Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Sfart CL'.MHLTîfi'CT BÎR DAKİKA: Washington 18 (aa.) Beyaz Truman tarafından vazifeden affeOrd. Prof. Tevfik Rcmri. Ptofesor GreenhtU ile birUkte kürsiide Tahran 18 (a.a.A.P.) Şah, Saraydan bildirüdiğine göre, Baş dilen MacArthur, Eisenhower'le göMeselâ memur ve vekilterin hafcîran parlamentosunun 18 inci do kan Eisenhower dün Douglas Mac rüştükten sonra, âyan silâhlı kuvtarında yapılan ne$riyatın i^bat Kahire 18 (A.P) Mısır Cumnemini bu sabah merasimle aç Arthur'u Beyaz Sarayda kabul et vetler komisyonu başkanı re diğer hskkı mevîuundaki irfihari karan mışür. yüksek rütbeli eahsiyetlerle bir hur Başkanı Nagib bugün gazetecimiştir. ı isbat imkâmnı ortadan kaldırzeak lere verdifi beyanatU, Mısınn şim Vekiller, mebuslar, âyan üyeîeri, Beyaz Saray basın temsil cisi likte yemek yemiştir. ' mahiyet alnısşhr. Bu iyi bir jey generaUer, devlet ileri gelenleri ve James Hagerthy, ziyaretin maksaHagerthy, General HacArthur'un diki halde Süveyş kanalı bölgesi! midirT Bundan k'm meranun oînr? nin tahliyesi bahsinde Ingiltere üe yabancı (Lplomatlar merasimde ha dmı açıklamayı reddetmiştir. orduda yeni bir vazifeye tayin ediı Orasmı düşünmeği okuyueularnnıbir anlaşmaya varmak iic » ^ o . xxr bulunuyordu GeneraUer triBirleşik Amerikanın Uzakdoğu lip edilmiyeceği sualini cevabsız her hangi Üniversite Birinci Kadm Doğum Ord. Prof Dr. Tevfik Remzi Ka za bırakırız: fakat son çıkan Bahususunda tesne olmadığmı bildirbün önünde Irandaki Amerikan as Başkumandanı iken eski Başkan bırakmıştır. Kliniği Ord. Prof. Dr. Tevfik Reaı | zancıgil konferansm sonunda Prof. 1 sm kanunu da bu karana cemiyct miş ve demiştir ki: kerî heyeti başkanı General Mac zi Kazancıgilin ve Türk Jinekoloji Greenhilj'in ihni şahsiyetini açık ! haya^uıda tloğurabileceği aksak« tngfltere ile andlaşmalar akClure büyük üniforması ile göze Cemiyetinin davetlisi olarak mem layan güzel bır hitabede bulunmuş | lıkları duzeltmek istememişrir. Ötedetmeği faydalı hulmuyonnn. Çünçarpmaktaydı. Musaddıkın yerinde leketimize gelmiş bulunan, Şika ve Amerikalı profesöre Türk J i denberi dediğimiz gibi han^i kü İngüizler bu anlaşmalara hiç de âyan üyesi Hazım Zayab bulubir zaman riayet etmezler. Sudan, go'daki tanınmış Kadın Doğum nekoloji Cemiyetinin fahrî âzahğı nıensub olursa o'sun kannnlan hanuyordu. gözümüzün önündeki son misaîprofesörü Greenhil! di'n saat 10 da şaîıadetnamesini vermistir. zıriayan hükumetler, bu vesikaBu münasebetîe verdiği mühim Bu güzel şahadetname Kanunl larda hiikunet işlerini ve htıkuHaseki Hastanesi anfisinde (Kabir demeçte Şah, memleketin daha Gazeteciler, geçen ekimdenberi divanı ı met adamlannı rahatlaşdrma rndidın Doğum hastalıklan bilgisin Sultan Süleymana kendi kuvvetli ve kudretli bir orduya için yapılmış tezhib ve tezyinlerden şesini her şeyin ustünde tutarlar. Frankfurt, 18' (Nafen) Birleşlk kesiîen Ingiliz Mtsır müzakerede yeniîikler) konusunda çok diksahib olmasmın lüzumusu belirt Ankara, 18 (a.a.) Cumhur Başalınmış nefis motiflerle çevnlmiş , Onım için halka aid. haema aid bir kanı Celâl Bayar, bugün saat 16 da, Amerikanın Avrupaya göndermek lerinin yeniden başlayıp başlamıya. miş ve demiştir ki: kati çeken bir konferans vermistir. bl te olduklan ilk pilotsuz uçaklar eağıni sormuşîar ve Nagib ceva Macaristandan kaçan 10 kişilik beraberinde Başyaver Kurmay bulunmakta idi. | takım hak ve vazifelerin ifa«ına « Memleketimizin istiklâlini ko Bu mühim konferans Türk Jinekafilesi bu cumartesi günü Batı ben: "îstediğimizi elde ettiğim tak Prof. Greenhıîl bugün saat 10 da ı engel olabUecek hükiunlerin kalgnıp hududda iki muhafızı rurr.ak için ordunun takviyesi şart Yarbay Nureddin Fuad Alpkartal koloji Cemiyeti üyeleri, doktorlar Almanyada Bremerhafen limanına dirde başlîyacağız» demlştir. gene Haseki anfisinde ( ı r a (Kadınlara j dınhnasma pek taraftar görunmezöldürdü tır. Iran, aynı zamanda tabiî kay olduğu halde, İş Bankası genel ve tıb ralebeleri tarafından dikkat erkek hormonu verilişi hakkında) Nagib, aynı zamanda, Mısınn damerkezini ziyaret etmiş ve banka varacaktır. ler. Ne ise bahis roevzuu edeeeçim naklanndan bir an evve! de faydaSalzburg 18 (TBA.) 6 erkek, !e tak'b edilmi't.r bir klinik dersi verecektir. 600 mil süra'tli ve tepkiii olan ha sonra, batı ile bir ittifaka yaşey basın cezalartnı arttıran ve ona lanmahdır. Petrol meseîesinin, mil da İdare Mechsi Reisi Dr. Tevfik naşabileceğini ihsas etmiş ve de üç kadın ve beş yaşıada bir çocuklileştirme kanununa müstenid hal Rüştü Aras ve Umum Müdür Ü bu pilotsuz uçaklar B. 61 Matador miştir ki: »Ancak hürriyetimiz: tayeni snçlar ilâve eden yetıi kanun tan mürekkeb 10 kişilik bh grup, zeyr Avunduk tarafından karşılan tipli avcı uçaklandır. Bunlar Al]ini fimid ve temenni ederiz.» değildir. Biz gene sadcde Kelelrm: mamiîe kazanf'ıktan sonra.» ellerinde silâhlar olduğu halde, manyadaki Birleşik Amerika 12 nMeclisin, açıbf töreninde 140 meb mışbr. İrtihad kararlarından babsediNaffibin tekzibîerine rağmen bu dün Macaristandan kaçarak buraya Cumhur Başkanı bankada kal ci Hava Birliği ile vazife görecekus ve âyan üyesi hanr bulunmuşyordum: Bunlardan bir tanesi var radaki iyi haber alan diplomatik sığınmışlardır. dığa bir buçuk saat zarfmda ken tir. tur. ki; mesnedî hakkında malutnatımı» mahfillerin Mısınn şimdi Süveyş Bunlar bitab bir halde, bir hafta Bu B.ol Matadorlar üzerinde olmamakla beraber makus neticeHükümdar, sarayından meelis bi disine 1953 yıh bilânçosu ve elde meselesinde bir anla^rrava varmak zarfmda 70 kiîometre yol yürüdüksini bir okuyucn mektubile apaçjtc Basına giderken, otomobilinin ta edilen neüceler hakkında malumat şimdiye kadar Birlejik Amerikada istediğinde ısrar etmektedir. lerini, kadm ve çocııkları sırtlayapılan tecrübelerde büyük başagördük^ Mesele şn: Türkîyede inkib edeceği sokaklar boyunca polis verilmiştir. Diğer bir noktaya temas eden nnda taşıdıklannı, üç defa yakarılar elde edilmiş ve bunlar hava hususî tertibat alnus, bınalann dam saatı tesvîk için bazı kanunİ hüNagib. Ortadoğu böleesinin ve A j lanmak tehlikesi geçırdiklerini ve muharebesinm en tehlikeli süâhlan ve balkanlanna nöbetçiler dikilmiş knmler vardır. Bnnlardan biri < e ? rab memîeketlerinden her hangi j nihayet hududu geçecekleri gece, olarak vasıflandınlınaktadır. Şehrimizde yapılan törenlerde Çanakkale muhatir. Yolun iki tara&nda da îkişer yeni yapılmış binalann on s«ıe bibirinin taarruza uğraması halinde hudud muhafızlan tarafından görül 1.000 kiîometre sür'ate yakm Mısrm, İngilizlere Kar.al üslerini meleri üzerine, bunlardan ikisini metre aralıkla poüs ve asker dizilna vcrgisinden ırnaf tntnlna*ıdır; rebelerine kaülan gaziler de hazır bulundular ve süVat'.eri olan bu robot uçaklar is yeniden kuHamnak müsaadesi ver öldürdükîerini söylemişîerdir. misti. Binlerce Tahranh, Şahın otofakat bu bina ticarethane mabiyeKuala Lurnpur (Malezya), 18 tenilen hedefe bombalarmı bırakhâtıralannı anlattılar mobille yolîardan geçişini sessiz A\msturyadaki Amerikan bölgemeğe hazır olduğur.u söylemiş ve rînde olursa muafiyrt yalnız üç se(AJ*.) Dün Malezyanın baz» tıktsn «onra gene üslerine dönc&dasız seyretmiştir. sine sığman mültecilerden îkisi, ademiştir ki: nedir. Vazn kanun ba aynbğı nebolgeleri üzerlnde havada puro mektedir. c Meselenin düğüm noktası, yaklan donduğa jçin, hastaneye den rapmış. esbabı mncibesini ektf Iran petrolian biçiminde bir cismin dolaştığı göTürkiyenin NATO Ittifakırda aza kaldınlmışlardır. j madığım irin bilmiyornm. Acaha Landra 18 (a.a.) İran petrohı rülmüştür. Bu meçhul cisim Por olusudur. Şöyle ki, meselâ Fransa, nu nun sabçı için milletlerarası bir Swettenham ve Cheras Swettenr meskeni. ticareihaneden daha tecavüze uğnyaeak olursa, Türkiye Pamuklu ve yünlü kurnaş • mühim saymış?. Hatbuki bugün konsorsiyom kurmak maksadile ham ve Cheras kasabalan sakinleri kendismi de tecavüze uğramış sa^•hirde mesken buhranından ziyaLondrada müzakerelerde bulunan istihsalimiz 122 milyon 500 tarafından merakla seyredilmiştir. yacak ve bu takdirde Mısır daima, petrol kumpanyalannjn temsilcileri r de ticarethane buhranı vardır. New York, 18 (Nafen) Henüz Süveyş üssünü NATO emrine verGeçen hafta da böyle bir cisim bin metreye yükseldi j Çünkü mesken adedine her scne bugun de bir anlaşmaya varamak görühnüş, fakat bunun çok yük teyid edilmiyen bir rapor Ruslann mek mecburiyeti altında kalacakAnkara 18 (TJIA.) l^letmeler | ilâve olnnan rakamtn yanıbaşnıda ezın aynlmışlardır. Gelecek toplan seklerde uçan bir Canberra tepkiii son haftalarda Avrupa piyasalarmtır. Böyîe bir vecibe altında kalmak Bakanlığmdan verilen malumata j ticarethane sayısına eklpnen yeni tıriTn tarihi hususunda herhangi bir bombardıman uçağı olduğu zanne da yeniden büyük miktarda altın istemiyoruz. göre Sümerbankm iştigal sahasına j karar alınmamıştır. Zannedildiğine yapıiann adedi çok azdır. Üsfelilt satmış olduklannı bildirmektedir. Mısînn, hürrryetini e!de ettikten giren sanayi kollarmda son dört yıl j göre, bilhassa Tahran hükumetine dilmişti. Dün ise İngiîir hava her istenilen yerde mesken olabiir merkezlerinde eatıldığı sonra kendi 02 müdafaasiîe raeşşul zarfmda mühim inkışaflar kaydearzedilecek teklifler hususunda an kuvvetleri o saatte ve adı geçen Avrupa } 6e. ticarethane ol^maz. N'e ise ono bölgeler üzerinde hiç bir uçağının tahmin edilen Rus altmlan 75 tonu olması tabiidir. Tarafsız kaimamız dihniş ve istihsalde artıslar olmuşlaşmaya varılamamıştır. tnünakaşa etmiyelim. Kannn bn geçmektedir. Satış fiatı ise ton bahis mevzuu değildir. Ruslann ta tur. bulunmadığmı bildirmi§tir. muafiyeti vermis. Evvelce bir bibastna 1 milyon sterlindir. rafını iltizam edecek değüiz. TabiPamuklu ve yünlü mensucat fabDevlet Havayollan, nanın mnhtefif daire ve müştemiSatılan Rus alhnlarmın karsılı atile baülı devîetlerin yanmdayız.» rikalannı» 1950 yılında 105 milyon lâtmda böyle ticarethane var<a raJHavilland uçak fabrikasma ğında Ruslar «kuvvetli» döviz te So\Tet Mısır mfinasebetferi metre olan istihsal'.eri 1953 yılında nız o kısım on senelik vergi trnıaKahire 18 (a.a.) Mısır hüku 122 min etmışlerdir. Ruglarm bilhassa 500 bin metreye ve 21 fiyetini kaybeder, diger kısıratar 7 modern uçak umarladı transfer edilebilecek sterlin pejin meti. So\'yet Rusradaki diploma bin milyon ibaret bulun^n iplik istondan Utifade ederlerdL Son zaman!ar<?* tik terrsilcniğini büyük elçiîiğe yük ühsalleri ise 23 bin 800 tona yükLondra. 18 (Nafen) De Hade oJduğu görüimektedir. çıkan bir tevhidi icrihad karan seltmeğe karar rermiştir. Bu teklifi selmiştir. vüland uçak fabrikasttun bugün Izmirdeki yeni NATO kanunun rnhuna nararan, nıese'â ileri süren Soryet Rugya, KahireaçıkîadığınB göre Türkiye DevBuna muvazi olarak 1950 de 322 16 daireli bir apartımanın içitıdffci deki temsüciligini büyük elçiîiğe ton olan sun'i ipek isıihsali 1953 te let Havayollan bu fabrikaya 7 karargâhı 7 nisanda I küçük bir dairedc bir dîçç* Tnn»yükseltmeyi taahhüd eyîemiştir. 443 tona yükselmi? bulunmaktadır. ATnerîkan Kanserle Mücadcle Heron tipi uçağı sipariş etmigtir. açılıyor j yenehanesi olsa. yalnu o kiiçtib Cemiyeti yaymladığı bir tebliğde Bu uçaklardan 6 sı 15 yolcuhık, bir Kraliçe Elizabeth öliimle i daire deği\ bürtin binanın vc^i tanesi ise 8 yolcuîuk olacaktır. i .Ankara, 18 (a.*.) Mfflî Savunsigara dumanlannın kansere muafiyetini kaybetmesi lâzımaeletehdid edildi Anlaîîldığıra göre Türk Devîet ma Bakanlığı Temsil Bürosundan sebeb olduğunu belirtti cegini kabul etmiş ve tabü bİJtim Londra 18 (AP.) tiberal ParÜ Havayollan bu uçaklan ara sefer . bildirilmiştir: Marmara lnkatînde yapılan toplantıda Çanakkale gazilcri vergi teşkilâtı da bunu tatbika parlamento lideri Clerrent Davies, Paris 18 (R.) Sigaranın ciğer lerinde ve kısa me?afe!i seferierde I Izmirde GüneyDoğu Avrupa Çanakkale zaferinin 39. yıldönü mış ve iki küçük kız kalıramanhk başlamı$.. Kıalîçe Elizabetfc, Cebelitanğa a mü münasebetile dün şehrimizde şiirleri okumuştur. lerde kansere sebeb olduğuna dair kuÜTacaktır. Heon uçaklannın Müttefjk Kara Kuvvetleri Kumanyak bastığı takdinde öldürüleceğini muhtelif teşekkülîer tarafından top •on aylarda ortaya çıkan ve hara bir hususiyeti en danlığmın karargâhı olarak yeniBaslamış da ne olmuş? Şhnrii küeük hava Tören sonunda, hazır bulunan 30 bildiren bir tehdid mektubu al lanülar yapılmıştır. retli münakaşalara yol açan «Siga alanlannc'an ha' alanabilroeeri ve den tadil edilen şehir otelinin açıkadar Çanakkale gazisine, Mustafa okuyun: mıştır. •mn ciğer kanserlerine sebeb ol iniş yapabilmeîerir'ir. Havayoî bşı özel merasimle 7 nisan 1954 «Muhterera efendim. İstanbul Teknik Okulu Talebe Kemal Derneği başkanı tarafından Bu haberl veren İngfliz Basm Cemiyeti, «18 Mart Çanakkale za «Şeref üyeliğia pâyesini havi veduğu» tezi dündenberi çok kuv lanniTi bu uç/ıklsn BejTut, Atina tarihinde yapüacakhr. Benim de sizinle derdleşmeg Birliği aynı mealde bir mektubun feri ve şehicîlerini anma günü» is sikalar dağıtılmıştır. vetli bir ırüdafi bulmuşrur. Bu açılış merasimine Türk ve ihtiyacım var. Bunu sadece bir içj ve Kalıire sci'er>ruide de kullanGruenther. bu sflâhlann İşçi Partisi liâeri Clement Attlee'ye mi altında saat 13.30 da Eminönü Yunan Milli Savunma Bakanları, yapacağım.1 Dünyanın en mühim teşekkülle ması r>r jjlenıel':. Binbaşı Sadi Koça?, «Mustafa dökmek kabilindea [önderiîmis olduğunun anlaşıldığua Talebe Lokalinde bir toren yap Kemal Demeği» isminin <r(5azi Yoksa şikâyetimin neşrindsn bi^J Genelkurmay Başkan ve İkind Avrupa için elzem oldoğunu rinden biri olan Amerikan kanserle İspartada feci bir biîdirmiştir. mıştır, Başkanlan, ordu kumandanlan, mücadele cemiyeti dun neşrettiği Mustafa Kema!» olarak değiştiril netice çıkacağına kaü deği.'tm. belirtti Clement Davies, tehdid ıcektubuTörene İstiklâl marşı ile baslan mesi isteğinde bulunmuştur. bir tebiiğde sigara dumanlannın Amerikan GüneyDofu Avrupa taşıt kazası Efendim, bea ihtısasını altı ay Washington, 18 (a.a.) Avrupa nu Scotland Yard'a göndermiştir. mış, kurmav yarbay Cihad Arna ve kansere sebeb olduğunu kabul etİ. Ü. T. Birliği de saat 17,30 da kadar evvel vermiş bir çocuk hasKara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tiğini bildirmiştir. j İsparta, 18 (Telefonla) Bugün Kumandanlan ile Izmirde bulusao Müttefik Ordulan Başkomutanı Mektub, Londradan postaya atıl yüzbaşı Mehmed Çınar Çanakkale Gümüşsuyundaki konferans salo talıklan mütehassısıyım. Istanbu!Ispanada teessür uyandıran feci mıştır ve «Kraliçeniz Cebelitanğa muharebelerinin deniz, kara hare r.unda bir tören yapmışfcr. Törenda muayenehane için altı aydır ye* Kanserle mücadele cemivetinin bir tajit kazası olmuş, iki kişi öl yabana devlet konsoloslan davet General Alfred Gruenther, Avru ayak hastığı takdirde onu öldürekâtmı anlatmışlar, şair Behçet K. de, Temsil Bürosu adına Kur. yîb. panın müdafaası için atom silâhanyor ve bularaıyorum. Sebebi ba tebliği Birleşik Amerikada pek |müştür. Hâdise şudun Merkeze edilmişlerdir. ceğiz» demektedir. Çağlar kahramanlık me^'zuunda Sadri Karakoyunlu, rektör adına îarının elzem olduğunu söylemiş ve şu: büyük bir heyecan yaratmıstır. bağîı büyük İndos" köyünden şeh 1 9 5 3 y i l m d a muhtemel bir hsrbde asıl rolü hava Güdümlü füzeler ve büyük şiirler okumuş, müteakıben 18 Mart Prof. İlhami Civaoğlu, Emekli GeBu münakaşalann ortaya çıfcbğı rimize bir gelin alayı getirmekte muharebesine iştırak etmiş olan neral Fahreddin Altay birer konuş10 senelik vergi muafiyetini kayi kuvvetlerinin ojTiayacağmı bildirakaryakıt ithaîâtı gündenberi Amenka ve Ingilterede olan iki otobüs üe bir kamyon yolşehirlerin müdafaası emekli Amiral İhsan Özel ve emek ma yapmışlardır. betmek endişesile yeni bina sahibmiştir. «igara ıçenlerin sayısı günden güne da yanşı tutuşmuşlardır. Bir müd İzmir 18 (Hususî) İzmir Ticaleri doktorlan evlerme sokmuyor i Londra 18 (a.a.) İkinci Dünya li kurmay albay Cevad Karsan haPendık ortaokuiunda Halen BırîeşEc Amerikada buszalmaktadır. Bu yüzden zarar gör det devam eden yanş esnasında, ret Odasının tanzim ettiği istatistik lunan Gruenther, Müttefik hava Harbinde Başkan Eisenhover'in tıralannı anlatmışlardır. Aynea taPendik ortaokulunda da dun, lar. Eski binalarda oturanlar Milîî ' ıneğe başlayan sigara fabrikalan, lebeler şiirler okumuşlar ve toplan Çansikale zafçrınin 39. yıldönümü Korunmadan istifade ettikleri isparta 127 plâkalı kamyon ile, | lere göre, 1933 yılı içinde İzrtur ü kuvN'etleriain son bir kaç sene hava harekâtı mıişavirliğini yapmıs 1 ileri sürülen bu iddianın tamamile manınn vabana memleketlerden olan Lord Tedde, hava müdsfaa tı sonunda eÇanakkale Tablosu* münasebetile bir tören yapıîmıştır kiralar da ucuz olduğu igin çıkma i Atâbey 3 plâkalı otobüs yanyana içinde süratli bir gelişme kaydettı stnda güdümlü füzelere çok fazla nu canlı şekilde temsil etmışlerdir. yersiz olduğunu ispata çalışmakj 16.511.032 lira değerinde 143.147 ton Pendik ve civar köy halkının işti dıklarından onlarda da bir yer bu , geldikleri sırada çarpışarak devrilğini açıklamış ve demiştir ki: ta idiler. akaryakıt ithal edflnvştir. ümid bağlanmamasını söylemi^tir. Günün ikinci toplantısı, L Ü. T. rak etti^i toplantıyı Okul Müdürj lamıyorum. Böyleoe, bu durumuıl j mişlerdır. Bu kaza netieesinde ı Bu miktann 4.602102 îiralık € Şimdiki haids Sovyet RusKanserle mücadele cemlyetinis Birleşik Amerikanm büyük çe Birliği, Mustafa Kema! Demeği ve Safa Gökçer açtmş; Emekîi Tüm sonu ne olacağını merak ederek ; kamyonda bulunan İsmet Saralı 43297 tonunu gazyajh, 6.996.309 li ya ne Amerikan B.47 bombardıman bu son tebliği, fabrika durumunu adında 8 yaşında bir kız çocuğu ralık 57.514 tonunu benzin, 3.680663 uçaklarile boy ölçüşecek uçaklara, hirleri hava harbine karşı müda Ordu Temsil Bürosu tarafından sa general Tahsin Yazıeı, Yarbay Ra tevekkül içinde bekliyorum. Ya bir çok zor bır hale getirmiştir. faa için güdümlü füzeler haarla at 1430 da Marmara Lokalixde ya tib İlhan. Kore gazilerinden yüz murize bana bir yer bulacak, yaderhal ölmüştür. Süleyman Top liralık 41.195 tonunu motorin, ne de sastte 9000 kiîometre hızla makta olduğu haberi üzerine Lordbaşı tsmaiî Oknaz, oku! türkçe öğ hud da jeni yapılann on senelik' kara isminde bir genc de hastane 1.231.958 liralık 3142 tonunu da ma uçan Amerikan tepkiii uçaklannı ar Ksmarasmda izahat veren Lord pıhnıştır. Topiantıda. askeri bando, Çanak retmeni günün ehernmis'etirîi belirt vergi muafıyet müddetin!n bitmesi • Petrol Kralı Gülbenkiyan de can vermistir. Diğer yarahlar denî makine yağı teşkil etmiştir. durduracak hava müdafaa silâhla Tedde, «İkinci Dünya Harbindeki kale muharebesi gazile:inden 30 ki mişler ve öğranciler şiir okumuş ni beklemem icab edecek. arasında bir çok yerleri kınlan 5 i Akaryakıt ithalâti başta Süudî nna sahibdir. Bunun'.a beraber ecrübelerimiz. atmosfer değişme şi ve kalababk bir halk kütlesi ha lardır. agır basta Bu ne acaib bir hükümdür. Bni kişi de hastaneye yatırılnıışlardır. Arabistan ve Bahreyn olmak üzere demirperdenin batısuıda teşkil et lerinin güdümîü füzeler üzerinde zır bulunmuştur. nu yapanlar bu neticeyi düş.ünmei Amerika, Irak ve İngitereden yapıl mekte olduğumuz kara kuvvetleri garib tesirler meydana getirdiğini Lizbon 18 (a.a.) 1942 denberi Savcılık tahkikata başlamıştır. Toplantıyı I. Ü. T. Birliği başkanı mişler midir? Lizbonda oturmakta olan meşhur nin sayısını azaltmak niyetinde de 'österdi. Büyük şehirlerin müda Orhan Özkan bir konuşma ile açBulgaristanda diyanet Sizden ricam şu: petrol kralı Kalist Serkis Güîben1952 yıh içinde ise 4.912302 lira ğiliz.» faası, yapılması ve kullanılması son mış ve ezcümle şunları söylemiştir: ifleri Şümîi ben ne yapayım? Derdiml! lık 53.722 ton gazyağı, 5.228.314 !ikiyan bir konjestion neticesinde derece büyük bir ihtisas isi olan fBugün Trabîusgarb Balkan Atom tecriibesi netieesindeki kime anlatayım da bu kötü du > bu silâhlara emanet edilmez» deağır surette hastalanmıçtır. Gelini Sofja, 18 (a.a.) Vekiller He ralık 42^76 ton benzin, 3.329.842 liharbi. Trabîusgarb askeri tatsradyoaktif miişahedeler rristtr. rumdan, daha açıkçası aç kalmak • ve damadt b^şucunda beklemekte yeti. Bulgar Diyanet İşleri Müdür ralık 42276 ton motorin, 1108.099 rimizi tekiben ueradığîmız po Akbank, Güzel Sanatlar Tokyo, 18 (a.a.) 16 mart günü dir. Gülbenkiyan 85 yaşındadır. tan kurtulaytm. lüğünün Vekiller Heyetine bağlı liralık 2501 ton madenî makine yalitik maSKlbiyetleri silecek ve Misahi limanına gelen Shınyo Man Hizmetinde Kusura bakmaym! Sisi rahatsa bir komünist komite şeklini almaaskert zaferleri şahikalaştıracak Bir otomobil hırsızı TÜRKÂN BAYSAL adındaki ikinci bir Japon balıkçı ettiğimden ötürü özür dilerim. sına karar vemiştir. Bu karar, hüolan Çanakkale zaferinin 39. yıldöMEVLİD İstanbul Üniversitesi Talebe Birgemisinde de radyoaktivite eserleri ile yakalandı kumet ile Bulgar ortodoks kilisesi , nümünü kutlamak için toplandık. Üğı, çeşidli idarî işleri arasmda Hali pürmelâlimi anlayacsğımzı 7.2554 tarihtade müşahede edilmiştir. Bununla beSAFDER İĞMES ve diğer kiüseler arasında, «hüku • İzmir, 18 (Telefonlai Sami Hakkın rahmetine Bu toplantıda, kahraman büyükle mensublanmn güzel sanat ihtiyac bildiğhn için birazcık olsun hafifkavusan kıymeilt raet karannı ioab etti'en meseleler Şenj'ayla aduıda biri çaldığı hususî raber geminin mürettebatı bu radEvlendiler. rhnizin ve yarının kahramanı gene larmı tatmin etmek kadar üyeleri lemek ihtiyacuıı duydum.» kardesmiz de bir bağ tesis etmek» maksadile bir otomobil içinde polis tarabndan yasjondan müteessir olmamışlarDoktor Kâmü Kuşçvoğltti lerinin bir arada bulunması heye nin güzel sanat istidTdlannı besleîstanbul 18 Mart 954 dır. NÜZHET atmmıştır. Acaba kannn vazınun istediği ı can verici. canlı bir tabîodur.» takib edilerek yakalanmıştır. Son ylp gelistirmeğe de ehenrmiyet verKUNTMANın Shinyo Manı 6 martta Bikinmîn Hatıb, kısaca muharebeyi anîat mektedir. Bu cümlerien oiarak, bir tice bn mnydn? Yeni komitenm başıı>» Mihail günlerde kaybolan üç otomobiltn rununa ithaf edi' Evctî diyebilecek kabadaytyı tıktsn sonra sözlerini şöyle biür kaç aydır üzermde ısrarla çalıştığı bu şoför tarafından çakndığı zan 1000 mil batısından geçmişti. GöKüçükof geünlmiştir. mek uzere 21' mart miştir: bir teşebbüsü nihayet gerçekleştir •nyorum. nedilınektedir. Tahkikata devaaa rünüşe göre Marthall adaları açık854 pszar günü Batıya iltica edenlerin O EMİ B B A N K Iarında sular, 1 mart tarihinde yaR. FE7.FK aTürk gencliği, sendisiae da miş, Üniversite genclerini kendile • ikindi naraazını edilnıektedir. pılan tecrübeden çok sonra da radtnufeakıb Usküdar sayısı bir buçuk milyonu ıma örnek olacak ve önderlik ya rinin oynayıp, kendilerinin seyre j Mısır ticaret heyeti DcğancUar Camii yoaktiviteîerini muhafaza etmişlerYakında pacak büyüklere sahib olmaktan deceği bir tiystroya kavuşturmuş j SÜHEYLA DEMİRTİJRK 1 \ Çenfmde MevUdi Nebevl kıraat ed, buldu! tur. Geneler btırada bo^ zamanladir. gurur duymaktadır.» Bulgaristanda ile Dz. Yüzbaş: iecektir. Merhunurı terpiz ruhtmu tam Frankfurt, 18 (Nafen) Bu seMustafa Kemal Demeği Bafkanı nnı kafsyı en iyi dinîendhren ve raİçin okııiîscak MevUdi Şertfl ksymetı' HALKIN HİZMBTİKDE Sofya, 18 (a.a.) Ha!en BulgaGazetelerde çıkan bazı yazılara Ş. SELÇ€K ÜLKER hu en iyi besliyen bir konuya har ! ne başındarberi Doğu Alrnanyadan büyüklerile aknsba, do«t ve arkadaşla Muhtar Kumral, t Ü. T. Birliğinristanda bulunan Mısır ticaret he göre radyoaktif tesirîere maruz Nişanlandılar. rmın teşrtflerini r>ca ederim. Batı Almanyaya iltica edenlerin saden İlhan Enginin gazilere hitaben camış olacaklarılır. Aynı zamanda yeti, dün Georges Dimitrofun kaîmış bahklann sebeb oîduğu bazı Aile sdına «nistesl İstanbu! 18 3 954 yapbklan konuşmalardan sonra. güzel sanat yolu ile halkın eğlenyısı 21.000 kişiyi aşnuş bulunmak mezsnna bir çelenk koymuştur. Neffah zehirlenme vaka'iarına tejadüf Behçet Kemal Çağlar heyecanlı bir mesine ve aydmlanmasına yardnn tadır. Buclann 405 tanesi Komü Şebinkarahisarda heyelân edilmektedir. hitabede bulnnmuştur. Şair, hita edeceklerdir. nist halk polisi teşkiîâbndan kaŞebinkarahisar, 18 fa.a.) Dün 'Dr.ÂFETTUNAERl' besini şu sözlerle bitirmiştir: çanîar bulunnıaktadır. Bu güzel teşebbüsün gerçekleşAÇIK TE5EKKÜR ÖLÜM ihttsasım yapmak üzere dün «Çoban kurdlarla savaşmaya mesinde Akbsnk'm genis anlayışı, 1949 danberi Batıya iltica eden saat 18 de kszamıza bağlı Cırdak Sevgill anneraizln umn süren A3b»y Cebeci valiıiesi SAS uçağı Ue New York'a hazırdır. Biz de bu yerde her türlü münevver gencliğe ve seviyeli sanlerin sayısı 1,5 milyon ki=iye va köjTinde çeşidli yönlerden büyük hastalığı rartmda lnfsni fazüet ve AYŞE CEBECİ m?hlukîa, kurdlar ve ayılar ile ata gösterdiğj alâka ile himayenin tne^lekî kudreiii'lıı b:ı escn olanaşmış&r. Bu Doğu Almanya ve yarılmalar ve beyelânlar olmuş, hareket etmiştir. Abduîhamid, Hareket Ordurak her türlü tedavi cfrelerinî daima savaşmağa hazınx.» ie büyük rolü olmuştur. kun nüfusumıs yüzde 8 ini teşkil bir çok ev oturulamıyacak baîe Kadıköy Bağıiad Caddesı Zühfjpaşa T sunun tstanbula gireceğini ne «on haddme kadar îhtimsır geîmiştir. İnsanca îayiat yoktur. ! PîthaLesi 26'3 nurcralı haneslnde veia' ! Difer hstiblerin kor ^<;ujdan Akbank, her piyes için gendere etmektedir. vakif ve kimden öSrenrr.i'îti? ta"h:h etmış olan çcS degeıi! • etmlşür. Ccnatesi bugün Kıııltoprak j sonra Ordu Temsil Bürosurtdan gereken zarurî rr.asrafları ödemeyi Kayrnskam. beraberinde ügili Camıinde"oi'enarrarı kılmdıktan sonra Papa iyileşiyor Prof. Dr. İRIAN TİTİZe ] kurmay binbaşı Sadi Koçaş. Ordu Ü7erine elmıştır ze\at olduğu ha'de, bu sabab <'ak'a Sahrayıcecıd nezarlığjna defnedileaile adtna şıJıraıiıarım;2i sıaıaı MEVLİD cektir. UevU rahmet «ylesin. Vatikan, 18 (a.a.) Vatikan mahailıne hareket etmiştir. adtna bir teşekkür komısnıast raparuiemızin ebedl zıyaı dolayıslle Kıymeüı «şlm \e serslll babsır.ız yüksek mahfıllerinden bugün beblzlerl tsıiye ve teseîlioe bulıman, neşredihnetniş resimleri Polonyalılann îzmirden Dr, İHSAN SAMİ GARAN'uı MEVLİD bîzzat cenaze merasimine Iştirak yan olunduğuna göre, gittikçe iyiVeni Tarih Dtinyasınm 13 ünrfi vefat'.".*n on b"rincl y:'ı dolayı. eden ve lutufkâr alâka ve yak:n. Sevglli ajmemiz leşmekte olan Papa On Brinci Pius tütün mübayaalan slle 21 mart 1954 ptzsı günü ogl« 'sayısı daha bir çok kıyıııeüi lıklarile acımızı paylaşan «kraba DİLBER KÖKSALAN'ın 3 mayısta yapılacak bir dinî âyine namnzını muteakıb Saltanahır.ed. İzmir, 18 (Telefonîa) Poîonya dostlarımıza ve dığer muhterem V37i ve Tiirkiye Tarihi itâvesile vefatının yedlnci senel devriyeiine raçt. âe Firuzağa Canuinde oktmacak ıştirake hanrlanmaktadır. zevata ayrı ayrl ulıi^tiTnağa inı. tütün mubayaa heyeti bugün şeh lıyan 19 cnart 954 cuma gıınu oğle aaŞehrimizde kurulaeak olan hususî bir banka servisleMevUdi Şerıfi «rzu eden akraba, kân bulamadığın.17. caroin teşek. BUGÜN ÇIKTI. Bununla beıaber. «Osservatores rimizden 200.000 kilo yüksek ev maztnı müteakıb Azabkapı Sokullu rinde çalışacak yetişrniş daktilo. memur ve sef aîacaktır. ahbab ve din kardeşlerimlzln tef. kür ve mlnnettarlık duygulan. gazetesi Papanın, epeyce uzun sü saflı tütün mubayaa etmiştir. Çek | Mehcj«o Pasa Camilcd* okımacak riflerlnl rica ederis. mızın gazeteniz vasnssUe alenerı İsteklıîerin kısa tercürncihalleri ve açık adreslerile birYalnız 50 Kuru» MevUdi dcst akraba v* arzu edöîlerlı recek nekahet devresine girebil heyeünin de bugünlerde yeniden j Ejl vm Çoeokları Dildirilmeslnl rtet ederîm. ükte İstanbulda (601) posta kutusuna müracaat etmeleri. rîca oîunur. Mus'Ih Fer t mesine daha vakıt olduğuna da Tzmire gelip daha bir miktar rötdr i 'eşrifier' OJj'Jan: Enver. Nlyer' Aîl j ^aret etmektedir. alması beklenmektedir. Ariz Köksalao Şah, nutkunda memleketin knrvetli bir orduya sahib olması lüzmnuBu bclirtti Mac Arthur'a yeni bîr Haci Nagıb İran Mecttsi vazîfe mî veriliyor? İngiüzlere dün açildı Bu marnf Amerikan Generafi, Başkan çatıyof Eisenhoner iarafından kabol edildi tîngfltere ile andlaşma akdetmeği faydab bulmnyorum. Çünkü İngflizler bu anlaşraalara riayet etmezler» Sezar'ın hakkı Hayat pahaMığtrulan dolayı hükumeti tenkid eder durarsunuz. Halbuld hakktntz yok. İşte, hükumet memur ikramiyelerinin ay sonunda «ertleceğini ilân ediyor. Bu demektir ki, ne altş verişiniz varsa şimdiden yaptn, nisan başmdan sonra fiatîar artacakttr, haberiniz olsun. tnsaf için söylemeU: Siz vaktile davranmazsanız fcabohat hükumetin mi? İnsan biraz da leb âemeden leblebiyi anlamasınt bilmeli değil mi, canvm! D. N. İçfihad kararları dlijemizin hüccetleri arasında irtihad ve tevhidi içtihad kararian diye bir takım vesikalar vardır. Bunlann bvr çoğu kanunlarm bıraktığı boşlukları doldunır. Bir kwmı kanunlarm hikmeti viıtudünii şüpheye düşürür. İçlerindc umnimadık içtima? ve iktısadi neiiceler vereni de vardır. A Meshnr Amerikalı kadın doktomnun dün Hasekide verdiği konferans Cumhur Başkanı, İş Amerika, Afrupaya Bankası Genel Merke ilk piloisuz uçak filosu gönderdi zini ziyaret etti Demir Perdeden silâhlarile kaşanlar 18 Mart zaferinin yıldönümü kutlandı Uçan dairelerden sonra uçan puro Ruslar yeniden 25 fon altın saHılar Sigara ve akciğor kanseri Avrupanın müdafaası ve atom silâhları Üniversife GenrJiğinin Güzel Bir Teşebbiisa 1 \ İlk Defa Neşrediler Bir Vesika w • 16 Mart Faciasınm BANKA MEMURU ALINACAK j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog