Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

İİNSAL mırtırini ıhrkın | 29 umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADf yu sajı . lu.uiu Mfrtf T» mtktub adretl? Cnmhurivet. tftubul M298. . DnroalJ B u m a r M 1 . Posta Kutusu: tctanbul Wo. 246 tılert: I42M. Matbaa: 24290 M EH M E D SAFAHAT AKİF Büytff^alrımfcin bütün manzum Merlerini, eskidentbâsılan ve basılmıhi İİB yan 9 Jİğğtln ÖMER KIZA DOĞEUL, ş^irint^^, fcdebî, fikrî, şahsiyetini bel^te^MH|uıcaddeme ile birlikte bir ara^s tjfclany fe bu muazzam eeerin 3 tihcü TMKII jyapılmıştır. Batı Almanya dün Ankaraya geldi Başbakan verdi, Cuma 19 Mart 1954 ÎTABEVİ Dün nezaket ziyaretlerinde bulunan Dr. Adenauer, bugün hükumet erkânımızla beklenen görüşmelerine başlıyacak Adnan Nenderes, dün akşa» Dr. Adenauer şerefine bir ziyafet ziyaCette iki memleket dostluğunu belirten natuklar irad edildi İ^tanbul İl Seçim Kurulu Başkaıu Sabri Aksü.vrk, dün Adliycde kuruJ azalarını tayin edecek kur'amn hazırlıklarım vaparken Başbakan ve Adenauer'in nutukları Arab İsrael hududlarında * Amerika bize 30 milyon dolar daha verecek Ankara 18 (a a.) Başbakan Ürdiin. Suriye ve İsracl hududAdnan Menderes bu akşam saat lara yeniden kuvvetler 20.30 da bükumetimizin davetlisi ol* gönderdiler rak memleketimizi riyaret etmekte oian Almanya Federa! Cumhuriyeti Paris 18 (R.) 11 İsrael tebaaBaşbakan ve Dış İşleri Bakanı Eksının ölümü ile neticelenen son selâns Dr. Conrad Adenauer şerefiİsrae] Ürdün hudud hâdisene verdiği ziyafette bu nutku irad sinin akisleri devam etmekteetmiçtir: dir. İsrael Başvekili ve Müdafaa «Muhterem Şansölye, ,. . Vekili hâdise mahalline bizzat gtM. Zamanımızın en büyük devlet bulunmuşlardır. •damlarından birini aramızda gör Mısafır Başvekıl, janında Adnan Slcr.deres bulunduğu halde hava mejdanında askeri kıtavı teftis ediyor derek telkiklerde bir heyecan hüİsraelde büyük Arkası Sa. 9, Sü. 7 de Ankara 18 (Telcfonla) Batı küm sürmektedir. Hükumet Ürdün Arkası Sa. 9. Sü. S de Almanya Başvekili Adensuer bugün uçakla şehrimize Eelmiştir. Hü kumetımizin davetlisi olarak mem Arkası Sa. 9. Sü. 3 te Muhalefetin işbirliği imkânsız hale geliyor İki partinin de genel kurulları dün yaptıkları toplanülarda güçliikleri yenmek imkânını bir türlü bulamadılar Muhtelif illerimizde adaylar ve söylentiler Ankara 18 (Telefonla) Halk Partisi ile C.MP. arasındaki işbirliği imkânlannın gün geçtikçe adeta imkânsız bir hale geldiçi anlaşılmaktadır. Bugün her iki partinin genel kurulları yaptıkları top lantılarda, işbirliği mevzuu üzerfnde çalışmışlarsa da. karşılsşıUn füçlükleri yenmek imkânı bulunamamı^ttr. S«çimlerde adaylıklarıru koyacRk olanlar da peyderpey seçim bölgelerine hareket etmektedirler. Arkatt Sa. 9, Sü. 1 de r New York 18 («.».) (Reuter Ajansı bildiriyor) «The New York Tiınes» gazateünin bbgüa k»b*r verdiğine gör» Türkiy» Cumhur Başkanı Celâl Bayarin Birlejik Amerikayı ziyarcti neticesi oiarak, Amerika hükumeti, bu yıhn 30 hariranında Türkiyeye iktisadl yardrm faslmdan 30 milyon dolar daha verecektir. Gazete şunları illve etmektedir: «Bu munzam yardıra karan, Amerikan hükumet erkâm paranuı yabana devletlere yardım fonunun hangi faslmdan tahsis olunaeağını tayin edinceye kadar ilân olunmıyacaktır.» Türk ve Abnan Başbakanları elcle Almanyada "Ahlâk Bakanlığı,, Yeni kurulan Bakanlık dopımu artırmağa, boşanmaları azaltmağa, sağlam bir aile havatı kurmağa çalışıvor Bonn 18 (Nafen) Batı Almanyada harbden sonra ahlâk tehlikeli bir jekilde bozulduğundan bir «ah Arkası Sa. 9, Sü. 4 te Demokrasi hayalımızın miihim bir safhası * ayd«ıkMiıy«r * N. Partisiıtden Niçin Çıktım? Yazan: Hikmet Bayur Kazaya sebeb olan tıamvay dün de mütehassıslar Urafından muayene edilirken Güzel, Sıhhatli I f% .• I Müsabakamız Birinci gelecek kız ve erkek çocuklann hesabma bankaya tahsil masraflarına harcanmak üzere iki bin beşer yüz lira koyacağız. Beşinciye kadar dcrccc alanlara da kıymctli hediyeler vereceğiz Kâr hadierinde bazı indirme!er yapılıyor Ankara. 18 (Telefoniai İktısad ve Ticaret Bakanlığı bir müddettenberi kâr hadlerini günün ihtiyaclarına cevab verecek çckil Fırat yükseldi, bazı köyleri tehdid ediyor Bir çok gizli kalmış hakikatlcrle dolu olan bu çok mühim yazı serisini bugün neşrc başladık. İki'ici sahifede okuyunuz! Tramvay kazası yerinde dün bir keşif yapıldı Bilirkişi heyeti, kazayı yapan arabada frenlerin sağlam' olduğunu lespit etti i akşam Lâleli ile Aks?ıray ar?«ında muc^ze kabilinden ucuz atlatılan bir tramvay kazası olduğunu ve 17 kişinin hafif ve ağır Şehir Tiyatrosunda kazan kaldıran sanatkârlar Müşterek dilekçeyi imzahyanlardan bir kısmı yanhşlık olduğunu ileri sürerek inızalarını geri aldılar Toptancı kârları % 25 düşürülecek? perakendeci kârları sabit kalıyor Türk İsrael ticaretinde Türkiye İspanya maçının gelîşmeler Malatya. 18 (Telefonla) Karlarm erimesile Fırat nehri gün geçtikçe kabarmakta ve kıyılarda bulunan köyleri tehdid etmektedir. Ziraat Müdürü Adil Şcner, berabsrinde ekipler olduğu haide Fırat kıyılarında tetkiklerde bulunmakta ve gerekli tedbirleri almaktadır. Her yıl olduğu gibi bu de ayarlsmak için yapmakta ol yıl da, nehrin önümüzdeki aylar duğu çahşmaları bitirmiştir. Bu ça zsrfında yüzlerce dönümlük arazitahmin lışmalar sonunda kâr hadlerinin yi su altında bırakacağı Arkası Sa. 9. Sv. 3 tc edilmektedir. Duhamel matbaamızda Hâdi Hün imzasile dün aldığmıız bir mektubu aynen koyuyoıuz: «F/endim; 17.3.954 taıihli gazctej yaralandiçını dün bildirmi^tik. nizde < Şehir Tiyatrosu artistlcrinin • Kazanın t?hkikat'na el koyan teşebbüsü» başhklı yazı ve biih=ssMüddciumumî muavini Demir Dai, sa. alskalılar arasından birinin be| Arkası Sa. 9, Üü. 6 da yanı olarsk dizilen satırlar bizi çok Arkast Sa. 2, Su. 8 dc Güzel ve Sıhhatli Çocuk müsabakamızm resim neşretme safhasının bittiği malumdur. Alâkalı makamların açıkladıklaŞimdi sıra elemelerin yapılmasınna göre, memleketimizle İsrael na ve neticenin ahnmasına gelarasındaki ticarî münasebetlerde miştir. Bu maksadla matbaarnızBüyük Fransız cdibi dün idarchanemizden ayrılırken büyük gelişmeler kaydedilmektedir. daki büroda müsabakaya gire7 başyazarımu tarafından teşyi ediliyor Uzun boylu, şakakları kırlaşmış, Dünkü nüshamızda 22 beraber miz arkadsşımız Semih Türkdoğan 1950 senesinde imzalanmış bulucek çocuklann kayıdlarınm yalikle neticelenen Türkiye İspan dün gece gönderdiği mektubunda rengi solmuş bir adam: İspanyol nan anlaşmadan sonra esaslı suretEvvelki gün «Adana» vapurile [ rehanemize gelerek gazetemizı zipılmasına ve kendilerine numaa maçının tafsilâtını bildirmiştik. maçın mukadderatını tayin eden Fsderasyonu reisi diyorlar. Kura Arkası Sa. 9, Sü. 5. te şehrimize gelen büyük Fransız edi yaret ermiş, Başmuharririmiz Nara tevziine devajn edilmektedir. Arkası Sa. 9, Sü. 4 te Hususi surette Romaya gönderdiği kura fafhasmı şöyle anlatmaktadır: bi Georges Duhammel dün şehir dir Nadi ile görüşmüştür. Bu i? bittikten sonra Şehir Ko Arkası Sa. 9, Sü. 6 da de gezintiler yapüktan sonra idamedi Tiyatrosunda kızlar için ayrı, erkekler için ayrı olmak üzere iki eleme yapacağız. Bunlan takiben de tertib edeceğimiz muhteşem bir müsamered* elemeyi kazananlar arasında çocuk kral ve kraliçe seçilecek, kendilerine taç giydirilecektir. Gazetemiz bu iki yavru hesabına tahsil masraflarına harcanmak üzere bankaya iki bin beşer yüz lira koyaeaktır. Son müsabakada Kral Tt Kraliçeden sonra derece alanlardan beşinciye kadar olanlar da kıymetli hediyeler Tereceğiz. Gerek elemeleri, g«rekw nihal müsabakayı herke* görebilecek ve bunların duhuliyt hasılab »on kuruşuna kadar bir dispanser yapılmak flzer» Yeşilköy Çocuk Esirgeme Kurumu emrine tahsis edilecektir. Elemelerin ve nihal müsabaka nın tarihleri ile diğer tafsilttın leyderpey •»ereceğiı. Türkiye • İipanya nut(ina dair dün :clcn rcsimier: Solda: bpanyoll^rtn ikinci foiü kalemiîe girerken: Sajda: Burhaa «tNSAN UAYAL ETTİĞİ NİSBETTE YAŞAB...» , ' ilk folümiizü upanya kaİMİne aoktuktaıı soniA \ neticesini tayin eden kur'a Hususî surelte Romaya gönderdiğimiz Semih Tiirkdoğan yazıyor İsrael. mcmleketlmizden satuı alacaçı 150.000 ton buğdaydaJi başka pamıık da mübayaa edecek SAHIFE Kadyo Hâvesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog