Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

YEDITEPE Yazı hayaünın 50 nci yılı jübiİMİ münasabeti'.e değerli muharrir Halikarnas BalıkÇMI için, bol resimlerle cfislfi öıel layt çıkardı. Zengın sanat kronikleri, hikâye v« lürlerle çıkan YEDfTEPEİyi mutlaka g6rünüz. Fiatı 30. yıllık «bonesi 720 kuru|tur. PX. 77, İSTANBUL. 9Q 6V nnı>n ut\ UlltU JU u mh u r i yet K U R U C U S U . Y U N U S NADİ DEMOICRASfNtN BÜYİJK ŞAİBİ WALT EN GÜ IEL ŞİİKLKI ÇİMEN I Tedi Türk edibi jdilimize çev rildi. Kitabda şal hakkında itraflı bir etüd de vardır. 100 U Ifl fi/18 1U.U<İO r* mektub adresi: Cumhurlvet tatanbu! Poets Kutuau: tstanbul No. 240 r«l«fonlaı : Onuml SantrmJ Rumara» : «4298 Sa» î»l«rt: (4299 Matbaa. 24290 Pazar 21 Mart 1954 «Samimî H.P. liler, eğer C. H. P. nin seçimlerde Cumhuriyetçi Millet Partisile işbirliği tahakkuk edecek olursa bu partiden cekilîniz!)) u Hikmet Bayur, dtin mühim "Cumhuriyet,, ekipı dün bir beyanname yayınladı vazife taksimi yaptı Seeim mücadelesiııi takib odocek olaıı Arkadaşlarımız hafta içinde yola çıharah yurdun her köşesini şehir şehir hasaba hasaba gezecekter İZ0N6U10AK A O Eski Millet Partisi lideri: Çünkü Halk Partisi artık Atatürk ve inkılâb partisi olnaktan çıkmıştır, hiç olmazsa çıkmak üzeredir. O A tanııı ve inkllâblarımn açık duşmanları ile elbirliği yapmıya koyulmuştur,, diyor Mefsuh Afıltet Partısınin tskı aftarı kısmı ile elele vermeyi kalideri olup partinin dağılmasın)Uİ etti, hattâ bu işı kendisi aradı. \dan çok evvel malum sebeblerCumhuriyetçi Millet Partisi eski ! t»ti/o etmij bulunan Hikmet Vlıllet Partisinin inkılâpçı kısmı Bayur, dün mühim bir beyannaıasfiye edıldikten ve içinde yalnız 'm« yayınlamtştır: Bu beyannaAtatürk duşmanları, mürteciler ve eyi aynen koyuyoruz: rtica partisi ik yapılan puarırticsa tâviz vermeyi kabul edenler lıgın bir netic* vermiyeeeği taldıktan sonra kurulan partidir Hiç bir yurdsever Türkün inananlaaıldıktan lonra C. H. P. ımak istemediği ijbirliği nihayet ger Eski hali ile yani içinde inkılâpçılar Genel Baakanı bmet Inönü, Dünya c'ahi bulunurken ona murteci dıçekleşti. Kendine Atatürk partisi •rkadas.ımsa bir demeç vererek ven Halk Partısi ise onlar çekildıkdiyen, Atanın Türkluğün derinlikpartisi adına halk efkâruu aydınten sonra Millet Partisi ile kucaklerinden gelen llhamlara uyarak latmak lstemiştir. Sayıa Inönünün aşmaktadır. Halk P^rtisi bu kucakyaptığı inkılâbların bekçıliğini tastejlal eden arkadaşlarımız şunlardır: Cumhuııvet, se~ım n'ucadslesıni takib etmek üzere 11 seçkin mukua dem«ci fudur: 'aşmada bulunmak için eski Millet layan Halk Partisi, seçimi kazanharrir ve eazeteci arkadasmdan mürekkeb bir ekip teşkil etmiştir. Bu Doğan Nadi, Mekki Said Esen, Mazhar Kunt, Ferdi Öner, Şahab a f Baalıca muhalefet partUl duartısinin halen murteci ve irtica mak, daha doğrusu bu partinin en ırkadaşlarımız dün *oplanarak gezecekleri mıntakaları aralarında takBalcıoğlu. Yaşar Kemal, Cem Atabeyoğlu, İlhan Çevik, Kâzım Kip, rumund» bulunan C.H.P., kendiâvizcilerinin elinde kalmasını bekunlü yazarı F^lih Rıfkı Atayın desim etmişlerdır. Ekip hafh içinde yola çıkacak ve butun vurdu şehir Cenab Ozankan ve Yiğit. •inl muhalefett» bulunan kanunl »miş demektir. dıği gibi bir kaç ileri gelen partihşehir, kasaba kasaba gezmeğe başlavac ktır. Arkadaslanmızın mektub Bu arkadaşlarımızın nerelere gideceklerini yukındaki haritada partiler karsısında bir hususl vazif» nin milletvekili olmasını sağlamak ve telgrafları 1 nisandar itıbaren gazetemızde intışar edecektir. Ekipi göruyorsunuz. Emınız ki kimse C. Millet Partisi•ahibi »aymıştır. Bu razifc, muhaiçin eski Millet Partisinin irtica ta Arkası Sa 6 Su 1 de Hikmet Bavur Ufetin •mniyeti davasuıı takib etmektir. C.H.P. bu vazifeyi dört * nclik tamanda kendi aleyhind» bulunmaktan («ri durmıyan öteki muhalefet partileri lehin» eiddiy*tl« takib etmiftir. Seçımlerd» blx muhalefet partilerinin birblrl»rile uğrajmamalannı T* hepsuün Büyuk Millet Meclisind» kuvvetleri nisbetind» temail olunmuuu Utiyoruz. Bu arzunun hududu dıaında bir lsbirligin» programımuı T* prcnsiplerimiı elverlali dejfldjr. Muhalefet partilennin, kuvvetleri Biâbetinde, Büyük Millet Mecliıinde temjil olunmaları hududunu afan bir işbirliği hiç bir zaman bahls mevzuu olmamıştır.» Bu sözlerile, ıayin Genel Başkan, İstanbul m;lletvekilliği D.P. yok Adayların alfabetik listesl aşağıdaneticeslz kalan lon pazarhk macerasının bir tıevl gerekçesml yap lamasına, halen şehrimiz millet dır: makta, daha doğrusu, • pazarlığı vekillen de dahil olmak üzere 79 Abrahamyan Garabet (tüccar), mazur göstermeğe çalışmaktadır. kişi müracaat etmış bulunmaktadır. Arkası Sa. 6. Sü 5 te Halk Partisinin başlıca muhalefet partisi durumunda bulunduğana •iiphe yoktur. Bu sıfat» dayanarak C.HJ". idarecilerinİB bir (muhalefet fiivenliği) davasını benimsemelerini de iyi karjılamak gerekrir. C. H. P. genclik koüan (çenel Ancak mnhalefete (füvenlik Istivemerkez kurulu başkanı Dr. Suphi bilmek için muhalefetin güvensiıBaykam dun saat 11 de il merkelik içinde bulunduğunu önceden zinde bir basın toplantısı yapmışkabııl etmeli^zdir. Bugün Türkitır. Dr. Baykam demiştir ki: «Yayede bövle bir eüvensizlik bulunkm bir gelecekte Türk milleti dört tan arasında, asker! »aha da dahil olmak üz«rt j Moskova 20 (a.a.) Moskova radyosu 1920 dnğnnu iddia edenler, ortaya iki yıllık mukadderatını yeni ellere çok taraflı bir isbirliğini derpiş eden bir paktın mişal koyuyorlan Halk Partisi devretmeğe hazırlsnıyor. C. H. P. mart gecesi, Tass Ajansının bir teblığıni yayınyskmda akdedıleceğine dair yayınlanan Türkiyelamıçtır Tass Ajansı bu tebliğınde 18 mart tarimallarının hazineye (eri almması, bu mıllî ırade yoklamasına kendıPakistan tebliğinden gonra, Sosyalist Sovyet hınde Sovyetler Birlığı Dıs İşleri Vekil muavini bir de Millet Partisinin kapatılsmi sunmak için ciddî bir sorumCumhuriyetler Birligi hükumeti aşağıdaki hususZorin tarrfından Mo^kovadakı Turk maslahatgüması. A r k a s ı S a . 6. S ü l d e lan Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin ıtttlama zarına tevdi edılmiş olan notamn metnini verC.H.P. mallannm alınıs şekHni Adenauer, Harb Okulunda talebelerin gosterilerinl (eyrederken arzetmeyi lüzumlu görür: mektedir. doğru bulmadj£unızi vaktile bnMezkur tebliğden ve aynı zamanda iki memBu metinde şöyle denilmektedir: rada biz de uzunboylu anlatmıştık Arkasx Sa. t. Sü. 6 da Geçen 19 şubat tarihinde Türkiye ve PaHsBir yasama organı olan Biiyiik Millet Meclisinin her hangi bir kimse, ya da bir kurul hakkında bir mahkeme ilâmına benzer kanunlar çıkarması, rejimi dururluğa kavuşturacak bir gelenek yaratılmasına baslangie olamazdı. C H.P. mallan meselesini hüküm yoIn ile çözdiirmek elbette daha iyi Idi. Yalnız su var ki, şekil bakımmdan yanlış olmakla beraber o hareketl ruh ve mana itibarile büAnkara. 20 (Telefonla) Al Adenauer'le Rörüşmelere bu sabah Kahire 20 (T H.A.) Kahire rad tiin bütün haksız saymaya da immanya Federal Cumhurıyeti Şan da Başbakanlıkta devam edılmiftır. yosunun bu akşam bildırdığine gökân yoktur Tek parti rejiminde, re, Rus Dış İşleri Bakanı, Mosko Arkası S. 6, Su. 3 te devletin avnlmaz bir parçası ola sdlyesi ve Dış İşleri Bakanı Bir ay kadar evvel Mısır hüku ileri gelenleri tarafından da kabul vadaki İngilız büyük eıçisıni Dış rak sosyal bünyemizde vazife gömeti tarafından fevkalâde salâhi edilmiştir. Moskovadan Varşovaya İşleri Bakanlığma davet ederek, yetlerle Moskovaya gönderilmif o geçen heyet Polonya ile de bir taNADİR NADİ kendisine bir nota tevdi etmiştir. lan 5 kişilık Mısır heyeti evvelki kas andlaşmasının esaslarını tesbıt Dünkii seçimde bir kadın avukat Arfcaat Sa. 3, Sü. 6 da Bu notada, Türkiye Pakistan reyini kullanıyor geceyarısı Semplon ekspresile Sof ettikten sonra, dönüşte Sofyaya uğ paktı protesto edilmekte ve bu yadan şehrimize gelmiştir. General Arkası S. 6. Su. 3 te Yazısı 6 nct sahı/emizde pakttan doğacak mesuhvetin tamaNagibln şahsl temsilcisi Salâhaddin men Türkiyeye raci olacağı bildiEldin Hidayet başkanlığındaki herilmektedir. yette, Ticaret Bakanlığı müsteşarNotada, bu paktın Orta ve Yakm larından Abdel Mecid Badr ile Baçarkta hiç bir eüvenlik temın pdekanlık ileri gelenlernden Ahmed miyeceği. bılâkı? bu noigeHç sulhu Fuad, Hasan Ragıb ve Muhammed Arkası Sa 6 Sü 2 de Halıl bulunmaktadır. Bütün dünva tarafından alâka ile takib edilen bu zıyaret Moskovada Mısırla Rusya ara=Tnda bir ticaret andlaşması İm7=lanması ile son bulmuştur. Moskovada bir müddet kalan Mısır heyeti Sovyet Demeç D D.P. yohlamasma şehrimizden müracaat eden 79 kişinin listesini neşrediyoruz Milletvekilliği yoklaması SovyetRusyaTürkiyeye için yapılan müracaatler yeni bir nota verdi Moskova hükumeti, Türkiye Pakistan paktının C.H.P. gencük tedafüî bir pakt olamıyacağmı ve Sovyetlerin kolları seçimde güvenliği ile de alâkalı olduğunu ileri sürdü vazife alıyor Nota, Ânkarada hiç bir âlâka uyandırmadı, Sovyetlere verilecek cevabm, bundan evvelki cevabî notalartmızdaki esasları ihtiva edeceği belirtiliyor Baro Başkanlığına dün Abdorrahman Yola seçildi Almanyaya borcumuzu taksitle ödeyeceğiz Arfenatıer'in başkanlığındaki Alman heyetile göriismelere dün de devam edildi Rusya, İngiltere ve Holandaya da birer nota verdi Rusyaya giden Mısır heyeti şehrimizde Kore Beşinci Değistirme Birligi dün gitti Milli takım f utbolculan dün şehrimize döndüler Bugün başiadık Yeni Resintlî Rontanımız: Seferihisarda toplanmakta olan dırma. vapurl«uıle grtmi^tır. bir bolük askeruı katıldığı m«ra edilmis, g e m i l e r u z a k l a ş ı n c a y a k a Önce Selimiy» kışlasında bir m« simle vapurlara binmişlerdir. Ko.e beşinci değistirme birliğin» lar asksrt nnarşlar çahnmıştır. jehnmizden ıltihak edecek birllk rasim yapılmıa, oradan Gilat» rıhDejHştirm» birligimiı kalabshk ReamimU bu ayrıUsın intıbalarıim saat 16 da «UludaJ» vt «Ban tumna |*O«B «rlarimlı bande ^ bir halk kütlad tarafından u taabit «divor. ~ '" Meş'uıtı Pırlanta George» Simenon'un şaheserlerinden biri Kahirede dün yeni hâdiseier eldu 3 bomba paüadı, ihtilâl konseyi fevkalâde bir toplantı yapü Kahire 20 (a.a) Bu sabah saat 9,30 da Kahire üniversite binasında bir bomba patlamıştır. Can kaybı olmadığı, sadece bina duvarlarının hafifçe hasara uğradıâı bıl. Arkası Sa 8. SiL I d« Bugünden itibaren 6 nci »ahifemizcta ' MUli (akım futbnlcu1<<rı dün Yr^ilfcn\de kendilerini karşılıvanlar araıuıda (Yazısı 4 üncü sab<femizdedir) "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog