Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Mukadderat ve İ ca b a t Dr Bedri Ruhselmanın yszdığı. determinizmin fatalizm, talih, ölüm, vicdan; tekâmül: ilâhi irade: cebriyun mesleki: tabiat kanunlan gibi bir çok bahisleri inceleyen 350 büyük sahifelik bu nefis kitab 750. posta Üe 850 kurusa. tstanbulda Ankara caddesinde «GAYRET Kitabevi» nde satıhyor. Cumhuriyet 29 anco yıl sayi: 10.644 YUNUS »• mektub adresl: Cumhuriyet. tttubul Posta Kutusu: tstanbu) No. 341 KLTRUCUSU.YUNUSNADİ Santnl •umaratı: S4288, ?•» ttlert: Z4289. Matbaa. 24290 HALİDE EDÎB ADlVAR'm DÖSİ Tanesi 250. dldli HALİ Kitabcıhk ff~T Muhalefet partilerinin pazarhgı devam ediyor Bir tki Denklem ' Klidara gelişinin ikinci haftasınII dan itibaren Demokrat Partlyc 11 karşı amansız bir hücuma geçen aşırı C.H.P. muhalifleıi. şu yakın günlere kadar. halk gözünde iktidarın artık hiç itibaıı kalmadığını. önüınüzdeki seçimleri muhakkak kcndilerinin kazanacağım yazıp duruyorlardı. Onlara göre. Demokratlar ancak seçimleri bir yıl geriye bırakmak. ya da seçimlerde baskı yapmak suretile durumu belki kurtarabilirlerdi. Bunlardan hiç biri olmadı. Seçunler zamanında yapılacaktır. Alınan kanunî ve idarî tedbirler sayesinde ise baskı ihrimalleri 1950 dekinden daha azalmıştır. Ankara, 16 (Telefonla) Halk Partisi ile C. VI.P arasındfki Ubirliği etrafında bugün de bazı omasların yapıldığı anlaşılmaktadır. Ahmed Tahakılıç ile Sadık Aldoğan. isbirliğini tahakkuk etlitmek için C.H.P. ileri gelenlerinden bazı zevatla jörüşmeler ybpmışlardır. Bu gayretlere rağmen şbirliği hususunda henüz kat i bir neticeye varıl?mfdığı anlaşıhyor. Bilhassa C.H.P. teşkilâtı. ! <enc!ini kuvvetli hissettiği yerlerde listesine C.M.P. ileri hiç bir suıetle sokmağa taraftar görünmemektedir Halbuki C.M.P. idarecileri de, ancak bu bölgelerde müşterek liste yaptıkları takdirde se?imi kazanacakları kanaatini taşıdıklarından noktai nazarlarında ısrarla durmaktadırlar. Müşterek listenin önderliğini yapan «Yeni Ulus. gazetesinin neşriyatı bir kısım C.H.P. lilerin tenkidine uğramtkta ve C.M.P. ye fazla ang:je olunduğu mütaleasında bulunulmaktadır. Bir kısım C.H.P. liler ise muhalefet partilerini tenbih etmesi bakurundan( Arkası Sa 6 Sii 4 te " ^ Carşamba 17 Mart 1954 Halk Partililer kendilerini kuvvetli hissettikleri mıntakalarda listelerine (C.M,P.) adaylarını almak istemîyorlar, fakat (C. M. P.) liler buna razı olmuyorlar Amerikanm hidrojen bombası Bu bombanın dünvanın her hangi bir noktasına atılabilcccğfi açıklandı Washington 16 (A.P.) Âyan ve Mebusan meclisleri karma Atom Enerjisi komisyonu başkanı Cumhuriyetçi mebus SterİTns Cole bu Arkası Sa. 6. Sü. I de 16 MART İHTİFALİ 16 Mart şehidlerinin hâtırasını anmak üzere dün Edimekapı Şchidliğinde bir törea yapılmı^tır. Resim, bu törenden bir görünüşü tesbit ediyor. Buna dair haberimiz ikinci sahifededir. Adaylar taayyün ediyor Milletvekilliği adaylığı için muhtelif vîlâyetlerde partilere yapılan müracaatler Adenauer yarın Türkiyeyegeliyor Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü. dün bu ziyaret münasebetile beyanatta bulundu Ahnan Federal Cumhuriyeti Başbakanı Atinada verdiği bir demeçte, Tiirk dcvlct adamlarile iki ınemlekeri alâkadar eden siyasi ve iktisadi meselcleri görüşecegini söyledi Ankara 16 (a.a.) Hariciy» Bakanı Prof. Fuad Köprülü, federal Almanya cumhuriyetçi şansölyesi Dr Adenauer'in memleketimize yapacağı ziyaret hakkında Alman haberler ajansının Türkiy» Arkası Sa 6. Sü. 3 de i Bu manzara karşısında sayın aşırı Samsun. 16 (Telefonla) Seçim Bir kaç gündenberi şehrimiz siC.H.P. liler taktiklcrini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Şimdi onlar hazırlıkları hummalı bir devreye yasi çevıelerinde, D.P. il idare heDemokrat Partiyi dcvirmek ıığruna girmiş bulunmaktadır. 14 mart, D. yetinin feshedilerek yeni müteşeb(bülün muhalefetler birlcşiniz) pa P. den adaylığını koymak isriyen bis kurulun teşkil olunacağı ısrarla rolası alünda hcı ıastladıklarına leıin son muracaat günüydü. 49 u söylenmekteydi. D.P. il idare kukucak açıyor. hattâ Atatürk ve in yeni aday ve 8 i eski milletvekili rulu başkanı Nureddin Yörük bu kılâb düşmanlarile bile işbirliğine olmak üzere 57 adayın yoklaması akşam söylentüeri tekzib etmiştir. 21 mart günü yapılacaktır. D.P. den Adana D.P. aday listesi nasıl hasret çekiyoılar. adaylığını koymak için muracaat etesbit edilecek? Daha diine kadar zaferden bu dedenler arasında 8 mühendis, 5 dokAdana. 16 (Telefonla) Seçim ) rece emin gürünenlerin şimdi böyle tor ve emekli Tümgeneral Ismail mevzuu ile alâkalı olarak genel j birdenbire sinir ve telâş içinde kalHakkı, Amerikada ihtisasta bulunan merkezle temaslarda bulunmak ümaları dikkatlen kaçmıyacak bir ozere Ankaraya giden D.P. müfetlaydlf. Sayuı aşuı, CMJ». liler bu doktor Fethi Tevetoğlu da vardır. ti?i AHnoeı* Kıruki "lHfaıı1 P^II"8lyorîar: ETiteİ kanunu kötüdür (sanki o kanunu larının kuvvetli olduğunda biı leşi gelecektir. Ahmed Kınıkın avdetini Arkast Sa 6. Sü. 6 da cıkaıanlar kendileri değilmiş gibi). yorlâr. Bu kanunla milli iradeyi doğrudan doğruya en yakın bir şekilde MeclLse akscttirmek imkânsızdır. Demokrat Paıri vatanda; oylarının yiizde otuz beşini alarak öteki partilere karşı azınhkta kalsa bile. muhalifler birleşmedikleri takdirde, serimi gene o kazanmış olacak, dört yıl daha yerinde kalacaktır. Onun için inkılâbçı mıdır, yobaz mıdır bakmamalı. Demokrat Partiye kin Sinob cezaevinden E^dirneye nakledilmekte olan besliyen bütiin iradeler bir araya toplanmalıdır. 31 mahkum arasında kanlı bir kavga çıktı ve ; * • 4 milyon liralık kahve ithal edilecek Kahveler en kısa zamanda jrctirtilerek pivasadaki karaborsaıılığın önüııe gcçilccck Ankara 16 ((Telefonla) Ticaret Bakanhğı piyasadaki kahve darlığını önlemek üzere yeniden i Arkası S. 6 Sü. 7 de Ordu vapurunda başgösteren panik yolcuları heyecana düşürdü Mısırda açlık grevi yapan kadınlar İnönü dün akşam uçaktan inerken Rey hakkı verilmiyor diye yernck yeıniyenlerden Düriye Şefiğin durumu fenalaşıyor Dr. Adenauer, Atinada Yunaıı Dış İşieri Bakanı Stephanopulos ile el sıkışırken Ozdemir dün tevkif edildi Cumhur Başkanına hakaretten sanık olan Evliyazade, Ankaraya sevkedilmeden önce Celâl Bayara bir telgraf göndcrdi Rakibini ne kadar sevmese de. nihayet kendisi gibi hürriyetçi ve medeniyetçi bir iktidarı yıkmak uğruna hürriyet ve medeniyet diişmanlarile elele vermeyi bizim aklımız gerçi almaz. Böyle bir işbirliğinden fayda umanlara hürriyetçi ve medeniyetçi denmez, ancak IVIachiavePci denir. Machiavel'cilik ise cumhuriyet nizamında rağbet gören bir sistem olarak tanınmamışbr. Sovyetler Türk Pakistan Paktına saldırıyorlar Mısır basını da aynı ediyor, İran pakta lisanı kullanarak Iraka hiicıun girmiyeceğiııi bildirdi Moskova 16 (A.P.) Türkiye ile Pakistan arasında tedafüi bir ittifak kurmak hususunda akdedilen anlaşma, Sovyet basınmı, son zamanlarda Orta Doğuda yer alan diğer herhangi bir hâdiseden ziyade tehyiç etmiştir. Rus silâhlı kuvvetlerinin organı Kızıl Yıldız gibi belli başlı gazetelerde bazan günde iki kere bu anlaşmanm şiddetle tenkid edildiği vâkidir. Andlşmaya hücum bahsinde Tâbi James Wick'in reisüğindeki Zonguidak 16 (Telefonla) Karadeniz ekspres seferini yapmak la olan Ordu vapuru İnebolu ile Kerenpe arasında seyretmekte iken Sinob cezaevinden Edirne cezaevine nakledilmekte bulunan 15 ilâ 30 yıla hükümlü 31 mahkum arasında kanlı bir kavga çıkmıştır. Hâdıse NADİR NADİ esnasında Hüsrev Boz adında bir mahkum ağır ve Zeki Salman a Arkası Sa. 3, Sü. 5 te dmda diğer bir mahkum hafif bir şekilde bıçakla yaralanmışlardır. Kavga esnasında yolcular arasında panik çıkmış ve vapurun ikinci kaptanı Necati, gemi personeli ve jandarmaların yardımı ile sükuneti tesis etmiştir. Mııh»!pfet. bıırada muhalif parSaat 16 da limanımıza gelen va tiler arasındaki işbirliğine dair pur süvarisi, hâdiseden savcıhğı ve yapacağı konuşmayı alâka ile vilâyeti haberdar ederek bu şartlar bckliyor altında yola devamın imkânsız olduğunu bildirmiştir. Savcı yardımC. H. P. Genel Başkanı İsmet İnö cısı Tahir Öğüt, hâdiseye el koy nü dün saat 17 45 te uçakîa şehrimuş ve ayrıca Zonguidak Valısi mize gelmiştir. Yeşilköyde kalaba Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Arkası Sa. 6. Su. 2 de geldi Romammız: Georges Simenon'un bir şaheseri: Türkiye İspanya Romadan maçı bugün Roma ilk telgraf Meş'um stadmda oynanıyor Pırlanta Milli takımımız İspanyayı şene mağlub edcrse, İsviçrede Yapılacak düııva şaınpiyonluğıı final maçlarına katılacak Pazar günü Dolmabahçe stadm Arada mevcud anlaşma geraği.ı:e da İspanya millî takımını 10 mağ Türkiye ile İspanya arasındaki iılub eden milli futbol takımımız, bu çüncü maç Romada yapılacaktır. kuvvetli rakible üçüncü bir karşıDünya kupasının dokuzuncu gru laşma yapmak imkânını kazanmij'i. ^Arkası S. 6, Sü. 3 te Yeni Resimli Başbakanın yeğeni Mehmed Özdemir Evliyazade hakkında tevkil müzekkeresi kesildiğini dün bildirmiştik. Ankara Palasta bir müddet evvef tempo. Sovyet hükumetinin gazeCumhur Başkanı Celâl Bayanrt tesi İzvestia tarafından tayin edil Arkast Sa. 6. Sü. 2 d* • miştir. Bu gazete, andlaşma için «yeni bir dünya harbi hazırlamak gayesini güden mütecaviz Amerikan çevrelerinin giriştikleri hareketlerden biri» demiştir. İzvestia, B. Amerikanm Pakistana askerî yardım yapmak hususundaki kararının da Türkiye Pa Arkası Sa,6 Sü. l d e Takımımız ncticeden ümid var, yeni oyuficular çetir j ten İspanyoHardan daha iyi bir oyun çıkaracaklarını söyliiyorlar ' Düriye Şefik Kahire 16 (A.P.) Mısır Kadınlar Birliği Başkanı Düriye Şefik açhk grevinin dördüncü gecesinde Arkası Sa 6 Sü 6 da Universiteliler arasında dünkü münazaralar "Sevgide aşk mı. şefkat mi aranır?» mevzuundaki mürtazarayı İktisad Fakültcsi, <Sadaka verilmeli mi, verilmemeli mi?» mevzuundaki münazarayı da Edebiyat Fakültesi ekipi kazandı L Ü. Talebe Birliği münazara i İktisad ekipi 390 oya mukabil 670 ı turruvasının ikincisi. dün saat 14 oy ile galib ilân edilmiştir. te Marmara lokalinde yapılmıştır. İkinci münazara, Tıb fakültesi McCARTHVN'İN İLTİMAS ETGünün ilk karşılaşması İktisad münazara ekipi ile Edebiyat fakülFakültesi münazara ekipi ile Diş he tesi arasında «Sadaka verilmeli mi TİĞİ ASKER McCarthy'nin, kimi münazara ekipi arasında «Sev dir, verilmemeli midir?» mevzuun akrabasından David Sching admda gide aşk mı sranır, şefkat mi aıanı") da yapılmıştır. Edebiyat fakültesi bir askerin hususî muameleye tâbi mevzuunda yapılacakken; Diş He nin Ülkü Özdcmir, Ender Gürol, A. tutulması için Amerikan Ordusu kimi ekipi gelmediği için İktisai Özdemirden müteşekkil münazara Komutanlığı nezdinde iltimasta fakültesi hükmen galib ilân edü ekipi «Sadaka verilmemelidiri te bulunduğu ve buns dair bir tebmiştir. Hazır bulunanlaun arzusıle zini, Tıb fakültesinin Naci Kıhc, Cü liğ yayınlandığı yazılmıştı. Ee^im, teşkil cdilen karma ekip. aynı raev neyd Yahyaoğlu. Kayhan Aydoğ münakaşalara mevzu olan askeri zuda İktisad fakültesile karçıbşmış, Arkası Sa. 3? Sü. 6 da göstermekteclir. Yakındla «Cumhuriyet» sütunlannda Roma 16 (Hususi surette gönder diğimiz arkadaşımız Semih Türkdoğan telefonla bildiriyor) Türk millî takımı Romada büyük bir alâka ve merakla karşılandı. Yarınki Türkiye ispanya milli futbol maçını idare edecek Italyan ha Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Şehir Tiyatrosu artistlerinin teşebbüsü Harekct alâkalılar arasında iyi karşılanmadı II Genel Meclisinin haziran devresinde göıüşülecek olan yeni Şehir Tiyatroları talimatnamesinin Arkası Sa. 6. Sü 5 te 4 Düjı uçakla Komaya haıeket eden Milli takım oyunculaıı uğurl a.vıcılar arasında. (Kenaıda ajui muhabirimu Semih Tüıkdosan görtilüyor) uçakla Runıaya eidcıı spor ''t: VATA^DAŞIN MACEKALAKI.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog