Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Herkes Vemeğe ların en ve aynl kanaatte! ayrılan dsklkaçok hoşa gıden içe dnenl JJeşhur%babçı d a çeçenleridir. M ER S İN mhuriYet KURUCUSU.TIINUS NADt ?u nnKn 1U.O4£ meJrtub adred: Cumhuriyet tıtanbul Poata Kutmu: tstanbu) Ko. 846 : Omuml SantnJ •ummraa: »4298. ?•» t»l«ri: 14299. Matbaa: 24290 Eo G&Mİ Dünya KUsikleri Krs. Kızım ve Aşkım Sarklı Fahise Karısını Kaybeden Adam Aşkın Saatyfcelince ÜçGün'Üc Cşce GaR Ufuklar \ Sırrkalı I&ff8h\ RichWdlPFa«fcs\ Gülis^uir^Jy Ahm^ ffiwSttit\|evi İstanbul Haeı Murâd 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Parti dün gece yayınladığı tebliğde, prensiplerinden ve gayesinden asla ayrılmıyacağını, seçimlere müstakil olarak grirmevi kararlaştırdığını bildîriyor Amerika, Pasifikte evsah gizli tutulan Adenauer'in Türk millefine yolladığı mesaj Batı Alnıanva Başbakam, Türkiyeyi ziyarcttcn duyduğu sevinci izhar ediyor Ankara, 14 (T.H.A.) Önümüzdekı perşembe gunü hükumehmirın davetlisı olarak Türkiyeyi ziyaret edecek olan Alman Başbakanı Dr. Adenauer, Turk Haberler Ajansı vasıtasile. Türk milletint hitaben, aşağıdaki mesajı göndermıştir: «Bırkaç gün sonra ilk defa olarak Turk topraklanna ayak basmif bıılıınacağım. Turk ftukumetinin davebne lcabet etmekten duyduğum jeref pek büyuktür. Türkiyenin eski kultur merkezini ziyaret edebilmckten, genc ve cesur Türkiye Cumhuriyetınin kaydettıği büyük Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Ankara 14 (Telefonla) Türkiye Köylü ' Partisinın bu akşam basına verdıği tebliğ, ' I HalkçıMılletçi işbirlikçiler tarafından basvu rulan çevirme hareketinin akim kaldığını göstermiştir. Ayni çevrelerde düne kadar dolaşan rivayetlerle Köylü Partisinin bu mihvere takılacağı ümidleri beslenivordu. Bu ak$amki tebliğ. Köylü Partisi genel başkanı profesör Remzı Oğuz Arıkın böyle bir işbirliği yapıl mıyacağı yolunda geçenlerde bize vermiş oldugu bevanah teyid etmektedir. Parti. seçimlere müstakil olarak katılacak. sadece tarafsız vatanda^lardin favdalanabılecektir Umuml seçimler arifesinde merkez temsilciler meclısınin karariarına uyularak unıumi efkâra yapılan teblığin başında şöyle deniliyorcKurulusu ancak iki yıh bitirmis olan Türkiye Köylü Partisi. 30 vılâyette tcşkilât Arkası Sa. 3. Sü. b da Köylü Partisi C.H.P. veinsanlık larihin CMP ile işbirliğini reddetti b ll II I • Pazartesi 15 Mart 1954 uyuk ı Bulgaristanda tevkif edilen Türkler çoğaldı Komünist idarenin, Türk azuihğı üzcrindeki baskısı şiddetlendi bir hidrojen bombası infilâk ettırdi btıgün asıklanmıştır. Yüksek bir lahsiyet, tinfilâkın neticelerınden çok memnunuz» demiş ve yakmda daha bazı hidrojen bombalarıtun da patlatılacağını ka% dermiştu. İlgıiı çevreler, hidrojen silâhlan uzerındekı bu tecrübelere bıruk ehemmiyet verıldiğini gizlememektedirler. Askerl kaynakiardan alınan malumata göre, bir kaç gün önce patkyatı hidrojen bombasından el» Arkası Sa. 6. Sü. 4 te Washington 14 (R. a a.) Bir Bu tecrübenin. bombayı ve plânlarını gun hazırlıyanlan kaç dnce Pasifikte Amerikan eksperlerınin yeni tipte bir hidrojen dahi hayretler içinde bıraktığı bildiriliyor oldukları bombasını irıfılâk ettırmış CJHJ*. il idare kurulu, ilçe ba$kanlaxile yaptıklan toplantıda Vıyana, 14 (Anka) Buroya ulaşan h = berlere nazaran, Bulgaris| tanın Osrnanlı ıdaresınden dyıılması ıle ılgılı olardk «kurtuluş» günü diye kutlanan 3 mart tarihinde Türk azmlığınm da tertib edilen toplan' tılara iştırske icbar edilmeleri, koı münistlerin, yeniden Türk düşmanlıklarını göstermelerine vesile olmuştur. Bilhassa Ruscuk kasab^sında top lantılara gelmediler bahanesıle tevkıf edılenlerin sayısı yüzu aşmışUr. Diğer taraftan Şumnu Nuvap mek tebinde de gencler arasında tevkıf SARIYAR HIDROELEKTRIK SANTRALIMN MÜHENDİSLERİier yapıldığı öğreniLmijtir. Sarıyar hidroelektrik santralında mühim mevkiler işgal etmeğe namzed on bir Türk mühendis ve teknisyeni îsviçre, Fransa ve Almanyada yaptıklan altı aylık staj devresini bitirmişlerdir. Stajyerler, memlekNlerine avdet etmeden Cenevrede Milletlerarası Çalışma Teskılâtında toplanarak öğrendiklerini gözden geçirmişlerdir. Resimde, soldan sağa Ahmed usta. Bülend Soybakır, Enver Asutay, Mehmed Kavruk Yaşar Yurdakul ve Mustafa Paçacı görülmektedirler. Tıb bayramı çok sönük geçti D. Parti dün Ödemişte büyük bir miting yaptı 900 motörlü vasıta ile Izmir ve civarından binlerce D.P. li mitingde bulunmak üzere Odemişe akın etti Adenaenr y kızı Suriye ile israel hududunda çarpışma IsraeFin hücumu ile başlıyan çarpışma iki saat devam etti Şam, 14 (T.H.A.) Suriye ile İsrael arasmdaki hududda bu akşam çarpışmalar olduğu bildirılmektedir. Neşredilen bir teblığe gö re, İsraelin hücumu ile başlıyan bu çarpışmalar iki aaat devam etmıştir. Maddî hasar büyuktür. Sabahleyin, İsrael ordusunun Suriye hududunda toplandığı ve Suriye ordusuna da «hazırol emrl» verildiği bildırilmişti. Bu gerginlik akşam eiddî bir çarpışmaya sebebiyet vermiştir. Suriye makamları neşrettikleri tebliğde şöyle demektedirler: • İsrael hava kuvvetlerine men sub uçaklarla, gene İsrael kuvvet Arkası Sa. 6 Sü. 8 de Dünkü toplantıda bir batib konuşurken İstanbul Ünıversitesı Tıb Fakültesı Talehe Cemiyeti tarafınHan tertibîenen Tıb Bayramı dun ssbah saat 10 da Üniversite konfeıan» »alonunda yapılmıştır. Bütun t^hminler hilâfına bu tören maalcspf pek sonük geçmiş ve 6 sı profesör, 56 sı talebe olmak üzere ancak 62 kişi tarafından takib edilmiştır. Torene Tıb Fakültesi Dekanı Arkası Sa. 6 Sü. 8 dt Karaşide başlayan görüşmeler Karaşl, 14 (T.HA.) Bugun re«men açıklandığını göre, İrakın Türkiye Paldatan paktına flrmeai lçin müzakerejer bajlamıytır. Arkast Sa 6. Sü. 3 <f« Ankar». 14 (Telefonla) Bugön Ödemişte D. P. nin tertib ettiği miting ba$anlı olmuştur. Yalnız Izmir v» civarından bu top lantıya katılan taksL, hususl, oto ben 28 30 bin klşi civarında idl. bü», kamyon ve traktörlü romork Büyük Millet Meclisının son topİNGİLİZ KADINLARININ İSların sayısı 900 ü geçiyordu. Top lantıauu yapması üzeruıe, uçak ve TEDİKLERİ. İngilterede, çabşlantıda bulunanlann tayısı takriS. 6, Sü. 3 te makta olan kadınlara, çahşan erkeklere tanınan hakların aynen tanınması için sıkı bir kanpanya yürütülmektedır. Bu kanpanyayı idare etmekte olan İngılız kadınlan geçen gun Avam Kamarasını ziyaret etmışler ve meb'uslara bir dilekçe vermışlerdır. Yukarıdaki resimde, kanpanyayı idare edenler Avam Kamarasına gıderleıkcn gorülmektedırler. • • • • ^ RUGÜN: Yırmı Uçuncu Tarih llâvemiz ic sahifelerimizde Başbakan Amerikan basın heyetini kabul etti BaşvekiHn basın toplantısı bir saatten fazla sürdü Dünkü maçm yegâne golii İspanya kalesine firerken Vali dün öğleüstü dün Romaya hareket etti Gökay, hava alanında, Vilâyetle Belediyenin aynlması, Şehir Tiyatrosu, Konservatuar meselesi mevzulannda beyanatta bulundu Dün saat 12 de milletlerarası toplantının doğrudan doğruya bizi mülteciler konferansına ijtirak et alâkadar eden ciheti yoktur. mek üzere tayyare ile Romaya Migro teşkilâtı gtri hareket eden Vali ve Belediye Başbırakılmıyacak kanı Fahreddin Kerim Gökay YeMıgro teşkilâtının seçim dolayısışilköy hava alanında »orduğumuz Arkan Sa. 2, Sü. S de suallere şu cevablan verdi: « Evvelâ Munih'e giderek mülteciler komisyonunun merkezd ile temas edecek, oradan Romaya hareket edeceğim. Romada toplanacak olan konferans bilhassa Şark! Almanyadan Garbl Almanyaya ıltica edenlerle İtalyan muhacirleri meseleleri bakımından çok önemli/ dır Bu önem dolayısiledir ki topiantıya Almanlar en mühim nazırlarından birmi yollamaktadırlar. Konuşulacak hususlardan birini de toprağı az olan yerlerden gelecek mültecilerin dost memleketler arazısıne yerleştirilmeleridir. Bu Meşhur adlî hatalar serisinden Ispanya ntilli takımını dün 1 0 mağlub ettik I Dedikoduju TS heyecanı aylar duran bflyfik bir leyirci kitlesl 6 kalabalığı günün pek erken saatTürki nünde oynandı. lerinde tribünleri doldurma^a kâfi ( dan beri devam edegelen 1 yt İspanya millî futbol raaçı dün Geceyi ıtad kapuında re turnike gelmişti. Maça 34 saat kala, trıbun Dolmabahçe ıtadını kâmilen dol aralannda geçiren büyük meraklı Arkası S a . 4, Su. lde Ankara 14 (a a.) Başbakan Adnan Menderes, bugun saat 11,30 da Başbakaniıkta, şehrımıze aelmış bulunan Amerikan gjızetecılerını kabul etmiştir. Bu kabul esnasında Hariciye Bakanı Prof. Fuad Köprülü, Hariciye Bakanhğı müsteşan Büyük Elçi Nuri Birgi, Hariciye Bakanhğı ikın Arkası S S, Su. 3 te Acıklı Bir Macera Bug^in 5 inci «ahifetnizde bulacaksımz Yeni romanımız Samsunda kanlı bir döviişe sebeb olan maç Yüze yakın scyircî arasında kavga oldu, bir genc saha ortasında üç yerinden bıçaktandı Samsun, 14 (Telefonla) Burada yapılan 19 Mayıs Kaıagücü ma çında, Karagucü 43 mağlub olmuştur. Maçt=n sonra, Karagücunün kalecisi, 19 Mayıs oyuncularından Faika yumruk atarak müessif bir hâdiseye sebebiyet vermi^tir. Bu iki oyuncudan sonra iki takım Arkası Sa 6 Sü 4 te Dünkü maça aid diğer resimlcri 6. sahifefle bıılacaksıız. Doğacak çocuklarm cinsiyeti t'ocuğtm kız mı oğlan mı olacağını katiyetle tesbit etmek mümkün oluyof Şıkago, 14 (a.a.) Doğacak çocuklarm cinsıyetini evvelden tayin etmek uzere bu hafta 300 müstak j Arkast Sa. 6. Su. 1 dt Beni geçen nıaçta gol >ediğim için seyirciier bu hale koymuştu.. Ya sizi? Benl de bu maçta gol attıgım içLn omuzlaruıda lajıdılar. Dtinku ma$tn ikinci devruiAdc kjjemis (iki|irk«ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog