Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

: •'' BMart 1954 MİLLET PARTlŞtnden Hikrnet Bayu ; «r M. P. ileri gelenleri ile tartışmalanm 1 Parti kurulmadan Snce onu kurbaşlarVen «lrtlca» ve «mürtecı» tabirlerini tarif etmek mak için evime gelen Dr. Mustafa isterim. Onlan lugat manasında Kentliye de Atatürk aleyhinde söz kullamyorum, fgerı dönmek). (ge ve yazılardan sakınılması gerekti Muhtelif ithal mallanrun durumu Tam yüz yıl önce Rusyaya karşı hakkında hükumetçe Ticaret riye gitmek) istiyen anlamında alı ğini söylemem üzerine: O «ben hiç harb için fngiltere ve Frarua ile Odasından istcnen malumat yor ve bunda avnca bir hakaret meThumun aleyhinde yazmadım ve bir muahede akdetmiş idik. Muahazırlandı kasdi gutmuvorum. Bu kelimeler nutuk vermedim» dedi. Keza proghede suretlerine o zaman hükumelugat manasında almmea. medenî ram üzerinde görüşmeler bitıp Son günlerde piyasamızda azal tin resmf gazetesi olan Takvimi kanun yerine meeelİPvi getirmek. parti kurulmak üzere iken kuru makta olan muhtelif ithal mallan Vakayi nüshalannda tesadtif edtArab harflerine dönmek. eskıden cu arkadaşlara Atatürk aleyhtarlığı nin durumu hakkında Iktisad ve lir. Muahede haşmetlu Kraliçe h*zmezhebinin şan ve şerefi uğrunda büsbütün ayn bir mesele ile ortaya yapüdığı cıbi dini devlet işlerine yapılırsa ben onu yapanlarla müTicaret Bakanlığı şehrimiz Ticaret retleri ve haşmetlu Fransa İmpa bir asker gibi çahşıyor diyorlanlı. çıktığı görülüyordu. Rusya, orkarıştırmak istiyenler murtecidir ratoru namlanna hareket eden »ecadele edeceğimi söyledim. Hepsi Odasından malumat istemiş.tir. Mejhur E. Benan'ın İsa hayatı todokslan doğrudan dogruya himaYurdumuzda genel olarak irtıca (tabiî) dediler. Dün bu maksadla saat 17 de Ti firler vasıtasile 1854 yıh mart fren hakkında yazdığı eseri için memu yesi altına alıyor ve ebedi bir muvar mı, yok mu koııusu uzerinde pisinin 12 tarihinde İstanbulda terzamanlara ahede istiyordu. Bu. Rusyanın. LeDolayısile tâ baştan ilgililer A caret Odasında ithalâtçı tacirlerin tib ve tanzim edilmiştir. Muahede riyetinden azledildiği ("urmıyacağım. Bence kütle mürteJ bakmız. Louıs Napoleon bu diııî histanda. Finlandiyada. Kırımda latatürk aleyhtarlığı yapıldığı tak iştırakile bir toplantı yapılmıştır. ci değildır. ancak durmadan ar'an Toplantıda pıyasada muhtelif se nüshaları tarihi imzadan altı hafta heyecandan istıfsde etmek yolunu kib ettiğı siyasetin aynı idi. İlkin bır irtica propagandasının varlığı dirde işin nereye varacağmı bilibeblerle mevcudu azalnuş bulu sonra mümkün olduğu halde daha bulmus, İstanbuldaki sefiri vasıta himaye, sonra da istilâ. Artık Rusve bunun devammm giteide büvu yorlardı. evvel İstanbulda miibadele oluna sile Ondokuzuncu yıhn tam orta yanın hakikî maksadlan anlaşılHatbuki hele Kenan Önerin ölü nan malların durumu görüşülmuş caktır. Harb için müttefikler acele sında 1850 tarihinde Babıâliye kayen bir tehlıke teşkil. ettiği mumıştı. Hindıstan yolu üzerinde Avve darlığın bertaraf edilmesi için hakkatır. Asaiıda irtıca dedığnn munden ve Mareşalm hastalanmoediyorlardı Filhakika harb iki haf toliklerin mukaddes makamlara sa rupada muazzam. bir imparatorluk bazı temennilerde bulunulmuştur. "akit bu propagandayı anmakta sından jonra parti ilerı gelenleri ta sonra 27 martta filen ba^lamıs hib olması için bir nota vermişti. kuruluyordu. Pek derin bir istıkHazırlanacak olan rapor Bakanlığa yını. tı. Müttefikler Avusturyayı da geiışen olaylar karşısır.cla hiç umgönderileccktir. DiğeT taraftan, harbe sokmak için epeyce mesai Esasen eski muahedelerle katolik bal gören İngilizİPr bu cıleın ihtiAnacağım hareketlerin kanuna duğum gibi davranmad'lar. Kenmuhtelif sebeblerle gümrüklerdon tarfettiler .Fakat Avusturya İm lere verilen fakat büyük ıhtilâlden ra.«a tahammül edemezlerdi. Franavkın olup olmadıklan üzerınde dini veya soy sopunu Cumhuriyet çekilemiyen ithal mallannın bir an paratoru Rus çarına karşı minnet beri ihmal olunan mezheb haklan sızlar Akdenizde yeni bir Rus hadurmak benim işim değıldır. Ben de\Tmin mağduru bilen bir çok evvel piyasaya arzı hususunda Ba tar idi. 1848 Macar ihtilâlini Rus aa run iadesini istiyordu. Eskiden Av kimiyetinin teeasüsüne kesm bir olay ve davranışların kendı anlavı kimse D P. de ve daha çok nıskanlığm bugünlerde bir sirküler kerinin yardımı ile bastırmıştı. rupada, değil başka dinler hakkın surette muarız idiler. Artık Kudüsşıma gore memlfk«'te zararlı veya bette M. P. de toplanm; Ka fcnşladı da kendi dinlerme mensub başka teki mukaddes makamlar meselesi neşredeceği bildirilmektedir. Böyle minnet hissini Avusturya im mezhebler hakkında ne kadar mü unutulmus gibiydi. Fransa. donanfaydah olmalan üzerinde duraca ve alabıldıfıne irticaı korukledi. paratorluğunun menafii ile telif et samahasız olduklan malumdur. Pro masını Yunanistana Salamin suğım. İzahatımı üç kısma ayıraea Genel kurul ise aldınşsız kaldı ve! mek gavet zordu. Avusturya, Rus testan ve katolik münazaaları Av larına getirmişti. İnsıltere Maltaıia ğım: ya onlan tuttu. yanın şark hududlarmı çevirmepina rupayı bir kan ve ateş deryasına donanmasına hareket emri vermiş 1) Millet Partisi saflarında A»aDurum 1949 yazında ktndini amüsamaha ile bakamazdı. Muahe bulamıştı. Türkler ise umumî zan ti. Fakat hiç bir taraf muharebeyi türke ve onun e=erine düşmanlıkla dentn akdinden üç ay sonra, Rus ve kanaat hilâfına dinler hakkında göze almıyor. Nümayişlerle Rus>a çıkça gosterdi. irtica propagandası ların Silistre muhasarasını kaldır pek müsaadekâr ve müsamahakâr ihtiraslarına karsı gelmek istiyor2) Bu yüzden programda yapılBir makale ve bh hâdise Bir müddettenberi ihtilâflı bir şe malarından iki gün önce. 1854 alarn?sını ısted'jfim değişiklik. 11 ağustos 1949 günlü ' Mıllntin kilde devam eden Almanyaya buğ franga haziranm on dördü tarihi dırlar. Hıristiyanlar arasındaki mez du. heb ihtilfiflan onlan hiç alâkadar 3) 1953 hazıranındakı buyük kon Sesı) gazetesinde Bay İzzet Müday satışı meselesi dün neticelen le İstanbulda akdedilen bir mua etmemisti. Katoliklerin istedikleri Mençhikov'a mülâyim davranan gre. hurdaroğlu «M. P. .26 >ılın mu miştir. Buna göre Almanyaya sa hede ile memleketeyn denilen Rumüsaadeyi barısettiler .Fakat bu se Sadnazam Mehmed Ali Paga az'.eI halıfidir» başlıklı bir vazı yayın tılması takarrür eden 150 bin ton manyanm harbin sonuna kadar fer ortodoksların hâmisi sıfatil» dildi. Yerine geçen Resid Paşa Atatiirk ve eteri aleyhme ladı, orada benim de aleyhımde buğdayın ihalesi yapılmıştır. Bü Türk askerile müştereken işgalini Rusya siyaset sahasında görünme Mençhikov'a verdiği notada Padiirtical propaganda şahm hükümran hakkmın tanınbulunuyordu. Bu yüzden doğrudan yük bir rekabet neticesinde elde e taahhüd altına almıştı. Rusya daha ğe bastadı. Hücirmlar kâh Atatürkün şahsımasını bildirerek selefinin muvadoğruya ortaya atılmak ıstemedim. dilen fiatlann memleketimiz lehin evvel Rumanyayı süratle tahliye na tevcıh edilir, bnylel'kle kötü ade olduğu bildirilmektedir. ettiğinden Avusturya fi'len muha1 mart 1853 tarihinde Prens fakat eder gibi göründüğü hususdarrun eseri kotüdür diyerek eser Cumhuriyet devrini değıl, kendimi rebeye kanşmadı. Mençhikov fevkallde sefir sıiatile lan kesin bir «urette reddetti. Rus savunuyor görünebilirdim. baltalanmak ve irtica mes.ru 30Sbir çok imparator yaverleri, deaıiz çan «Sultanin beş parmagını yanaİstanbul il yürijtm» kurulunun terilmek istenilir. Kâh 2530 yıla Amerikan askeri heyeti gitti dediği bu Henüz ittihadlarını Ikmal etme ve kara kumandanlan bulunan ğımda hissediyorum» kötülükler devri diye hücum rdi yazara bir ihtarda bulunmajını lsBir mtlddettenb«H çehrlmlzde Amerl. mi$ olan İtalyanlar Piemonte kral parlak bir maiyet ile İstanbula gel red hâdısesinden sonra Mençhikov lir ve böyle bir devirde ne yapıl tedim. O toplantıda genel kurul kan yardımı ile alâkalı tetkık ve te. di. Burada Rusyarun Kudüsteki İstanbul u terketti ve 3 temmuz mışsa kötüdür intıbaı uyandırılarak dan Enıs Akaygen, Bölukbaşı, Tah maslar yapmakU o!an General K. Dar. lığı namile harbe 26 oeak 1855 tacey riyuetlndekl 10 klfllik Amerikan rihinde iştirak ettiler. Ondokuzun mukaddes mahaller meselesinden 1853 tarihinde Rus ordusvı bizim gene irtica kolaylaıtınlmak lıteni takılıç, Fuad Ama da vardı. Hiç askeri heyeti, dün uçakla ParİM hare. cu yüzyılın ortasında vukua gelen lir. bir harekette bulunmak istemedi ket etmiştlr. büyük cidalin sebebleri nedir? 2530 yıhn tek parti ve istibdad ler. Felâket ve çöküntulerle dolu Çanakkale âbidesinin temeli 17 Kınm muharebesi ismini alan bu devri olduğu söylenılerek demok son üç yüz yıbn tek şerefli devriumumî harbin zâhirî ve hakikî iki nisada atıtacak rasi bakımından (o devirde ı.e ya nin bu Cumhuriyet devri olduğunu M. S V İstanbul Temsil Bürosn MU. sebebi mevcuddur. Zâhiri sebebi pılmışsa meşru değildi) denilerek söylediğim vakit Bay Lutfi BornoFransanm KuHüsteki mubarek madurlüğunden bildirilmlştir: gene irtica meşru göiterilmeğe ça vah «en şerefsız devri» dedi. Çanakkalede şehid olan kahramanla. kamlar hakkındaki mutajbesi ollışılır. rımııın hâtıralarına Izafefcn yapılmaü Ben de bu iki zıhniyet aynı kararlastırılan âbldenin temelatma to. mustur. Son bir iki yılda ise doğrudan parti içinde uzun zaman kalamaz, reni 17 tllsan 954 tarlhinde Canakkalede Fransa ihtilâlindenberi Fransa <3"ğruya irtica istemeğe koyulanlar yapılacaktır oimuştur. En az yüzvıldan beri çatışıp biri çıkacaktır, dedım. Bu tbrene bütun 11lerden blrer tem. şarktaki katolik mezhebi nüfuzunu Bay A. Tahtakılıç (makaleyi bas allci katılacaktır. ihmal etmiı, buna mukabıl ortoOsmanlı kanunlan Kuranı Kerim hükümlerinden ve şeriatten epeyce ka bir makale ile tashıh ettirirlm) Çi(,ek sergisine bir saksı ile de doks hıristiyanlir dini bir çok mü.saadelere nail olmuşlardı. Fransa ayrıhnıs olduklan halde bu durum dedi. Bunun üzerine aynı gaaeteiştirak edilebilecek artık «Lâtin kilisesinin büyük kızı» bilinmemezlıkten gelinip (Allahın nın 26 ağustos 1949 tarıhli nüshaBahar ve Çlçek Bayramı Tertlb Ko. kanunlarını kul nasıl değiştirir?) sında Bay İ Muhurdaroğlunun mltesi tarnfından 22 mayıst* GUlhane unvanını kaybetmi'ti. Bu iki hıparlujUta.açılacak çiçek ve süı fldanları ristivan mezhpbi Kudüste İsanıu propagandası açıktan açığa yapıl, «frpline btr arzu edenln bir tek uksı doeduğu ve ölduğü yerlere büvuk ma*a başlanmıştır. sözier goze çarpıyordu: 11* <Uht i|br*k •debilmert k«r«rla;tırıl. hir kutsiyet atfediyorlardı. Orto«29 sene muhaüf olmak tak mıştır. Gülhane Parkında Beledtye Bah. Millet Partisi içinde ve toplanü11 11 9 dokslar kendi mezhtîblerine. gore 1nnda yapılan bu biçim proı>aganT vimda kayıdh % . mkamuta bir ^ce^çKy^^^l ^^ ^ fimdiden lnyıdlara âyi'n yapmak müsaadesini bir basiaortjiBBr Sergide birinct iUncl. ve dalarla mucadelem sırasmda bıe kaüp hfiU^df, rmhaleftti : icab fl(,UAtflfflfH ka^ananlara para fflfükafat. çok fermarrlarla teıtıin etmişlerdi trkım genel kurul üvelermden gör ettırmez. 26 sene içinde geçmış ları, derece alanlara da madalyalar ve. 1848 ihtilâlinde krallığı deviren dü&üm karsıhk »u oimuştur: «Aynı hâdise ve vak'alarla, yapılan ic rllecektir. Fransızlar Büyük Napoleon'un vejp' öbür parti'erde de yapılıyor» raata muhalejeü ıfade eder Son Göksu beton köpriisü inşaü ğenl Lui Napolervn'u cumhurreısi Buna karşılığım ?u olagelmıstir. 26 tene içinde garblı olmak gayikmal rdildi intihab etmişlerdi. Lui Napoleon «Öbür iki partıde ya şef veya ku reti ile bır çok yenl milesseseGöksu vapur iskeleslle AnadoluhUar Fransadaki dmî heyecandan istifarucu egemenlıği vardır, Millet Par lerin isimleri kabul edildı. Ve bv llkokulu arasındaki tahil. rihtım yapıl. de etmek ıstiyordu. Son senelerde tisinde ise dem<>kra9İ vardır. Dola hukukl müesseseler Anaya^avıız mak uzere 13 bin Dr»y» lhale edllmlçtır. katolikler şarkta bir çok misyoner yısile irtira M. P de daha çok teh da da yer aldı. Muhalefetırr.ız t u Rıh<ım inşaatına bugünlerde ba;lana. heyetleri teşkil ederek mektebler, caktır. iikelidir. Çünku herhangı bir kon müesseselere değıl, bu müessese • Dlğer taraftan, 110 bin Uraya mal olan hastaneler .kiliseler açmışlardı. Bılgrede seçımle dumeni ele alabilir. lerın isimleri ve esasları ile ka Gdksu beton koprusü Inşaatı ıkmal e. hassa hıristiyanhğın diğer mezhebBir Pilavoğlu, bir Ustaoğlu, bır Ö bili teVf olmıyan ıcraat ve zıh d:lmış ve vesaıte açılmıştır. ieri arasında çok faal bir meslek mer Bilen öbür iki partide ne baş niyete karşıdır. Bız, son 26 se Yedikuledcki tren çarpışmasında tutmuşlardı. Fransız katoiikleri, kan ne de bskan olabilır, M P de nede Cumhuriyet adı alhnda en işletmenin de ihmali var Fransa şimdiye kadar katolik mezise onlarm muadılleri her şey ola koyu dı'<tatorlüğü. ineden;yet ve Yedıkıı'edeki tren çarpışmasın'ian sa. hebine karşı yaptığı fenalıklan tanık olarak mahkemeve ver'len Mehmed bihrler!» garbhhk adı altında en sü/iî zıh Bayrak. Semseddln Incekara. Hu«)m mir edıvor, vaktile din aleyhinde Bazı genel kurul üyelerı ' ma Arkası Sa 8. Sü. 5 de Çakır ve Necdet Çag=ttavın duruşmasına gösterdiği husumetleri pek cömerddün 2 Ağırce?a mahkemesinde devam resine telâfi ediyor, Fransa katolik OIMAK UZERE tendişe ermeyin hiç o propaeanda edılmıçtır. edilen gerileme hareketleri tahakDun ilk olarak ehlivukuf raporu kuk edebilir mi'» devip dururlarokunmuşlur. Raporda, idnrenin luzumîu dı. ancak bu propaeandalar aleytedbirlerl almadığı ve dolayısile Işlet. Prof. Dr. RASEU ADASAL'ın menm d» bu kazada ihmali gdruiduğu hine tesirli tedbir alınmasını daima beürttlmektedir. engellemişlerdir. Bundan ba»lıca Yeni Eserı: Sahidlerin dinlenrnesinrien sonra yeni maksadlan hem irtıca, hem de in' Aynı oda olmasına rağmen çahd celbi ve kazava takaddum eden «Ruh Hastahklan ve kılâb cereyanından favdalanmaktır. hakikaten s^lonunuzu tanıyama dakıkalarda ıstasyonlar arasında geçen Parti kurulurken sağlamak iste dım. Daha çekıci, d'ha dekoratif. teleraf konusmalarını havı bandların ee. Cinsel Bozukluklar» ti^tilmesi içm duruşma başka gune bı. düim bazı teminat daha çamimî bir hal almı^. rakılmıştır. 650 Sa. 65 resim. Rahmetli Kenan Öner parti kur Gayet basit. Yalnız salonun aSatış yerleri: Maz'.um ve Mıllî Vefalilar ca.vı nıak için bana ba$vurduğu vakit vize^ini değiştirdim ve bu cheişiklik 150 /iraya hir kura nutnarası. Vefa Lısesınden YetısenJer Derneft Eğitim kitbevlerinde. kendisine Atatürk ve eserine karşı yüzünden batr. edilen iltifatlarm tarafından ha'irianpn .Vefalılar Çayı» Ankara Tıb Fakultesi •leyhtarlık yapılmaını istemedlji en büyük kısmını ŞİMŞEK mağa varın saat 14 30 dan 19.30 a kadar Tdk^im Her yeni acı'an $ube ve Ajanstakl Hesaplar için Altın Ikramlyelı • • Psikıatri Kliniğinde • • mi ve bunun için pregrama bir şey zasına borclu olduğumu itiraf et Beledıye Gazinosu salonlarında verıle. cektir Hususî Çekılışlcr koymamızı teklif ettim. Aleyhte meUyim. Çünkii yalnız OTada en bulunulmamasının tabiî olduğunu. güzel çesıdi, en yüksek kaliteyi, en i 1 MART 19 RECEB 14 fakat bu hususta madde kovmanm uyirun fiatlarla bulabildim D EM I R B A N K lüzumsuzluğu dolayısile garib olaYarından itibaren çok vükspk bir JC ec cağını söyledi. (Peki) dedim. Bu o avize çeşidimizi takdim edeceğiz. K Yakında O layı bir D. P. li ağzından değişik Galata Osmanlı Bankası biçımde öğrenmiş olan Bay Celâl karşısmda V. ] 6 06 12 22 15 46 18.20 19.501 4 26 HALKIN HIZMETİNDE Bayar ikinci D. P. kongresinde buAY 1 CMÜS Ş f M Ş E K Maeaza^ı E. ]11 46 6.02 9 27 12 00 1 31 0 06 nu bildırmiftir. Sehir = I G Ü N Ü N M E V Z u L A R I 1 =haberleri Piyasada Kırımharbininyüzüncü azalan mallar yıldönümü günlerinde 1 I 1 ŞehirTiyatrosund? kazan kaldıran sanatkârlar Müşterek dilekçeyi imzabyanlardan bir kısmı yanhşhk olduğunu ileri sürerek imzalannı geri aldılar Entin Ati Çavh Yazan. msmleketeyn dediğimiz Rumanya hududlarmı geçmeğe başladı. 25 eylul 1853 tarihine kadar Rusya ile aramızda müzakereler cereyan etti. Bu tarihte Babıâlide toplanan büyük bir meclis harb kara nnin padişahtan rica edilmesini istedi. Arbk harb başlamıştı. Kasımın otuzuneu günü Ruslar Sınob Umanına sığınmış olan donanmamızı ansızm yaktılar. Artık Karadenize hâkim olmuşlardı. Tuna yalısında Silistre önlerinde muannidane bir mukavemete tesadüf ettıler. İngiltere ve Fransa kışı intizar ile bilhassa Avusturyayı harbe sokmak için müzakere ile geçirdiler. 12 mart 1854 te İstanbuldaki ittifak muahedesini imzalayarak iki hafta sonra fi'len 27 martta harbe giriştiler. Almanyaya 150.000 lon buğday salıldı Rusya, haziran ayında Rumanyayı tahiiye ermeğe başladı. Harb bitmış, fakat müttefiklerin emelleri sona ermem'şti. İngıltere ve Fransa Karadenizde kesin bir su Bu gibi havadıslere karşı çok has rette Rus donanmasının mağlub sas olduğunu bildiğimiz muhterem olmasını istiyorlardı. Akdeniz bu gazetenizin, bu tavzihi. Basm kamütecavizin tehlikesinden masun nunu gerejınce ilk çıkacak nüshabulunması lâzımdı. Şark ticaret v.>l sında, aynı sütunda ve aynı punlarmın emin bulunması iktiza eder tolarla yayımlamasıru saygıyla rica di. Rusyaya harb ilânımızdan bır ederiz.» yıl sonra eylul aylannda Kırım Müteşebbis hevet adına yarımadasına Türk, İngiliz ve FranHâdi Hün sız askerleri çıktılar ve bir sene Cumhuriyet Bu mektubun bızi devam eden kanlı harblerden son bizim yazımızrn Bay Hâdi Hunu va ra Sıvastopola girip Rusyanın de rufekasını şaşırttığından çok fazla niz üssünü tamamile tahrib ettiİT. hayrete duşurdüğunu kaydetmelıHarb 30 mart 1856 Pari» muahede yiz. Sebebini derhal açıklayahm: sile neticelendi. Bir müddettır gazetelerde Şehir Tiyatrosu hakkında bir takım dediKırım harbi unvanını alan bu kodulu haberler çıkıyor. Bugüne harb tarihi bir devir te?kil eder. kndar dokunmaktan çekindığimia Yelkenli donanmanın bu harbde bu mevzua dair yazılanlan sırası artık son vazifesini ifa ettiği görü gelmişken ve meramımızı ifade için lür. Muharebe usullerinde buvuk aynı ifadelerle hulâsa edelim: tahavvüller oimuştur. Fakat değiş«Bazı artistler çejidli bahanelermiven esa« bir hâdise kanfisındayız. Rusya yüz yıl önce Avrupa le Şehir Tiyatrosunu kanştırmağa muvazenesini tehdid ediyordu. Bu devam etmektedirler. Bu meyanda gun de aynı siyasi manzume cihan son günlerde ti\atroda yeni bir sulhunu tehlikeye koyuyor. Bu teh manevra muşahede edilmiştir. Ardid ve tehlike karşısında İngilız ve tistler tiyatronun butun idaresint Fran?ızlar ve İtalyanlsr bizimle ay ele geçinnek için bazı teşebbuslerat nı safta harbetmiîlerdi. îttifak har eeçmişler ve imza toplamağa başlabinin başlangıcı olan ve iki hafta mışlardır. Bö\lere Şehir Tiyatrosonra 27 mart 1854 tarihinde yu sunda !>on vıllarda devam edegelen züncü devir senesini ikmal eyliyen ve müzminleşen tertiblerin yeni bir bu musaraanın lâyık olduğu me drneği patlak vermiş bulunmaktarasimle tebcil edileceğine kaniim. dır. imza toplamaktan gaye idara kurulu ve edebî heyet dahil tiyatronun bütün cihazlarını artistlere devretti.mekıir. Diğer taraftan bu maksadla hazırlanan dilekçeye îmza koyan artistlerden baztlan bilâhare idareye müracaat ederek (iItklerinden cajdıklannı, yahud kâğıdı yanlışlıkla ünzaladıklannı söy lemişlerdir.o derin bır hayret ve inkisara uğratü. Artistlerin aralarında bir kumpan ya kurmak istedikleri anlaşılıyor» tarzındaki ifadeden, artistlerin bir kumpanya kurmak istedikleri değil, fakat ifade sahibinin artistler aleyhine bir kampanya açmak istediği anlaşılmaktadır. «Bu takdirde Belediyenin bu işle meşgul olup para harcamasına artık hiç lüzum kalmıyacak demektir.» cümlesi de, bu kanaatimizi teyid eder mahiyettedir. Bu kadar salâhıyetle beyanda bulunan bu alâkahyı çok merak ettık. Bunu bızim kadar sa* yın İstanbul halkının da merak edeceği tabiî bulunduğundan liada sahibinin adını muhterem gazetenizın bize ve efkârı umumiyey» açıklamasını bekliyoruz. Şehir Tiyatrosu sanatkârlarının sırf tali» matnameleri mevzuunda büyuk biT samimiyet ve durerıdışlikle bir a* raya gelip imza toplamalarını, kötü nivetlerin tahkik ermeden. anlamadan, bılmeden kötüye yormalarını şiddetle pıotesto ederiz. (BaştaraU 1 ıncı sahtfede) Libya 15 öğrend gönderiyor Libys Kralhgı. memleketlmlze 15 öğ. rencl gonderecekllr. Bu dğrencller ha. zıranda şehrımıze g^lerek hususi bır kursta turkçe ögreneceklcrdır. TEŞEKKÜR Nl|»nta?l tjçl Slgortal»rı ha=tane>;ln. de yattıjım müddetçe tedavım husu. sunda Bajheklm Salm Akssn. muavinl Ismail Atuk. Dr. Hatice Ekren, asistan Nezıhi Aylrut. başhenışire Fikrlye Ka. patan, ebe hemsıre Melihat Fıtozoğlu. hemşİTe Meld» Özgün. hastabikıcı Hatîce Çakır, hastabakıcı Flkriye Özgur. gcced Rukiye BalaJccı tarafınd»n gos. terllen şefkate. mlnnet ve ştıkranlan. mın ib'.âğına değerli gazetenızın ta. vaamtta bulunmasını rica ederim. Halıde Pıskln MISAFIR SALONU TANIYAMIYOR LIRA DAGITIYOR. 000 M EV L İ D A B İ D İ N D A V E R in RZIT ruhu İçin olumunun 40. gunune rastlıyan 213 954 pazar gunü öğle namazından sonra. Ş1$U Camli Şerlfinde memleketlmizin tanınmı? ve kıymetll hafız ve Mevlidh»nl«rı tarafından Mev. lid okunacaktır. Arkadaş ve ak. rabaları ile «rzu edenlerin tejrlf. leri rica olunur. AUest t ş AkBANK Sütbeyaz başörtü bağlardı. YüZÜ yanık esmerdi. Elâ gözlen kocamandı. Işıl ışıl yanardı. Çekik kaşları yüzüne başka bir güzellik verirdi. Çenesi üıcecik, yüzü genişti. Genis ahiına küçüeük b;r kara perçem düşer, kıvrılırdı. Şimdi perişan. Yuzü çekilip kapkara kesilmiş Gözlerınin akı kandan görünmüyor. Gözleri, ağlamaktan o derece kanlanmiş. Çenesi kurumuş gibi. Dudaklan kansız. Susuzluktan, yanlmış gibi. Yalnız. gene baş örtüsü sütbeyaz. Lekesiz 6 yordu. Çorba soğuduktan sonra, CUMHURİVETİD EDEBt rEJTKlKASl. 4 7 korka korka Iraza yanaştı: «Teyze» dedi, açsın sen her halde. Azıcık çorba koydum. îç» Irazm gözleri bomboştu. Kör gibi bakıyordu Duymuyor gibiydi de: «Teyze» diye gene korka korka tekrarladı. oTeyze, içsene şu çorbadan azıcık. Çok değil, azıcık. Çok açsm her haWe şimdio Iraz, oralı bile olmuyordu Gözleri bomboştu Taşlaşmış. Gözlerin: kırpmıyor bıle. Körlerden daha beter bir hali var. Kor gözlerde, gene Durup durup: «Benim da! r b i oğlum,» di bir görebilme telâşı, isteği, çabası yor. «Bir ulkevi değerdi. Çok mu? seziür. Bunda o da yok. Sağır ku Kalkıp lâmbayı yakamadı. Her gün ! Sabsbleyln gene ışıklar sızarken bir yük kalkmış gibiydi. Bir kövü taşıvla toprasıyla yak laklarda bir çırpınma. bir gerilme karanlık kavuşur knvuşmaz ya ,i,ı.rz\eri şiş şiş ujanatak, Irazm ya «Neden böylesin teyze?» deduymağa doğru bir koşma vardır sam. kül eylesem çok mu?» kardı. Bu^ün bır türlü yakmağa eli rtma vardı Her şeye karar vermiş di. «Geldin geleli ağzmı açmadın. Bunda yok. varmıyoıdu. Yakınca, o ölüm dirim ' bir hali vardı. Hatçe. bu yeni gelen kadına bir İBir lokma ekmek de yemedin.» Hatçe, usuldan dürttü: kavgasnda çırpınan yüzü göre j «Teyze!» dedi. «Kurban olaşey soramıyor Gelişine çok sevinIraz: v3 cekti. Karanlıktan da korkuyordı yım teyze! Etme!» di. Şu yar3 'nız koguşta bir can «Teyze!» »Benim oğlum memleketi deKadının boşuktaki gözleri ağı Ama, knranlık ışıktan daha iyiydi. yoldaşı... Içten içe sevindi ama, Kadının ellerine sarıldı: ğerdi. Köyün yakışığıydı benim oğponra kadina acıdı. Kimbilir neler ağır geldi, Hatçenin üstüne dikildi Karaniık. hiç olmazsa. aralarma bir «Etme nolur?» lum. Çok mu?» dedi, sustu. pelmişür fikaranin basma? Can kaldı. Hîtçe şaşırdı, Kıvrandı. Göz •Juvar gibi geriliyordu. Kadm, kocaman kocaman açılHatçe: yoldaşı rmn voldaşı ;«temezdi. Bu | lerin altından kaçmağa çal'ştı Biı «Seni görünce ben derdimi uO gece Hatçenin gözlerine hiç mış gözlerini onun üstüne çevirdi. rası felâket yeridir. Kimsenin ge ' şeyler söylemek istcdi. Dili diline uyku airmedi. Ilk ışık pencerenin Gözler solmuş, bütün ış.ıgını yitir nuttum» dedi. «Derdin ne teyze? 1 ;:ne sevınmemeli. | dolaş'ı, beceremedi. Sahanı orada. tahta arahklarından içeri sızarken mişti. Gözleri hiç akı kalmamıj, Söyle. Söyle de açıl.» Bir şevler sormak istiyor kadına, kadının önünde bırakıp kendisinı kalktı. Iıaz, olduâu köşede duvara tOm karaya ke«misti. Iraz: Hatçe dayandı: cfili varıp da bir türlü soramıvor. dışarı attı. Soluğu tutulmuştu. hafif bir gölge gibi yapışmıştı. Kı «Oğlumu öldürenlerin evini Gardiyan gelip, kapıvn kapayın pırrlim'vordu. Yalnızca. beyaz baş Böyle durgun, böyle ölüm dirim «Derdini bana söyle, teyze,» yaksam, kapılannı kırsam, çok kavgası y?pan. can çekişen insan cıya kadar dışarıda kaldı. Içeri gir örtüsü belL oluyor. kirli duvarda dedi. «Kurbanlann olurum teyze. mu? Hepsini birem birem öldürsem lara kolay kolav bir şey sorulamaz meğe, Irazin haline bakmağa kor sütbcyjz ajdınlık bir pencere gibi Derdsiz insan buraya düşer mi? çok mu? Kıyık kıyık kiysam...» T^>;an ne sora'spını sssınr. H=tçe kuyordu. Daha doğrusu vüreğı gö kalıvoılu. Derdsiz insanın burada ne işi var. Hatçe: de scamadı KsHırıa baktı kaldı. türmüyordu Kapı, üstune kapaOâle oidu Iraz gene aynı durum Oylc mi teyze?» «Vay teyzecığım vay!» dedi. 1 Akşam eldu. Hotfo dşanda, ma nınca, heınencecik, titriye korka. da. Akşem oidu gene öyle. O gece «Ne diyorsun kızım?» diye «Gözleri körolasıcalar.» v t" 'na bulgur çorba^ı vurdu piş rdi Irazdan yana bakamıjarak yatağı de Hatçe, birincisi gibi korkulu. inledı Iraz. Iraz: S'ıîan, aeı y»§ k^kan çorba\T içeri nı açtı girdı. Yatağında bır zamar yarı u> ur, yarı uyanık bır gece geHatçe, Irazin >8zım açıp bir lâf «Köyün yakışığıydı» diye inaldı. Çorba hafif hafif bufulanı büzüldu kaldı. Karanlık kavu^tu cirdi. etmesine sevindi. Ustünden büyuk ledi. «Hepsini öldürsem çok muy MEMED nuşmuştu Konuşan insan öyle kolay kolay derdden ölmez. Bir insan konuşmadı da içine gömüldü müydü, sonu felâkettir. İste buna seviniyordu. Hatçe ne kadar hos türkü biliyorsa hepsi teker teker içinden geçiyordu. Maltiîa kBmürü doldurdu, yellemeğe başladı. Kömür çabucak kımızı köze kestl. Bır taraftan yelliyor. bir taraftan üfürüyordu. Küçüeük, kalaylı tenceresine suyu doldurdu. maltıza vurdu Çorba hemencecik pişti. Bu kadar çabuk pişmesine çorbanın, Hatçe de Yazan. YAŞAR KJMAL hayret etti. Hatçe çorba lâfını edince Iraz içinde bir eziklik, bir acılık duymustu. Yüreği kazınıyordu. Barsaklan, midesi birbirine yapışmış gibi... Oğlu vurulduğu gündenberi ağzına bir lokma koymamıştı. Dışandan, burnuna erimis yağ, kızarmış soğan kokusu geldi. Kızgın yağın çorbaya dökülürken çıkardığı cızırtıyı işitti. du?» Hatçe: «Vay ana, vay!» dedl. «Bir de beni getirdiler buraya attılar, Oğlumu vuran elini kolunu sallaya sallaya gezer köyde. Ben ölmeyim de kimler ölsün!» Hatçe: «Hatun teyzem» dedi, «sen acından öldün. Geldin geleli ağzına bir lokma koymadın. Ben gidiyim de bir çorba yapayım.» Bugün, çorbaya bolca yağ da koymağa karar verdi. Geldiğinden bir ay sonra, bazı zengin mahpuslann çamaşırlarını yıkamağa başlamıştı. O sebebden birikmiş bir kaç kuruşu vardı. Çarşıdan, mahpuslara bir kız çocuğu, yiyecek, öteberi alırdı. Kızı çağırdı, eline bir elli kunışluk verdi. «Git yağ al gel, buna,» dedi. Sevinçten uçuyordu. Ne olursa olsun kadın ko Hatçe çorba dolu sahanı getirdi Irazin önüne koydu. «Teyze» dedi, «nolursun?» Eline de bir tahta kajık tutuşNüshası 15 kuruşhır turdu. Irazm kasığı unutmuş bir Türkiye Harie hali vardı. Kaşık elin» yakışmıyor Abone şeraiti Llr* Ki gibiydi. Düfecekmif gibi duruyorSemllk 42.00 du elinde. Altı aylık 22.50 Hatçe, çorbayl içmiyeceğinden Oç »ylık 12 00 Bir »ybk «50 korkarak: D İ K K AT «Haydl teyzeo dedl. tHaydi Gazetemlze çonderllen avrak '• r»ııla» haydi nolursun?» neşredılsin ednmesln tade olunmaa, (Arkası var) t meaullyat ubuı Biz işte bu ve bundan daha hayret verici diğer tafsılâtı nakletmeden sadece vakıayı bır iki sabrla biMirdik, ve ondan sonra şunları dedık: Artistlerin teşebbüsü alâkalılar arasında iyi tesir bırakmamıstur. Bunlardan biri demistir ki: «Artistlerin aralarında bir kum panya kurmak tatedikleri anlaşılıyor. Bu takdirde belediyenin bu is.le meşgul olup para harcamasına artık hiç lüzum kalmıyacak demektir. Artistler istedikleri yerde. istedikleri teşekkiilü vücude getirip meselâ Muammer Karaca Tiyatrosu gibi pekâlâ çalışabilirler.» Şimdi bize yukandaki tezkereyl yazan ve bunu yazdıranlar her çeyi bir kenara bırakmışlar, heyecanla anlamak istiyorlar: Bu beyanatı veren alâkslı zat kim? Alâkalı zat belki bir Şehir Meclisi azası, belki bir Daimî Encümen üvesi, belki bir tiyatro meraklısı veya bunların hiç biri değil de olmasıru istedikleri zattır. Peki bundan ne çıkar? Her ne olursa olsun dsvanın şekli değişir mi? Mademki bu ti« yatronun parasmı şehirli veriyor, istisnasız bütün vatandaşlann bir şehir müessese?ini birinci derecede alâkalandıran bir meselede mütalea beyan etmeğe haklan yok mudur? Niçin bu nokta üzerınde nâhak yere vakit öldürüyorlar da t i yatroda yeni bir manevra çevrıldiğl yolunda basında yer bulan iddialara cevab vermiyorlar? Ortada suinivet töhmeti altında bulunan bir kimse varsa bu. hâdiseleri aksettiren gazeteci deSil, ortaya atılan iddialann hedefi olan artistlerdir. Ve şehirli merak etse e « « ancak bu +< işin Içyüzünü merak eder. Mahmud Moralının demeci Şehir Tiyatrosu entandanı Mahmud Moralı dün idarevi ele almaîe için teşebbüse geçen artistler meseiesi hakkında kendisine sorulan bir suale şu cevabı vermiştir: «Ben Valinin emrile idare işlerine kanşmış bulunuvorum. Diğer taraftan sahnedeki vazifeme de iasılasız de\'am etmekteyim. Talimatnsme hazırlanırken *rtistlerin de fikrinin slınm»" t»Hi» dir. Bazı arkadaşlarımız idarecilerin lüzumsuz bulunduğu fıkrinde olabilirler. Fakat biz idarecilik tarafımızı düşünerek bu hususta fikir beyan etmeyi doğru bulmuvoruz. Vali ve tallmatnameyi hazırlayan komite nasıl uvşun görürse ve tensib ederse riavete hazırız.s CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog