Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Bfart 1954 •""UMHURİYET Muhalefetin işbirliği imkânsız hale geliyor • Baştarafı I inci snhiiede | yetle karşılandığı müşahede edüBu arada şehrimize gelmiş bulu mektedir. D. P. nin Trabzon liste Moskova Bahhlann tekliflerinin nan Adana Emnıyet mudüru Ek sıne gırmek için müracaat cden 53 çoğunu kabul etti rem Anıtın Samsun CH.P. liste adayın isımleri ve beyannameleri Ekip. Marsilya, Nice ve Romada sınden aday olmak için temasiar genel merkeze gönderilmıştir. Londra 18 (a.a.) CenevTe konyapıiacak konkuripikkre da bulundüğu bildirilmektedir. Çaferansımn Milletler sarayınia topOrduda Müracaat müddeti pazartesi guntt 6188 numarah kanun gereğince, kahlacak nakkale, D.P. lıstesinde yer alacak Ordu, 18 (Telefonla} Şehri lanmasını Sovyet Rusyamn kabul mesken inşası için Belediye tarafın sona erecektir. Mevcud arsalar ilk ola n BasınYayın ve Turizm genel mizde seçim faahyeti hızlanmıştır. ettiğini bildiren cevab Whitehall Marsilya, Nis ve Romada yapı dan vatandaşlara uctız arsa verüe önce kooperatiflere, sonra evi vey* müdürü Halim Alyot da seçim böliacak beynelmilel konkurıpıklere ceğine dair ilân üzerine bir kaç arsası olmıyan ve en az şehirde iki Şımdiye kadar adaylık için mura çevrelerinde hayıet uyandırmamışgesine gitmişt.r. Jandamıa Genel katılacak süvarılerimiz yann A gündenber' bınlerce kışi Belediyeye senedenberi oturmakta bulunanlacaat edenlenn sayısı 26 yı bulmuş ür. çünkü böyle bir cevab zaten Komutam Orgeneral Kemal Yadana vapuru ile Marsilyaya hareket başvurmuştur. Müracaatçüerin çok ra tevzi edüecektir. Düne kadar tur. Bunlar arasında Ankara C. bekleniyordu. şınkılıcın, Zonguldak D P listesinAynı çevreler, sekreterlik teşkili müracaat edenlerin sayısı 9500 fi edeceklerdır. Muddemmumısı Dr. Cemil Bengü, de ver alması kat'ıesmıştir. lı.ğundan Belediye binasına giril bulmuştur. Bu miktar iki gün içinve nutukların tercümesi gibi idarî Süvari Okulu Komutam TuğIzmir adavlannın listesi neşredildi adlıye mufettiş.erinden Zıya Önel, ve teknik meselelerin halline artık mez bir hal almış, bunlan sıraya de beş. alü bin daha artacakür. Tarım Bakanlığı başmüfettışlerıngeneral Hakkı Sokullu'nun riyasebaşlanılabileceji kanaatindedir. Izmır 18 (Telefonla) D P II 979 parçalık arsa ancak mevcud den yükek orman mühendısi Kâmil tindeki kafılemizde beş binici ve koymak için polis celbine mecbuBaskanlığı bu akşam geç vakit, Dığer taraftan, Batılıların teklifirivet hasıl olmuştur. Dağıblacak 20 kooperatifin ihtiyacını karşılayaBerkmen, D. P. ıl baskanı yaksek bır de antrenör bulunmaktadır. yoklamava iştirak edecek milletveni kabul eden Krpmlin idarecıleriarsalar Mecıdive^öy, Bakırköy ve cağından tek müracaatler is'af ediYeni alınan ve Tatton gibi kıvkili adaylarınin alfabetık sıras le üiman mühendısi Bekır Baykal, nin. kendüermi korferansı geciklemiyecektir. Fındık Kooperaüflerı umum mu tirmekle itham eden Dulles'ın hakmetli bir hocanın yetiştirdığı ekip Kadıkoyde olup 979 parçadır. isim listesını tevzi ermıştır Bu lisduru Bedri Sırmen, Etıbank mu 5iz!ık et'iğini gostermek istedikleri le çalışan yeni ve yüksek kahtedetede bulunan iki zat son dakikada ki 15 at da bu müsabakalarda iik namzedüHen feragat etmıslerdir. fettışi Hasan Guven, Dr. Salâhad karpati İnsıl'z diplomatik çe\releOrdu D. P. rinde hâkimdir Cİddi karşüaşmalarını yapacaklarD P. yoklaması önümüzdeki pazar din Orhon vardır. dır. günü yapılacaktır. Teşkilât tara meb'us'arından Fevzi Boztepe ve Rusvanın verdiği ce\abd*, kafından secilecek aday adedı 15 o Refet Aksoy da adaylar arasında bul karanna varmadan önce komüKafUemiz şu beş binicimizden (Baştarafı I inri lahıfede) etmekliğime müsaadelerinizi rica uCumhuri nist Çr 1 » danısılmıs oldiıîru husulacaktır D'ğer Hört namzpdı paıti dır. Geuen seçımde mürekkebdır: mekten şeref ve bahtiyarhk duy ederim. Mensub olduğumuz her iki genel merkezı hıldırecektiryet» in hârıka aday olarak vasıt sunun belirtilmesi. Sovyetler BirliYüzbaşı Salıh Koç, Yüzbaşı Cev maktayız. millet birbirlerine ksvî ve an'anevî det Sumer, Yüzbaşı Kemal Özçe Memleketlerimizi yekdiğerine bağlı dostluk hislerile bağlıdırlar. Gerçek Dr. Bphret Uzun da D P, li?t? .andırdığı Fevzı Boztepe bu devre Sin'n konfer?r=a. 5 büyuk devlet Bİnde mu^^kıl namzed ola'ak gös de de her tarafta halkm sevgi te korferansi go?.ile bakmakta ısrar lik, Yüzbaşı Bedri Boke, Üsteğmen yan an'anevî dostluğun mesud inki dostlarm misafiri olmak cidden güzahurlerıie karşüanmaktadır. A ertıjıni Böstermek+ed'r. Komünist terilır"1"' irararlast'rıİTiıstır Arslan Güneş. şafında bu ziyaretinizin mühim bir zel bir şeydir. Memleloetinize ayak daylık ıçın şımdıye kadar C H. P. Çinle olan istısarelerin zikredilmsCH.P. Izmir knngresi merhale teşkil edecek ve bu dost bastığım andanberi şahidi olduğura Dun yapılan atlı göteriler tzmir 18 (Telefonla) C H P. ye 16 kışi müracaat etmiştir. Bun si. avru zamanda. Moskova il* PeTürkiye İspanya maçının mukadderatuu tayin eden küçuk İstanbul Bolgesi Bmicilık Ajan luğu bir kat daha faal hale geti samimi tezahürlerin bütün tasavnin il kon^resi Kultürparktaki S»r lar arasmda Ankara Ağırceza âza kin arasmdaki münasebetlerde hiç Franco kur'tyı çekerken hğı tarafından tertıblenen konkuri recek olmasından ayrıca sevinmek vurlarımızın üstünde alduğunu kay detmek isterim. Türk ve Alm:n gi «aravında cumartes1 gürıü ös!e sı Zeki Kumrulu, tarıh coğrah a bir gürlükle karşılasılmadıSını gös Baştarafı 1 inci satvieae ispanya Devlet Reisinin adını ta pik gösterileri dün Sipahi Ocağınm teyiz. den sonra açılaeak ve kongreye pa oğretmenı Haritacı Sadık Yontem, termek maksadmı da ortaya koy kâğıdını karalamağa çalışırken el «ıyor. Kaderin bu garib cilvasini Harbiyedeki manejinde yapılmıştır. Türk milleti tarih boyunca daima milletleri arasındaki dostluk uzun zar gunü devam edilerek secim Gol koy kaymakamı Eşref Ayhan, maktadır. zamanlar önce teessüs etmiş, iş ve leri titrıyor. Karşısmda Albay de ben bu büyük adaırun ince, zarif Kalababk bir merakb kütlesi dostane münasebett* bulunduğu leri idare edecek olan yeni idare binliaşılıktan ayrıbna Ferda Gule\, Alman mılletıne karşı nesilden ne mukadderat beraberliği ile gelişmi^ dikleri bir İspanyol. Zorla tebes bir jesti inuş gibi kabul ediyorum. tarafından alâka ile takib edilen kurulu secilecektır Bu konare ne C. H. P. il bajkanı Arif Onat, dıj süm ettiği belli olarak: «Canım Otobüsle dönüşte çocuklara hay dünkü gösterilere Hakkı Erkiner, sıle intikal eden büyük bir nruhab ve kuvvetlenmiştir. Her iki memle ticesine çöre C H P. li mebus a doktoru Yekta Karamustafa bulunketta bir çok guzide şahsiyetler bu kâğıda (Türkiye) yaz, bizira için ret ettnemek mümkün değil. Hepsi Vedad Mirel, Bn. İro, Süreyya bet ve hayranlık duymuştur. Bu dayları bir hafta sonra vanılacak maktadır. Seçıra kampanyası açılhıs^r, Alman milletinin muhte'if dosfane iş beraberliği için gayretler bu mesele bitti» diyorsa da ötekı dirilmiş. Yüz kere Dağbaşı, Harbi Barar ve Vedad Türkkan katılmışolan voklarnü ile liste halinde tes mıştır. Vilâyetımızde partiler aşahem İspanya yazıyor, hem de kat ye marşı tekrarlarup duruyor. Ya lardır. Binicilerimiz dunkü gös sahalardaki yüksek bajarüanndan, sarfe'mişlerdir. Bizler şimdi şu kabit edılecektır ğı yukarı müsavi kuvvette bulun Baştaralı l ıncı sahıfede ladığı kâğıda bir haç işareti yapı halkın yoldaki tezahüratı, tebrıklc terilerde büyük bir varlık göster Alman ilrm. fikir ve sanat adam nşjk ve tehlıkelerle dolu zamanîarKonerevı takıb etmek üz=re. An maktadırlar. Bu itıbarla seçımın yeni nısbetleri tesbıt olunmuş ve yor. ri, otobüsü durduruyorlar, yaşa mişler ve umumî bir takdır topla lannın beşeriyete yaptığı büyük da onlarm başlamıs olduklan işi devam ettiriyoruz. Nitekim zâü dev karadan Genel Sekreter Kas'm Gü çok çetın geçeceğı anlaşılmaktadır. kararname imzalanmak üzere Bahizmetlerden neşet etmiştir. İtalyan Federasyonu reisi, daha sın Türkiye! diye bağınyorlar. Biz mışlardır. letinizin Ahnanya problemine telek ile Faik Ahmed Earutçunun geri kalmıyorıız. Bütün gücumuzYalnız son altı yedi sene zarfınkanlıklara gonderilmıştir. Oğren evvel nizamnamenin bu husustaki Erzurumda Izmirde kalacaklan bı'dırılmekteda memlekeünızin her sahada ba mas ederek pek Ktırab varici bir dığımıze gore, bazı gazetelerde iki maddesini yüksek sesle okumuştu' ie haykırıyoruz: Erzurum, 18 (Telefonla) Erdır Viva İtalia! §3rdığı kalkuîma başlı başına bir durumda ikiye bölünmüş olan vagün e\TTel yayınlanan kâr hadleri «İki takım on beşer dakika temdimilyonlarca ırkdaşımm Izmırli C H P çevrelerme göre, zurumda bulunan D. P. milletve miktarları Ortalık kararmıs. Roma bütün mılletın namını medeniyet tarihinde tanımda hakkındaki haberler de rağmen yenişemezse galıbiyet Snumuzdekı seçim mücadeles'nde kıllennin, Şeyh Saıdın oğlu Ali yanlıştır. Yeni kâr hadleri karar kura çekilmek suretile belli olur.» haşmetile, şık bir gece ruvaleti giyebedıyen payidar etmeğe kâfidir esaret içinde yaşadıklarını tebaraz koyması parola herçi ab^d bugünkü iktıda Rıza Fıratın adayhğını Türk Federasyonundan kafile miş guzel, olgun bir kadın gibi karBu kalkınmanın, bazısı hâlâ de\am ettiren ve beni ziyadesile mütehasnamesı gereğınce perakendeci kâr rijı vıkı'.masıdır için muracaatte bulundukları hakbaşkanı Muhtar Uygur da kâğıda şunızda göz süzüyor. eden, müşkül şartlar içinde ve Al sis eden sözlerinizdeki anlayış va hadierinde her hangi b;r değışıklık yakınhk ifadesinde bu dostluğun Maksadın istih?alı uenında C.M^ kındakı haberler alâkalılar tarafın yapılmamış ve K 644 sayılı koor (Türkiye) sıni yazdı, katladı ve... Son kanun ve şiddetli mücadele man milletinin mevhum bir hudud Türk Millî takımı tsviçreye P. ile de isbili&i vapmakta bei« dan tekzib edılmiştır. çizgısi ile ikiye aynlmış olmasının aşikâr bir nişanesi görülmektedir. neticesi eroin bulmak çok dinasyon karannda olduğu gibi dudaklan oynadı. Ama şayanı haymaskot olarak Franco'yu görülmemektedir Bu konuda il kon Aramızdaki dostluk, bütün gerçek II başkanı Talib Yargılı bugün yüzde 20 nisbeti muhafaza verdiği hakh ve derin iztırablara edil ret derecede soğukkanlı bir zat... güçleşti götürecek gresinde hararptli konuşmalar cere bana aşağıdaki beyanatı vermiştir: Şimdiden kazannuş gibi gözlerinin rağmen başanlmış olması ona ayrıca dostluklar gibi, karşılıklı saygı esamiştir.. Buna mukabil toptancj Roma 18 (Anka) Hususi muyan edereği şimdiden anla^ılıynr. içi gülüyor. sına dayanmaktadır. Zâü devletiniz, ctPartımız meb'uslarından Sabri Eroin ve esrar mevruunda ağır bir buyükluk vermektedir. Eski Izmir Valısi Osman Sabri A Erduman, Memiş Yazıcı, Said Ba kâr hadJerınde malın mahiyetine, On iki. on üç yaşlarında sevimli habirüruz bildiriyor: müeyyideleri ıhüva eden kanun yu Biz, bu muazzam başan karşısiR Alman milletinin y=kın bir mazidecıns ve nev'ine göre, bazılan ayTürkiye İspanya mill! maçını rürlüğe girdığindenberi beyaz zedal. muhtelif ilçeleri dolajar^k şak. Milli Egıtim Bakanı Rıfkı Sabir İtalyan çocuğunun gözleri bağda yalnız dort Alman milletinin he ki başarılanna sitayişkâr bir lisanC H P . teşkilâtı ile temaslar yap lım Buıçak, Bahadır Dülger, Mus nen bırakılmış, bazılan ise. yüzde lı, sırü masaya dönük, zafer arük müteakıb İtalya Federasyonu tara hir tehlikesinin önlendıği anlaşılsabına sevinmekle kalmıyoruz, men la temas etmek lütufkurlığında bu« 10 dan yuzde T,5 a ve yüzde 7,5 tan maktadır. cnun ellerinde. Döndürüyorlar, eli nndan verilen ziyafet esnasmda, maktadır. Evvelki gun yakalandık sub buluncuğumuz sulhsever mil lundunuz. Müsaade buyurursanız, tafa Zeren, Dr. Enver Karan ve yüzde 5 e indirilmiştir. Boylece Turkıye mılli takımına İsvıçre yo larmı büdirdığimız 40 kadar eroinAdanada durum Rıza Topçu ile yaptığımız toplan indirme yapılan mıktar yüzde 2JS ni torbaya uzaüyor. bir aramada letler camiasının yüksek meniaat ben de Alman milîetinin asil Türk bir tek kâğıd çekiyor, gözleri ka lunu açan küçük Franco'yu Turk manın verdıkleri ifadelere nazaran, leri bakımmdan da derİK bir infi milleti ve onun dâhî önderi *unuAdana 18 (Telefonla) Sehri tıda mılletvekillerimiz Şeyh Saitur. palı, elini havaya kaldırarak. be takımının maskotu olarak dunya eroin piyasası 100 bın lırava kadar rah duyuyoruz Çünkü, sizin mem tulmaz Atatürkün nice sonsuz zorıtıizde bueün seç'min bellıbaslı hâ dm oğlu Ali Rıza Fıratın D. Parİthalâtçı kârlanna gelince; it yaz parlak dişlerinin süslediği, ço kupası maçlarına beraberinde gö >tıkselmış. gramırun 100 lırava sa lsketıniz, Türklyenin de faal bir luklar ve siyssî ümidsizlikler içind* dısesini işçilerin bir milletvekili tiden meb'us adayhğını koymaları çıkarabilmek icin sarfettiHeri «ay için hiç bir teşebbuste bulunma hal imkânlarının zor, iş hacminın cuk ağzının tız sesıle havkınyor. türmesi için İtalyan ve İspanya Fe tıldığı, temininin de son derece güç azası bulunduğu Avrupa camiası bulunan bir devletten ne gibi hâriderasyonu tarafından Ueri sürülen olduğu öğrenilmıştir. ret teşkil etmektedir İsci Sendika dıklannı bıWırm:şlerdır. Bu kabil dar bulunduğu zamanlardaki fark bilmeden. gömeden gülerek: «Tur nın, birçok hususlarda olduğu gibi, kalar yaratmağa mukiedir olduğuteklif, Türk idarecıler ve ovunculalan federasvonu reisi Ha«an O;?ü haberler C. H. P. çevıeleriace isaa lara gore tesbıt edılen ithalâtçı kâr kiye!» diyor. Gerek cezaların şiddetlendiril cihan rulh ve emnlyeti bakımındatî nu görmekle duyduğum derin hay« n tarafından memnuniyetle kabul Evet Türkiye! Gözlerinl açıyorlaz. resin C H P . ve müracaatle mebus edilmektedir. hadleri de gene malın mahiyetine, mesi. gerekse ıkmci şube kaçakçılık da en mühim bir unsurdur. Federal ranlığı ifade etmek isterim. Türkiedilnıiştır. yoklamasına girmek arzusuna mumasası memurlannın dava üzerinde Almanya Cumhuriyetinuı sulhsever ye Yakındoğuda birinci dereceds cinsine. satış zam ve imkânlarına Kâğıdı gösteriyorlar. lstanbulda durum Anla*ıldıgına göre, 22 berabere ehemmiyetle durarak fasüasız bir milletler Oku yavTum, dayorlar. Okukabil Cukurova Işçi SendikaUrı göre yüzde 35 ten yiızde 30 a ındicamiasındakl bugünkü bir istikrar unsunı olmuş ve h ü r Istanbulda seçırn mevzuundaki rilmiştir. Bir kısım mallar için de yor, mesud, belki bizım kadar mes biten maçı müteakıb kurayı çeken şekilde mucadele etmiş olması, bu mümtaz mevkıinin, milletlmizin yük dünyanın mevcudiyetini tehdid reisi Ali Sevincin de D P. Hstesinedılmektedır. yüzde 35 ten yuzde 20 25 e kadar ud, bir Türkü sevmenın saadetile ve İsviçre yolunun Türkiye için memnuniyet verici neticede büyük sek meziyetlerini yapıcı faaliyetler eden tehlıke karîiaında onun varde n aday gösterilmesi bu sendiks hazırlıklara devam açık olduğunu ilân eden küçuk bir amil obnuştur. tekrar haykmyor: ya menîub işçiler tarafından isten Bir müddettenberi hazırlanmakta indirilmiştir. etrafında toplamasını bile» Ekse Lığı hepimiz için hsyatî bir mana Franco, hazıran ayında Turk takı Türkiye! .. mektedir Bu durum karşısınd* iş olan seçmen kütuklerinın yazımı Son fabrıka baskınmdan sonra, lânsınızın demokratik prensiplere ve ehemmiyet taşıroakta bulunmuşKararnamenin bugünlerde yamının davetlisi olarak İsviçreye polis, pıyasada bır gram eroin bu*** Cilerin ikhe ayrılacakları ve rey işi sona ermiş ve defterler askıya ve milletler arasında •y«T«ji4 ve tur.. Bu gerçek, göklerden gelen bir ymlanırusı beklenmektedır. Adı Franco imiş çocujun. Yani gotürülecektiT. lerini bu hava içinde kullanacâk çıfeanlmıştır. Bu defterlerde ısımlamamıştır işbirliği idealîerine dayanan azimli nimet değildif. Bu, cesur, metin. alerini bulamıyan vatandaşlar bir lan anlasılmaktadsr. » • ve basiretli siyasetinin bir neticesi zimli ve itidalli bir politikanın taYarın Ankaradan şehrimize dön hafta içinde ihtiyar heyetlerine olduğunu bütün hüsnü niy«t ««tıiiy tabiî bir neticesidir. mesi beklenen D P böl^e müfetti«i mtiracaat ederek durumu bildırememleketler sevinçle müjBh#de »yi *Pek sayın Bttfbakan, Türkiyenin Ahmed Kınığın gel:şinden sonra D ceklerdir. Bu muddet azrfında ıhlemektedirler. Tarihlerinm müşkül yıbmıyân ibda ve~ika kabiliyetinia P. adavlannın daha kat'î şekıl '• tıyar heyetlerine müracaat edemianlannda böyle müstesna insanlar ve bilhassa yeni ve muhteşem An Baştarafı 1 mcı sahıfede (Baştarajı 1 ıncı sahijede) belli olara&ı anlaşılmaktadır. Halı yen seçmenler ise şikîyetlerini anyaratabilmek büyük milletlere has karanızm kuruluşunda sarfedilmiş olan gayretlerin üzerimde bıraktılâk bakanlığı» nin ıhdası kararlaş te başlıyan Türk İsrael ticari mü hazırda mılîetvekillerinden Reşad cak mahalli sulh hâkımlıklerıne bir mazhariyettir. ğı müsbet tesirleri ifade etmekliGuçlü adayhğını koymıvacaftnı a yapabilecek!errlır. IBni'nrnft I ınct sihifede) (Baştaraiı 1 ıncı sahıfjde) 4anlmış ve bu husustaki karar der nasebetleri, 1950 senesmdekı 850 Sulhsever milletlerin maruz bu ğime müsaade buyurmanızı rica çıklamıştır. Arif Nihad Asyanın da lekctimizde bir kaç gün kalacak o hal tatbik mevkiine konulmuştu. bin ve 195253 sen«lenndeki 3 mil dün sabah önce depoya, sonra vak'a İstaıılml il seçim kurulu lunduğu topyekun yokedilme teh ederim. Otuz yıl önceki mütevan Urfadan aday gösterileceği »öylenlan Batı Almanya Başvekili bugün Şımdi bu ahlâk bakanlığmın faali yon lıraJık mubadeleye mukabıl, mahallme giderek bir keşif yapteşekkül etrj lıkesi muvacehesinde adilâne bir bir kasabanın yerine bu kadar kımekted:r. öğleden sonra b=*zı nezaket ziyaret yeti hakkında ılk resmi rapor neş 195354 senelennde 10 misli artmak trmıştır. Bu kes'fte, Teknik Üniİl seçim kurulunun teşekkülü lerinde bulunmrştur. Adenauer ya redılmektedir. suretile 2025 mılyon liraya yük versıte motor kursüsunden makine sulhun ve hakikî bır emniyetm te sa bir zaman içinde muvaffakıyetDP. Üstesinde yer slafafı kat'î sıs ve tak\'iyesinin hayatî bir ehem le kurulmuş, modern bir başşehrin için dün Adhyede kur'a ile seçim nn devlet ve hükumet erkânımızVerilen malumata göre. şimdi selmek istıdadını gostermektedir. mühendısi Necmeddin Erbakan ile rurette belli olan milletvekili Dr. yapılmıştır. la görüşmelerde bulunacaktır. Bu Baö Almanyada her 1000 evlenme Israel. Tıcaret Bakanhğı, bu sene ehli vukuf olarak Beşir Tezel ve mıyet arzettiği bugünlerde, bu ga yüksebnekte olduğunu görmek, her Sedad Ban ile Dr. Salim Serçedir. yelerin tahakkuku için tesirli ve ziyaretçiyi hayranlıklar içinde bıraSaat 15 te il seçim kurulu baş görüşmelerde iki memleketi ilgilen için 106 boşanma hâdısesi vard'.r. ıçm Türkiyeden 150 bın ton buğTaceddin Erkal bulunmuşlardır. D.P. den adayhğını koyan ziraî kanı Sabrı Aksuyek, C. H. P. tem dıren sivasî. iktisadî ve ticarî me Halbuki harbden evvel bu nisbet day mubayaa etmeğe karar verm;ş Aksaray Tramvay deposunda ya realist bir şeküde çalışan milletle kacak bir keyfiyettir. Bundan başdonatırtı grupu mııfettişi Mehmed ve bunun 30 bın tonunu şimdiden pılan keşıfte kazava sebebiyet ve rin ve devlet adamlannın değeri o ka dünyanın en güzel noktalarmUnal kısa hal tercümesini t^kdim silcısi ve gazetecilerin huzurunda | seleler üzerinde durulacağı. karşı bine "0 idi. kadar büyuktür ki bunu her vesile dan biri sayılan şirin Istanbulu v« 79 Şehır Mechsi âzasının ismini ha hkh bir anlayış havası içinde müsDığer taraftan 1950 vıbndanb"»ri satın almıştır. İsrael memleketimiz ren 92 numarah Bahçekapı Topeden bir beyanname neşretmiftir. vi fışlerı teker teker konrrol ettık bet neticelere gidıleceği anlaşılmak 200.000 çocuk, annelerıle babaları den ilk defa olarak bu sene 3 ile kapı tramvavı kontrol edıhnış. fren ile tebsrüz ettirmegi şahsen bir tabiî güzellikleri yanmda taşıdıkCH.P. nin adaylan hakkınd^ h?vazife bılirim. lan sanat eserlerile büyük Türk talen ketumiyet muhafaza edümek ten sonra 4 asil ve 2 yedek olmak tadır. Bu arada Almanyanm NATO mn boşandıklannı gormüşler ve 5 bın ton arasında pamuk ithal e lerin ruttugu havretle gorülmüştür. üzere 6 âza ismi çekmıştir. Kur'a teçkilâtına duhulü ile iluili hususlar bu şekilde aıle hayatları berbad decektır. Bu'sebeble İsrael pamuk Bundan sonra vak'a mahalline gıYıkıa kuvvetlere azimle ve bü rihinden örnekler veren diğer yurd tedir. Bu partinin teşkilâtı anc=ık müzakere edüecektir. Ade olmuştur Ahlâk bakanlıgı bu se lu dokuma sanayıınde. Türk pamu dilmış. bır keşıf de Yeşıltulumba yük bir vatanperverlikle karşı ko köşelerini görmek nrsatau bahşekuvvetli bir liste çıkanldıSı tskdir ile intıhab olunan il seçim kurulu da nauer'in ziyaretüe Türk Alman beble, müsbet tetıceler almak için ğunu kullanabılmek üzere tertıbat ile Aksarav arasında vapılnuştır. âzaları şunlardır: yan Federal Almanya Cumhuriye den Türk misafirperverliğine aynca de seçimin kazanılabileceği kanasiya«î v e iktisadî rminasebetierinde bu evlenme işinin tanzimini ve bo alınmış bulunmaktadır. Ehli vukuf henüz keşif raporu tınin Avrupa ve dolayısile dün teşekkürlerimi sunmak isterim. 1 Ali Polat atindedir. yeni gelişmeler olarağı ve dostluk şanmaların onlenmesini ön plâna Geçenlerde memleketirruzi ziyaret nu vermemekle beraber, bu müya sulhunun, emniyetinin ve mu Kadehimi kaldınr ve Türk Al2 Yekta Kazaneıgfl Seyhanda C H P ile C.M P. nin bağlannın bu vesile ile daha kuv almış bulunmaktadar. eden İsrael Tıcaret Bakanlığı İa^e essif kazada Tramvay idaresinin zanesinin teessüs ve vikayesi için man dostluğu şerefine, sayın Tür3 Sadun Gahb Sava rnrleşebilmeleri imkânsız görülmek vetendirıleceği tahmin olunmaktajöylen mevcud sulh cephesi içınde en mü kiye Cumhur Başkanı ve muhterem Aynı zamanda Batı Almanyada Ofısı Müduru Gillermon, Ankarada büyük bir ihmalı oldufu tedır. 4 Fıkret Karakoyunlu dır. 100.000 çiftin evlı olmadan ve ev yaptığı uzun tetkik ve temaslar ne mekte ve aşağıdaki sebebler ileri essir şekilde hak ve vecibelerile yer eşinin sağlığına, zâtı devletiniz ve Aslî âzalardan sonra Naşıd Erez Köylü Partisi fahri başkanı proalması bir zaruretür Şekiller ne muhterem refikanızın sıhhatine, Ha Başbakan Adnan Mprderes dün lenmeğe lüzum hı=s°tmeden ber% tıcesınde 1 mılyon liralık yağlı to sörülmektedir: fesör Ethem Menemencioğiu ile :1e Abdullah Dirik de yedek âzaakşam saat 20.30 da Dr. Adenauer ber yaşamakta olduğu tesbit edil hum, pirınc ve küspe satın almış1 Vatmanın acemi olması. 2 olursa olsun, sulh cephesinin sağ riciye Bakanı sayın profesör Fuad Seyhan milletvekili Dr. Cezmı Tur hklara seçilmişlerdir. tır. Vatmanin idareye alınışı bir kaç lanması için gereken bu işbirliğinisı Köprülü ve mnhterem refikalarınm II seçim kurulu önümüzdeki pa şerefine bir ziyafet vermiştir. Çok miştir. kün şehrimize gelmeleri üzerine Alâkalı maksmlarm ilâve ettikle | ay olmasına rağmen. tehlikeli bır bir an evvel tahakkukunu elzem sıhhatine ve hükumetiniz heyetinin çamimî bir hava içinde geçen ziyaAhlâk bakanlığı, mühim noktabu partide de aday kaydına baş!an zartesi gıinü üç parti temsil cilerıle ferte Menderes ve Adenauer, iki lardan birınin de şu oMujrunu kay rine göre, İsrael Ticaret Bakanlığı hatta ve kalabalık bir saatte sefere görmekteyiz Bu suretle, Federal saadetine icerim.» mıştır. Kövlü partisi Içel teşkilâtl beraber saat 15 te Adhyede ilk memleket arasındaki dostluğu bedetmektedir: Batı Almanvada ev diğer memleketlerden daha ucuza çıkarıldığı halde kontrolsuz bıra Almanya ile Türkiyenin sulhun taryarın Silifke ve Anamurda birer toplantısını yaparak yemm edecek hrten nutuklar irad etmislerdir. lenme çağında erkekten fazla ka temin edeceği mallan, şu iki se kılması, 3 Raylann üzerine kum sini uğnında sarfettikleri mesaide siyasî toplantı yapacak ve bu top ve fı'len vazifeye başlayacaktır. bebden dolayı tercıhan Türkiyeden dökülmemesiyeni işbirliği imkâclan hasıl olaAdenauer Atatürkün ArutKab dın vardır. lantıda Ethem Menemenc oğlu ile Kazalarda en kıdemli hâkımlerMüddeiumumî muavini. bilhassa cakür. Ahlâk bakanı, doğumu arttırma satm ahnaktadır: rini riyaret etti diğer hatibler konuşacaklardır. den teşekkül eden ilçe seçim kuru1) Türkiye komşu ve dost bir bu üç nokta üzerinde ısrarla durğa, boşanmalan azaltmağa. sağlam Memleketimiz arasındaki iktisadî Köylü Partisinin aday kaydı 28 lu başkanları da önümüzdeki günAnkara 18 (a a.) Almanya Femakta. mesulleri tesbıte çalışmak münasebetler karşılıklı menfaatlebir aile hayaü kurmağa çalışmak memlekettır. Baştarafı 1 inci sahifede raartta sona erecektir. lerde Şehir Meclisi âzalarından deral Cumhuriyeti Başvekili ve tadır. 2) İki memleketin ekonomisi bir tadır. Yaralan ağır olanlann sıhhî rımizi en yakından alâkadar eden 28 martta yapıiacak olan İsken ikişer kişiyi kur'a ile seçıp faalı Haricıve Vekili Ekselans Dr. Condurumlan salâha doğru yüztutmuş, bir saha teşkil eylemektedir. Mem ve Suriye hududlanna kuvvetli as^ birini tamamlayıcı mahiyettedir. rad Adenauer saat 15 te Çankayaya kerî birlikler göndermi}tir. derun sun'î gubre fabrikasımn açı yete başlayacaklardır. Bütün bunlara mukabil İsrael,, bu arada evvelki gece ifadesi alı leketimizin iktisadı bünyelerinin fiderek Rıvaseticumhur koşkünde Ürdün ve Suriye hükumetleri de I13 töreninde hazır bulunmak üzeendustrısinın mamullerıni Türkiye namıyan vatman Turan Durakın bııbırıni tamamlayıcı mahiyette oldefteri mahsusu ımzalamıştır. herhangi bir hâdiseyi karşılamak re Cumhur Başfeanı Celâ! Bs^arla ifadesi dün sabah alınabilmiştir. ye satmayı umıd etmektedır. Turk ması, her ikisinin ekonomilerinin r Dr. Adenauer müteakıben AnıtBaşbakan Adnan Menderes şehriKat'î hükme \ arabilmek için ehli mütemadî inkişaf halinde bulun üzere mütekabflen hududlara asresmi ve hususî müesseselerinin Kabre giderek bir buket kovmuş kerî kuvvetler göndermişlerdir. Famize gelceklerdir. Adanada iki sün Paris 18 (R ) Hindiçinide Dıen . israel mamullerine olan alâkasıru vukufun vereceği rapora intizar o ması bu sahadaki işbirliği imkânla kat Ürdün hükumet çevreleri, Ürve Atatürkün manevî huzurunda kalacaklan ve miihim birer konuşlunmaktadır. Bien Phu civarındski savaşlar bir ! arttırmak uzere, İsrael Ticaret Barını her gün biraz daha artırmak dünün bu hâdise Ue hiç bir ilgisi savgı duruşuııda bulunmuştur. ma vapacakları sövlenmektedir. kanlığı bır Turk karma ticaret heMunih 18 (a.a.) Münih Ünitadır. Ankara 18 (a a.) Hukumettmi duraklama dsvresi geçirmektedir. yetıni memleketlerine davet edebulunmadığını belirtmişlerdir. BuMerkez ilçe seçim kurulu icra versitesi cerrahî kliniğinden bildiBuna mukabil kırmızı nehir bojunKültürel münasbeetlerimizin de nunla beraber, Arab İsrael huhâkimi Salih Ertemin başkanl'cın rildiğine göre, kansere karşı yeni zin davetlisi olarak bugün memleca kızılların baskısı devam e+mek cektir. Bu mevzudaki hazırlıklar da teşekkül etmiş olup. il seçim bir ilâc bulunmuştur Üç sened?n ketimize gelmiş olan Almanva Fe Baştarafı 1 inci sahifede iki memleketin dostluk an'anesine dudlarında gitgide artan sinirli bir devam etmektedır. Dığer taraftan, kurulu da asliye hukuk hâkimi Ce\' beri tecrübesi yapılmakta olan bu rieral Cumhuriveti Başvpkili ve tedir. Bir Fransız mevzii dort gun israel hukumeti, ağustos ayında Misafir edıb, saat 20.05 ekspre uygun olarak günden güne mesud gerginlik havası esmektedir. mkışaflar gösterdiğini derin bir Yeni bir hâdise d»t Denkerin b^fkanl'ğmda pazar ilâc, hastahksız hayvan!arda sun'i Haricive Vekili Conrad Adenauv, süren müdafasdan fonra, Vıet açılacak Enternasyonal İznjir Fua sile Ankaraya hareket etmiştir. tesi günü kura ile teşkil olunacak bir şekilde rreydana getirilmiş kan saat 17 45 te Biıvuk Millet Meclisi mınh'lilerin eüne geçmiştir. Telaviv 18 (a.a.) Dün akşam rına çok daha Eenış bir çapta katılAnkarada konferanslar verecek, memnuniyetle müşahede etmekteFransız uçakhn kızılların buluntır. geç vakit 15 kadar Arab, İsrael asserli yaralardsn alman nesiçlerden Başkanı Ref'k Koraltaru matamm dukları yerleri şiddetle bombala mağa karar vermiştir. resmî ziyaretler yapacak ve hususî yiz. da zivaret etmiş ve kendisile bir Muhterem Şansölye, kerlerine ateş açmışlydır. Hâdise yapılmaktadır. davetlerde bulunacak olan FranTokatta adaylıklannı koyanlar maktadırlar. müddp* görüsmüştür. İki başlı dört kollu çocuk sız romancısı 22 martta Konyaya, Aynı hürriyet ve sulh ideallerine Hebron'un güneyinde olmuştur. Tokat 18 (Hususît C. H. P. 3u husulü bulan Dr. HammerAdenauer'in ziyaretleri ve karşılıklı menfaatlere dayandığı Rubirosa, Zsa Zsa'yi İsrael hükumetinin bir sözcüsü 23 martta Ankaraya, 27 martta İzGenel Sekreter Yardımcısı Zihni schmidt ve Werle, ümidsiz telâkki büyüyor için memleketlerimiz arasındaki dost mütecavizlerin Ürdün hududuna iade edildi mire gidecek ve 30 martta da tekrar Betil Amasyadan şehrimize gelmiş edılen yüzden fazla hasta üzerinde unutamıyor Pe'ersbourgh (Indıana) 18 (a.a.) iuğun temelleri çok sağlamdır. Bu doğnı kaçtıklarını söylemiştir. Ankara 18 (a.a.) Hükumetimive parti teşküâtıle temaslarını mü muvşffakıyetli neticeler sağlandığıHollywood 18 (a.a) Macar İki başlı, dort kollu çocuğun sıh şehrimize gelecektir. r hakıkatı izah için uzun konuşmaya Irak hükumetinin karan zin misafiri olarak bugün Ankam beli tmişlerdir. teakıb Sivasa gitmiştir. Şehrimizde müteaddid konfe dahi ihtiyac görmüyonım. raya gelmiş bulunan Almanya Fe dilberi Zsa Zsa Gabor, Rubirosa ile hati gittikçe düzelmektedır. DokBağdad 18 ( M A ) Bugün ranslar verdikten sonra Georges Du Einstein'in torunu Şehrimizde seçim kanpanyası Kadehimi, bu do6tluk ile, Fede Irak hukumeti tarafından açıklanderal Cumhuriveti Başvekil ve Ha macerasmın hâlâ devam etüğını torlar çocuğun bakımını anne ve hammel 7 nisanda Bursaya gidecek ral Almanyanm refahı, hürriyet babasına terketmişlerdir. devam etmektedir. D P. den adayriciye Vekili Ekselans Dr. Conrad yalanlamiftır. dığma göre, bundan böyle, İsrael'e mahkum oldu Diğer taraftan Zsa Zsa'nın arkaÇocuğun başlarından biri daha ve 9 nisanda da şehrimizden ayn içinde bütün Almanların birleşebü sefer yapan ecnebi havayollan şirhklarını koyanların sayısı Tokatta J Adenauer'in bugün yapmıs oldguPittsburgh (Kalifomiya) 18 (aa.) ğu zivaretler saat 18 15 te Başvekil daşlanndan biri Rubirosa'nın san zayıftır ve bu başta kan deveranı lacaktır. 48 i bulmuştur. Bunlar arasında meleri ve muhterem Federal Al ketlerine mensub uçakların, Irak Büyük âlim Albert Einstein'in Adnan Menderes, saat 18 35 t« Ha şın fibn kraliçesini bır türlü unu güç olmaktadır. Çocuk vücudün manya Cumhur Reisi şerefine kal hava alanlarına inmesi ve Irak seil başkanı Salâhaddin, eski bele•îiunu Bemard Einstein, otomatik dınyorum ve zatı devletlerinin, se malannda uçması yasak edimiştir. diye reısi Mehmed Şahin, Hacı hır makineye para atmadan mal al riciye Vekili Prof. Fuad Köprülü tamadığını, günde iki defa telefoc ihtiyacı olan gldayı temın edecek kadar mevva suvu içmektedir. vımli kerimenizin, Dr. Hallstein ve Bektaş ahfadından Yusuf Ulusoy cığı için 100 dolar para cezasına v e saat 19.00 da da Büviik Millet ettiğini söylemektedir. Mısır, İsrael hudud unda örfî İzmir 18 (Telefonla) D. P. Be refakatindeki mümtaz heyetin şeMeclisi Baskanı Refik Koraltan tave Turhal Şeker Fabrikası muha mahkum edilmiştir. idare ilân etti lediye Meclis grupu bugün yaptığı rafmdan Federal Almanya büyük refine içiyorumsebe müdürü Ömer Sunar vardır. Kahire 18 (Anka) General Netoplantıda Rauf Onursaldan boşalan Everest fatihine madalya elçiliğinde iade edilmiştir. Dr. Adenauer'in irad ettiği nutuk cib, İsraele hemhudud olan Sina C. H. P. nin adaylan arasında ise Belediye Reislığine Dr. Salâhaddin Alman gazetecileri geldi Ankara 18 (a.a.) Başbakan ve bögesinde 5rfî idare ilân etmiştir. Londra 18 (a.a.) Kraliçe EliZihni Betil ile Hacı Bektaş ahfaAkçiçeği 36 reyden 20 reyle seçmişAnkara 18 (a.a.) Federal AlBayan Menderesin, hükubetimizin zabeth. Everest fatihi General Sir dından Ali Rıza Ulusoy vardır. tir. Diğer namzed Faruk Tunca 16 John Hunt'a cKrallık Coğrafya Ce manya Cumhuriyeti Başvekili ve Beşiktaş futbol takımı Irabzon D. P. listesini genel reyde kahnıştır. Grupun bu kararı davetlisi olarak memleketimizi zimiyeti» müessU madalyasını tevcih Hariciye Vekili Ekselans Dr. AdeYeşilköyde bir havayolları girketinin yazıhanesinde günun Dahiliye Vekâletinc» tasvib edildi yaret etmekte olan Almanya Fedekurul hazırlayacak nauer'in memleketimizi ziyareti mü Izmirde ral Cumhuriyeti Başbakam ve Haetmiştir. •nuayyen saatlerinde çalışmak üzere stenoğrafi ve süratli dakği takdirde Belediye Meclisi, ValiTrabzon, 18 (Telefonla) D. P. nasebetile Alman gazeteci ve yariciye Bakanı şerefine bu akşam İzmir 18 (Telefonla) Beşiktaş ulo yazmasını bilen ve nisan ayının ortasında ışe başhmak nın riyasetinde toplangrak resmî ?enel idare kurulu Trabzon millet Türk Yugoslav ticareti bancı ajans muhabirlerinden müuzere bır genc bayan memur aranmaktadır. Taleb edilen evsaf seçim formalitesini tekemmül et Ankarapalasta verdikleri ziyafette futbol takımı bugün Tırhan vapu\ekıllıği listesini bizzat hazırlamaBelgrad, 18 (Anka) 1952 e rekkeb 23 kişilik bir basın heyeti Eksrlâns Dr. Konrad Adenauer f\ı rile İzmire gelmişler ve rüıtımda Jayet iyi İngılizce bılmesi ve sekreterlık vazifesini hakkıle yetirecektir. ğa karar vermiş ve yoklama hazır nesinde Yugoslavya ile Türkiye bu sabahki Ankara ekspresile I»« nutku irad etmiştir: sporcular tarafından karşılanmışrine getirebüecek kabiliyette ohnasıdır. lıklarının durdurulması için vilâyet arasındaki ticarî mübadele 4 mil tanbuldan şehrimize gelmiştir. «Pek sayın Başbakan, lardır. Beşiktaş ilk maçını cumarİsteklilerin yan ile «ALAN» rümuzile 176 numaralı posta ve kaza İdare heyetlerine telle ta yon dolardan ibaret iken bu rakam Gazeteciler heyeti istasyondın Hakkımda ve Alman milleti hak tesi günü Izmirsporla, ikinci matutusuna mürscaatleri. !'*nat vermiştir Bu kararın Trabzon 1953 senesinde 40 milyona baliğ doğruca misafir edilecekleri Turist kmda izhar buyurduğunuz samimî çını da pazar günü Altayla yapaEn iyi Isvlçr» Saatidir Denıckiötlan arasında memnııni olmuş ve her an da artmaktadır. «tele gitmistir. hiisiyatı aynı duygularls tefekkür caktır. Cenevre Konferansı ve Ruslar Türkiye İspanya maçının neticesini tayin eden kur'a yarın Fransaya gidiyor 979 ucuz arsaya 9.500 istekli var Mevcud Belediye arsaları ilk önce yapı kooperaîiflerine tevzi edüecek 'in nutukları Kâr hadierinde bazı indirmeler yapılıyor 1 kilo eroin 100.000 lira! Batı Almanya fiaşbakanı dün Ankaraya geldi Almanyada «Ahlâk Bakanlığı» Türkİsrael iicarelinde gelişmeler Tramvay kazası yerinde dün bir keşif yapıldı Arab İsrael hududlarında lahşidat Kansere karşı yeni bir ilâc Hindiçinide kızılların baskısı devam ediyor Ouhamel matbaamızda İzmir Belediye Reisliği B A Y A Hlemıır Aramyor S A T ü fr N E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog