Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ASTRA CEM MAKİNELERİ Alman sanayiinin dünyaca tanıaauf ASTRA markalı cera ve tarh maMnelerinia elektrikli ve kollu modellerinden bir parti gelmiştir. SITKI BÜTÜN VE ŞERİKÎ LTD. ŞİRKETİ Bankalar caddesi 78 Telefon: 40226 Cumhuriyet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ 9ft .1 jKAN ÎİR EDEBİYATININ ŞAHESERİ E \ JTU Ttigni »• oıektub tdws1: Cumhurivet tatanbu) Poeta Kutusu: tstanbuJ No. 248 I*l«taıl*ı : Omum} Sutrml SuoniMi: *42»8 I » tiltri : (4298 Matbaa: 24290 Pazar 14 Mart 1954 P.K.^7, İSTAtfBUL Halk Partişi de dün akşam Transfermuameleleri ve bir teblig yayınladı para değeri için şayialar C. H. P:, Cumhuriyetçi Millet Partisi ile seçimlerde işbirliği Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı müşterek bir tebliğ yayınlıyarak mevzuunda mutabakatini acıkca ifade ediyor Rivayetlere göre Köylü Partisi de bu aniaşmağa giriyor, üçüncü bir tebHğin bu Parti tarafmdan neşrotunacağt söyieniyor bu asılsız şayialan yalanladılar Giden Meclis okuzuncu Bıiyük Millet Meclisi evvelki gün son toplanhsını vaparak «*çimlerin yenilenmesine karar verdi. Boylece, tam manasile demok»tik şartlara uy*un bir şekilde kurulan bu Meclis, dört vıllık normal siiresini t»msm1ı»<''ktan sonra tarihe geçiyor, demektir. Artık jeride bıraktığımız dört yılın kesin bilânçosu biri ac»b« nasıl bir netice ile karşılaştıracaktır? Bu konuda şimdiden temelli bir inceleraeye girişmek için vakit bclki henüjt erkendir. Içinde yagadı?ımtz olaylan tarafsız bir göriişle ele alarak değerlendirmek •ncak yannki nesillerin başarabileceği bir iş sayılır. Bizim verecegimiz hükümler. ne de olsa az çok »ubjektif bir mahiyet taşıyacaktır. Bunnnla beraber, mümkiin mertebe hislerimizden sıynlmaya çalışarak dokuzuncu Biivük Millet Meclisi hakkında su düsünceleri ileri «iirebiliriz: Dürüst ve serbest seçimler sonıında tecelli eden Türk milietiniıı iradesi, ferd olarak bir çoklarımu için bir sürprk teşkil etmiştir. DeSirkecide dünkn »çık hava topluıtısında Necmi Ates konujttrkeo mokrat Partinin Büvük Millet MecIlsmde bâ£İ«H«*İ rJkÜ»»JHKJ5f " lavabîiecesitîi tanmin edetılerimfc ya hir voktu. ya da. varsa bile pek mzdı Yiizde yüı millî iradeye d«yannrak bu derece efici bir çojjunlukla Meclise hâkim otan bir parti. rejimin Utikrarı baktmından, çok tehlikeli duntmlara yo! acabiürdi. 1930 den önceki yıllaruı kalblerde biriktirdiği bir takııtı hıne alma duygulan blrden patlak verehilir. b»7ilannın rahafra bovar ihtilâl diye adlandırdıklan yeni devir. kızıl değilse de kırmın bir ihtilâl şeklinde soysuzla^abilirdi. Eski iktidar. Anavasamızdaki hak ve bürrivctleri güvenliğe bajjlamamıs, hele devrim prensiplerini korumak bakımından hic bir esasll Şehrimiz Demokrat Parti teşkilâ Bu toplantıda büyük bir partili ve tedbire başvurmamı^tı. Bir kanu tı, ilk seçım kampanvasını dün saat vatandaş kütlesi gann önünu ve nun Anavasaya uvpnn sayılması 15 te Sirkeci meydanında yaptığı Sirkeci meydRnını doldurmuştuı". için Meclis çoğunluğu tarafından bir açıkhava topantısile açmıştır. Arkası Sa 6. Su. 3 de ona el kaldırılmasi yeter bir şart savılıyordu (hâlâ bövledir). Sonra, yeni iktidar belli ekonomik v« sosyal bir politika etrafında birle^miş kimselerden zivade eski iktidara karşı hoşnndsuzluk duyan vatandaş kütlelerine dayanıyordu. Devrim yıllarının vicdanlara tıkaİzmirde. D. P. ye adayhk için yıp hapsettiji bir takun geri duvmüracaat müddeti bugiin pular, belirsiz ve karma inançlar sona erecek dı«an fırlavıp ortalıçı kaplamak istidadmı gösteriyordu. Aşırı sağ ve Izmir 13 (Telefonla) Buyük asırı sol cerevanlar bu intikal devMillet Meclısinin seçimleri yenilerinin yarattığı havadan favdalanme karanndan sonra şehrimızdeki mak için fırsat kulluyoılardı. Ankara 13 (Telefonla) Mem eden müzakereler neticelenmiştir. seçım hazırlılkan da hızlanmıştırD.P ye adayhk için müracaat müd Dokuzuncu Biiyfik Millet Meclisi leketimizde motörlü traktör fabri İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcslı başdetı yarın sona ereceğınden bubunlara imkân vermedi. İse başla kası kurmak üzere bir Araetıkan kanlığmda bugun son toplantı yafirmasile İşletmeler Bakanlığı ara j pılmış ve bir anlaşmaya va.ılmış gun de bir çok şahsiyetler müradığının iik aylannda çıkardıği Af Arkast S 6 Su 7 de Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Kanunu ile (devri sabık) hikâye sında bir müddettenberi cereyan I ierini bir kalemde tasfiye etmek istedi. Adnan Menderesin kurduğu hükumete güvenmek suretile de yurdıunuzda gerekli istikrar şartlarını yararmaya çahştı. Menderes hükumetlerinc ve bu hükumetlerin başardığı işlere dair düşündüklprimizi ayrı yazilarda belirteceğiz. Bu^ünkü yazunızın konusu olan Dokuzuncu Biiyük Millet Meclisindcn bahsederken. bu Meclisin. arkada bıraktığımız dört yıl boyıınca memleketi her türlii macera politikalarından korumaya muvaffak oldıığunu söyleyebiliriz. Evet, dört yıl boyunca Menderes iş başında kalmıstır. Demokrasi deyince iki ayda bir hükumet değişuni beklemeye heveslenen bazı aydınlarımız bu hali yadırganuşlar, Menderesin şah • sında bir yeni diktatör namzedi aramaya koynlmuşlardır. Haibuki diktatörle lideri birhirine karıstırNADİR NADİ Ankaıa 12 Cumhuriyetçi Millet Partisinin •iun geceyarısı basına verdiğı tebliğden sonra bu ıksam Halk Partisi de seçimleıde işbirliği mevzuutıda mutab=katinı açıkça ifade eden bir tebliğ Vüvınlamış bulunuyor. Tebliğ, genel idare kuruluIUI Tsmet İnönünun baskanlığında yaptığı toplantıda çıkarılmıştir. Halkçı milletçi mihvere KovluPa.tışınin de bir ucundan takıldığı rıva yetler arasınd=dır Öğrendığımize göre, bu mevzudakı üçüncu lebhğ yann Köylü Partisi tarafından neşrcdılecektır.. Halk Partisi tebliğinin metninı aynen bildiriyorum «Buyuk Millet Meclisi seçimi yenilemeye katar ve'di. 2 mvısta vapılaoak rnillctvekillerı m seciıni Türkivede rejimin geleceği bakımından son Arkası i a 6. Su 'i de Kıbrısta infial uyandıran bir hâdise Lefkose Kız Lise^inin yıllık müsameresinde İstiklâl marşımızın çalınmasına miisaade edilmedi Lefkoşe, 13 (T.HA.) Lefkoşe Kız Lisesinln verdiği yıllık müsameresinin açıhşında. âdet olduğu üzere İstiklâl marşının çalmmaması Kıbrıs Türklen arasında Arkası Sa 6 Siı 2 i» Ankara, 13 (a.a.) Malive Bakanlığı ile İktısa'i ve Ticaret Eakanlığından tebliğ olunmuştur: Avrups tedıye birlıği sahasına aid transfer muamelelerirun dovıa gelirlerile ayarlanmak üzere, tedricî surette icra edilmekte olduğu malumdur. Bu tatbıkatın, harıce odeme yaptırmak isteyen ve bu Arkası S. 6 Sü. 7 de Çiçeklinin katledildiği söyieniyor Be\nıttan verilen hab«r başka kaynaklardan teyid edilmedi Durusfflada M. P. eski il bajkanj mahkemeye vesikalar verirkea Beyrut, 13 (a.a) El Safa \« El Vicdane gazetelerinın husuşî tabılprında bıldırdıklerıne gore, eski Sunye Cumhur Başkanı Edıb Çıçekli iltıca etmis olduğu Suudî Arkası Sa. 6. Sü S te Feci bir tayyare kazası dığı sırada kapılarm füzünden ateş alması îruüış ve içinde bu Arkası Sa 6 Su 3 de İzmirde eski Millet Partilileriıt durusması Menderesin Bir şahid. eski il başkanının taaddüdü zevcata taraitar olduğunu vt bir toplanhda Atarurk hakkında ileri geri konusmalar cereyan ettiğini açıkladı Çerçi hakkmdaki davaya Bırinci Ağır Ceza mahkerneEinr'p dpvam edilmiştir. Evvelâ fahid Hüscytn Baştek dinlenmi» ve ezcümle |un\trn sflvîemiştirr «Osman Nuri Sum?r taaddüdü zevcata taraftar olduğunu ve metres hayatımn bu şekilde kaldı Arkası Sa 6 Sii 6 da Haber verildiğine görs Özdemir Evliyazadenin evinde dür^ bir arama yapMh bwlunsn kaçak silâhlar ve bir ki"m eırak musaderc olundu "D.P,,, dün şehrimizde D. P. bugiin Ödemişte bir miting yapacak Singapur hava alanına diışen 'İngiliz yolçu uçaguıda 32 kişi İzmir 13 (Telefonla) Lâıkliğe diri dir^ yanarak öldii aykın olarak, devletin içtimai ve hukuki temel niz«mlarıru dın« âlet a.a.) Bir ingiliz etmek suretile propaganda yap "D.P.,, den çekilen yeğeni Umu il idare heyeti üyeler'nJen Ahmed Sami Tekin, Zülfikar Yeniyapar, H:lmi İşbitiren, Osman Nuri Sumer, Dıuviar Ünalm'ş ve Necıb seçim kampanyasını açtı Musaddık'm sağ kolu Fatemi Türkiyede kumlacak traktör ffabrikası Sirkecide yapılan toplantıda Kore tugayımınn komutanı General Tahsin Yazıcı da konuştu Tahran civarında yakalandı Tahran 13 (a a A.P) Musaddıkm sağ kolu addedilen ve altı aydanberı gizlenmekte olan Huseyin Fatemi nihayet bugun ele geçirilmışUr. Eski Başbakan yardmıcısı, hapisaneye getirildiği sırada, Fedayani Şah cemiyeünin mensublan hücum etmişler, bunlann lideri Fatemiyı polisin elinden kapaıak beş yerinden bıçaklamıştır. Fateminin durumu çok fenadır. Verilen tafsilâta göre. Fatemi şehir civarında saklandığı evin Arkası Sa, 6 Sü. l d e Eski Bakan hapishaneye götürülürken Fedayaıu Şah Cemiyeti lideri tarafından 5 yerinden bı;aklandı Ozdemir Evlh azade Yazısı 6 ncı sahıfemızde ~ Bir Amerikan firmasile anlaşmaya varıldı. Prolokol yakında imzalanacak Türkiye İspanya maçı Bugün oynanacak maçta Türk millî takımı daha ziyade genc elemanlardan teşkil ediliyor Dunya kupası maçları için, Turkiye ve İspanya arasındaki ikinci karşılaşma bugun saat 15 te Dolmabahçe stadında yapılacaktır. Her i ikı takım da bu maç ıçın esaslı bir hazırlık devresı geç'.rmış ve sahaya Huseyin Fatemi en kuvvetli kadrolarile çıkabilmek için ellerınden geleni yapmışlardır. Turk millî takımı buşünku maça daha ziyade genc elemanlardan muteşekkil bir kadro ile çıkacaktırBu maç, şehrimizde şimdiye kadar gdrülmemiş derecede büyuk bir alâka uyandırmıştır. Memleketin bir çok yerlerinden mılli maçı gormek için meraklılar İstar.bula akın etIzmir, 13 (Telefonla) Dün mişlerdir. Bugun stadyomda buyuk gece Bergamada bir gangsterlik bir izdiham olabıleceğıni düşunen hâdisesi olmuştur Sarraf Kemal bazı kimseler, daha gece yarısmdan Çelebı dukkânını kapayıp elinde ıtıbaren stadyorna gidetek şşelerin Arkası Sa 6 Sü. 8 de onunde yer almgfa ve b?k!emeğe başlamışlardır. Bugun sahanm daha saat 10 da dolscağı tahmın edilmektedir (Spor muharrirımizin bu maça dair bir tahmin yazasmı bugün dörduncu sahifemizde bulacaksmız) Meşhur adlî hatalar serisinden Âcıklı Bir Macera Yann «Cumhuriyet» sütunlannda Yeni romanımız Yeni seçimlerin neticeleri için Yurd ne diyor? En seçkin arkadaşlarımızdan mürekkeb «Cumhuriyet» ekipi memleketi vilâyet vilâyet, şehir şehir, kasaba kasaba dolaşmak üzere seyahathazırlıklarınıtamamlıyor Bergamada bir gangsterlik hâdisesi Amerikalı gazetecilerin ziyaret ve temaslan Kafile bugün Ankaraya giderek Başbakanın basın toplanlısında hazır bulunacak Basın suçları hakkmdaki yeni kanun Kanun tahlü hükümlerinin ve tenkidi YAZAN Docent Ik)ktor Bagiin Tıb bayramı Bu miinasebetle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hekimlere hitaben bir mesaj ya\ınladı Ankara 13 (T.H.A ) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstundağ 14 Mart Tıb Bayramı munasebetile, Türk hekimleııne, Tıb dergisinde yayınL nmak üzere aşağıdaki mesajı veımıştir: .14 Maıt Tıb Eayıamı Tuık tababstınin gaıb kultuıunu kabul e Arkası Sa 6 Sü 8 de Nuruüah Kunter Yeni seçımler ilân edıldi. Heı V'ok kimseler milletvekilliği peşın seçım kampanyalarını açıyorlar kesin kafasında şimdiden aynı su de . Partılere girıp çıkanlar had İktidar partjsine karşı muhalif al: Hangi parti kazanacak? Bir 5İz ve hesabiır... Partiler yer yer Arkast Sa. 6. Sü S te Bu şayanı dikkat vazı seıisinin ıkmci makalesi buşun 2 nd sahifemizdedir Aiueıikalı gazetetıieı, Gazetecıler Cenııj etini ziyaretten (îkarlarken Yac.sı 6 ncı sahıfemızd* •*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog