Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHrRTYET İMEKTÛPLARl t'iâ'lt'l TEŞEKKÜR Ord Prof Dr EKMM ŞEMF Prof MÜFIDE KULEY Dotent Serme< Ergun ve Cıhad Suer Rontgen Şe" Turhan Onuktav asıstanlar ve muşfı hemşirelenn menfaat gozetmek'izi meslekı askları ile vaptikları ltınal tedavılere ragmen mubtela oldugu »man sız hastalıktan kurtulamıvarak gen \aşta vefat eden oglumuz Diinya kupası kalan takımlar final rrupıına 21 de Romadan dönecek Millî takım bu gece ovnanan Turkıye Ispanva mıllî futbol karşılaşmasıru tefcır eden bu sabahkı Italvan gazetelerı bu karşılaşmayı «Senelerdenben gorulen en bejecanlı maç» olarak vasıflandırmaktadırlar II Ouotıdıano gazetesı «Her ıkı takım da o kadar avnı derecede bulunuyorlardı kı hıç bırınm dığerını yenecegı beklenemezdı» demekte ve bunun son senelerın en he\ ecanlı maçı olduğunu behrtmek tedır Bununla beraber gazete Ispanvollarm teknık ıtıbarıle ustun olduklarını fakat Turklerın çok daha «urath oynadıklarıru ılâve etmektedır II Popolo ı^e Ispanvanın dunva şampıvona«mdan elımıne olmasmı «buvuk bır surprız» olarak vasıflandırmakta ve her ıkı takımı da ovdukten sonra şovle demektedır < Spor merakhlanrmz dunku maç tan telâşa du?memel.dırler Italvan mıllî takım n'n her ıkısmı de \enrbılcceğını temın ederız » Komunıst LUnıta eazetesı ıse tspanvolların şımşek gıbı bır bas'angıctan sonra takımm parlak'iğmı ka^ bettığını ve demode olmuş b r «tılde ovrqdığını vazmaktadır Bıhndığı gıbı dunku macta takımlar 22 berabere kalmi'lar ve bu \uzden oyun yanm saat daha uzatıİTi'ş bunda da galıb ve m=>§lub bellı olmadığından kur'a çekılmış ve Turkıve I«vıcredekı naça katılmaSa hak kazanmış Ispanva da dunva kupası maçlanndan elımıne olmuştur Posta idaresinden şikâyet Dıvarbakırda Sülejman \azıf »okaiın da 20 nunarah e\de oturan okuvucu. lanmızdan Orhan Oğut gonderdıgı bır mektubd» dıyor kl Bahkesirdc bir manilaturacıya DI. varbakır postancsının 102 numaralı mak bnnle ır»lık ıvındı 25 lira gonderml} tım Ocak a>ında da $3 numaralı mak huıla tekrar Bahke^ırdpkı aMiı zala 21; lira TOİIadım Fakat aradan bu kıdarza man jeçtıgı halde Bahkesıre >olladıgımı sandiKim 50 lıramn o >îah«a ulasnıadı ını ogrendim Dı\arbakır Pona Mudur lujune *akı olan «ıkavetımın tetkık edılccegını «»lediler Bu hadı^enın daha hu\uk makamlarca lncelcnmesinl rica edrrim > CENAB ENGIZULER'in c: ber RADYO YUNUS NADI 195J 1954 Bugunku program ISTANBUL EN ĞÜZEL HIKAYE 0 0 Bem 18 ( S H A ) TurkıyenJi Ispanva takırrunı elımıne etmesı uzerıne Isvıçrede yapılacak fınal maçlanna kablacak ekıplerden bırı daha bellı olmuştur Şımdıye kadaı \apılan maçlar netıce^mde afagıda ısımlerı yazıh 13 takım fınal grupuna avrılmiftır Uruguav Isvıcıe Macarıstan, Ingıltere, Belçjka Fransa Avusturja, Çekoslovakta Meksko Itaha B.ezüya, Guney Kore ve Turkıve Gerrje kalan uç takım da Almanya Sar Iskoçja Gal, Yugoslav>a Yunanıstan maçlanndan sonra b«»llı olacaktır A'man\a Sar maçı 28 martta Sarbıuckte Iskoçva Gal maçı 3 nısanda Glascowda Yunanı.tan Yugoslavva maçı da 28 maıtta Atınada oynanacaktır Bu maçların gabblennın de ılıthak le Isvıçrede oynanacak fmal malcarına 16 takım ıştırak edecpktır 1*\ ıcredekı maçlar gruplar arasında turnuva usulu ıle yapılaraktır (S H A run notu Dunva kupası fmal snıpu ıçın evvelce te'bıt edılen fık^tur decışmedığı takdırde Turk mılli takımı Isvıçredekı ılk maçını 17 hazıran eunu Almanya Sar eaiıbılc nyna\acaktır ) Sprcularımız Yeşilköyhava alanmda merasimle karşılanacaklar Çarşamba gunu Romanın olımpıvad stadmda Ispanya ıle temdıdlı bır maçta 22 berabere kaldıktan sonra kurayı kazanarak Dunva şampıyonası fınal gruDuna ştırake hak kazanan rnıllî futbol takımımız bu gece saat 21 de bır Fransız uçağı ıle sehnmıze gelecektır Komada 65 bın seyırcı onunde ıyı bır tesır varatan takımımızm aldıgı bu netıce futbol âlemınde buvuk bır havret uyandırdıgı gıbı memleketım zde de pek genış bır he\ecan yaratmıştır Bu munasebetle mılli futbol takımımız bu gece merasimle karşılanacaktır Mıllî takımımızı karsılamak uzere Beden Terbıyesı Bolgesı de bır program hazırlamış ve avrıca bu munasebetle şu tamımı yayınlamıştır Boigenin tebliği Beden Terbıvesı Istanbul Bolgesı Mudurlugunden Romada yapılan ^on mıllî musabakada Turk futbolunu mılletımıze hâs bır vakarla tems I ve parlak •nazısme >enı bır şeref sahıfesı eklemek suretıle dunva kupasınm muteakıb maçlanna katılmamızı temın eden kıvmeth çocuklanmız 19 mart cuma gunu saat 21 de Yeşılkove geleceklerdır Kendılprınm hak ettıklcn sekılde karşılanacağma emın bulunan Bolgemız butun kulub mumessıl ve sporcularmın belırlı saatte uçak atanında bulunmaiarını nca eder Itahan gazcteleri ne divor Roma 18 (A P ) Dun burada Parrs 18 (a a ) Dunya futbol şampıyonası ıçm Turkıye ıle IsLizbon milletlerarası panyanın yaptıklan karjılaşmanın, Mılletleraras: Futbol Federasyovoleybol turnuvası nunca derpış olunan hududlan aslizbon, 18 (a a ) Lizbon mılması mumkundur letlerarası voleybol turnuvasıru Bılmdığı gıbı Ispanyollar bırın Yugoslavya kazanmıstır Beşmcı cl maçı 4 1 kazanmış ıkıncıvi ve sonuncu gun netıceleri sunlar1 0 kaybetmış ve uçuncude 2 2 dır Fransa Hollandaya 30, Yuberabere kalmış olduklanndan, atı goslavya Portekız «A» takımına lan gol yekunu bakımmdan ustun 3 1 galıb durumda bulunmaktaydılar Fakat Umumî tasnıf şu şekıldedır dunva futbol şampıvonası tarıhınde 1 Yugoslavya 3 maç, 3 galıilk defa olarak nvıracaat edılen bıvet, 0 mağlubıyet kur a sonunda Turkler fınal maç2 Fransa 4 maç, 3 galıbıyet, larma katılmak haklarını kazan1 mağlubıvet mışlar, Ispanyollar ıse tasfıyeye 3 Portekız (A) 4 maç, 2 galiuğ'amışlardır bıyet 2 mağlubıyet Bununla beraber bu mesele Ro4 Portekız «B» 3 maç, 1 galıma maçından az bır muddet once bıyet, 2 mağlubıyet Mılletlerarası Futbol Federasyonu5 Hollanda 4 maç, 0 galıbıyet, nun Ispanyol Federasj onuna bır l mağlubıvet telşraf çekerek en ıyı forları meşYugoslavya takımıle Portekız hur Kubala'yı oynatmalannı menet B» takımı bugun tekrar karsılame<ı uzerıre karışmıştır Ispan sacaklarsa da bu maç umuml tasyolların elımınasyon maçlarında nıf uzennde her hangı bır değı^ıkkarsılaştıklan ta'ıhsızlığı lehlenne lık husule getırmıyecektır çe\ ırmek ıçm Kubala meselesını Yarın yapılacak boks koz olarak kullanacakları zannedılnr'ktedir Mılletlerarası basın çevmusabakaları relermde bırkaç yıldanben bahıs Iznut K e ^por boks takımı ıle, mevzuu olan bu mesele Ispanva ıle Galata^a a\ Kulubu boksorlerı aMacarıstan arasmda ıhtılâf mev rasında bır musab ka tertıb edılzuudur Bılmdığı gıbı Kubala as mıştır len Macardır Ispanyollar KubalaBugun «ehrımızc gflecek olan Iznm sıyasî bır multeci olduğunu mıtlı hc1 sorlc le Galatasaıay Kuiddıa etmel te ve bu sebebden yalubu »alonunia bın jarın dıgeri şamavı seçtığı bır memlekette hapazar akşamı olmak uzere ıkı karyatını serbestçe kazanmasına ensıla=ma vapılacaktır gel olunamıvacağıru ılen surmektedırler Macarlar ıse buna ıtıraz Meksika futbol takımınm etmekte ve mılletlerarası kaıdelerın harfı harfıne tatbıkını ıstemek beklenmedik mağlubiyeti Mexıco 18 ( T H A ) Merkez! tedırler Bu kaıdeler gereğınce bır cyuncu, aslen mensub oldugu mem Amerıka Ohmpıyad oyunları futleket musaade etmedıkçe maçlara bol turnuvası esnasında Meksıkakatılmak hakkını haız olamaz Mıl nın beklenmedik bır şeküde San letlerarası Futbol Federasvonunun Sahadora 3 2 yenılmesı buvuk tatbık ettıgı kaıde de budur Bu bır surpnz olmuştur Bıhndığı gıbı Meksika dunva futbol şampıyonası nunla beraber mılletlerarası n ı fınal grup karşılaşmalanna kalzamnamelerde Kubala gıbı sı>as! mıştır rru'tecı'erın durumu bahıs mevzuu edılmemıçtır Bu sebebden IsMacarıstan Brezilya p<snvanın tekrar munakaşa mevzuu futbol teması olması muhtemel bulunan bu meBudapeşte, 18 (a a ) Macar selede henuz son sozunu sovlemeFutbol Federasv onundan bıldırıldımış o'ması mumkundur ğıne gore dunya futbol şampıyonası maçlanndan hemen sonra temmuz a\mda Macar takımının Pingpong teşvik Brezılyaya gıtmesı ıhtımal dahılınturnuvası dedır Bu zıvaretle ılgılı goruşmeBoteemız Pıns Pong teşvik lere dunya futbol şampıyonası elıtum ı\ aM 24 3 1954 çarşamoa gunu mınasvon maçlarını muteakıb başsaat 19 30 da Haıbjvedekı Karagu lanacakür Bundan başka Macar cu spor salorunda başlajacakür Federasv onu Rıo de Janeıro şamFerdı musabakalar 24, 25 26 mart pıyonu «Flamengo» kulubunu 4 ^un'erı mezkur Salonda saat 19 30 nısanda bırıncı kumeye mensub 3 30 arası fakım musahakalan 27 bır takımla maç yapmak uzere Bumart cumartesı sunu saat 14 de dapeşteye davet etmıştır «Flaraşlavacak ve pazar gecesı sona mengo» ıdarecılerı bu davetı prenpre e^tır •sıp bakımmdan kabul etmışleıdır tedavlsındekl ıtınadsn dolayı sa\ı: doktor ve hemşırelerımıze cenazesın çelenk gondermek ve bızzat ıştır» etmek telgraf v« mektublarla tarıved rulunarak oglumu azızl yen akraba do«tları ıle vefalı Galatasaray oku arkadaşların» bu lutufkar hareketlerın derı dolavı cumlesıne mlnnet \e |uk rania»ımızı arzederız EngızlüeT aılesl * * * Yırmı leneaır çekmekt» oldugum akıığı zaman benı ukatsız bııakan ke sıldıgı zaraarüarda tahammulsuz bır ha a'arak benı perışan eden basur memelermden 5 ocak gunu Yenl Sabah ga ze'e'lnde kendısmt kurUrdıgı ıç n ten gelen bır ıfade ıle teşekkur yaz Gelıboluda Yuksek Lv Kd Yzb Kâr Duanın samıml yazı^ınasn cesaı a arak ben de muracaat ettim Cıdden hazakatıle Unınan sayın 14 20 e opeetleıden Darcalar "*' ve opcetıeıaen p»ıv«ı«' v * * Şarkılar okuyanlar Bulend Oral Mulkıve Ecevıd 14 45 rsim yılduları Pl ) 15 00 Kapanıs kanh Nurten SureUan J * 12 57 Açılıs ve program 13 00 Ha l » r u 15 Dans muzıgl (Pl ) 13 30 Şarkılar okuvanlar Samı Oz °ff™ Yakılacak hatıralar Yazan: M.T, Kurşun (İstanbul) Nedır o kelımler uzenndekl incelıkler, saf \e temız duygulann ıfadesı ıçın bulunan cumleler Hayran olmamak kabıl m ı ' Gozgoze bakınca ıçımızde çakan taze kıvılcımlann, bıraz ıçten konuştukça kızaran yuzlerın ıfadesi . Bır çoban aşkı kadar saf ve ılâ hl Onları şımdı okudukça N« olur gonul boylece her gun bu aşkın derdıle taşkın kalsaydı, demekten kendım alamıyor. Bu unutuluştan sekız on sen» sonra bılır mısın zamanın bır lutfu olarak buluşmuştuk Bır grup \aktı havada bulutun pek az oldugu bır yaz akşarru . guneşın kızıllığını bu bulut'ara verdığı bır saat ona doğru yaşlı ağaçlar altında ağır ağlr kııa bır •vuruvuj yapmıştık Toyluktan bıraz kurtulmanın tesınle mı yoksa, yoksa artık »en, benım olmaktan çıkmış bulundu» ğundan m ı ' Bılmem ned»n ceıaret alarak sesımın tıtrememesın» çalışarak butun guç ve kuvvetımı toplajarak utangaçlığımı ü zerımden atmak içın kıvranarak . gene saf bır çoban gıbi sıkıla, buzule sana sana karsı sekız on y j once duydugum hıslerımı açarken, bunları bır turlu soylemeğe ecaaret edemedığımı bıldırınce . Meger sen de aynı hı»lerl« dolu ımışsm Bu hıslerımin itirah karfisında bana bıraz daha sokularak âdeta duşmemek ıçm yaslanarak hem vuruvup hem de kalbımde kapanmak uzere olan bır yara ile nıçin ovnadın, on yıldır duğumlenen ukdevı nıye ujandırdın, deyıjırj kulaklarım o gun gıbı bugun da sankı duj uvor Meğer ««n de, benim gıbi hasta ımıssm de, hastalar gıbı derdlen» mızı »aklıyormusuz. Salkımsoğud sokağının hali Yorfbatanda Salkımsoğud sokagında oturan okuyucularımızdan aldısımız muşterek ımzalı bır mektubda denılıyor kı f\ erebatanda lerebatan camiinın Ta nındakl Salkımsoğud adında bir sokak vardır Isml pck (tuzel olan bu sokagın cismi pek çırkındir Vapıldıgı (rıındtn. berl bu «okak hiç bır tesvıye TUZU for memıştir Yagmur sularının »çtıgı çu. kurlardan vurumege ımkân >oktur Bu sokağın tamır \e tesMvesı ıcın 4 >ıe nedir vâki olan şıfahl ı t tahrırı mııra caatlerimıze 1951 senesınde ce\ab \erıl mış H53 5enesinde vapılacagı resmen hıldırıİTnıştır Fakat aradan hir cene jrcç. mış olmasına raemen soka^ın te^M^e \e tamirıne aid bir emare gorulmemiş. tır Bi7zat Jstanbul Valı \e Beledı>e Ba<kanının hıı dıİPKimı/Ic alakalanma sını nca etmekte>ız • Dr. NECIB DlNC'in durumu mesele oldu * * * Abana Orman Ijletmesı muhendıs yjır 14 3 1954 tarthlncte topraja verdığı dımcısı Ca\ıd Erçetın \azıvor «1 şubat gunu Inebolu postahanedne miz cevgılı annemız 47 numaralı makbuzla namıma gonde HATICE NIG4R'ın rılmek uzere 213 lira ha\ale \erılmı$ cenazt merasımıne ıştua^ buyuran getir Bu paravı aradakl mesafe 10 mıl r ek evlenmıze kadar gelereK ve gerek oldugu halde tam on gtınde aldım Ine. telefon telgraf ve mektubla bu>uk bolu Abana arasındakı bu kısa me acımızı paylaşmak lutfunda bulunan safeye racmon dijîer posta Işlerı de en a7 hafta meselesıdır Işln garıhı ^udur akraba dost ve tamdıklarımıza candan iblagına kı fnebolu !le Abana arasında kara >o. mınnet vc lukranlarımızın •ıuhterern gazetenlzln Uvassutunu r.ca lu bozuldııgundan posta naklıvatı deni edcız zın musairi olmadıgı zamanlarda ınsan Kızları Zehra Etnul Muzaffer sırtında taşınmak «uretıle vapılır Bu Ozbek Ulvlye Çellkoglu medennet asrında Posta Idaresının halâ Damadları Hu^evın Emul Kemal posta tatarin misallerini \ermesi cld den garibdir Alakalıların dıkkatini çtk Ozbek Adnan Çehkoglu menıri rica ederım • * * * Insan sırtmda \apılan posta nakliv atı amelijauız olarak ıkı dakıkahk elek Ooeret dunvasından (Pl ) 23 45 Ha tr k tedavısıle ben ae tam şıfava ka fıf keman meloaılerı 24 00 Kapanı; vu*nıus bulundugunıdaiı kend lerıne şu< ranlarımı arzedeıken sebeb olan sajıt ANKARA >uzbaşı\a aa gıjabi teşekkurlerımı ale neıı sunmayı bır bore bıldım AUah raz 7 30 Açılıs ve progıam 7 35 Kur. olsun ıı ı Kerım 7 4o Haberler 8 00 Kar. Vemıj nkelesı Karakol «okak No 40 ma sabah muzıgı (Pl ) IKI Hafıf Yıldırım Naklıjat 5'rketi ortaklarındaı muzık programı (Pl ) t 00 Kapanıs Musufa Ogruç 11 5« Açıhî ve program 12 00 A< ker saatt 12 30 Sevım Çağlavandan saıkılar 13 00 Haberler 13 15 Dızzj Gillespıe kuatetı (Pl ) H 30 Ogle lazetesı 13 45 Muzık 14 00 Ka. panıı Kezıban, İS 00 Açılış ve eglencell muzık (Pl ) 18 15 Turkule' okuvan Davud Su Kezıban çey»ek »sırhk bir *ylan 18 30 Konusma 18 40 Caz mu rılış ve bu aynlışuı hasıl ettıgı uz gı 19 00 Haberler 19 15 Meşhur . (P ) nutulustan (') sonra yazılan bır ortestralar . Meşnur jefler 20 0« Saz e'erlen 20 15 Radvo Ga mektuhumduı bu sana zetesı 20 30 Kısa sehır haber'erı Fakat nereye, hangı adrese gon20 35 Şarkılar okuyan Gulaeren Gu derecegımı daha henuz bılmıyorum, vemll 2ü 50 Sohbetler 21 00 Haf. hele yazayım bır kere bakayrm tanın sıjası ıcmalı 2115 Radyo klâ sık Tu k musıkısı toplulugu 22 00 Belkı bu da bır hâtıra olur çevrek Kcruşma 22 10 Sonat 22 30 Caz asır sonra .evenlerın saati (P! I 22 4S Haberler Hıç bır ınsan tasavvur edemem 23 00 Kambıvo Boraa ve program Pl ) «»de «eçsın lar 2107 Dans muzıgı (Pl ) 23 3 23 30 kı hayatı dupeduz Denızın senelerce durgun kaldığı gorulmuş mudur kı Insan havatı bu Çeyrek asır dıle kolay Hayvan bıle canlılıgını kaybeder Fakat ınsan ruhu olgunlasıp canlanıyor Çocukluk çağından aonra levgı ve ajkın doğmaya basladığı senelerden ıtıbaren bır çeyrek asır duşunecek olursak omru vasaünın sonuna vaklaşmakta olduğumuzu gorerek korkar, urpenrız Her ne kadar ruhumuzun ıhtıyarlamamış olduğunu duşunerek tesellı bulmağa çahşırsak da tenımızdekı donuk'ugu, gozlenrpızdekı solukluğu farketmemıze ımkân var m ı ' Mozaık Muzesinin sokağı Gordon Pirie, Nationali kazandı Londra, 18 (SHA) Bırkenhead'de yapılan Ingılız tNatıonal» kros musabakasında meşhur Ingılız atletı Gordon Pıne 50 55 lık bır derece ıle bırıncıhğı almıştır 4420 atletın ıştırak ettığı bu koşuda Pıne gayet serî bır hamle ıle başa geçmış ve koşunun sonuna kadar da bu mevkıını muhafaza ederek kuvveth rakıbı Ken Norrıs ı arkada bırakmıştır Maruf atlet Gordon Prıe'nm ağabevı Peter Pıne bu koşiıda 21 ıncı gelmıştır Gordon Pırıe, Ingılterede japılacak beynelmılel kros şampıvonasına katılmıvacagından bu koşunun ıkıncısı Ken Norrıs ın şampıvona gelıbı olması kuvvetle muhtemeldır Ken Norns kendıslle konuşan gazetecılere «Fransız ve Belçıkalılardan korkmuvorum Benım ıçm tehlıke Frank Sando ıle Iskoçyalı Eddıe Bonnon dur» demıştır Ingılız «Natıonal» ınde elde edılen teknık netıceler şovledır 1 Gordon Pıne 50 55" 2 Ken Norns 51' 22" 3 Frank Sando 51 32" 4 Gray 51 38 5 Drıver 51'45" Okuyuculanmızdan Hayrullah Yur. dum vazıvor • Sultanahmed Kabaukal Torun soka finda, Bizanslılardan kalma renkli taj larla mevdana getıriien ve çok giızel resırnlerle suslenen •Mozayik Mıızesi vardır Bu muze fehrimize gelen ecne> bılerın ve turıstlerın sık sık Hgradıkları bir müesse«edir Fakat muzenin bıılıın dugu sokak pek perışan \e geçılmez bir haldedlr Eusen uzun olmnan bu soka. gın tamir ve ıslahı pek a7 bır parata \e emete ihtivaç gostermektedlr Ecne bilere ve turistlere karsı rıuel mıı/cmi zln tesir ve intıbalarını korumak icin bu sokagın tnelden japılması lizımdır kanaatındeylm • 16 58 Açılı» ve pıogrnm 17 00 Nermın Demırçav Medıha Fıosndan sar kılar 17 15 Radyo salon orkestrası 17 45 K ıme faslı 18 15 Kovün saatı IS 30 'V.urddan sesler 19 00 Haber. ler 19 15 Tarıhten bir vaprak 19 20 Nev n Demırdoven Semahat Er îokmenden tek ve k me şarkıla' [t 40 Bu nerenln rurkusu' 20 00 Turkçe dans şa kıları so>lıven Zenra Eren 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Dul Bayan Mari Afker Bay Emıl Haftanın re«ltah 2100 Slvası lcmal Afker Bayanlar Margrıt ve Berta 21 15 Snn>*ate Graiodo1; de Falladan Afker sevgl ı esı ve pederlen pırçalar (Pl ı 2130 Haftanın turlzm Ba> KLEMAN AFKERın konu'nası 21 40 Muzıkhollerden vefstı dolayısıle cenaze meıasımıne • ahneler 22 00 Serbest saat 22 1 " > bızzat lstirak eoen çelenk gonderen Beh ve Ak=o\dan şarkılar 22 45 Ha çelenk yerlne hayır muesseselerıne te be>ler 23 00 Kapamj berruda bulunan ve buyuk acımızı pa>la«an butun doıt ve akrabalara ga zetemız vasıtasıle en »amımı teşekkurle 'ını takdlm ederler ÖLÜM Alay Muftulugunden mutekaid tanahmed vaızlerına*n Hacı Sul BULMACA 1 Z Cevablanmız Izmıtte Yukarı Degırmendere sokagın da Burhaneddın Ogutmene Şıkâvetınız sahjidır ve dogrudan doj ruva bır muesseseyı alakadar etmektedır Nesrıne kanunen lmkan olmı\an ıddı alarınızı bir dılekçe ile resmı makam lara bıldırmenızı tavsıye ederız Alıkemerkovden Hıı^e\ın Karadeni?e Muracaatınizı bır dılekçe ıle Mılli Savunma Vekâletıne yapmanız ıcab et mektedır Panste bulunan okuvucularımızdan Ulku Kenana Gaze'emlzın 24 subat tarlhlı nusha. sında Okuyucu ıle Basbasa sutununda neşrolunan $ıkavetınız uzerıne P T T Genel Mudurluğ l Posta Daıresı Başkan iıihndan bır vazı almıs bulunmaktayıı Bu yazıda Pansten po«ta%a \erdıg nız mecmua kart postal ve diger ma'buı. larm hangı tarıhlerde hangı adreslere vollandıgı ve nere posta me"ke?ıne tes lim edıldiği sorulmakta \e Parıstekı sa rıh adre«mız ıstenmektedır AHMED BEDREDDIN SEVER 18 3 954 gunu Hakkın rahmetıne kavuş mustur Cenazesı Fatıh Fevzlpaşa cad aesı Mutemed sokak \ o 11 evınden kaJ dırılarak cuma ramazmı muteakıb Fatıh camı nden Edırnekapı mezarlığına d ef neailecektır Aılesi Munevver Sever * * * Iî B«nka«ı Adana şubesı jeflermden Aaran Karaoguz ve Iş Bankası tnufet ıclennden Sulhı Kıraoguzjn babaları emekll Blnbaşı Sam^unlc Hakkın rahmetıne kavuşmustur Cena zesı 19 mart 1954 cuma gunu og'e na n azını muteakıb Beşıktaş Smanpaşa Camıınden kaldırılarak A*'! meza'lıga dtfnedllecekt r Mevla rahmet e>lı>e « *! HAYRI KARAOĞUZ MEVLÎDİ NEBLVÎ Buyuk Hukumanr Fatih Sultan Meh medın Kuran agasından Hacı Kuçuk Ahmed Aganın Su'tanhamamında na mına muzaaf olarak vaptırdıgı Hacı Kucuk Camıı yanmıj bıîâhare Su tan Abdulazizın Basmusahıbı Surur Agd tarafından yapt r ılan bu camlı seut harabıyete yuz tuttuğurdsn bu kere Turkie Anıtlar Dernegı Istanbul Şu besl tarafından Hayısever komşu \e haUımızın naktrt ve 1* lı jardımlarıle ven den mukemrrel bır surette ıhya ed lmış olmakla 19 3 954 tarıhıne mma dıf cuma namazında lbadete acılaca ğından bu munasebetle ervahı şı heda ve banilerı ıle hıyır ht«ınat tahıblerınin ecdadlarının nıhları Içm Hatml S c ı f \e Mevlıtfî Nebev! okunacagın dan halkım zın ıcabetlen ılan oîunur Turkıye Anıtlar Dernegı Istanbıı fubes! Ba5kanı Alı Rıza Cansu * * * Merhum General Dr Hakkı Ş Ere esı 1 C H P ıle Cumuriyetçi Mıllet 'artısl ara«ında olamı>acagı yavaı ya •as a"lajılan teçebbus 2 f Yerleş p :alri5 kuı çıkaran (ıkı kellme) 3 :ımanvaca ctuıan kav ımlerden (ço !Uİ) 4 Matkapla açııan herkes onun Inhısarlar idaresinden emekli ve Istanınır ve buljnur 5 Be^az ın tanbulun eskı tanınmıç aıle erınden ı (ıkı kelımeı 6 Dordmcu (eskl nıerhum Mu=tafa Zekı bejın mahdumu :erımı 7 Varlıgını kırden kurtarma ve me hume Şehver Hıtav ın eşı Ba te>»bbusune glrlşen 8 Bunun lce« yan Nevın Belvez Prens Hıtav Nıha' mi bazan kerametı golgede bırakır Ozkurdun Şemsl Hıtaj Eşref Hıtay ve cri haıeketı Muzaffer H tavın babaları 18 3 954 gunu hayata gozlerım yummus tur Cenazesı bugunku cuma gunu ogıe mmazını muteakıb Ferıkoj Camunoe nan azı badeleda Ferlkov mezarlığına defredlıecektır Kederdıde aılesıne baş saglıgı dılerız * * * Nazi'e Açıkelm eşı Izmıt Jandarma Kumandan Muavını Bınbaşı Muzaffeı Korunun enı«te«ı tuccar Muhıdain Tanjerın bacanagı ve Munevver Tanyerın erıştesl SOLDA\ SAĞA 11 1 m I 1 11 • » • 1 i 1 •1 1 Aynaya dıkkatle bakmaktan korkmaz ısen bak bır kere ıyı bak Tenırruzde o eskı parlak gozumuzde o eskı yanarhk var mı sankı . Bununla beraber gen* tesellı taıafına kfeçrnaktan kendımızı alamavız Ruhumuzun daha fazla korlasmış olduğunu mutlak duşunuruz degıl m ı ' Bırbırımızden ayn kalısımızm ve bırbırımızı unutuşumuzun seVıeblennı araştırmaga luzum goımem Sade bu bır devır meselesı dejıp geçıverehm Gozden ırak olduk. Gonullerımız bırbınnı unuttu (') Kezıban Bu mektubumu »ana >azmaga benı sevkeden sebebı kısa ca kaydedıvereyım Itına ıle muhafaza edılmış bır tomar geçu ehme Fakat artık nc olursa olsun • Daha gorunce genchk hatıralanm Gonul yanolduğunu henen tanıdım Artık hatıralar yanmalı bunları vakmak zamanı geldı ge masını ıstemıvor, utemıvor ama . başkalarının elıne geçmemeh o ç vor bıle dıve duşundum saflığını ve temızlıgını muhafaza Duşundum, duşundum de gene etmelı bır kere okumaktan kendsmı alamadım Ne ıçten ne sam mi du> Bu fıkır bence daha yennde . gulaıın ıfadelerıvmış onlar Toy O mektublar \e re*ımler eıbk j a n Haberm olsun Ijte buluk f an mutevellıd utangaçlmtan mı, mah gun yakıyorum onları Kezıban . voksa kınlmak korkusunun verdıIçımın sızladığını hıssetmıvor de|nğı çekıngenhkten mı, yoksa yoklım Artık o hâtıralar yok olsa gızlı bır sırrın fâs edı mesıle malı butun kıymetını kaybedeceğı duHer nerede ısen hoçça kal Keşuncesmden mutevellıd zehaoın tezıban Saadetler, lyi gunler djlesıııle m ı ' Nedendır bılmem Kadınlara sarkmtılık eden çop kamvonu şoforu Emnıvet saıkıntılık ekıpı dun sabah bır beledoe soforunu vakalavarak Ad lıjeve sevketmıştır Iddıa edıldıgıne go re Beled ve Temızlık ışlerınde çalısan Rıza Sovler ısmındekı bu sofor Kuçuk avasofvada Uç'erhamam soKagında kam yonla çop toplarken kapı onlerıne çı kan kadınlara munasebetsız bır takım haıeketlerde bulunmus ve stıçuıtu yaka lanmıştır Lubnana ıhracatımız Yapuan bır anlasma çerçevesl dahllin. de Lubnana 4 mı i on 700 bın dolarlık ıhrdC m saadesı verılmıjtı Bu anlasma ıle LubrBna 4 mılvon 700 bın dolarlık çıgıt ayçıçegı tohumu keten tohumu, jusam kendır tohumu yerfutıgı bak. lıyat pamuk kuçuk ba; hajvan derl. lerı ve demır cevheri ıhrac edılmıştır Dıger taraftan Ispanvadan ikı mılvon dolar kıvmetınde bjz dolabı dondurma makınesı çamaşır makı ıesi ıthal edı. lecekîır Beden Terbiyesi ve «por şeref madalyaları Pans 18 (a a ) Fransız hukumetı beden terbıyesı ve spor şeref madalvalarını aşagıdakı jahıslara tevzı etmıştuAltın madalya Nızameddın Kırşan (Ankara), Georges Dapery (Iskendenye) Gumuş madalya Bmbaşı Nurı Fırat (Ankara), Bınbaşı Nurı Guvene (Ankara), Bınbaşı Brumas (Atına) Bınbaşı Grıgoryadıs (Atına), Yarbav N Manelosos (A*ına), Albay N Paparodu (Atına) Bmbaşı B Zaharıdıs (Atına) Yarbay K Çepapadakıs (Atına) Bınbaşı E Çukıas '•Atına), Bmbaşı Saaı Casım (Bağdad), Yuzbaşı Ahdad Azızı (Bevrut) Yarbav E A Muhammed (Kahıre), Yuzbaşı M Ezeldı S\L4HADDI\ HITAY 1 Kış spoıları merkezımız (mu •ekkeb kelın e 2 5azm oru gıv ıeg« «htıvac duvmuvctuz, bır emır Uzerıne v^zıfe olmıvan ıse burnu IU «okma ha«ti ı | ı 4 Haıbde va ın volunda oıen Musluman bır harfin ıkunuşu 5 Keçıbovnuzu jetıstir ıet.le tanınmış bır yenmiz 6 Pek İ O ve ?>ızel enge' veya bır çes d sar T ş ' Toprak rjarçası korlere ve*ılemıvecek bır emr 8 Adrıjatık de ıızıne akan bır nehır YIKARID4V AŞAĞIYA lenıden asfalt kaplanacak \ollar \ apur kumparnalan na\lıınları MUSTAFA AÇIKEL kısa bır hastahgı muteakıb Hakkın rahmetıne kavuşmustur Cenazes 19 3 954 bugunku cuma gunu ogle na rrazını muteakıb Şışlı Cam »nden kal dırılarak î"enkoy mezarhgındakı aıle kabristanına tevdi olunacaktır * * * Esbak Edırne Najbı Ahmed Faız efendl hareml emekli Temvız azası Abdulkerım Tanrıkutun ve Senıye An taun annelerl Nurıje Kazanın ablası Muammer Arıtanın buyukannesi Bıle cık Agır Ceza Yargıcı Fahrl Kazanın Dr Asım Kazan ve Fehmıye Çobangılın t»vzelen sahbatı nısvanosn Bavan RESMIYE EREL'ın azlz ruhu ıçın \elatının kırkıncı g\ı rune musadıf 191954 cuma gunu (bugun) ogle n»mazını muteakıb Şts'ı Cam ınde okunacak Me%Iıdı Şerıfı dost Rkraba ve arzu edenlerln tesrıflerı rica olunur Kızı Fahrunnısa Çısko Oflu Prof Dr Şınasl H Erel Junior millî takım namzedleri G. Saray amatörlerile karşılaşacak Junıor mılli takım namzedleri yann saat 15 te Galatasaray amator takımıle karşılaşacaklaıdır Maç Mıthatpaşa stadyomunda oynanacak tır ÖLÜM Dul Bayan Yevkıne Tar\ er Bav \e B«>an Dr Zakar Tar\er (Rorıtgen mu teha.ssı«ı t Bay ve Ba>an Levon Tar\er sc\gıll «51 ve pederlen olan UIFET ARITAN Hanımefendı Hakkın rahmetıne kavus nıu<tur Cenazesı bugun 19 3 954 cuma gunu Istanbul Belediyesi kaışısında Arıtan apt dakı ev nden alınarak Be vazıd Camnnde ogle namazını mute akıb Edırnekapı Şehıdlıgındekı makberı mahsusuna tevrli edıleeektir Mevlâ rahmet eylıve Bav OHAN TARVER'ın Basketbolda Italya, Fransayı yendi Pans 18 (R ) Fransa ve Ital Eeyneimilel krosa katılacak Zatopek Pariste yarışacak ya basketbol takımlan arasmda bu Pans, 18 (SHA) 21 mart ta aksam yapılan karşılaşma 3531 Bay DİMITRO Ingiliz takunı Italyanlar tarafından kazanılmışLonrVa 18 (SHA) 27 martta 3ı>^ıngham da yapılacak bcynelmılpl Kros vari"=ma katılacak InZıhz ekıpı şu şekılde kurulmuştur Ken Num«= F Sando C Gray, P D m e r W Ranger D Walker, A t Mavnar K Wood E Hardy rıhınde Pariste vapılacak olan «Humanıte» kros koşusuna katıla tır cak olan maruf Çck Lokomotıft Roma maçı ve Ispanyol Enıl Zatopek bugun sehnmıze gegazeteleri lecektır Madrıd 18 (a a ) Dun Romada Pans sporseverlerı bu meşhur atletın çıkaracagı koşuyu merak ve Turk mıllî futbol takımı karşısında Ispanyol takımının maglubıvetı hevecan ıçınde beklemektedırler haberı bugunku Ispanvol basınında Buz hokeyi şampiyonasmda başlıca yen tutmaktadır Gazeteler dunva kupası turnuelde edilen hasilât! vasmda Tu'kler karşısındakı bu Stokholm 18 (SHA) Buıada maglubı>et uzennde uzun uzadıja yapılan buz ustunde hokey dunya fıkır vurutmektedırler şampıyonası musabakalannda tam Sabah gazetesı (A B C) bunu Is52 mılyon Isveç kronu kâr elde panv ol futbol tarıhınm en fecı mag edılmıştır lubıyetı olarak vasıflandırmaktaBu musabakalan 150 bın kışı dır seyretmıştır Gazeteler umumıyetle Ispanya vefat ettığını derın teessurle bıldırır ler Onaze merasimı jarın cumarte";ı 20 mart 1954 taat 14 30 da Bevoglu Ba lıkpazaıı Uç Horan Ermenı kıhsesınae ıcra olunacaktır îşbu ilân hu=usl davetıve yerme k*. ımd r Cenaze Levazımatı v ı Servıs ışlerl Garbu Cel 1 Tel 42746 * * * MUAMMEf » A K S I H Bu ı l | t n Saaı £1 de C I B A L t KAKAKOI U matlneieı 1S w Telefon 431 »4 fazaı CAKONYATIS (Koselecıı Vefat etmıjtır Cenaze merasıml bugun 19 rrart cuma guru saat 13 te Ortakoy A\ o ; Fokas Rum kıhse'inde ıc^a olu. > nacagı teessurle bıld rıhr Işbu ılan hususı davctıje jerıne ka ımdır Aılesl Katına Cakonyatıs ve Oglu Yanı Cakon>ati« Cenaze Levazımatı Ludsro» Tcl 49706 K A RA CA V ENI S E S OPbKETI Her akjam 21 de KAPR1 BALES1 ıttırakıl* A.manya yuzme müsabakalarmc'a yeni dereceler Bfrhn 18 (SHA) Burada yapılan \ ızme musabakalaıında kadın yuzuculerden Ursulla HappeKıev 100 metre kurbağalamayı 1'22" ve 200 metre kurbağalamayı ıse 2 58 3 te v uzerek ıkı guzel derece 12 de GEL D ktkat Çarsamba gunlerl halka cumartesı gunlerı talebejt tenzılâtlldır Ma tıneler 15 te başlar Istanbul Unıversitesl Talebe Blrllği GENCLIK TIYATROSU Temsıllerl ( AND) SİNEMASININ LUKS x e KONFORU IÇINDE 5 üncu hıkâvenuı de ılâ' esıle Technıcolor muhteşem sanat hlmı HOFFMANN'ın SİHİRLİ NASÂLLARINI Gorunuz (The T lc= Of Hoffmann) Scar^Ur 2 30 445 7 930 nin 22 beraberhkten sonra çekılen kur a sonunda dunva kupası turnuv asmdan elımıne olmasmı buyuk bır uzuntu ıle karşılamaktadırlar Bu gazeteler Ispan\a ıle Turkıye arasında yapılan uç maçta Ispanyanın dorde karşı altı gol attıgına ışare tetmektedırler Fakat gazetelerdekı futbol mutehassısları artık bahane aramamn sırası oJmadıgını ve Ispanvol futbolunun aksıyan ve noksan taıaflarının meydana çıkarılmasınin zamanı geldığını yazmaktadıriar Ispanyanın en buyuk gazetesı olan (A B C) bu hususta şoyle dedektedır «Mazeret aramıjalım kubalanm anî çekılmesınden bahsetmı> elım Istanbuldakı çekıngen oyunumuzdan da bahsetmıyehm fakat felâketin sebeblerıru ara>alım ve derhal ıcabına tevessul edelım.» « U n İ b ^ ; ! ) a s 'a l t ' : " ™ ' ! ^ ' » « " n » u ^ d h os mevcud a . la f . . makınesının I stokların satı«ı ı'e m ısaıd bır durum f.^,,K,.. tecrube'erı vapılmı$ ve musbet netıce varatması beklenmek edır alınmi'î'ır Buvuk bıt tam ekıpıne bu Ingılız Iaşe Nazırlıgı ıızumlerıasfalt makınesı veıılerek Bogaz ve Nı santası mıntakalsrındakı asfalt volların mıze ragbet fostermeğe başladı tamın suratle tamamlancaktır Londra tıcaret atase'ığımızden eelen c Metresını bıcakladı b r rapcda Ing hz Ia e Nezaretınm 10 numaralı uzjmlerımize penıs bır rağbet Kartalda Cumhur yet meydanında 23 go«termege başladıgı b idırıİTiektedır numaralı evde oturan Şerıf Aıslan ıs mınde b r sahıs me«res Kezbanın evı Buna muvazi olarak îngıltereve buvuk terkeünesı uzerıne bıçagını çekmıs ve bır partı kara uzum ıhracı temın edıİTiış Istanbul Beledıvesi kadını muhtehf yerlerinden ağır şek 1 bulunmaktadır de yaralamıstır Yarah Numyrjf hasta Bır muddet evvel memleketimızden ŞEH1R TIYATRO1AR1 nesme kaldırılmıs Şerıf sorgusunu mj uzu n almamakta ısrar eden Ingılterenın Saat i l d e teakıb tevkıf edılmıştır bu defa mallarımıza alakı co^termesi ıkı memleket arasında t UKAM KISM1 5 ıncı Kore değıştırme birlıgıne betlerının ınkısaf etmege caret munase. bssjadıgı hıs. G E L IN şehrımızden katılacak grup sını vermektedır Yazan Marcelle Maurette M S V Istanbul Temsıl Burosu Mu Muteahhidlere ihalc edilen isler durlugunden b Idırılmıstır Tur^çesı Bedreddın Beledne Daıml Konısvonu dun top. Tuncel Izmirde toplanmakta olan 5 ıncı Kore lanmıs Sıslı 19 Mavıs ılkokulunun in. leı «arsamb* akjanu laıeoe gecesldlı deiıştırme bırlıg mıze şehrımızden katı jasını muteahhıde ıhal» etmışt r Bun. lacak olan grup yarın >aat 16 da vapur fazartem aksamiarı temaıı roktur dan başka şehır çoplerının deni'e atıl. 1 la Izmıre m ıteveccıhen yola çıkacaktır leietnn 421 )/ ması hastanelerın et ve sadevag ıhri. Sehmıve kışlasında yapılacak torenı KOMEU1 R1SM1 yaçları muteahhidlere hale olunmustur muteakıb rıhtıma gelecek olan değış. M A K I NE Tele\ızjon me\zuundakı tırme bırıigımız Galata nhtımında da Yazaa CEVAÛ FEHM1 BAŞKUT torenle karşılanacak ve mılli marsımız konferans alaka u'vandırdı eı oerşerr oe aKşamı taıeot «ecesıdu çalınacaktır Kultur konferanslarına dun saat 17 30 Salı akjamıarı tenuU yoKtuı Vapur saat 16 da limarıımızdan ayrı. da Emınonu ogrenci lokalınde devam Cumarteaı ve çarsaroöa sunlerı <aai lacaktır edilm stır 14 30 da Çocuk rivarrtıoLi Polonja da memleketunizden «Televızyon nedır ve tatbıkatı» mev. îr«m ve Komedlde pazaı gunlerl «aaı zuunda Teknık I n ı e s t e doçentlem. 15 31 aa mattne leletnn «I4iı9 tutun alnor den Adnan Ataman 'a^afından verlpn Çeko lovakvadan sonra Polonya da EMINOVU TEMSI1.LEK1 konferans buyuk alaka torjlamıştır memleketım ?dcn tutun muoavaasına (CaSalnSn e«lt! Hal»"vlnrle) Konferans sonunda Teknık Lnıversıte. başlamıştır Bır Polonja hevetı sehrı den televızvonla vavm vapılmıçtır T ERS Î Ü Z mızde tanınmış tutun ıhracatçıları ıle Mıkrobıvolnıı Cemnetının ılmi muzakerelerde bulunmaktadır Yazan OAUiJ GDRAN Polonyalıların ne mıktar tutun mu. Pazaı eunjen taat 15 JO da rnatln* toplantısı bajaa edeceklerı malum olmamakla be Cumartefl Pazaı »• Perjtmb» Turk Mıkrobıyolojı Comıv etınln mu. raber tutut lerımıze venı bır mahrec bu aksamiarı uat tl de tad ılmı toplantısı dun saat 18 30 d* lunması bakımmdan bu hareket ehem Glseleı nergun smat 12 de açılır E ıbba Odası konferans salonunda >a. mıveth gorı Jmektedir pılmıştır . I Tonlantıda Dr Omer Bog un c\V*eıl has'alıgn Dr Z»kâı Muammer Tunç. DUNKU ÇOCUK man »Kedı ti'nagı hasta'ıgı» hakkın. KoırtPdı ) Dcrd* dakı tetkık ve raporlarını okumuşlardır Yazan GARSON KANIN Çevlrep LEYLA ERDURAN Sahneve Kovan MUHSJN ER1TJGRU1 ^arsarnb«dan Dastca neı akşam «aat tam 21 d* iali Cum» (talebe) matınesi Pazar matlne taat Um 17 de Telefon 492TC A DIEİNİAİUİEİR R AİK|İİBİ»|K|U Alri A|LİII*İAİH Yİİ ĞII|T|«|LİA OİLİAİLİ«|D|İ|D L IİLİAİKİttjM A Ji|Y|A|H|UİD|»İM FİEİNİIİŞİIİGİ1 Bu sene kışın şıddetlı geçmesı netıcesı indırmeje başladılar Sfhrımız vollarında buvuk hasarlar ol Mılletlerarası denız naklıvatmda de. muştar Eskı asfaltlardan bazılarının vamh rekabetlerın tes»nle navlunlar ,nI,m., , " " """lannın vamu reıcaoetıerın tes.nle navlunlar k V e a r f s l t I l r d kısmenhn, *,"""".*" ""' » , uzennde dusrne temavullert belırmıstır. U ? I? m M u d u r m r 'ugu bır ^ , '" ^ mevsımının sona erm.s olmas! 1 3 1 ten duzetoef, n ' " î " ' " " "'*>• « P « r kumpanvalar.n. du W ndurne«a f a a l n e t e e m ve ek.nle^il v M « î " ' baslad.gından navlunlarda bazı mdirme. ler ve eıcıplerıle yolları tamıre oaşlamı.tır ' vapılaıak v uk tem n çarelerı araştı. Kaplama an tamamen bozulmus olan rıldıgı bıld r Imektedır Ş1 S r a s e r v ı l e r Bu arada Irgıl z kumpanvaları kuru LL , ' ve Refık Sajd^m meyva ıçın aldıUarı 55 sterlın navlunu caddeler, venıden asfalt kap anacakt.r 45 sterlıne dusurmuşlerdır Fıatlar uze. BU caddeler onumuzdekı k ı « kadar ta rınde cıddı tesıılerı olan navlunlann mamen venı bır hale g ( ^ lecektır Di 1 0 1 8 DOVER YOLU Komedl 3 perd« Yazan A A Miln« Turkçesi M Burıan Sahneye kovan Avni Dılligıl Salı Çarsamba kusre 24 30 Çarsamba matıne 16 30 Emınonu Ogrenci Lolulindt Sız mçın olmajasımz IT.,, , , HERKES MEMNÜN... , , arada 56 hafta var Duşunme zı a Oıdu 18 (Hususı) Bundan bır Kadın \e Erkek Tetzısı ALI SITKI. mv ddet once Samsundan sehrımiie dusunu\oı getırıldıgmı ogrenen zabıta, l«"" getırııaıgını ogrenen zaDiu, Orduda esrar kaçakçılığı Çunku | yapan bir şebeke yakalandı D E M I R B A N K Yakmda HALKIN HIZMETINDE Haınmım, oglur, ve kızım bahaı a ı d l g l t e d b l r i e r ı e uç kısılık kaçakç. v e r m e r ? . ^ Q1ye uzulme Pesın s e b e k e s m ı J a k a l a m ı ş t l r B ,r takd yermeden 15 gunde ve 13 ay vade I l ] e Termeden Konyaya gelmektt ıle elbıselerıru alabıleceksın Bmo »e r»yao olan Hasan, Yusuf, Asaf ısımlerınTaksıtler Uçer ayda, bır a\da ve dekı kaçakçılarm >anında 2 kılo Cumhuriyei Mat(xutctltlt ve hüftada olmak uzere muşteıının aıGattttnUk rürk 4non<Tn JtT*«t1 848 gram agırlıgında esrar bulunCağatoğtu Hatkrm «okak (Vo M/41 zusuna gore odenır mustur SanJblan Derhal duruşmalarına başlanan ÂZIME NAIJI ve Ç()CUKI,AKl ALİ SITKI BAŞARIR uç kaçakçı ıçın savcı 15 er sene haSulUnhamam Sadıkıve Han T atı (ftcnm ti'lrn utart tan pı« ve 30 hın lira para cezası vaNo 30 Tel 2fi<S?S M*ruı Muddt rıimaauni irtamı#tu. CEVAD FEUM1 BAŞKUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog