Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

MMattUM Beynelmîlel Hükujnetimizin davetlisl olarafc' tnemleketimizi ziyaret etmekte olan Alman Başbakanı Dr. Conrad Adenauer 5 ocak 1876 da Almanyamn Koîonya şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu şehrin üniversitesinde hukuk tahsili yapüktan sonra doktorasmı venniş ve hukuk doktoru tınvanile avukatlık mesleğine atılmıştır. Başanlı bir avukat olarak çabştığı Kolonyada 1917 den 1933 e kadar belediye reisliği yapmıştır. Bu zaman zarfmda mesaisini bilhassa şehrin imar islerine hasreden Dr. Adenauer idari ve iküsadî mev rular hakkında ve halkm geçim güçlüklerini yenmesi hususunda büyük gayretler harcamıştır. Gene belediye reisi olduğu günlerde Avrupanuı tarunmış fuarlann<ian Kolonya fuannı kurmuştur. Bu kuruluş. belediye başkanı seçildikten üç sene sonra tahakkuk etmiş ve 1919 da bir sanayi emtialan meşheri balinde halkın temajas;na açılmıştır. Şehir idaresi başkanhğından Prua ya deviet jurası başkanlığına getirilen Conrad Adenauer kısa zaman eonra siyasî hayata atılmış ve üye o'orak girdiği merkez partisinde h^ıaretli bir çalışma devresine dahil oimuştur. Bugünkü Alman Başbakanmm politik faaüyeti asıl bu devirde başlamaktadır ki 1933 ten bugüne kadar hayatının olgunluk çağmı işgal eder. Hitier idaresile onu takib eden harb yıllan bu faaliyetin atalete mahkum olduğu yıllardır. Fakat harbin bitmesile 1945 te başhyan 89 senelik harb 8on devresinde Dr. Adenauer'i gene siyasî hayata dönmüş görüyoruz. Vanda kalan iş, «C.D.U.» partismin kuruculan arasma girmekie yeniden canlanmış ve onu siyasî hayaün bellibaşlı rükünlerinden yapmıştır. Adenauer, 1946 danberi bu partinin başkanıdır. İşgal bölgelerinden tngiliz kesiminde icrayi faaliyet eden parti Almanyada halkın tuttuğu bir siyasî teşekkül olarak kalmış, ilk ve son seçimlerde parlamento ekseriyetini muhafaza ettneğe muvaffak olmuştur. En büyük rakibi Almanyanuı raeşhur sakatlanndan müteveffa Schuhmacher tarafından kurulan Sosyal De mokrat partisidir. Dr. Adenauer bir müddet parlamento başkanhğı yapfcktan sonra 155.1949 da Almanyarsın en yüksek jcra salâhiyetini h»iz şansölyelik makamına getirilmiştir. O vakittenberi Başbakan olarak çalışmakta ve Hariciye Nanrhğı vazüesini de ifa etmektedir. Adenauer'in hayatı Portreler tst BORSA Borsasının 18/3/19S4 fiatları starü» Dolar »nuuua b o f i UTM 280.30 280.30* Resimli Romanımız £ f f i A Y0K CANIM ZAVAU/ £MMA I KORtC Liman Cinayeti ı 100 IUU 10* iuu lxvi«re r r a n o 9*.m 64.U3 100 rioriD 73*8.40 7S.68.40 iwı Beıtifca trang» ft.eo ».60 54.1ü 50 ***» **** 10u gemıuo KlB. 8&88JM 1U0 I«ve<; Kur. 54.12 50 (İH»M % ve t ÜAİZIJ !A±lVtlXEH Sıvas . Erzurum I Sıvas . Erzurum 2.7 1941 Oemlryolo t 1941 Demiryolu II D. Yolu m MiiU Mumfaa I MUU Müdafaa n Müli Müdafaa m Millî Mudataa IV Ziraat Bankası 1 Ziraat Bankası 21.15 • 20.25 UA* 22.50 22.15 • 21 80 • 22.72 • 21.60 • 21.60* 22.50 106.75 • en İRTIFAOAH DZNİZE ATLAO/ EYVAH... MAHVOLÛU HANi... İ3A8ET O£ t ÇOK &UKU* ARTI OLDU.BÖYLEÜK A. KnıJk'AgMO OA UE MIŞU HAP/S: T£ C KURTULOU... 1941 Devlet Demiryolarl VI 104.50 103.50 Kalkınma I 103.70* Kalkınma II 104.50 Kalkınma UI 104.00 • 1943 lstlkrazı I 103.50 • 1948 ıstıkra» II 103.00 » 1949 tahvlU * a EAİZLİ 1948 ikramiyell 1941 M. M H Ikr. Demiryolu IV 1951 tahvili Ikr. 1941 Demiryolu V 1953 tahvUİ Ziraat Bankası m Ziraat Bar.Kası V Ziraat Bankası * 1949 tahvlll 22.00 • 23.25 10S 50 100.30 • 109 50 100.30 • 103.10 • 102 90 103.25 • 05 :,a rKet < 'RİR KAC OAKÎKA BAY ... flİTIP SİŞESİNİ ZEHlR DİĞİİİ M OIYE , VAlLAH/ A/£ YAPTtĞIMI BJLML t t • » LEROY'AMIRAC OTeilNOE 3ON.&JK APERİTIF İÇEUM... CSTİKBAUN 8/R TAVSİrEDE BlfU/A/ACAĞ/At: 8/R DAHA? TAHKİKATA 8AŞLA\ MADAN MI/HAKKAtf \ «.» CAIZ.LI lAHVİl.l.h Adenauer Dış işlerindeki faaliyetini tamami mekle beraber bunda Başbakanın le Almanyarun eski itibarını iade büyük bir arzu ile bağlandığı hürsağladığı manevî etmek ve diğer milletler nezdinde riyet rejiminin Almanyaya itimad ve güven kazaa imkânlan da hesaba katmak yerindırmak üzerinde •toplanuşbr. Al de olur. Bizzat Başbakan bu kalkınmanın destekleyicisidir. Federal manya ile Fransa arasında anlaşma cumhuriyette icra mevkiinde buzemini hazırlamak üzere hiç bir lunması dolayısile Adenauer'in fırsaü kaçırmanuştır. Fransızarla mağlub bir milleti yeniden canlanyapüğı temaslar hep iki mileti bir dırmaktaki rolünü inkâr etmemek birine yaklaştırmak gayretierinden lâzımdır. Onun içindir ki geçen başka bir ş,ey değildir. Şuman plâ sene yapılan son ssçimler büyük nırun hararetli taraftarıdır. Bunun ekseriyetle Başbakanın siyasetini için 1951 de büyük bir kampanyaya tasvib manasına gelmiştir. girişmiştir. Dr. Adenauer, dış memleketleri Geçen sene yapüğı Amerika zl her riyaret edişinde kızıru yanınyaretile Amcrikan milletinin Al dan ayırmaz. Türkiyeye onunla manyaya karşı beslediği şüphe geldiği gibi Amerikaya da onunla duygulannı izaleye muvaffak ol gitmiştir. Geçenlerde büyük Almuş, gittiği her yerde hüsnü kabul man şairi Goethe'nin meşhur görmüştür. «Faust» eserine dair hazırladığı bir Diğer taraftan bu ziyaret Alman etüdle doktorasmı vermiş olan Bayamn Atlantik Paktı çerçevesinde yan Lotte Adenauer çalışkan ve zeverimli bir üye devlet sıfatını ihraz ki bir kadındır. Babasile beraber etmesine, Avrupa müdafaa birliğin Rönsdorfdaki evleruıde oturmakde kuvvetli ve faydalı bir unsur tadır. Son günlerde nişanlanan olarak çalışma sahası bulmasına yol Lotte Adenauer. baDasma Türkiye açmıştır. ziyaretinde de refakat etmskte ve Almanyarun bugünkü kalkınma ona bu gibi resmî ziyaretlerinin sı, dillere destan olmuş, Alman ça tfirst LeydiD si rolünü yaparak an hşkanlığı sayesinde tahakkuk et nesinin eksikliğini hissettirmemektedir. Dr. T. C. Merkez Bankası Garanti Bank. H. Obllgasyon And. Yapı ve Kredl Bank. tş Bankası Aktmnk 1 A O rürklye Kredl Bank. Sanayi Kalkınma B. Aslan Çımento Şark Değirmenlerl Osmanü B % «) Hlsfte An4. Tö Tlcaret Bankası (1) (1) kilo altın Dolar 252.50* 128 00 • 160.00 17.15 5350 1320 00 128 50 10000 ' 45 00 39.00 110 00 K00 6.20 419.000 Fr. 360 Fr. l)Avl/l.fch 1440.1450 100 S68.570 672.573 134.135 IIN (TurHyed* nalüa guetenü* aiddlr) KAHİS. bllKSASI ALT1N riALTI MiIIel PaıÜsinden Niçin Çekildim? SKKHKSl flVASADA Sterlin efektli Dolar efektif Dolar N. W. l«vicre fıırRi«cn Fransi7 trang) (66) Accont Al isno ıs30 M. P. üeri gelenleri ile tartışmalarım BÜTÜN AĞİZ KOKULARINI YOK EDEN HARİKA KEŞİF Mütehassıslann kanaatine göre ettt bozukluklannın Beyaz sabun çorap, mendtl ve kirli çam*»ırlar tçlndir. lyi sabun kullanmamaktan ileH gelmektedir! Kremll Puro Gençlik, GUzelllk v» Cazib Mbunudur. BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU jSjSjjon »» ^ IÖBBL HBS T u v a l e t S a b u n u ' /00 rfe İOQ saftır. Mısırçarşısı Civannda Kiralık Ketenciler kfpısında ticarethaneye, yazıhaneye, imalâthaneye elverişli 85 metrekaıe yeni kat ve salonlar kiralıkür. Telefon: 21233. SATILIK AMERIKAN EV EŞYASI Mts. A. Dugmore'a aid olan ve 6 odalı bir ap?rtım nı dolduran bütün eşyrlan Ameıikaya dönüş sebebile satılıktır. Yatak, yemek ve oturma odalarına tid möbleler, mutfak eşyası, perdeler, tabaklar vs. vs. 20 ve 21 mart cumartesi ve pazar günîeri Nişantaş, Emlâk C?d. No. 20 Deniz Apt. D. 3 e müracaat. (2 n d sahifeden devam) nı buldum M J . nin kurulmasınniyeti, lâiklik adı altmda dinin daki amaç ciddî ivazsız bir muhaterzil edildiğini, halkçthk adı lefetle iktidann ilk defa seçimle altında ve bühassa «Köylü efen el değiştirmesini sağlamaktı. Bu dimizdir» edebî cümlesinde en acx ümid baki kaldıkça partide durmak istihzayi, devlet sanayii adı al ve bir çok uygunsuzluğa tahammül tında dostlan terfih eden medeni etmek bir vazife sayılabilirdi. istismarcılığı müşahede ettık. İş Atatürk ve eseri aleyhinde söyte biz, haddi zatında Cum.hv.riyelenip yazılanlann tesirini azaltmak Saat 15 t* tetblt edlldt te, garbhhğa, lâikliğe, halkçılığa için Şehzadebaşında 1949 yazında (*ı isaretltleı Borsada muamele gorenıerdlı değil, bunları dejenere eden ya bir konferans verip Atatürkün ve bancı zihniyete düşmanız. Biz inkılâblannuı kurtuluşumuzda ve ikbale giden yolları mutlaka dal yükselişimizde ne kadar esaslı bikavukluktan, milrailikten geçi rer âmil olduklannı anlattım. Teşkilâta yolladığım gürültü ren zihniyete düşmanız. Biz, ıkkoparan tamim bal için şerefsizliği ve ıtfetsizliği Beyoğlu, Altınbakkal Bâbil soAnkaraya döndükten »onra 14 terviç eden zihniyete düjmantz. Biz, âdi menfaatler uğrunda sa eylul 1949 da teşkilâta şu genelgeyi kak ve Talimhane arasında Tolun ALPTEKİN mimiyet ve ahlâkm katili zihni gönderdlm: . yuvarlak bir plâka kaybolmuş«Bazt parti toplantılanndaki yete düşmanız. Bizim bu dıiştur. Bulan memnun edilir. manhğımızı kendilerine matuf konuşmalar öyle bir biçim almak partimizin görenler bu seyyiat ile fiien alâ tadır ki dinleyidler SATIUK OTOMOBÎL Müracaat: Tel: 25998. kalı olanlardır. Biz onlarla mü inkilâblara ve Atatürkün şahsına İyi vaziyette acele satüık Buick cadeleyi de en esaslı vazifelerimiz karşı cephe almış olduğu. zannma marka 1947 Super model 4 Merzifon İcra Sahş kapuıyorlar. arasında görürüz.* kapılı, radyolu, kaloriferli huMemurluğundan: İl yönetme kuruluna bildirdiglm «Gerek büyük zaferlerin kazasusî otomobil 6000 liraya satıMerzifonun Bulvar köyü Derbend mlmasında, gerekse bir kaç yüz notlar mevkiinde ve tapunun kanunuevvel 926 hktır. Görmek istiyenler 20/3/ Bu iktad makale Ozerine yeni yıldanberi çökmekte olan Osve teşnnisani 933 temmuz/952 tarih ve 954 cumartesi günü saat 911 136,71,9 numaralarında kayıdll sağı den il yürütme kuruluna başvur manlı devletinden zinde bir devaraa 6 ncı Şube karşısındaki ırmak. solu şose ve bark, arkasl ken. dum. Ve yazılı olarak şu düşünce let çıkmasında âmil olan büyük di tarlası. önü yol İle çevrili 271491 lira parkta görülebüir. Tel: 45105 inkilâblann gerçekleşmesinde A 30 kurus muhammen bedelli un fabri. leri not halinde bildirdim: kası lzalel suyu suretile 15/4/954 per. «Cumhuriyeti, lâikliği ve irab tatürkün payı gözönüne getirilirErmenek Sulh Hukuk şembe gitnü saat 14 ten 16 ya kadar ve larını kurmak için bütün inkilâp se böyle bir yola sapmamn veya Mahkemesinden: muhammen bedelin yüzde 75 bulun. çılar şiddet kullanmışlardır. Jn öyle görünmenin ne kadar hatah 53/227 mazsa ikincl satışın 26/4/954 pazartesi ve her bakımdan muzır olduğu günü aynı saatlerde İcra Dairesinde sa. giltere, Fransa vesairedeki inkiD&vscı Ermeneğin Akçamescid ma. tılacağı ve fazla izahat almak istıyen. lâplar buna örnektir. En az kan kolayca takdir edilir. 20 aded gazinosu, elektriği, telefonu, halüıazırda buharlı hsllesinde ölü Hacı Ahmed karısı Ays« lerin stış memunı Hasan Taskayaya «Her devirde doğrtı veya yandöküp istibdad yapan Türk inkibanliyö treni ve tahvil edilmekte olan elektrikli treni, bine yaArpacı tarafından açılan Izalei suyu müracaatlert iiân olunur. davasının muhakemesinde ctavalı Hacı lâbıdır. Azıcık tarih bilen bir kim lış, iyi veya kötü işler görülür, kın; ev, viliâ, köşk, yalılan, dünyanın en meşhur plâj sitesi, fabAhmed kızı Şebboy Arpacınm tebligata se makaledeki «Cumhuriyet adı bunlardan hangisi üstün ise mem rikaları bulunan; Siıkeciden Londra asfaltı ile 20 kilometre, yasallh adresl bulanamayıp lkametgâhı altında en koyu diktatörlüğüs tâ leket ona göre ilerler veya geri. pılmakta olan veni Avrupa turistik bulvan iie 13 kilometre ve ŞÜKRÜ CANALn meçhul olması İle ilânen tebligata ka. birindeki garezkârlığı sezer.» Afe ler. Atatürkün memleketi boyuna elektrikli trenle 17 dakika mesafede maruf, Küçükçekmecenin rar venlmi; olmakla muhakemesl 9.4.954 deniyet ve garbhlık adı altında en yükseltmiş oluşuna göre, iyilikbir buçuk kilometre cenubunda, Marmara denizinden başlıyarak ruma günü saat 9 a tallk edilmiştir. Davalı Şebboyun gününde mahkemeye süfü zihniyet, lâiklik adı altında lerinin kötülüklerinden çok jazla devam eden, Şirketimizin tesis etmekte bulunduğu tjzyikli «u gelmesl ilânen tebliğ olumır. dinin terzili» gibi hükümleri kap olduğuna hükr 'mefc gerektir. tesisatını havi, daimî kaptıkaçtılan ile istasyona 23 dakika Kadın elbiselerine «ıd olanlar; (3269^ lıyan cümle son 26 yıl içinde ya tBuna göre toplantılarda son messfedeki Temel Bıçkj 500 K» pilanlan hiçe saymak, onlan za 25, 26 veya 30 yıl içinde çekilenBıçkı îstbıkatı. Diklt /•• SATILIK rarlı göstermek ve karikatürleş lerden bahsetmek, ondan öncekı ve Provalaı 500 JU tirmek için yazümıştır. İş böyle devirler aranıyor ve her gün ıiaYultsek Bıçk) &aid»AMERİKAN bu pazar günü saat 14.00 te ücretsiz vasıtalanmızla g«lip görüolsaydı 300 yildır çöken ve sonun ha çok çöken bir devletin hali teri 250 £ * nüz... Sadece son defa olarak, bu son satışta, 25 kişide 1 kişiye da yıküan Osmanh devleti yeri daimî bir yükseliş kaydeden AGİYİM EŞYASI Yapma ÇiçekJer 150 K» 17.000 lira değerinde 5 odalı vülâ vardu. Keşide 23'3'954 salı ne zinde ve Atatürk devrinde son tatürk devrine tercih ediliyor zan Hocasıı Şapfcsohk 150 K» 20 mart cumartesi, 21 mart günü tapu verilirken yapılacaktır. derece saygı gören bir devıet ku nını doğurabileceği gibi eski deKrkeklcrr did olanlar: Arsalann metrekare fiatlan, hiç tefrik gözetilmeksizin 590 pazar günleri Güzel Bahçe rulamazdu Demek ki yazar, bazı virlerde halkın daha iyi durunBiçö Dersleıi 500 K» kuruştur. Bu arsalann en uzağı, Londra asfalündan ve yeni 50 istisnalan umumileştirerek son da olduğunu sanmak gibi tarihi Kaptan Apt No 2 Nişantaşı Uomiek v« Pijamalaı 300 K« metre istimlâkli Avrupa turistik bulvarından 150 metre mesa26 yılı toptan tezyifte devam e bir hataya düşüldüğünün HadesiIstenen kitablarm bedeli eoofededir. Arsa kapıygnlardan 250 lira kaparo alınır, bedelin üstü diyor. Onun en büyük hatası bu dir. tanu verilirken tahsil edilir. deriidifitnde derhal aönderüir fikirlerin M.P. nin değil, sahsınm Keza «Atatürk devri inkilâblaSAT1S YKBİ: olduğunu ifade etmeyişidir. nnı beğeniyoruz, ancak halk hâ~ tBiz, ikbale giden yolları mut kimiyeti ilân edildiği halde tatBahçekapı İş Bankası arkası Yeni İş Hanı kat 2 No. 1516. laka dalkavukluktan, mürailik bik edilmedia gibi sözler de ı/erAranıyor. Müracaat: Saat 17 • ^n*n!oft!n Volnısu No 44 Telefon: 27310. Telgrafc îstanbul EVLER ten geçiren zihniyete düşnıamz* sızdir.Çünkü her inkilâb haşia den sonra. Tel: 25312. M İ j cümlesi mutlak ifadesi ile bu dev esas ve gayelerini ilân r.der ve letin en parlak devrinde iş gör ondan sonra onlann tatbikini müş olanlan, meselâ Mareşal Fev mümkün kılacak durumu husule zi Çakmağı, Yusuf Kemal Tengir getirmek ve eski devir taraftarşeki, Enis Akaygeni ve beni dal larını sindirmek için şiddet idakavuk ve mürai yapıyor. Bu gibi resini bir müddet yaşatır. Mayıs sonunda ehliyet almak üzere 5 nisana kadar OTOc.Bütün esash inkilâblarda göyazılar M.P. sini küçük düşürür, KUîlS Müessesesine kaydolunuz. Yerlerimiz mahduddur. ACELE rülmüş olan bu hâdise 1923 J93S ve aradaki işbirliği manasız kaEDİNİZ. Adres: Osmanbey, Şair Nigâr Samanyolu Sok. Tel: 80900 devrinde bizde de her yerden daîrr.'» Cezalandınlmasmı istediğim yazar ha çok hafif surette görülmüştür. «Cumhuriyet isteriz, fakat oYazar aleyhinde bir ihtarda bunun ilânından sonra güdülen u ti olmasma mâni olur. j mişlerdir Mukavelem üzerine iü . lunulmasını istedim ve bu gibi du«Bundan başka Atatürkü bu j razlarmı şu biçime sokmuşlardir: rumlarda göz yummanin devekuşu sule taraftar değiliz, demek ya siyasası olacağmı söyledim. Bundan siyaset ve tarihi anlamamağa re günkü C.H.P. ye mal etmek esai <Bir genel başkanm kendi başma sonra Mühürdaroğlunun ve benim ya samimî olmamağa vanr. Çiin sından yanlış bir şeydir. Çünkü j böj'le bir tamim yapmaya hakkı konuşacağım yerlerde onun konuş kü 1923 ten itibaren tam hürriyet bu parti, onun bırakmış olduğu yoktur.» olsaydı Cumhuriyet yaşıyamazdı. idareyi çok bozmuş ,inkilâbJar O. Bölükbaşmm itirazlanna karşj turulmamasını temin ettim. yapmağa ve onlan kuvvetleştir kendisinin DP. nin ilk kongresinde Yapılan bir çok mitinglerde aynı Ve onu yaşıyabilecek duruma gezihniyet beliriyor. Fatih ilçesinin tirmek için bir istihale devresi meğe yarıyan bir usulü sırf kerdi Cumhuriyet devri büyüklerini (Kıaçılışında başkan Nail Alfanaoğlu faruriydi. Bugün şef ve tek parti mevknni ve menfaatini korumak zıl sultanlar) diye andıktan sonra nun Atatürkü iyi bir dille anmasj usulüne fcarjı yaptığımız müca uğrunda daha şiddetlendirerek o sözünü geri almış olrfre^ına göre üzerine ona bir çok hücumlar ya dele bir yandan istihale devresi yaşatmakta ayak diremiş, tek par bu tamime ıtirazını anlamadiğım ni kâfi gördüğümüzden, öbür ti usulünden vazgeçtiğini ilân vt söyledim. «Benim o vakitki yazımı pıldı. yandan da 1942 1943 yulanndan tiği halde bu usulü bir takım hile iyice okursanız sözürnü geri almış Son 25 yıla hücum edenlerin Daitibaren her türlü kötülüğü aşın ve baskı ile devam ettirmiştir, v. olmadığımı sörürsünüz» dedi. B. A. mad Ferid, îttihad ve Terakki, Abbir mahiyet alması üzerine iş ba s.. Tahtakılıç «benim Atatürk a!e\hindülhamid vs. devirlerini benimsisındakilerin artık devleti idare «Tarih bakımmdan yanlış olan de olduğumu bildiğiniz halde neyormuş gibi bir intıba uyandıraedemiyecek bir hale gelmelerinin bu mal etme aynı zamanda bü den partiye girmemi istediniz) Herak aklı erenler nezdinde bu vaaçikça görülmesinden doğmakta yük bir siyasî hata teşkil et I di. «Atatürk aleyhtan olduguntıtanı sevmediğimiz intibamı uyandır. mektedir, çünkü bu suretle ton ' zu nereden bilebilirdim» deyince, dırdıklannı söylemem de fayda ver miyordu. Bunu samimiyetle böyle kabul yıllarda işleri boyuna bozan a «Mecliste Atatürkün kızkardeşin» O sırada partiden çekilebilirdim edersek ileriye doğru büyük ham damlan Atatürk devrinin bc.şa maaş bağlama kanunu görüşülür» söylediklerimi hatırlamıyor Ancak bir yandan durumu değiş leler yapabilir ve işlere aklı e rılan ile takviye etmeğe varmak ken musunuz? Siz de o sırada bu yüzfadtr.D tirmek umudu, öbür yandan parti renler dahil, samimî kütleleri den alevhimde makale yazmıştınız» kurulurken Mareşaluı evinde ver beraberimizde götürebiliriz. Genel kurul üyeleri arasındaki dedi. diğimiz bir söz vardı. O da şu idi: «Son 300 yıllık tarihimizin en tartışma Bütün bu itirazlar karşjsmdı Hk kongreye kadar her şeye taham parlak devrini kötülemekle vakit Genel kurul üyelerinin hemen hiç mül edip birbirimizden aynlma geçirmek partimizi pek çok ıa biri o sırada Ankaraya dönmemiş j «genel kurul bu yüzden =ıleybirnde mak. mimi desteklerden mahrum v.der ti. Onlann büyük çokiuğu bu ge karar alsıc, ben de çpki'eyim» dedim. Cesaret etmediler. Beklemeyi ve îalışmayı daha doğ ve onun memleket şümul bir por nelgeyi görünce şiddetle itiraz etResad 53 90 Cumhurlyet Ata. 47.00 İngiliz 58 30 Gulden 45.80 Kulçe 6.87 HALOi BEŞİBtRLlKLEh Resad 42000.42250 Hamld 33500.33750 Aziz 29400.29500 >ARRAKI.ARUA * '*.?r*ı HLOROriL Bulana Mükâfat Etrafınızdakileri rahatsız etmemek için yemekten çekindiğiniz sarmısak ve soğanı istediğiniz kadar bol bol yiyebilirsiniz. RADYOLİN ARSALARI GÖRÜNÜZ KLORDFiLLİ Biçki Kitabları CİHANGİR MAHALLESİ ARSALARINt İOria Tahsilli Bayanj UÛUR Küabevi İSTANBUL YAPI KOLLEKTİF ŞİRKETf OTOMOBİL EHLİYETİNİZ YOKSA UNLARI GlDAlkJUN EN ALkSIVtü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog