Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Kırmızı bıçakları MÜSTESNA BİR KALİTEDÎR. Cumhuriyet K U R U C U S U : T U N U S NADİ tnl : Irt fivl? J.U.040 M iş. hakikatler \ Ortaya çıkan meselelerin halli içîn ild parti genel idare Kral Faysal'ın Karaşi'den sonra kurullarının müşterek bir toplantı yapması zarurî görülüyor eski Başbakan Nuri Said ile Bugün şehrimize geleceği haber veriîen İnönü muhatif işbMiği mevxuu ile ilgili temaslar yapacak partiterin Muhalefet.n işbirliği Irak, Türk Pakistan teşebbüsünde zorluklar Paktına iştirak ediyor Türkiyeye geleceği bildiriliyor Ortadoğuda ışbırlıgı Arab Birlipi bu nususta bir tebHğ nejretti Kahire 15 (THA.) Arab Birlıği genel sekr»tprlieınden bugun açıklandığrna gore, Ortaşark Hevletleri arasında ıktısadi bır îşbirlıgi yapılması hususunda bir muddettenberı devam eden temasiar netıeesinde Türkiye, İran, Afe^nı^tan, Pakistan, Hindistan karar almışlardır. Böylece Ortaşark devletleri arasjnda sıkı bır isbirliği temini mümkun olacaktır. « * ' *• mektub adreai; Cumhurlyat. tıtanbu) Posta Kutuau: îstanbul !fo. 248 fitafanltı: OmumJ Santnü l u m ı r u ı : M298. ?a» taleri: M2W. Matbu: 24290 Sah 16 Mart 1954 Kitabevi Tehlikeli Bir Tsbirliâi umhuriyet Halk Partisi ile Cmnhuriyetçi Millet Partisi arasmda bir miid dettir Kİzliden tizliye derara ettifi töylenen, nihayet bir kae jiiıı önce karşılıklı resml tebliğler yayınlanak suretile açığa Turvlan işbirliği mıızakereltrini Tıirk aydınlan hayretle takib cdiyorlar. Cumhüriyet Halk Partisi. bilindifri ffibi yurduıtıuzda Batı medeniyeri esasuıa dayalı hürriyet nizamını yerles.tintıek, bu nğurda yirmi beş. yıl nnce gerçekleştirilen inkılâbları kornmak amacıni giittiiğünii soyliyen bir siyasi tesekkiildiir. Tek par H devrine aid hürriyet kısıcı tedbirleri, Cumhuriyet Halk Partisi, hen bn gerrkreye davanarak ı ı n nnr, o zamanm ıtüdümlü idare tarnnı bojieee mazur (ostermegt eaIışırdt. Cumhuriyetçi Millrt Partisine *eDemokrat Partinin ervclki jiin Ödemi^tt yaptıjh büyıik mitinfi fösteren resim Hnce, henüz yeni kurulan bn tesekkiiliin bütiin ileri gejcnleri etki MillrJ Partfcritiyeterldtr.MHtet Partisi l««, Halk Partisi iktidard* İken. hu partiye karu muhalefette yeter derecede şiddetli davranmıyor iddiasile Demokrat Partiden kopnp ayrılan bir hizib t»rafmdan knnılmu^tu. DemokrHt Partinin ilk karulu? yıllarında C. H. P. yt en ağır bir dil kullanarak hiicum eden • ramanin miifrit muhalifleri, raktile kanlı hıçakiı bale ıteldiklfri diiv manlarile ş.imdi «armas dolas. olmak n>credirler. Bir ferd rera bir toplııluk. HM blledijji kiımelerle tiin jfelir anlasabiiir .Sivasi hayafımızın ileriye ioğ Ankara, 15 (a.a) 1954 millet tamımin esaslan aşağıdadır: rıı KelismcM bakımından biz bunu «Seçım kunılu başkanhklannı^ekılleri «eçimınde gozonuncle tukusur de&il. mezivet «yarır. Ke^tulacak hususlar hakkınIa Adlıye dan alınstı bazı yazı ve tellerdcn ki mümkün olsa da istisnasn hepi Arkası Sa 6 Sü. 3 de miz birbirimizle lyi geçinm«nin, Bakanlığının ilgılilere gönderdıği mcmleket uğnına elele vermenin yollannı bnlabilstk. Fakat secimlere pek yakiaşıldıih su sırada, sadere ratanda*) oynınu kazanmak farcsile basvurulan böyle (tedcl re sahte bir Üniverste üçüncü harkiye hbirlijHne akıl erdirmek eüctiir. kliniğinde yapılan ameliyatla C. H. P ile C. M P. araiında probir hasta kadın blümdcn Cram ve prensip bakımından en nkurtarıldı fak bir birlik vev» ben7erlik nokta17 ya$mda bir berber çıragı. tecavüz ettiği 6 yaşındaki »ı yoktur. Millet Partisînin anladıMemleketimızde, tıbbın bilhassa dflsiz ve sağır bir luzcağızı bayrak ipi ile boğarak öldürdü eı manada lâi^İTrn. ber tiirlü Irtirat goşus cerrahisi branşında buyuk bır faaliyete yurdumnrda cevaz Terigelışmeye şahid olmaktayız. iki gun Evvelki gün Büyükderede ton yor. hattâ bu çibi faaliyeti teşvik once Ist=nbul Umveısıtesi uçuncu senelerin en korkunc cinaystlerinehnevi, ortdan ilham alarak iktidara cerrahî kliniğind» yapılan muhım telmeyi me^nı savıyordn. Millet den biri iflenmiştir. 19 yaşında bir ve enteresan bir kalb ameliyati, bu Partisine göre dört kan abnak, berber çırağı, 6 yaşuıda dilsiz ve sahadaki gelısmeye yeni bır rmsal kadını evt tıkayıp hapsetniek. »ağır bir kıza cshstıâı berber dükvermistir. mekteblerde Arab yazısını öjret kânınd» önce tecavüz etmiş, türlü Arkası Sa. 9 Sü. 2 de ijkenceler yaptıktan sonra da iple mck. muskadan re iifüriikten sjfa nmmak in<san haklarınm tabii icab boğarak öldurmüştür. Büyük'ierelarındandı. Bu parti, demokrasiyi lileri büyük bir teessüre sevkeden çojunlufun kavidsız «art«rz irade bu mütbiş cinayetin tafsilâh »udur: Büyükdere Dere mahallesi Dildar «inden ibaret biliyordu. Knrdistan yükseime derneği e«kİ ba^kanı bn aokağında 17 numaralı evde oturan fikirleri gazetesinde U7unboTİn «a re Biivükdere caddesinde berber vunurken Millet Partlsinin ileri Âdil Elkoanın 210 numaralı dükicâBcicn sÖ7Cİileri de avnı «eylerl ber nında 5 lenedenberi çıraklık yapBır müddet evvel goıus ayrılığınyerde tckrarlaraaktan bıkrnıyorlar makta olan Hayri Uymaı isminde dan dolayı C.H.P. den ıstıfa eden dı. Ilikmet Bayur. Vasfi Rajid gibi 19 yaşında bir genc, pazar gunü emekli orgeneral Fahreddın Altay Inkılâhci avdmlar bn zihniyeti ye railli maçı radyodan dinlemek *e D.P. Emirgân ocağına kaydolmu; Arkan Sa. 6. Sü. 4 U Katil Sabri Vymu nemedikleri Içindir ki parti saflatur. nndan adeta kofnlureasma çekiimek zontnda kaldılar. Onlar aynlHıktan »onra da berikller Atatttrk diışmaniıeinı artik bir din halinde benimsedüer. Bn diişnıan1ı£ı her yerde açıkca ilâr etmekten «kinmadılar. Btı «artlar altinda yapılarak bir isbirliğinin bedefi nedir? Tanrı korıi'un, memlcket vabanrt IsHlâsına uzramıştır da büiiin • tan^cverlrr bir araya mı loplanmsktsdırlar? Biz memlcketin i??al edilriiîH feiâket yillarinı da hatırla rız. İrtica o zaman Atatürkün sesini dirtlemPmis, Anaıioluya kosaeak yerde paHisaha ve İnsilizlere dayarıarak milleti arkadan Turmayı de nemisti. Bııcıınkii isbirliği müzakerelerinin iki hedefi var sribi föriinüyor. Birinci hedcf Demokrat Parti iktidaımi devimırktir. Devlft ba^ından MzaUls^maîa dort ay bilr tahammiı edpmiven C. H. P. müfritlerl »rtık gal'irlarını bütıın bütiin kavbetmi^lerdir Bunlar D P. ikttdannı yıkmak usrıına Afatiirk re inkılâlı dıfcıninlarina ferekir^e kııraklarıi» •rmnktan rfkininîveceUİPrlııl belli YILIN EN FECİ UÇAK K A Z A S I Blr k»ç ^Un evvel tngilız Havayollarına ald büyük bir yolcu erti\nrlar İkinri bcdef Demokrat ucaâının Sıngapur hava alanına düstüSünü, tersi ne donduğunu ve yarjdığım bildırmiştik Bu kaIaıı devirdikten sonra iktidan pay zada 32 yolcu ve mürettebat. dirı diri yfrnnnjlardır, çünku uçağın kapılarını açmak mıunkun NADtR NAD »lmamıstır. ^ft.*:^,^* ^ Arkan Sa. 3. Su. i * Yukarıdaki re»im, uçak yanarken cekilmlştlr. ' • ? , " ' Ankara 15 (Telefonla) Muhalefet arasındakı işbirliği teşebbusünun daha şımdıden buyuk zorluklarla karşılaştığı anlaşılmaktadır. Halk Partısindeki ışbırlikçi çevr»ler de bu zorlukları itiraf etmekI ArJca*t Sa S. Su. 6 da Londranın Kıbrısa dair Eden, Yunanlstan ile bu mclcse etrafında goriışmeye yanasılmıyacağını bildirdi Irak Kralı Faysal, bir merasim esnasında Londra, 15 (a.a) Bugun Avam Bağdad 15 (T.H A.) Bueun res Kral Faysalın bu ziyaret tarıhi Kamarasında Işçı meb'uslardan bı men açıklandığıns gore, Irak Krab Pakistandan dordukten sonra tesbıi ıının «ualını cevablandıran Dış İş Faysal, Turk hukümetımn davet edılecektir. Kral Faysala Türkiyeyi ııyaretın Arkast Sa. S Su 5 te isı olarak yakında Turkiyeyı ziyaret edecektir. Arkast Sa, 6 Sü 1 de goruşu M n • • M. Özdemir hakkında tevkif müzekkeresi kesildl 1 Adalet Bakanlığının seçimlere dair tamimi Bakanbk, milletvekilliği seçimlerinde gözönünde tutulması icab eden hususları belirtti Dumlupınarın 81 şehidi için 1,5 mîlyon Hra tazmînat isteniyor Şehid ailelerinden 16 sı adına Naboland vapuru sahibleri aleyhine ilk dava diin açıldı tsveç bandıralı Naboland şılepıle davslannm llki dün acılmıştır. 16 sehıd ailesıne vekâleten avucarpısma netıcesi batan Dumlupınar denı?altımızda şehıd duşen 81 dekat Bekır Samı Gomugen dun ti Arkas\ Sa. 3. Su. b da nizcımızin aıleleri adına tazminat Biiyükderede korkunç bir cinayet işlendi Mühim bir halb ameliyati Özdemir Emniyet Müdürlüğund* ÖGRENCI GRUPLARL Ankara Kız Lisesınden 30 kişilık bir öğrenci Rrupu, tarih öğretmenleri Suheylâ Kaleci ve Edebiyat öğretmenleri Ayten Süngünün baskanhğında şehrimize gelmıştır. Ayrıca, Kutahya Erkek Liseslnden 25, Ankara Koleji kız öğrencılerınden 20, Bursa Necaübey Kız Eiıshtusunden 17 kışıhk gruplar şehnmıze gelmıj bulunmaktadır. Resimde Ankara Kız Lisesi öğrencıleri Mılli Eğıtim Müdürlüğünden çıkarlarken gorulmektedır. Ankara, 15 (Telefonla) Bu gee« geç vakit öğrendiğımize gore, Öıdemır Evlıyazade hakkında Cum Arkan S a . 6. S ü . lde İspanyada talebeleria nümayişi Sevffle'de nttmayisçiler Ud GEL KEYFİM GEL Evlerinizde, aobalarınızın civarına, mangallarınınn altuıa yan gelip kırrılan kediltriniıl düjününüz, bir de su zavallı lokak kedlıini... O; yeri yurdu olmıyan, kif gecelerinl Tünel ızgaralan üzerlnde geçiren klmteıiz cocuklara benziyor: Isınmak için, blraz önce ıtop eden bir motosikletia m ı kineleri arasına ıığınmıj... Bu motosikletin sahibi. ne yazık ki. birkae dakika «onra zavallı sokak kedisinin rahatını kaçıracaktır, Sevilla, 15 (a.a.) Bugün öğleye doğru üniversiteden çıkan talebeler belediya binasının onüne yığılarak |ehir tramvaylan tarıfe•inde kabul olunan yüzde 30 artışı protesto etmişlerdir. Yoldaki seyrüsefere mâni olduklanndan polis, talebeleri dağıtmak Arka»\ Sa. 6. Sü. 1 de Emekli Orgeneral Fahreddln Altay D. P. ye girdi Tunusta gerginlik başladı Frajısanın «Islahat Programı» aleyhinde >apılan nümayişte 'ölcnler oldu Tunus, 15 (TÜ.A.) TUBU» halkı bugün Franau ldareain» karaı ynıiden ayaklanmıjtır. Binlerc» Tunuslunun i|tirak ettiği bir nttraayijt», nümayijçUer hükumet binasuıa girmek istemişlerdir. Fakat Fransıı polisi, bunu önlemek lçin ate$ açmıştır. Nümayişçilerden bır kısrru ölmüştür. Bu hâdıse üzerıne ordu bırlikleri Tunu» şehrıni «skert kordon altuıa almıstır. Nimayişçilerden 281 kı»l tevkif edilmiştir. Arkası Sa. 6. Sü 5 t* Migro teşkilâtı hazırhğı tsviçreH raütehassıslarla his«edarlar umumi heyerinin önumüzdefcl pazar cııııü şehrimizde yapacağı (oplanhya Ticaret Bakanı baskankk edecek Ticaret Bakanı Fethi Çelıkba* dün Ankaradan telefon ederek, Belediye İktısad Müdürü Ferruh İlterden İsvıçrede yaptığı tetkikler hakkında izahat ntemıştir. İktısad Mudürü, şehrimizde kurulacak Mıgro teskılâh ve tetkikleri hakkuıda geni} lekılde malumat vermiştır. Ticaret Bakanı, şehrimizde kurulacak ve ucuzluk sağlanmasında buyıik rol oynayacak teşkilât ile çok yakından alâkadardır. Migronun en kısa bir zamanda faaliyet? geçerek yıyecek maddelerinın müstahsılden mustehlıke normal şartlarla intıkahni temin edecek çalif Arkası Sa. 6. Sü 5 t« J i Fransada kızılların maglubiyeti Komünist Andre Stel ara seçimi kaybetti Paris 15 (Nafen) Paris yakınlarındaki (Seıne et Oıse) eyaletinde yapılan bir aıa seçım.nde, bir kadın mebus adayı komünist partisinm kuv^eth adayı Andre Stel i mağlub «tmıştır, Arkası Sa. S. Su. i tf ımicı \*çn\üı (ja^ctcler Malenkov Çok merak kazanacak? sefer • seçimleri kiuı * ~^, f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog