Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

itTCT 19 Mart 1954 f V I N Y L EX SUN*Î DERİLEKİ Bembeyaz I ÇİİNKÜ: ' v İ N 1 lı t. .\ a u N l DERLEfU: üoıir.di, d,ıv aım«<:, çatlarr.az, soyuimaz, sabunlu su ile yıkinır: Asid ve alkaliye dayanır; ?on derece sağlamdır. V İN Y L E X SUN'Î DERİLERİ: Otomobü, otobüs, möble, sincma, vapur, tren döşemeleri; meşin caketler. Banka, otel, g3zino, mağaza, fabrika; yazıhane; lokanta; hastane, koltuk, kanape ve sandalyalan için gayet elverişlidir. Fahrika: Kadıköy Rıhtım Cad. İzzeddin So. No. 6 İ S T A N B U L i TURSÎL /a Y/K/YO*. SADETTİN AKKOÇ Dahiliye Mütehassısı Kadıköy Bahariye caddesi Bahariye Apt. No. 25/3 Tei: 62831 İ L Â N Olü S. ve R. Gerton koleksiyona aid • Sevre. fabrikaları mamulâtından kenarları enli pembe çevreli ve yüksek kıymetli bir yemek tabak takımı halen vâki dava mevzuatı dahilinde bulund.uğundan, Bayan Marsıl Sindlerin (Tel: 40113) muvafakati alınm.dıkça mczkur takım satılamaz. Muhtemel herhangi bir satış. teşebbüsüne katşı kanunî yollara müracatle itiraz ve müdahsle olunacağı ilân olunur. D O G U B A NTIDOT NEİLE ' DU AĞRISI ADALE ROMATİIMASI ' YANIKLAR GUNES YANIĞI ARI.BOCEK SOKMASI KESİK • YARALAR 'KAŞINTI EKIEMA ERGENLİK • D O N U K CRIP fl * 31 K * RACASAN?! En iuisi şüphesiz Almanca Bilen Bayan Aranıyor Oğleden evvel veya öğleden sonra çalışarak Müessesemizin Almanca muhaberatım idare edebilecek, daktilo bilen bir bayana ihtiyac ı vardır. Müracaat: Firuzağa Çukur j Cuma ?okak No. 20. as ^ g ^ ^ î^? ^ S ^S\ LEVENTTE BİR VİLLÂDIR Açacağınız her 100 Liralık hesabla bir knr'a nnmarası alabilirslni/. MART İKR A M İ Y E S İ |g : gJt?: 1 fc' . ' "•*:"•• • DER1 ÇATLAKLARıNDA VE ' TRAJTTN SONRA KULLANıLıR FiATI : 7 5 K r s ^ OO MART ^** SON ÎŞTİRAK unudur. NYLON ÇORALARI # Fevlcalâa* sağıamlık # Fevlcalâd't püz«I RACASAN? SATILIK ARSA Küçükbebekte deniz görür ve üç kath inşaata müsaadeli büyük bir arsa içindeki ahşab binası ile accle satıhktır. T.fsilât için (82890) numarah telcfom miiraca?t edilmcsi. D O G U B A I \ K Otobüs Garajı Yıkama ve Revizyon Binaları için Tesisat ve Techizat Salın Alınacaktır, Ankara Elektrik, Havagazi ve Otobüs İşletme Müessesesinden: 1 Mücssescmiz yeni otobüs garajı yıkama ve revizyon binaları için muhtelif tesisat, techizat, takım ve âletler teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 2 Bu işe aid idarî ve fennî şartmme Müessese veznesinden 25. lira mukabilinde shnabilir. 3 Müessesemiz arttırma ve eksiltme kanununa tâbi olmadığı gibi, ihaleyi yapıp yapm?makta serbesttir. i Ilgililerin ş?rtname esaslanna göre tanzim edecekleri tekliflerini 3 mayıs 1954 pazartesi günü saat 17 ye kadar Müessese Umum Müdürlüğüne göndermeleri ve postada vuku buhcak gecikmelerin nazarı itibara alınmıyacağı ilân o!unur. (3260') •i S A T I L I K •« Kaptıkaçtı Kamyonet Stüdcbaker markalı yeni vaziyette bir kaptıkaçtı kamyonet satıhktır. 43519 No. lı telefons müıacaat cdilmesi rica olunur. ren kler KÜBİN Turkıyenın en luks'^İÜ' çoraplarıdır. i SERMAYEDAR ARANIYOfi Türkiyede ıik defa olarak rakibsiz bir şekılde kurulmuş. olan bir fab. ıaya 40 5 bın liralık bir sermayedar aranmaktadır. Ü Tel: 44182. "» İsanbul üububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracalçılan Birliği Umumî Kâtibliğinden: Umumî heyet toplantısı hakkım?a: 18 Mart 1954 perşembe günü yapılacağı bildiıiîmiş olan yıllık umum! heyet toplantısı. ekseriyet nisabı sağlanmdığıncian Birlik statüsünün 15 inci maddesi hükiirnlerine levfikan 25 mart 1951 peışembe gününe bırakılmıştır. Sayın Birlik azisının saat 14.30 da Ömer Abid Hanında Birlik içtıma saJonunda bulujımaları rıca olunur. (3261) ORİJİNAL FABRİKA AKSAMI En meşhur otomobil. kamvon. otobü» ve traklör markaları, babrikalarından ı;ıLarkeu AutoLite ile leohU edılır. AutoLite ile m ü e p h h e z a r a b a n ı z m plpklrık Ifrtirıatında h e r h a n a i Mr parçavı dcğijtırraek ıra[> r l t ı j ı 7,anıan orijinal'• AııtoLite Kabrika akfarnını t r n ı b r l n ı e u ı z uıerjtaatiniz i ı a b ı d ı r . ÜUTOLITE ygS£ KAN KUVVET ŞURİ BUyUk faydalar tafllar UZANIUROİ kmdime ıfî ı KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR Sicil numarası erki penc çalı*k = n şoför aranıyoı Müracaat: Galats Tünel caddesi Zincırli han sokak No. 9 Kâmil Ellialtıoğlu Tclefon: 45055. 1 II AuloLite orijinal Fabrika ak«amı ile arabanızın en ikti"a<ii şckılde (,'alijtığıudHn enıın olabılıreiuız. YENi GİBI İM SAGLAR ff Türkiyc Umnm Milme»sili : INGILIZ KULTUR HEYETt Ellerinize bakıldığı zaman, "temizliğe itrna ediyorn dedirtmek zor bir şey değildir. Ihtiva ettiği Enomelon maddesi sa~ yesinde fevkâlade kullanışlı ve uzun ömürlü olan CUTEX bu hususta size müzahirdir. 15 rtnk arasından kendi renginizi kolayea seçebilirsiniz. İngilizce kurs.srınm 1953 1954 ders senesi üçüncü devresi için kayıdlar Beyoğlu Erkck Lisesinde 24 mart çarşamba, 25 mart perşembe, ve 26 mart cuma günleri saat 17 ile 19 arasında yapıiacaktır. ne kadar OTOTÜRK (Tak*irn. FJcrcp Paşa Cad. 7) Servis tstasyoau: Dolapdere cad. >o. 129 EN MEŞHUR MARKALAR AUTOLITE KULLANIR İYİ TRAŞ OLMUŞ ERKEĞİ KADIN BEĞENİR! Nail Brilliance İşçi Sigorfaları Kurumu Satınalma Biircsu Başkanlığ'ndan: Mavı alevh " Aladdın " petroi sobasmın kuvveth ve çabuk yayılar hararetı. yakıldıktan bırkaç dakıka sonra odanır her tarafmda hıssedılıı Portatıf sessiz. kokusu; vetemızdır Buyukçe bır elektrık sobası kadaı hararet temın eder "Aladdm' pecrol soba lan tesır ve gostenj bakımından eşsızdır \r.\\ veşıl rengınde paılak mavelıdır Tam doldurul duktan sonra 16 '^aat de vamlı olarak vanaı 1 Kurumumuz sağhk tesisleri için lü?.um;u olan 120.000 netre idrofıl gaz ile S000 kilo ıdrofıl psmuk 26 3'1954 cum; :unü taat 15 te kapalı zari usulü ile ve teklif atmak suretile hsleye çıkarılmıştn. 2 Ek5İHmeye iştirk elnıek isüyen'erin: a 1953 yılına aiH tıcaret odası vesikası, b Teküt eHücn fi;tlara göre hasıl olacak baliğin % 7.5 u nisbptinde teminat akçesi olarak Ankar?da Urnum Müdürlük. Istanbulda ve İzmirde Şube Müdürlükleri veznelerine yatırılacak para. devlet tahvili, banka teminat mcktubuna aid m>kbuzu teklii mektubunu muhtevi mühürlü z.rfı da koyacakları diğer bir zarfa koymaları ve bunu da mühürlemelerı banka teminat mektubları teklif zaıfına d? konulabilir. Kapalı za.flan en geç 26 3 1954 cuma günü saat 14 e kadar heı gün iş saatleri içınde Galatads Veli Alemdar han;mn 5 inci katındaki büromuz Başkanlığına makbnz mukabıiinde vermcleri veya o gün ve saatte bulunacak şekilde iadeli taahhüdlü olarak posta ile göndermeleri lâzımdır. O gün ve saatten sonra gelecek mektublar kabul edilmez. Bu işe aid şsrtname her gün iş saatleri içinde büromu? iminden bedelsiz olarak alınabilir. 4 Kurum bu ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5 Kurum. aıttırma. eksiltme ve ihsk kanunlarma tâbi dctildir (3147) Ayrıca ışıldayan 4 sedefli wnk mevcuttur 150.000 Adcd Afiş Yaptırılacakfır Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 1 Kapah zarf usulile 50.000 fitre, 50.000 kurban ve 50.000 üye afişi yaptırılacaktır. 2 150.000 aded afişin muhammen bedeli 12.000 lira, geçici teminatı 900 liradır. 3 İhalesi 25 mart 954 perşembe günü saat 15 te T.H.K. Genel Merkez binasında yapıiacaktır. 4 Şartnameyi almak ve ?fişleri görmek istiyenler İstanbulda T.H.K. Şubesine, Ankarada Genel Merkeze müracaat etmclidirler. 5 Postada vâki olacak gecikmeler kabul pdilmez ve kapalı zarflar Ankarada T.H.K. Genel Merkezine verilecektir. 6 Kurum. ihaleyi yapıp yapmamaktave işi dilediğine vermekte serbesttir. (3223) STAR traf bıçag. yüzünüze, herkesin hayran kalacağı bir tarovct temin eder Yedek fitil alırkcm iaklıtlerclfn sHkını AlelocJe bir traf bıçağı almaktansa .,. BİR BİLLURİŞ Fincancılar Rıza Paşa Han 71/' CAM \ PiTROl SOBALARI EŞYA Fmdıkcılar Sok. 1. Prevuay.ıns Han Tahtakale # SATILIK Kartal M = l(pcsi tren hattında. afalta 50 metre, 4000 metre i «afalıkhr. 29045 iş saati v> K.jJPo aksamhrı. 1 isteyiniz !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog