Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Mmanların buyuk ansıklopedü! DER GROSSE BROCKHAUS (in 12 Beande) Yenıden basılmaktadır Uçuncu cıldı çıkmıs olup mart 1954 te 4 cıldı de çıkacaktır. Bu sahesere abone olmanız menfaatmiz ıcabıdır Turkıyede BER KALP Kitabevı îstanbul veAnkarada tevzı edılmektedır Tedıyatta kolaylık yapılır Cumhuriyet KURUCUSU.YUNUS CV UnCD y l l •• oıektııb tdresl Cumhurtvet IstajıbuJ Posta Kııtıısu bta/ıbuJ No 248 ümuml Santral Numara» • «4298 Yu> Ifleri . 242M Matbaa 44490 "'#., Y§Zi JıaTatının ellınci vıhnı tden degerlı muharrır NAS BALIKCISININ eserlermden bırr U EFSANELERİ ,dıgı resimlerle »ualu ıktı 100 kurus ı EGENIN DINI adlı enmek nzeredır. ;E YAYINLARI ÎSTANBUL Perşembe 18 Mart 1954 J Iki muhalif parti anlaşamıyorlar Biiyiik bir Alman, büyük bir Avrupalı Anlaıa 17 (Telefonla) Muhalefet partılerı ara>ındakı ısbırlıgının hangı sartlarla mumkun olabıleces ^«agı vukarı tebelluı et mıstır C M P senel vurutme kurulu bugun vaptığı toplantı sonuhda ancak butun vıla^eterden C H P ıle muvterek lı»te tanzımı esası kabııl edı'dıgı takdırde ısbırlıgının tahakkuk fbılec^c kanaatme varmıştır Bu tııısus C H P \e do bıldırılmKtır Buna mııkabıl Cumhurı\rf H?'k Partısı bu sar^Iar nınde ı=bırlıgı vanmanın tıızuk bakımından ımkansız oldugu noktaı na?jrını bıldırmistır. Ancak kat'ı netı cenın C H P gonel merkezıne bırakılacak kontenıanların tesbıt tarıhi olan 25 marttan sonra alınacagı anlasılmaktadır Sayed teskılat genel merke7e buvuk bir kontenjan h'ssçsı avırırsa ve bu kontrnıanın buvuk bır kısmı da C M P lılerg verılırsc ısbırlıgının mumkjn olacagını soylıyenler bulunmaktadır Halk Partısının 1 Arkası Sa € Sn 3 d* 18 Mart Bugun şchıimude »c Canakkalede torcnlcr yapılarak şchidlerimızin hâtıraları anılacak Bugun 18 M^rt Çanakkale zafeunın yıldonumudu. Bıııncı Cıhan Haıbında memleketımızın can damarı mesabesınde olan Bogazlaıı a(,mak ve Istanbulu ışgal edeıek Rusy t ya yardım edıp ha bı suıatle netıcclendırmek ıçın Ç^nakkale ve Gchboluya cıkan duşman >uz bın Arkası Sa 6 Su 6 te Halk Partisi, C.M.P. ye 25 30 adayhk veriyor, Milletciler ise bütün illerde müsterek liste esasında ısrar ediyorlar Fakültesi Dekanlığı üunku ıııavı bır avakkabı bovacısının dukkanında radvodan takıb eden meraklılar Dıın >apılan seciınıle Dekanlığa Prof. Sabrı Ülgener seçildı edera] Alman j a Cumhurheti Ba^bakanı \e Dn Işleri Bakanı saıın dukior Adcnauer nıısafinmız olarak biıkaç gun kalınak uzere ınemIeketıını/e gelıyor Dost nıillıtın sctkın devlet adamını topıaklaııtnızda solamlamakla bahtiyatız. Bu zıyaretın Turkiye ile Almanya aıasındaki çeşıdli munasebctlere yeni bir gelışme hızı verecegınden juphe ctnııyoruz. Atına 17 (a a ) Baş\ ekıl MaIkı nullctı birbiıinf >aklastıran şal Popagos bugun yajınladıgı bır saygı \e scvgi bağlarının tanhte deıın kukleıi vardır. Bu kokler u teblıgde Mr Eden ın Kıbrıs h kzeıınde zamanla geli^ıp serpılen \t kındakı bejanatı uzerıne aşırı tefhirlerde bulunan Atına gjzetelerıkuvvetlenen Turk Alman dostnın mesul şahsı>etlerını takbıh etluğu, jaşadığımız dunya şartları mıştir. «»rtasında hurrije( ve barış cephesıne descrli faydalar sağlayabılecek imk,tnlar ta>.ımaktadır. Ikinci CiJıan Harbinden sonra uzun muddet belıtıı doğrultamıyacağı sanılan, hat lâ bazılarınca bağumız detlet olarak varlıfından umid kesılen Al« man*anın. milli kurtulu^u uğruna haıcadığı muazzam gayretleri, Turk halkı yakın bir ilgi ile vc havranlıkla takıb etmıştir. Mılvonlarca e\ladı rephelerde vey» cephe gerilennde olen, şehırleri, kasabalan ,\ıkılan. endustri tesislerı mahvolan, fabııkaları sokulen bu millet 1945 vılının eşığınde son derece feci bir manzara gosteriyordu. Hattahk, sefalet ve açlık kara bir bulut gibi memleketin üzerine çokmuştıı Memleket Doğu ve Batı dı>e ıki ayrı parça>a bolunmuştu. Doğu Almanvaja el atan Rusyanın şu \eja hu şekilde Batı Almanyayı da yutması bekleniyordu. Bu âkıbetten emin goıurıen bol5e\ıkler, Doğudan Batı\a kaçan Almanlaria alay cdnor «Yarm topunuz bırden rlımıze geçeceksiniz. Nereje gidıjorsunuz?» dı>orlardı. Fakat Almanlar mılli varlıklarım kurtarmak uğruna ııısan gııcunu aşan bir azimle çalışmaktan bir an bıkmadılar Bir yandan işgal kuvvctlerinin ağır masraflarını sineje çeker. bir yandan muttcfıklere ajniyat şeklinde cezalaı oderken bir yandan da yıkılan tesislerıni kurmağa, milli ekonomı!erini canlandırmağa sayret ettiler. Memlekette iş saati diye bir mefhum lanınmaz olmuştu. Her Alman bilerck. istiyerek gunde on saat, on iki saat. on dort saat çalışıyordu. Harabeler birer birer mamureye revrilmeğe baslandı. Yıkılan ve •okulup goturulen fabrıkaların yerıne yenilcri yapıldı. Borclar odenDun Aksarayda fecî bıt tramvay di ve kısa zamanda Alman ekonokazası olmuştur 17 kiji muhtelıf misı A\rupanın en guvenilir, en yeılerınden varalanmış, 2 tramvay fsaslam bir ekonomisi durumuna ıle 2 otomobıl hasara uğramıştır yukseldi. Alman parası kmvetli dovizler arasında şerefli bir yer aldı. Bugün hâlâ Doğu ve Batı diye iki Almanya vardır. Fakat Almanya dendiği zaman herkesin anladığı Federal Batı Almanya Cumhurıyetidir. Bu Almanyanın bolşeviklere bir gun lokma olması fhtimalleri artık ortadan kalkmıştır. NADİR NAül Arkası Sa 3, Su t> te Mareşal Papagos'un Kıbrısa dair tebliği Mareşal Papaşos Yunan hukumetının Kıbııs mcselesı hususunda takıb ettıgı pohtıkosını açıklışciı bu teblığınde Ingıltcre ıle Yunanıstan arasında mevcud ananevî dostluk muna=ebctlerıne zarar veıebılecek A S 6 Su 7 de Kore bırlıgımız ve Abidin Daver Birlik Konıutanlığının subav ve ericr nanıına rahmetli arkadaşınıı/ın aihsile ga/ctemı/.e jolladıgı tazive mcktubu Koredekı Turk sılâhlı kuvvetlerı kumandanbğındsn Mılli Sdvunnu Bokanlığı Temsıl BuıoiU Ba^kanProfesor Sabri Ulgener lıgıııa şu tezkere gonderılmıştır Dekanlık makaınında •1 Asker sever yazarlarımızdan Abıdın Dsveıın vefatı munaseUnıversıteler kanunu gcıegıncc betıle tugayca duyul^n teessuru bıl muddetı dolan Iktısad Fakultesı dıren aşagıdakı yazının, muhteıem E>ekanı Pıof Refıı Şukru Suvla yeSa. 6 Su 4 te Arkası Sa. 6. Su 5 te Roma'da Ispanva ile 2 2 berabere kaldık Çekilen kur'ayı Tttrk takımı kazandığı için İspanya elimine oldu Çok süratli geçen maç. berabere bittiğinden yarım saat uzatıldı. fakat netice değişmedi Roma 17 (SHA) Dunja Kupası futbol maçlarının gıuplar ^ensmden olan Turkıve Ispanv a mılıi futbol maçı bugun Roma Olımpı\ad stadyomunda 65 bıne yakın bır seyırcı kutlesı oıiunc'e oynanmıştır Arl m\ Sa 7 Su 1 de Yunan Başbakanı, aşırı neşriyatfa bulunan Atina basınını fakbih etfi Dünkü maçtan intıbalar Lskı Mılli takım kaptanı Muzaffer, eşıle birlıkte bir otomobilin radvosundan macı takıb ederken Süveyş için yeniden müzakereler başlıyor Mısır. Turkheye bir tecavıtz vukuunda batıblarln tekrar usse donmelerini bazı kayıdlarla kabul ediyor haberını teyıd Kahıre 17 (A P ) Mısır huku hakkında Londra Dunku kazaya aid resımler: Solda carpısan tramva>ların hasara metı sozucu Suvevş ıhtılâfına bır etmıştir ujrıyan kısıtnları, sağda, ajır yaralılardan bin ted*vı edilirken son vermek ıçın yenı bır teşebbusSozcu halen çıkmazda bulunan te bulunulmasının kararlaştırıldığı Arkası Sa 6. Su 6 da Roma 17 (Huusi surette gonderrhgımız arkadaşımız Semıh Turkdocan bıldırıyor) 17 matt 1954 taııhı Tuık sporu ıçın şeref gunle Arkası S a . 6. Su. lde I Aksarayda müessif bir tramvay kazası oldu Mahallınde vaptığımız tahkıkata go ıe saat 19 30 kararlarında vukua gelen muessıf hâdıse şovle cerejan Arkası Sa 6 Su 2 de Memurların 1954 senesi birinci ödenegi Nisanda \crilecek ilk ndenek için daırcler bordrolannı hazırlamağa başladılar Memurların 1954 senesi bırıncı odenegı nısanda veıılecektıı Daıtelerde odenek bordrolarının hazırlanmasına başlanmıştır Beledıye ta rafından bıı sene z^rfında memurla\ erılecek odenek mıktarı beş buçuk mılyon lıra cıvarındadır Bu paranın ıkı mılyon lırası butçeye konmuş bulunmaktadır Bu sene ve ıılecek dıger odenekler butçe fazlasından karşılanaccktır Bu sene \erılecek dıger odenekier butçe iEzlasından karşılanacaktır Bu bakımdan, 1954 senesınde japılacak ın ar ışlerının hıç bır suretle aksaması mevzuubahs degıldır Büyük Fransız edibi Puhamel dtin geldi Arkadaşlarımızm meşhur romancı ile yaptıkları iki mülâkat VAPLBDA HADISE ÇIKARAN MAHKÛMLAB Zonguldaktan Orüu vapurıle Edımeye sevkedılen mahkumlatın vapurda hâdıse cıkardıklarırı yazmıştık. Resım, dun şehıımıze getırılen mahkumları vapurda gostermektedır Buna daır haoerı 2 ncı sahıfemızde bulacaksınız Frenleri bozulan bir tramvay arabası iki otomobille diğer bir tramvaya çarptı. 17 kişi yaralandı Batı Almanya Başbakanı bugün Ankaraya geliyor 28 kişilik bir Alman gazeleci grupu dön şehrimiıden geçerek başkenle gilti Başbakanın dünkü Mcndcres. General Kendall Breziba. İran ve Pnrtekiz elçilerile goruftu BUGUN: Yirmidördiincii î iç sahifelerimizde ( Ankara 17 (a a ) Basbakan Ad nan Menderes, bugun saat 12 30 da Başbakanlıkta, NATO guneydoğu Avrupa kara kuvvetlerı komutanı Korgeneıal Paul W Kendall ı kabul etmıştır Bu kabulde Harıcıye Vekâletı Kâtıbı Umumi muavınlerınden oıtd elçı Şadı Kavur bulunmuştur Adnan Menderes, s=at 19 30 da Brezılya Buyuk Elçısı Ekselâns M Marıo Moreııa Dasılva'yı, saat 20 de Iran Buyuk Elçısı Ekselâns M \lı Mansuru \e saat 20 30 da da Portekız Buyuk Elçısı M Jose Weınholtz de Bıvar Brandeıro yu Başbakjnlıkta kabul etmıştir Bu kabullerde Harıcıye Vekâletı Musteşa.ı Buyuk Elçı Nurı Bırgı hazır bulunmuştur Korgeneıal Paul W Kcndall Alman gazetecileri Yeşilkoyhava meydanında Izmire gitti Ankara 17 (a a ) Guneydoğu Bugun Ankarada beklenmekte o takıb etmek uzere Almanyamn bel lan Batı Almanya Şansolyesı Dr lıbaşlı gazetelerının mumessıllerı Avıupa kara kuv\etlerı kumandaConrad Adenauer ın memleketımız ve radyo tefsırcılerınden muteşek nj Korgeneral Paul W Kendall An Arfeosı Sa b Su. 2 de Arkast Sa. 6. Su. 6 da İe yapaeağı tetkık ve temasları Dükkan ve ticarethane kiraları Toptancı Tuccar Derneği, kiraların serbest bırakılnıaM hakkındakı kanunun tâdili için >eni Mccliş ne/dinde de teşebbuslerde bulunacak Istanbul Toptancı Tuccarlar Derne gı dun saat 14 te Tıcaret Odasında senelık kongı esını yapmıştır Kongre başkanhğına Abdurrahman Yazgan seçılmı?, Ataturkun hâ tırasını tâzızen Jjır dakıka ıhtıram «ukutunu muetakıb muzakerelere geçılmıştır Ilk once, Derneğın yıllık faalıyet laporu ıle murakıb rapoıları gozden geçırılmıstır Idare heyetı raporunda 3 mılyon lıra sermaye ıle kurulacak olan bankaıun Arkası Sa, 6. Su. 2 de Izmır, 17 (Telefonla) Bugun sabaha karşı sehrımizde fecı bir ıntıhar hâdısesı olmuştur üuhamel, vapurdan indıktcn sonra Eşrefpasada 544 uncu sokak, 1 Arkası S 6. Su 3 te ı 4 uncu sahıf>*mızde) Üstiine benzin dökerek intihar eden adam R£KI£^E^ SAKKI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog