Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

VO N TU H R Borçlar Kanunu iki cild Tercüme eden Avukat CEVAD EDEGE Satıs yerleri: İstanbulda Üniveriite Kitabevi. Ankarada. Akba ve Berkalp kitabevleri. umhuriyet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ ?Q V3 nımı UllCd tn\ aatn Ifl fi/17 Felgnl * t mektub •dresl; Cumhurivet Istanbul Port» Kutıuru: istanbuJ No. 248 fU 5ayi 5 1U.OÇ/ Mtfanlaı : ümum} SaatnJ R u m a t u : «4288 T u tılarl: M298. Matbaa. 24290 Andreas En yeni * 4\üm usu 1leri Çeviren: T Bn terbiyeli ve hiç bUmediği inı bir mua Karton dldli ELER ıijıın bile edeceğı D.P. nin aday yoklamaları bir hafta tehir edildi Genel Kurulun kararı diin gece yıldırım telgraflarla bütün il teşkilâtına bildirildi İstanbulda seçnen kütükleri dün sabah asıldı, Âdanada D. Pârti aday listesini nerkezin hazırlaması kararlaştı, İspartada C. H. P. listesi belli oldu ki muhalif parti arasındaki paıarhk miisbet bir şekilde yiiriir görünmüyor. Şu bir kaç gün Içinde taraflar bir anlaşmaya varamadıklan takdirde teşebbüs suya düşecek, 2 mayıs seçimlerinde her koyun kcndi bacağmdan asılmak dıırumu belirecektir Bununla beraber dünya siyaset tarihinde benlerine rastlanmadık bu macerajiıtı j hikâvo. kolay kolay unutulmıya1 caktır. Atatürk inkılâblarını yü1 rütmek iddiasile ayakta duran, bii ] tiin tasavvurlannı bu esasa göre hartrladığını söyleyen CJ1.P. nin, başlıea dayanak noktası Atatürk düşmanhği olan CJVI.P. ile işbirliğine kalkışrnası, hattâ böyle bir i$birliğini aklmdan geçirmesi, yenir yutulur hatalardan sayılmamalıdır. Dün sabahtan itibaren şehrin muhtelif yerlerine asılan seçmen kütüklerinde isimlerini anyanlar Bir Fransıı devlet adamının bir BÖzü vardır: Bu suçtan da feci bir şcy, bn bir hata! Demiştir. Aynı MMÖ ter*ine eeTİrtrek son pazarlık macerası hakkında da kullanabiliriz: Bn hatadan da ağır bir harcket. bn bir suç! Diyebiliriz. Böyle derkeıt 4e CJI. T. yi değil, fakat C.H P. nin idareaini ellerinde tntan fözlerini ihtiras büriimn; a;ırı partizanlar takı I « n M.H.. I III I • ^ 1 ~iz~.^4İ^' »J^fa•nını kasdettiğimizi belirtmek iste0f \* •• • riz. Bir an duşünelim: Şu demokrasiyi yurdumuzda niçin geliştirmek gayretindeyiz, neden arada birl cecimlere başvnnıyor, insan hakla ' nndan »öz ediyor, hnkuk devleri tnsaa haklan gibi terimleri ağzınızdan eksik etraiyoruz? Roma 19 (Nafeni Itslyanın partisine karşı harb ilân etmiştir. Bütün bnnları elbrtte ferde de yeni Mario Scelba hükumeti Av Scelba komünistlerle mali, ekonofer veren, ferdin düşüneesine say rupanın en kuvvetli komunıst par mik ve kültürel sahalarda müca Arkası S. 6 Sü. 7 de (P besleyen ve teminatlı Hr hürri tisi haline gelen italyan komünist yet havası içinde kendi kendini Idare eden milletler sevivesine bir •n önee ulaşmak amacı ile yapıyona. Teminatlı hürriyet demek, her feyrien önce azmhihn hiirriyeri denekrJr. Memleket çoeunluju oyunu Ttrdi mi. istediği hüknmeti kurabilir, içeride ve dışanda uyrun törPireden kalkan vapurlarla «lüğii politîkayı (füHpbilir. Fakat bir çok Yunanlı Avustralhiç bir zaman eoğnnluk azınlıjin I Oyuncularunızı getire n uçak, %\% yüzüncfen dün haklanna teeavüz edemez, onun ya, Brezilya, Kanada vesair gece gelemiyerek Atinada kaldı fikir htirriyetine balta vnramaz, I memleketlere gidiyorlar Tİrdanını baski »ltına alamaz. Bir Atina 19 (Reuter) Yunanistnsan beğendiği dine bağlanır, ditanda en aşağı 100,000 kişi işsızlik lerse Hininl de?i?tirir. BnnHan yüzünden başka memleketlere hicötürıi Allahtan baska kimsrve heret edip hayata yeniden başlamayı •ab vermek zorunda deçildir. tasarlaTiaktadır. Oysa ki eski Millet Partisi ileri 1956 senesine kadar 17,000 Yugelenleri bu düşüncenin tam tersini Arfcasi Sa. 3 Su, 6 da •avunmakta yıllardanberi avak direyen kimselerdi. Her gittikleri yerde jferilik fikirlerini masum halka aşılamnya ralmyor. AtatürküB memlekeH gercek hiirröpte kavu^tnrmak nğruna basardı|i inkılâblan dine ve mukaddesata karsı sanki bir tecavüzmii? gibi pösteriyorlardı. Bu arada en fazla hücum ettiklcri varlık da füphesiz Bursa 19 (Telefonla) Bir ay Diin gece Millî takımı karşılamak iein Yeşilköye giden Atatiırkün kcndisi idi. evvel Yenışehir ilçesinde üç arka(ruplardan biri Bu gerilik politikasının temsilcl V azısx 6 nct sahijemizde daşile birlıkte esrar satarken yakaleri bir gün Halk Partisi ile uyuşlanan Mustafa Mestan adında biri rnak isterlerse, buna şaşılmaz. hele şehrimiz ağırceza mahkemesınds hiç kızılmaz. Geriliğin prensipi yok Arkası S. 6. Su. 3 te tur. Onlarca gaye uğruna her va•ıta mübahhr. Fakat Cumhııriyet Halk Partisinin böyle bir işbirlisini bir an bile aklından geçirerek irtioa organlarile pazarlığa girişntesini inkılâb tarihi ileride mutlaka acı kelimelerle kaydedecektir. Partive hâkim olan ve parti adma karM tarafla muz;ıkereve girişen adamlsr kimleıse bunların sırlında ağır bir vebal yükü vardır. İşbirlij! fikrini benimseyerek yazılarile Halk FarNADÎR NADİ Arkası Sa 3 Sü 5 te Cumartesi 20 Mart 1954 İNKİLÂP a Pazarlık Ankara 19 (Telefonla) D. P. Genel İdare Kurulu bu akşam Adnan Mendeıesin başkanlığında yaptığı topiantıda aday yoklamaiarının bir hafta geri bırakılmasmı karara bağlamıştır. Arkası S 6 Sü 7 de «Tahsil 25 yaşında baslamalı!» İnçiliı eğitim mütehassısı Livingstone'un «yetişkinler eğitimi» ne dair konferansı alâka ile takib edildi Mılli Eğitim Bakanlığı ile tngiliz Kultür Heyetinin davethsı olarak şehrimizde bulunan, İngılterenın tanınmıj eğitim mütehas Arkası Sa 3. Su 4 te Nenderesin nezdinde yapılan ilk topiantıda Alman alacakları ve kredi mevzuu da görtişüldti Cumhur Başkanı Bayar, dün Batı Almanya Başbakaıu şerefine bir öğle ziyafeti verdi Ankara, 19 (Telefonla) Alman* ya Federal Cumhuriyeti Şansblyesi ve Dış İşleri Bakanı Dr. Adenauer ile gorüşmelere bu sabah saat 10 da Başbakanlıkta başlanmıştır. Arkası Sa 6. Sü. 3 da Dr. Adenauer ile flörüşmeler başladı l>un Başbakanlıkta yapılan toplantıdan bir görıinüj İtalyan hükumeti komünist partisine harb ilân etti Binicilik ekibi bugiin Fransaya gidiyor Amerikan Temsildler Neclisinde de komünistlerin kanun dışı edilmesine dair projenin görüşülmesine başlandı Kartalda esrarlı bir hâtlise Fidan dikmek için bahçesinl kazan kadın, 30 sene önce »Idüğü tahmin edilen bir insan iskeleti buldu Kartal müddeiumumiliği esrarengız bir hâdisenin tahkikatına elkoymuştur. Karhktepede 118 nu Arkan Sa. 6. Sü. 6 da Tecrübeli subaylar ve lyi yetiştirilmiş atlarla yola çıkacak ekip 4 bcynelmiM müsabakaya iştirak edecek Yunanistanda Millı futbol takımımız 100 bin kişi bu sabah gelecek hicret ediyor Cumhur Bajkanı Celâl Bayar, Çankayada Adenauer ile birlikte Çarşıkapıda dün gece çıkan yangın «Osman Güztl» mağazası ve «Marmara» fofograflıanesi lamamen yandı Bc\ nclmilel konkurlara katılacak •üvarilerimizden Salih Koç tCumhuriyet» kupası il* Yazısı 6 nct sahıjemızde Mecidiyeköyünde dün akşamki Dun akşam üzeri Mecidiyeköyünde gürültülü bir hâdise cereyan •tmiştir. Jandarma Er Okulu mürettebatından Aziz Bakacak, Şevki Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Güzel, Sıhhaili Müsabakamız Elemeler 26 mart günü Şehir Komedi Tiyatrosunda yapılacak Güzel ve Sıhhatli Çocuk müsabakamızın resim neşretrae safhasının bittiği malumdur. Şimdı sıra elemenin yapılmasına ve neticenin alınmasjna gelmiştir. Bu maksadla matbaamızdaki büroda müsabakaya girer Sa. 3, Sü. 6 da Bir esrar satıcısı müebbed hapse mahkum oldu "Cumhuriyet,, ekipi yola çıkmak iizere Yeni Seçimler Arifesinde Abone dolandırıcısı Yıırd Ne Diyor? Heyelandan 80 haneli bir köy kayboldu Şibinkarahisara bağlı olan bu köy halkı, hayvanlarını alarak Yanjından bir görünüj kaçtılar; fakat eşyalarını Dun gece Çaışıkapıda bütün sem nin gayretli çahşması neticesinde et kurtaramadılar ti telâşa düşüren bir yangın olmus rafa sirayet etmeden sondürülmüsGiresun 19 (Telefonla) Gire ve iki dukkân ile üzerindeki kat tür. Arfcast Sa. 6. Sü. 4 te sunun Şibmkarahisar kazasınm tamamen yandıktan sonra itfaiyeKürzak köyü evvelki akşam vuku Arkası Sa. 6 Su 4 te Çocuk üç sahte gazeteci yakalandı ** Cumhuriyet YARIN « Yeni Resimli Romanunız: Meş'ıım Pırlatıta,. Yarmdan îtibaren neşre başlıyoruz Georges Simenon'un saheserlerincfen biri Onbir arkadaşımız kendileri için tayin edilen mmtakaları bir ay müddetJe karış karış gezecekler Cumhuriyet, bundan evvelki seçimlerde yaptığı gıbi gene bütün yurda şamil olmak uzere buyuk bir anket tertib etmiş bulunmaktadır Filhpkika yakında yola cıkacak olan 11 arkadaşımız kendilerine aynlan mıntakalarda bir ay müddetle şelıir şehir, kasabn kasaba, hattâ köy köy KPMTek veni seçimleı aıifesinde yurduo ne düsiındüğünü tesbit edecekler. seçim mücadplesini görecekler. mrklııhla vp tpiırsfiaıls hiınlm eazetemize bildireceklerdir. Cumhurivet ekıpinı teşkıl eden arkadaîlarınuz şunlardır: Doğan Nadı. Mekkı Said Esen. Mazhar Kunt. Ferdı Öner. Şahab Balcıoğlu, Yaşar Kema!, Cem Atabeyoğlu. Ilhan Çevık. Kâzım Kip, Cenab Ozankan ve Yisjit. Arkadaslannni7 bir kfiç ı?ün iı*in de peyderpev mıntnkalarına ha( reket edefeklerdir 1 nisandpn itibaren ilk yazılan n^şre başlayacağız Pazar İlâvesi Amerikadan dönmüş olan arkadaşımız Doğan Nadi «Yedi Dakika» lanna yeniden başlıyor! HafUnın Anstklopedisl., Y»s«. dığımıı şehıri, sinema ve kadın .ahlieleri. ieçllmlı hikâjeler, •«. nat, tarlh ve meraklı bahlsler renkli karlkatur ve tablolaj, fıkr» ve ellencelerle & 1 #W^ 1 ''"î Yannki ilâvemiz gene bir mecmua zenginliği içindedir Sanıklar yakalandıktan sonra Zaman zaman bazı ticarethane ve dbıikalara giderek kendilerme ba=ın mensubu süsü verdıkleri iddia olunan üç kişiden müteşekkil bir Arkası S. 6, Sü. 3 l ı Müvezzilerden istemeyi unufmayın 4U* U*US)P YOLCU YOLÜNDA GEREK... v • % ,* V . ı •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog