutmıvspBJhna inandım. Ülen Şab*n.. bu kalem aaım j u n . Diyeraedtn mi? , •'. mı ki tutmasın! Nasıl derun canna. Gene ak!m ermîyen teylere kanaıyonıın Hacı bey.. bagımnz adaylık da. rivafet de™ tutmaz dediler Yani bagımsıza kim sen de,. ben de eüm» g Gitmedik mi? se oy Termeznu# Hacı bev. benim «an»tnı #>fr Eyyy? Eyyy. tenl CJ*. y» »oktuk. vaptıfcım hizır.eti sana kardefin r»p maz vallehi.. karakoida If"1 ' T* '°r ama zor oldu. dikten «onra riüşünriiım. Yoklam* Sonu? Diniel Yoklama fflnfl geldi kurulunria adm eeçince «karakol • ** *•* Aksam OstS vanhaneden aOcmak üzere irîHer. Y^ko blr çuval parti») tekllf etmis, H a a flatı befenmomiş. Şabarı bu nra eida para tutmaraafffl! KITIVS tavslye etmlctl. hıtrnsvrm da «ckafa mı de ktvak drffl. ka"!nın aovadı Kavakttr). Sfkelenmey» n« voır miuıok. dflndan bugür* t**r» döyOyor. A'ha sbn.m . AitTrı tans n« gttlıtı. Yann para ^V'eltr. »Itin da dflşer. Ü1ı?n vflkselec*k»« parayı •limde Yn IK!e"r«^T. AJtm ahrm. Ya çıkima? Ü!en i»n b«nl dell edee^tste.. înerse, çıkîrss, lnersa, çıkana... Ne yapalım bu meradL Mal al. mal... N« mah alayun» fa d«10t ça•allan mı* Yann Sbör ffin fuval gelir.. maîlar dtlşer. Parayı mflîke yato, Haa B*y. Ondan »jfeimınn tadını aldıkKiraa (rirer, aylüt verme*. Vertr, banvoyu deler. L^lelide apartıman da b)H vnr. tççHde ayı yavrusu bes liycT b'rader. tnsan dell olur. Ayı bu arı R«n« n* Haa Bey! Parmsnu ataynrı baksın1 Ulen Şaban! S«n d«U mi oldunT Senln aklın rıraa, banlm de, •fendlraa aoyleyim, param rv Vur blrbirlne. Oldu bittt. öyl» de^U Haa Bey. Ben paramı latedlğlm glbl kullanınm. Senln paranı kullanamam Canım benim de akltm yataraa Utedlgln glbl kullanıru yahu! B\^flna kadar... Buırtlne kadar kıt kanart fçmdlk Haa B#y. Sen lyi ıdamaın, hof adamaın. Etn nkıdır. Ülen Şaban.. bu llf yok mu. au eU ııkunn lifı beni Bldörecek.. vahu! Eğer ben elimi «kmaaam fu beş on parayı nereden toplardım.yahu! Sen dell mi oldun? Haa Bey AH»h Terato.. on mllyonun w dlyorlar. Onu dlyenlerln on kere AHah bellsını rerBİn. Şaban, lçl benl, dıai hfiıkMiru y»kar. Ben aybaşinı fttç buluyorum. Sert na dlyoraunT Canım urun etme! On mflyon drttflae be» mllyon da nu defUT Birak bu llfı ilnirlme doktnjyor Şaban. Aliah ne verdiyse blr kaç paramıı yar.. na olacak? Hacı Bey.. kıeacakaan bana mflsaada et tideyim. Yok yok.. hele s»yle bakahm. . JJaa bey pen arbk burada bımdan fazla para kazanamazaınl NedenT Katanamaraın! Bak etraftakl tıclrlerln klml mebua, klml şlrket, Hml de banka.. Ankaradan fellyor, Amerlkaya gldtyor. Amerlkadan geltyor, Arrupaya gldlyor. Sen da yanhaneden ev«~ evden yazıhantyt. Yahu! Geeen aena «enl Yunaniatana «otürroıedlk. Böyla tlcaret olmac. Sen artak Iraddsın! Böyle kalacaksan dlyecefim yok. Ama rOccar olacaksan.. baaka aeyler lâsm... misinT Mebus ol deyince insan o[ hır mu? Mebua olmak larhof olmak mıT H a « bey.. aen politöta yaptuj mıT Hi? aeçim» falaa karıftın mıT Yok.. ook ffikür ben öyle a*ylar* emek Termedlnv öyla laa, atfedenrtn, aen bu Ifl Ulmeain. Bllmem. doğruaun! Hah! Babana rahmet Ben bu lften bıraı çakanm. Bizim temtte ben ocak ba|k»nıyim. Na oeafı ŞabanT Parti ocağı. Ülen partinln ocafı ohrr mu? Oeafı da olur, bucagı da. Şlmdi aen onu btrak.. aen mebua olmak iater mintnT tstemet miyim Ş»ban.. Uterim ama ne lae yarar mebualuk. Hlç blr lae yaramaaa Ankarada nflfuıun olur. t»in çabuk fBHİlflr. Hükumetle dslma temas edertin! Büyük adamlar tanırmn Girer çıkar.. l»lerden haberin olur Güzel.. ama bud mebuJ yapan kim? Bana bak H a a Bey.. aen nereUain? Darendeliyim! Cip lâzıra H a a Bsy, cıp... na temijı para.. maırafm 2300 ge Nedir o? tlrir. Ototnobll.. Köyleri dolaaıp Faxla getirtR rey toplamak için Çürücü bix ae 9000 getlrir. Getlrir. Ya mebus oluraan.. ni bagımnj koyduk. Nereye koydunuz benl.. kaiese »eneda 18 bln lirm.. Dört aenede mi Şaban... 73 bln... H a a Bey, Myle konuama, kalbimi kmyorsun? Soyleeena H a a Bey. Ne bileyim.. nereyt koydunuz Ne dlyeyim Şaban. ne dlyaytm. 50 bin deyicek inaarun göx föylesene! Seçün* bağınuu oamsed olleri fatafi gibi açılıyor. dun. *•• Oldum muT Mutabık ktlmışlardı. Hao Fey Oldun ya. luDahın Darendeden namzedliÇtni Nereden belll? koymaya karar verdiler Şaban, î»te «ecim kurulunua ka&ıdı Haeıdan 10 bin Hralık blr avanı (diye rebinden roöhürlü bir kSfıd aldı.. ilk lf olarak ayda 500 llra gösterdi. Feyrullahın namzedli^ini aylıkla tanıdıfc blr arkadatını Da koydufu ve kanunt blr mânl burendeye «Bnderdl. lunmadıgı yaııb ldl.) Arkaaından Haaya aoHu: O kagiduaen bana rer. H a a Bey. Darended» meahur Buyur.. fcıa »onra bana lazıtn blr e»ml falan var mı? olacak' Var ya!.. Çarjı camll. Ne diye? Hah!. Şurayı 34 bm lira ile E, ben tekrar gidip senln hebir tamlr adeilm. sabına mitingler yapacagun.. ko Ne olacak? Edellm.. Hem «evabdır, hem Ha! Şu msdde!. de faydaaı rar. Aradan bıraj daha geçti, arbk Erfesl (ffin Darende Belediyerine »ecim defterleri yanhyordu. NihaS5O0 Ilra para pKnderdller, Çarşı yet Şaöan: camllnfn tamlri için Sabontn Daj H»n Bev, şu geri kalatj 20 birendedekl adamı da camiln kapı f ae vS.. ben artık Darendeye gidiyonım. «Bu eamll jerif meşhur tflcearî dan tftfrendeH rfeft •r*e<»«j1İBKl«i» ' •^'tstersen**»eTi"'Icendm fitf Xma fından t»mlr edllmektedir> diye btr nutuk çekmek lâzım. levba astı. Heç bana bakma! Sen bu işi Üç rfn aonra Haa Fevrullaha becereceksen kendin becer. Darendeden orur imzaiı blr te!: lyi ya i»te. gideyim? «Mnhterem hemserl. Carsı p»mHn 20 bin liraya mı gidecekstn? tamlri henimiH çok «evindMt. Si Yok be Hacı Bey.. Orada Kıt\ Darendenin mebtiTO *ornvk h zılava tebernı, öksüz çocuklara teteMHmM aevfilerimlıle rira e berru.. bir İki Mevlid okutmak 18derl».» nm. tWi gelenlere ziyafet.. anlaArkadan ayni meaide blr tel dın nu? Sonra mitinglere gelecek h»ha.. köj'lüler için kamyon kirası. yolHacı bunlara Şaban vasitasiie luk.. yiyecek, içecek, muvafaVat eevabı verdl Şöyle bir Ülen bu mebusluk ne maaatel reViiier .. rıilı şey be! «HemwH1eHmin arrnra benlm Bu bir şey mi Haa Bey.. înIçin eminHr. SaJ oinn.» giltereden bu yüzden fabrikasını Biraz ionra tjtanbul çaıetelerine kapatanlar var. D?rendeden blr tel «ldl: Ora îngiltera. Ben onu yaHemserimlı tstsnbul taeirlerinden pamam. Hnn Feyzullah Beyi Darende na Canım.. şimdl a5z ararruzda. şu mına namıed koydtıfumuzu bildl elli bin lira senin kıbnı bile kıpırririz. (Üç yflx inua) ama lmzalar datmaz. yanlı deJHl... Onu sen bana sor... Giteide Haeı bu cereyana inanGuç halle 20 bin lirayı verdl Şadı Blr »ra Şaban üarpndeye gitti.. ban Darendeye gitti. Gittikten songeldi.. Hacıya baniırdu. ra her gün Şabandan tel geüyor Haa Bey. 20 bln llra daha du. Işleri yolunda gittigi hakkuıdaDarendede bir de «:Emek» diye gazete intijar etti. Şabanın hlmme Vay annasrn. ne ol«e»k? BtLİRKİşt j f . . ^ m i f f eece ewet HaUc »toemasında S bır reyi anlatacaklar.. rakîbTerin işl Bj3& siri! Düîündüm.. ulJHpabatı bir çare bul. dedim.'ŞFtîdhra kara Oyle ya!.. koldan bir mekrub göndef41m.. Seni taruyorlar mı? « Taruyorlar.. hem dt Haa bey «Ben adayhktan vaz geçtim» d dim.. mf?sele kapandı... .* % diy*.. Bitti mi? ' '4 Ülen »en blr aahtekinn blri Bıtti. Hjç merak etm*. fcnınsln! Ey, Hacı bey.. »enln ufcruna o j dan sorra saaa hiç kimsa bir şey yapamaz.. nu da vsptık . Öyle mi?. Çok sflkur.. lftkln «u Sonundü. çabuk töyle.. yure mebusluk ne oldu, onu bana bir an Şim carpıvor. Sonra Hacı bey yoklama gü latıver Şabarv. Haa! Hacı bey.. mebuyluk nü gelHi çattı... Geln! çattı.. Allah ceznnı versin.. agnad'k miı?.. Şimdl. dinle. bu mebusluk eeldi çattı.. çatü da ne haltetti ü ! için evvelâ aday olmsk lizım.. aI tiavl'k için de yoklamadan geçmek len? Lâfımı şaşırtma Haa bey.. *el lâzım.. yoklamadsn geçmek içln. Hacı bey birdenbıre fırlavlı.. Adi çattı.. delegeler geldi.. geldi.. gelnündeki hokkayı kaldırıp Şabatua di. geHi... Ülen getlr şu teresleri •»!.. kafasına .. Yoklamadan geçmek için »emta Geldi, geldi... Ne biçün konujuyorpeçmişini... diye bir de küfür eder» Aftıı tadlie anlatma&a bırak ken Şaban tüydü... O pin buEtün Şabanla danldılar. mazsın ki.. geldiler.. toplandılîf.. ISkin Kuyulu köyü ile Karataştan bir daha ne Şaban onu andl, o* kimse yok... Sordum: «Orlar kam o Şabanı.. yon bulamadılar, gelemedilert deHa, Şaban Bahcekapıda bir M diler. Vay anam.. bende para yok . çük çantaa dükkâm açü.. geçinlsen de istedigim parayı vermedin. yor Ne yapayım şimdi?.. Haa bey bu vakadan »onra iki Ne yapacaksın.. «skiden verü ay hasta yatü.. kalb kirud dedilar. 9 2 6 13 4 8 1 Selma ile Belma kflçuktenberi birbirlerinl çekemezlerdi. Şelma evlenmia, yıllardan aonra Belmayı görmüftu. «Demek hftlâ evlenmedin? Peki, hiç l«teyen olmadı mı?» diye aordu. Belma taaı gedığine koydu: «Bunu niçin bana soruyorsun? Kocana »orsana?» Tarihten Seçme Fıkralar Perleyen: HAKKI ERCAN Hazreti İsâ'nın Merdiveni Fnad Pasa. Rusyada e!çi olarak bnlunduju nrada, Çır Blrinci Nikolay Ue âdeta dost olmuştu. Çar, bn hazırcevab •e çok teki Türk diplomatını »k nk huzuruna çatınr, onunla konusmaktan büyük bir zevk alırdı. Blr rün paşa ile sakalasmak istediği İçin: «Acaba Hazreti Muhamrued. Miraç denilen hâdlsede fökyüzüne hançi merdivenle çıktı?» diye aordn. Fnad Pa^a derfaal: «Hazreti tsâ'nın çıktıjn merdİTenU...» cerabım verdi. Çar rüldiL Bn deferli Tftrk devlet adamuun bnlo* kablllyetlndeki lncelige hayran kalmıştı. Bir sayı öyunu Bnr»A* f6rdflfrnn«« »n *ltı haneyf 1 den II y* k*d*r olan sayüa" o gekilde dlıecekslıılı ki soldsn safa, yukandan ts»t»ya ve köselerden köselere topBAZIBAZI Kadın kumıa, »öyleniyordu: tVallahi, bazan o hale gellyorum ki, »eninle evlendiğime pişman oluyorum... Sen?» Kocası sükunetle cevab verdi: »Ben de bazan piaman olmu [ yorum.» "rt 1 «Bize Atılan Taşlar» Fnad Paşa Sadrazam lken Hocapasa semtinde bflyflk blr yançın olmustu. Pasa. bundan faydalanarak caddeleri genişletmis ve Divanyolunu bugünkü hale getirmek için kaldırımlar yaptırmıştı. O zamanın gerikafalıları, hu vapılan işleri «tGâvur icadıdır» diyerek lüzumsuz buluyor ve sık sık dedikodu vapıyorlardı. Bunların basında Sehıenıini olan meşhur ihtisab afcası Hüseyin Bey dc vardı. Bir grün o civardan «eçerken. Fuad Pa s aya tesadüf edince, Sadrazamın gözüne pirmek ve huluç vapmak için: «Sayei devletinizde sokaklar ve kaldırımlar pek rahat oldu, Paaa Hazretlerl» dedl. Kar^ihk sırası jrelmişti. Fuad Pasa, onon yflznno mânah mânah baktıktan sonra, alayh bir »esle sn eevabı verdi: «Evet, bn kaldırımlar. bize atılan taslardan yapıldı.» de bnlnnan savılar. aynen muMahallenin cıkmaz gokaklan arasmda yolunn kaybetmi; hr^fsza e«1"ecek. Ancak eksikler , olan ravallı eivciv, annesinln yanma nereden gidecefelni saşırfloidurularaktır. ' mıs bulunuyor. Siz ona. hiçbir çıkmaîa düşmeden, tavuğun yanına kadar gidebiîecegl yolu gösterebllir mlsiniz? :•• • ,:,;.'V:1,1;;:,:1,1:, Çıkmaz s o k a k l a r ;:; Meselelerin halledilmiş $«killeri gazetemizin 4 üncü sfhifesindedir. 1 1 ı arasmda Dön, baba, dönelim! Daima ı«vdi|im aerefine! kadının kadar kahnm.» .Daha müsald bir lokal temlnl için teşebbüste bulunmadınız mı?» «Eir çok defa. Fakat müsbet bir netîce elde edemedik.» Biz konuşurken işlerinien dönen cocuklar. birer ikişer geliyorlardı. üizi selâmîıyor. sorsra Utirahat etrnek üzere çekiliyorlardı. İşte. çehnmiıdeki kimscsiz ve korunmâvB muhtaç çocuklar "* bir Göz aldanmasına çok giizel rak, aoldan safa dn^ru. cark nrika« hayı™<>vçT hariTiuıı tflrîü im bir ornek olan bu ovun, siıl bl TIVM T»vaa döndürün. Te içiadm, iM*»tüklerl hayll ejlendirecektir, Gaıeteyi , kerleklerin dönmege | fözünüze oldukça yakın tuta I nı föreceksiniz... KAHRAMAN Neclâ ile Selma arasında: <Ben ancak bir kahramanla evlenebilirim.» Ay tnttılmas, anne. Glde fYok canım. maballga adi yün »eyred^ylm mi? yoraun. 8«n o kadar çtrkln defil Peki. oglom. Fakat » k ı n sin ki.» «ek Kafayı çekiyorlardı. tçlerinden biri »aatine baktı: «Eyvahl Saat bir olmuşt» Arkadaşlanndan biri: «Peki. şimdi eva gidince kanna ne soyieyeceksin?» diye »ordu. ÖUki cevab verdi: tBir şey »öylemem. Yalnız 'Merhaba» devim. Ondan öteaini j o »öyler...» «Siz dışarıdan. biz i Bir ırün Toktlıyanda, ecnebi seHrlerln topİD bl r halde bnlnndugu sırada Içeri »iren Fnad Pa»a.. münaka»*lı blr konıışma cöriince. mevraan ne oldntuno «ordn. FraB«rj» Buvâk Klçisi: «Devieilerln knvvctlerinde» baksediyorus. ZatıAllnlıin de flkirlertnl alalım» dedi. Fuad Pasa rüMii ve: «Kanaatime çöre, en kuvvetli devlet. Osmanlı İmparatorluğudur» dedl. «Çiinkü. senelerdenberi. sizler dısaiıdan. bizler içeriden ylkmafa çahşıyonız da bir türlü yıkamıyoruz.» Taıısız hikiye: Kestlrme çare
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog