Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Lanocol dldinuin •« 1yı f f cUndır Cildtnir kurvttlandirm. OIM k*dı(e jrumufik' b(im v« pçek Uıelıjıo) »eren. nhtrK bir maddedir. Bu »addeyi ih»iva «deıı KREM dö BOTE harika bir fflıellık krtmidir. KREMdoBOTE l'wvaxccl amtlalu PABİS fı'iı r//A umhuriyet KURUCUSU: Y U N U S NAU! nın»n yil UIIUJ « I • Ifl fi9Q . lU.O^y r*d«x«f »• mektub adreal: Cumhuriyet Utanbul Porta Rutusu: tstanbul (Vo. 246 rtltfonlv : Omuml Santral Numaraaı: »4298. Yazı U>eri : 24299 Matbaa: 24290 Varlık'ıifc mart sa§âı gene 32 sahıfe olarak. Nu*|llâl^tac^Salâhaddin Batu. Bedri Ratırm: Fazıi Hüsnü: Ziya O. Saba. Orhan'HİBftüpâlu. Haldun Taner. Halikarnas ?§(rncç.ısı. Basaran. Bâki Süha; Sai^ Faik; Bek^r Sıtkı: Necati Cumalı. Sua&TaS&'i^rkhaddin Kud ret. Yasar Nfftıi ve .djİhk bir çok yerli yabancı imzajîkrın zengiı yazılan ile A İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı, dün bir basm toplantısı 3 portorikolu, samiin locasından 30 yanarak tasarının yanlış anlaşılmış olan hükümlerini izah ettî İspat Edelim Ankara, 1 (a.a.) İsktmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı, Büyük Millet Meclisindeki «Geçici Encümcn. larafmdan tetkik edilerek son şeklini alan <Petrol !;anunu. ile ilgili olarak, bu sabah saat 11 de, işletmeler Vekâletinde bir basın toplantısı yapmış ve pelrol ksnunu tasarısı hakkınd» basın mensublanna izahat vermiştir. İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı demiştir ki: t Hazırladığımız petrol kanunu tasarısı, muhalefet partisine mensub arkadaşlarımızın da iştirak ettiği Geçici Encümen. dc 39 topUntı yapılmak surctile tetkik edilerek hüKumetle tam bir mutabakat içinde son şeklini almış bulunmaktadır. Kanun tasarısının gayesi, mevcud olduğuna kat'iyetle inandığımız petrol kaynaklarını. kısa bir zamanda kıymetlcndiıip memleketin hizmetine sokabilmek için, yerli ve yabancı hususî teşebbüs tarafından aranmasına ve işletilmesine imkân vermektir. Memleketimizin akaryakıt ihtiyacı 1944 yılının 140 Yeni Petrol tasarısının Amerikan temsilciler aldıgı son şekil meclisinde suikasd Yeni bir atom infilâkı Sah 2 Mart 1954 çıkmıştır. V pî' fX " £V el ateş ettiler, 5 mebııs yaralandı ütçe kanununun Büyük Mıllct Meclisindc kabu A r k a s ı S a . 6. S ü . l d e Amerikan atom encrji komisyonu lünden sor.ra Başbakan Adnan Mcndeıes tarafından soylebunun yeni bir silâh olduğunu neıı tcşekkür nutku, 4 yıllık Dcaçıkladı mukrat Parti çalışmalannı ortay» koyarken, eski güdümlü devlet Washington, 1 (A.P.) AmeriidarCM sistemini bırakıp ileri hürka atom enerjisi komisyonu, Pasiriyet şartlarına doğru hangi güçfik okyanusunda kâin Marchall talüklcıi ycncrek nasıl geçtiğimizi »ııklayan bir karakter taşıyordu. kım adalarındaki deneme slanında Sa>m Mendcresin «bir intikal devbir atom silâhının patlatıldığını buri ' diye vasıflaadırdığı son dört yıgün açıklamıj, bunun «yeni bir sila tupluca bir giiz attığımız zaman, lâh» olduğunu da kaydetmiştir. bu çok kısa tarih parçasını şimdî gonül fcıahlıjı ile gcride bırakabiAnkara. 1 (Telefonla) BuJBu konuda kısa bir tebliğ yayınliyorsak, bunun, sorumlu hükunıet day stoku hemen tamamen erimi| lıyan komisyon başkanı Lewis Straorganı hesabına öyle sanıldığı gibi vazıyettedir. Son defa yapılan tauss, infilâkin seri halinde yspılakolay ve zahmetsiz başarılmı; bir i; leblerden bu kısnunın önümüıcak denemelerin birineisi olduğunu olmadığmı kabul etmek gerektir. deki mevsim rekoltegile karıılankaydetmiştir. Bu denemeler sıraSona crip ermediğini henüz bilmeması gerekmektedir. İsraelden sında bir hidrojen bombasının da Hacı Nagib, yeniden Cumhur Baskanı olduktan sonra diğimiz. fakat öldürücü ihtilât tehbaşka Viyanadan da 50 bin too infilâk ettirileceği anlaşılmaktadır. (Radyo FotoAJ'.) likclorini hcrhalde arkada bıraktıbuğday siparis; edilmiştir. Elde kağımız «intikal devri» boyunca genc iite itibarile daha üstün vasıfta iktidar büyük engellerle karşılaşsert buğdaylar bulunmaktadır. mi'tır Bu aıada e«ki iktidar ilcri Celenlerinin içine düştükleri ruhî konıplcks, demokratik gelişmemizin BALKAN BASIN PAKTININ İMZASI Türk, Yunan ve Yugoslav basm tesekkülleri temsilcücrinin daha hayırlı bir tempo ile başarıl Ankarada toplandıklarını ve bir Balkan Basm Paktı yaparak imzaladıklarını bildirmiştik. Resim. bu tönıası hususunda köstrkleviri bir '•ol rende İstanbul Gazeteciler Cemiyetini temsilen bulunan ve paktı imzalıyan başyazarımız Nadir Nadi pakün oynamıştır. Sayın Menderes, eski önemini belirten konuşmasını yaparken aluuıuştır. Devlet Başkanının 1914, 1945, 1946 hattâ 1950 yıllarında söylediği nu(uklardan parçalar okuyarak o zanıaııki iktidara hâkim olan hürriyet anlayışını belirtmiş, 14 mnyıs »«çimleri neticesinde bu anlayışjn yüzde yüz denilecek bir şekilde de? ğişmesine işaretle aradaki tezadı bir «amimiyetsizlik ifsdesi olarak »a•ıflandırmıştır. Demokratik hayatın tcmeli fikir mücadelesinde olduğuFuad KöprüHi. paktın Hartum, (Sudan), 1 (T.H.A.R.) de yaralanmıştır. Hâdise, Hacı Nana, fikir mücadelesinin temeli müsbfit neticeleri hakkıntia Bugün Sudanda ciddi karışıklık gib'in, Sudan parlamentosunun açıde her^eyden önce samimiyete daar rıkmış, yedisi polis olmak üze lış törenine iştirak etmek üzere Tanjug Ajansı Müdürünc yanmak gerektiğine göre, Başbakan Arkası Sa. 6. Sü. S de re 22 kişi ölmüş ve yüzlerce kimse dcmeçte bulundu tarafından önümüze serilen manzarayı mümkiin mertebe aydınlatAnkara 1 (a.a.) Dış tşleri Bamakta fayda umuyoruz. Iktidarda kanı Profesör Fuad Köprülünün da, muhalefette de samimî olAnkara paktının birinci yıldönümn mıvan şahıs veya zümreler bulumünasebetile Yugoslav Tanjug Anabilir. Milletin sağduyusuna güveVÇAK YOLCUSU DEV KA Arkası S. 6 Sü 7 de nildikten sonra, samimilerin samimî Ankara 1 (Telefonla) Dış İşleri miştir. Köprülü, üç memleket basın DIN. Londrada bir tiyatroda olmıyanlara ergeç galebe çalmaları Bakanı Profesör Fuad Köpriilü bu mensublannın hazırladıkları paktı Başbakan, İstanbul Darülşarkı söylemek üzere Berlinden gemukadderdir. Mesele, iktidara ve gün saat 11 de misafîr Yunan ve memnuniyetle karşılamış «Gazetelen Miss Van Dyk, «dev uçak yol» ya muhalefete samimiyetsizliğin lop Yugoslav gazetecilerini kabul etfünunu mezunu Sabri El Arkası Sa. 3, Sü. 4 te cusu» ilân edilmistir. Yukanda» lu bir halde mıısallal olmasım onleAsali'dir, 3 ay içinde yeni mcktir. Çiinkü bu takdirde bahis ki resimde, Londra hava alanında seçimler yapılacak konusu olan artık sosyal bir hastabiletini veren Miss Van Dyck gölıktır. Onunla vaktinde savaşılmazŞsm, 1 (T.H.A.) Suriyedeki rülmektedir. Bu dev şarkıcı kadısa hastahk bünyeyi kemirir, netiktnh hâdiseleri müteakıb yeni hünın boyu 2 metre 44 santimdir. cede millet zayıf düşer. kümet bugün kurulmuştur. Bu akşam partiler arasında varılan bir andlaşma gereğince, bu hükumet 3 Başbakanın ortaya koyduğu mlay idare edecek ve bu arada genel naller birer gerçektir. Ne yazık ki seçimlere gidilerek, memlekette ye bunların sayısı nutukta gösterilen• niden normal parlamenter hayatı25 senedenbcri yürürlüktc olan imtiyaz hakkının dcvam lerden de fazladır .Sayın eski Dev! nın teessüsü sağlanacaktır. Dün Taksim Cumhuriyet âbideain» eeleok koyan kadınlar edip ehniyeceği hakkmda hcniiz bir karar verümcdiğinlet Başkanı bir zamanlar «Deği;Fakat beş siyasî parti arasında mez $eflik» sıfatını kabul etmif, den bütün sigorta çevrelerinde mütcreddid bir bu şekilde bir anlaşma yapılmı? olSon 24 saat içinde 5 kadıri benünsemis rt bu sıfatın gerektirdurum hasıl oldu masına rağmen, yalnız iki siyasl diği yetkileri bol bol, doymak bilintihara teşebfcüt etti; be$i partinin ve müstakillerin hükumFti mez bir hırsl» kullanmıştır. De1929 yılındanberi faaliyette bu 1160 numaralı kanun hükmüne u İstanbulda Celâl Bayan karşılama teşkil etmiş olmaları gene bazı ıhmokrasi modası bölgemizi »armağa îunan Millî Reasüransın kanunla yularak, inhisarm işletme imtiyazı, de hastanede tedavi tilâfların henüz halledilemediğine hazırlıkları: Atatürk Köprüsü başladığı zaman da değişmezlik sı tayin edilmiş bulunan inhisar hak 262929 tarihüıde 7720 sayılı kaaltına alındı delil sayılmaktadır. üzerinde kurulan tak fatını üzerinden dehşetle atmakU kı dün sona ermiş bulunmaktadır. Arkası Sa 6. Sü. 3 de Arkası Sa. 6. Sü. 4 te beraber «Uslu orurunuz. can sıkıcı Son 24 saat zarfında şehrimizîe şeyler söylemeyiniz, beni seçiniz, beş intihar vakcsı cereyan etmi«, Kadınlar BirlijH tstanbul Şubesi, 19 yıl önce kadmtenbu rejimt alışacaksmız» parolası be? kadm muhtelii vaşıtalarlı inti • mıza tanınan milletvekili seçibne hakkuun yıldönümönü altında bir müddet durumu idarey* hara kalkışmıştır. çalışmıs., adım adım gerilemis, nibir bayram «larak kutladı Kasunpaşada Aynalıçefme tncehayet millî iradenin baskısı altında kaş sokağında 54 numarah evde oteslim olup yerinden aynlmıştır. Türk Kadınlar Birliğuıin İstan .bir çelenk koyarak Türk kadınhğı ruran İkbal Köksal isminde 26 yaAtatürke rainnet duygulannı «tnda bir kadın, kocası bakır im3bul Şubesi, Türk kadınının ilk Onun şimdî bambaşka bir yol olarak Millet Meclisüıe girdiği 1 Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Arkası Sa 6. Sü. 3 d« tuttuğu ve en ileri demokrasi haymart 1935 tarihinin 19 uncu yıldöranlarını bile gcride bırakan bir Bunlar Tatar Türklerinden olup nümünü dün zengin bir programla hürrivet hasreti içinde yanıp kavNew York 1 (AP) Memleketi Mançuryaya sürgiin edilmişlerdi kutlamıştır. rulduğu doğrudur, Bir kaç gündenberi havanın ivi kısmen açılmış olduğundan «Öde ne dönmek üzere evvelki gün New Kadınlar Birliğinin İstanbul ŞuPanmunjom, 1 (a.a.) Kore Fakat böyle yaptığı için sayın ieşmesi dolayısile Boğazın muhte miş. şilepinin Boğaza girip çıkan York'tan ayrılan Türkiye Cumhur mütareke anlaşması mucibince si be Başkanı İffet Halim Oruz, saat eski şefi samimiyetsizlikle suçlan lif yerlerindeki buz parçaları eri gemi kafilelerine kılavuzluk etme Arkası Sa. 6. Sü. S de 14.30 da «Kadın Haklan Üzerinvillerin mübadelesine bu sabah dırmak biraı insafsızlık olmaz mı? meğe başlamıştır. Karadeniz yolu Arkası Sa 6. Sü. 3 de de» mevzulu bir radyo konuşması başlanmış ve çoğu Tatar olmak ü1950 scçimlerinden 5 gün öncesine yapmıştır. Türk Kadınlar Birliği zere 19 kişi komünistler tarafın merkezinde saat 15 te toplanan üye kadar ordu disiplini ve otoriter dan Birleşmiş Milletler Kuman ler ve davetliler, Taksim âbidssine % ^ devlet mcfhumlarmdan başka hiç danlığına teslim edilmiştir. bir idare feklile fi'len temasa gelİade edilenlerden 11 i Tatar memiş, hele ömründe bir gün olTürklerinden olup memleketleriniun muhalefette bulunmanuı tadıden sürülerek Mançuıyada yaşanı veya acısını tatananuş bir komumağa mecbur edilmişler ve nihatan, bir yüce başkan birdenbir* yet Seule gelebilmişlerdi. bütün yctkilerini kaybederek halk arasına iniverirse, onun düşecegi • psikolojik hali bağışlamak, hiç değilse anlamak lâzundır. Eski Devlet Başkanına kıyasla bugünkü iktidar ileri gelenleri çok daha tecrübeli. çok daha olgun Müsabakalarda bazt sürprizli bir durumdadırlar. Onlar ilkönce, menkubiyet ,daha sonra muhalcfet neticeler clde edildi yıllarının bütün ıztırabmı halkla Bir müddet evvel kendilerine ga İzmir, 1 (Telefonla) Serbest beraber yaşamış, hiir adam olazeteci süsü vererek fantaj yaphk gürej seçmeleri bu gece de Sergi mamanın ezginliğini yüreklerinde ları iddiasile yakalanan 4 şahıs dün Sarayında yapıldı. Şu nihai neticeduymuş, şcfe ve şef sistemine karVilâyet binası içüıde bir foto mu ler alındı: !• az çok tehlikeli şartlar içinde habirini dövmeğe kalkışmışlardır. 52 kilo: Birinci Osman Şit. ikinçarpışmış, nibayet muzaffer olCihad Barışta. Ayetullah Koca ci Ayhan Buharah, üçüncü Ahmanın şerefini kazanmış insanlarmemi. Rasim Tinaz ve diğer bir med Bilek. dır. Eski Devlet Başkanının buarkadaşları son defa şantaj yaptık57 kilo: Birinci Mustafa Dağısgünkü hürriyet aşkını samimiyetları iddiasile yakalanıp Emniyet tanh, ikinci Ali Yıg, üçüncü Vezir BURASI BİR KUM ÇÖLÜ DEĞIL. KARADEMZDIR Karadenizdc kuzeyden inen huzlar arasında sizliğine yoracak yerdr. oını takdirMüdürlüğünc getirildikleri zaman Ta,. NADİR NADİ motörümüz sıkırmcs bunları kurtarmak üzerp denize acılan İmroz tahlisiyp ecmisinin eeçirdici malumdur. Gbrdüğünüz resim, bu gemiden alınmıştır ve göz alabiidiğinc uzanan saha, bir kum çölü de 1 resimlerini çckcrck sazctelpre ve 62 kilo: Birinci Bayram Şit, ikin Arkait 5a. 3, SıL i te Arkası Sa. 6 5u. S de Bu iş değil, asıl mesek İstanbul sokaklarını geçEbilmek... gil, Kâradenirdır. Arkası Sa. 6. Sü. 4 t ı Washington 1 (R.) Bugün Birleşık Amerika mebusan meclisind» Portorikolu şahıslar mebuslar üzerine ateş etmişlerdir. Samiin loct» sına yerleşmi» olan bu adamlar temsilciler mecllsi üyeleri üz*rin« otuz el ateıj ebnişler ve be# mebusun yaralanmasına «ebebiyet v«rmlslerdir. Polisin verdiği tafsilâta göre. n miin locasına girmeğe muvgffsk o Arkan Sa. 6. Sü. 6 da Buğday stoklanmız eridi dün misafir goruştu Ankara Paktının ,Hajcıya bir suikasd teşebbüsü oldu vuku bulan yıldönuittü çarpışmalarda 22 ölü? yüzlerce yaralı var Hacı Nagib Sudana gitti ve orası da karıştı Surivede dün Yugoslav gazetecileri Ticaret ve işletmeler Bakanlarını da ziyaret ederek malumat aldılar yeni kuruldu Millî Reasüransııt müddeti dün bitti İntilıar •• •• gunıı Kadmlarımızın Meclise gifişlerinin yıldönümü Boğazdaki buzlar erimeğe başladı Celâl Bayar programmdâ televizyon Korede iade edilen sivil Türkler Bir fotografçı Vilâyet binasında İzmirdeki göreş seçmeleri sona erdi dövüldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog