Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ELLE Fransız mecmuaları içinde saheser KADIN MODA ve SİNEMA dünvasından haber ve bol resimler HASET ve bütün bayilerde bulunur. Fiatı 75 kuruştur. Cumhurivet UntU K U R U C U S U . ' Y U N U S NADİ r e l Srai »e melrtub adresi Cumhıırivet TstanbuJ Posts Kııtıısu: tstanbul No 246 Oınuml Santr»J Numara» *42»8 Yaz> fcleri M9 Matbaa 2W ; BÜYÜK Ç İFTCİLİ K Zr. Muh VEHBİ AYAS JŞ^fil ve Özel Tarla Zıraatt Bağcıî Meyvacılık Sebzecilik Çi hakkında memleketimizın orizıraat mctodlan acıklanmıs ve feaBİarın modern usullerle tashihi düşiinülerek hazırlanmıs 730 sabıfelık ı rni^kenimel bir eser. Fiatı cıldli olarak x 7^'kuruştur. Nedis Yeni Seçime Karar Vererek Yeni seçim ve tâtil karart 356 mevcudun ittifahile altndı C. N. Partisi dün gece yarısına Koraltan, 9 uncu Büyük Millet Meclisinin yaptığı işleri doğnı bir teblig neşrederek bu anlattı ve gelecek Meclisin 14 mayıs günü saat 15 te işbirliginin liizumunu belirtti yeni devre toplantılarına bashvacajhm bildirdi Bendon Ne İster? Celse tatil edilcîikten sonra milletvekilleri arasında vedalaşanîar, öpüşenler görülüyordu. Demokrat ve Halk Partililer arasında da musafaha edenler, helâllaşanlar oldu. Bir çok milletvekilleri dün akşam seçim dairelerine gittiler Cumartesi 13 Mart 1954 \ ^İNKİLÂP KİTABEVÎ Başbakanlık neşretti İki muhalif pa arasındaki işbirliji Ankara, 12 (Telefonla) Halk Partisi ile Cumıuııyetçı Millet Partisi arasında işbiılığı yolunda v?pı!m k*a ol=n temasların haylı ılerledığı anlaılmaktachr. Bununla beraber. henüz tam bir anasmaya varılmadığı, bunun için de zcminın hazıranmasına luzum gorüldusu bazı çcvrelerde ileri suıuluyor. Filhskika Cumhuriyctçi Millet P rtisı taitıfmdan bu geceyarısına doğru basına verılen bir tebliğde, boyle bir işbirliğinın luzum ve zarureti Tîuoöfaa edılmiştir. Halk Partilı ışbirlikçiler gibi, Millet Partililer de memleketin bir rejim davası karşısında bulunduğunu iddia ederek böyle bir işbirliğini lüzumluı sjymaktadıılar. Ahmed Tahtakılıcın imzasını taşıyan ve «Beklenen teblığ. adı verilen beyanatta muhalefet arasındaki ijbırlığinın her hususta musavi şartlarlaı yapıkbılccsği kaydedilmiştir. İşbirliginin gayesi,, iktıdarı yere serdikten sonra demokratik icabları Arkası Sa. 6. Sü. 2 de ' Ankara 12 (Telefonla) 9 untu ğımsız mevcud milletvekllennın i mahsulleri kanun tasarısı üzerinde asın Kanunu Mecliste Büyük Millet Meclisi. bugün, se 'ttifakıle alındı. muzakerelere devam edildi Tasarıgörüşülürken, bu kanu çimi yenileme kararı vererek daIlk cclse saat 15 te Fıkri Apay nın 21 inci maddesi bugünkü son nun ağırlık noktasını ğıldı. Karar, muhalif, muvafık. ba dının başkanlığında açılmıştı. Su Arkası S. 6, Su. 3 te teşkll eden birinci maddeye dair 55 milyon Hraya mal olacak olan diişiindüklerimi söylemiş, ispat haktesis isi bir Amcrikah kının lüzutnu üzerinde durmuştum. firmaya veriMi Ertesi günü, Meclis konuşmalarının tafsilâtını veren bir gazele. büyük Ankara 12 (T.HA.) İşletmeler baslıklarla adımı yazarak, güya ben Bakanhğından alınan malumata go maddeyi müdafaa etmişim gibi bir re, Maden Tetkık ve Arama Enshavadis yayınladı. Daha ertesi günü titusunce yapılan aramalar neticede, aynı gazetenin başyazarhğını Karaşiye Kral Fayssl ile snde Raman ve Garzanda bulunan yapan Kürdistan Yukselme Derneği eski Başbakan Nuri Saidin Türham petrolün kıymetlendırilmesi eski BaşkaıtL bir adım daha ileri giDemokrat Partı İstanbul İl teşiçm Batmanda bir rafineri kurulkiyeye geleceği bildiriliyor derck, bu sefer adımı açıkça yazfcilâtı. seçim kampanyasını bugün ması kararlaştınlmıştır. Bu rafınemaksızın, ima yolu ile. kanunun tiiKaraşi, 12 (A.P.) Irak Krah saat 15 te Sırkecı mevdanında ya rinin tesıs işı Amerıkada Los Anmüne beyaz oy verdiğimi iddia etpacağı bir siyasî toplantı ile açaFaysal bugün oğleden sonra Bağ Arkosı Sa. 6 Sü 1 de meğe kadar vardı. caktır. Dün de kavc'ettiğimİ2 gibi data varmış ve büyük bir kalabahk bu toplantıda. Demokrat Partı iktitarafından samimi tezahurlerle kar Gazetecilikte ileri geri tarbşmadarınm 4 yıllık faalivet ve çalışmalar olağandır. Kavganm harareti }ilanmiftır. Pakıstana yaptığı ziİL ları belirtüecek. bu arada mubaleiçinde ban mübalâğalar da bpş göyatet l^şün aurecektir, Genc kr«Orval, koktejlde •fet partıle rülelnKr. Fakat rafcİDİn» vey»tı fet partılerinin B | p ia da^»*''veliahd Pıens Abdulılâh mırıa soylemediği sozleri mal etmek. i pre ve toplantılarınd? iktidara karji refakaf etmektedir. Faysalı geviıen yapmadığı hareketleri kondurmak, ; takındıklan tavır ve ileri sürdükhususi uçak Karaşinin milletleıameslek ahlâkının cevaz vereceği I j leri iddialar cevablandırılacaktır. rası hava alanına indiği sırada 21 şeyler değildir. Üzerine titrediğimiz ' Buiîünkü top'antHı İstanbul milpare top atılmaktaydı. Krah getiyazı hürriyeti, her zaman söylerim. letvekıllerinden Mükerrem Sarol. ren uçak, Karaşiden 75 kilometra ancak o hürriyeti kullananların. ya| Kore birliği eski komutanı General Arkast Sa. 6. Sü. 2 de ni bizlerin dikkati ve ihtimanu sa! Tahsin Yazıcı. İl Başkanı Necmi •••••? Memleketimizde Müslüman karyesinde f elişebilir. Eğer biz bu nokAteş, Şehir Meclisi Grup Başkanı Kokteylde bir hâdise: Bir tiyatro yazan, misafir ile uzun boylu taya ehemmiyet vermezsek, bütün Arkası Sa 6 Sü 5 te deşler cemiveti hcsabına gizli konuşan bir munekkide: «Sen Türkleri Deval'e fena hürriyetler gibi yazı hürriyeti de faaliyete geçildiği tesbit edildi nericede soysuzlaşmağa mahkumtanıtıyorsun» diye bağırdı Ankara 12 (T.HA.) Merkezi dur. Mısırda olan ve butun Arab memBen kanunun birinci maddesini Tanınmıs Fransız tiyatro yazan gelmiş bulunuyor. Istanbulda bir lekeüerinde şubeleri bulunan MUs acques Deval, hükumetimızin da kaç gün kaldıktan sonra Ankaraya müdafaa ermedim. Bu maddenin, lüman Kardeşler Cemıyetinin, Tur etlisi olarak memleketimizde bir gıdecek olan muharriri, memlekeü • Sakarya» adı il« ktınılacak cezaları ağırlaştırmaktan gayri, baVilâyet merkezine, Akyazit kiyede de taraftar toplamak ve ;aç hafta kalmak üzers şehrimize sın hayahna yeni bir kayıdlama ge Arfcası Sa 6 Su. X de Geyve, Hendek, Karasu merkeze bağlı bir zümre kurmak tirmediğini söyledim. İspat hakkına üzere gizlı bir faahyette bulundukazalan bağlanacak maddede yer verilmesi gerektieini ğu tesbit edilmıştir. Bu mejanda anlattım. 1949 tarihli tevhidi ictiMarmarada «Yayla» motörünü Ankara 12 (Telefonla) Bugüa Arkası Sa. 6. Sü. 6 da had kararının hukukçularımız tabatırdığı, 4 tayfanın ölümüne sebeb Meclisin dağümasından önce Baş» raiından hatalı bulunduğunu ileri olduğu iddia edilen Amerikan şilekanlığa sunulan bir kanun tasaru» fürdüm. ' pi «Wolunteer State. hakkındaki ile Kocaeliye bağlı Adapazan kaBirinci maddenin yazı hürriyetiehlivukuf raporu dün savcılığa vezasında Sakarya adı ile bir vilâyet ni ayrıca bir kısıntıya uğrattığını rilmiştir. kurulmaktadır. Adapazan, Geyva, iddia etmek gerçekten mümkün deHendek ve Karasu kazalan yenj Üç kişilik bir heyetin hazırladığı ğildir. Hürriyeti insanlar için vazSakarya vilâyetine bağlanacaktır. raporda geminin motöre çarptığı gecilmez bir hak olarak tanıyan büBu tasannın İ4 mayısta toplanacak kabul edılmekle beraber, kaptanlatıin medcnî dcvletler, namusa. şe10 uncu Büyük Millet Meclisi gün» rın bir hatası gorulmediği belirtilrefe ve haysiyete karşı yapılacak deminin ılk maddelerini teşkıl ede* mekte. ancsk seyir sırasında gozcü tecavüzleri ceza miieyyideleri altıceği ileri sürülmektedir. olan Albert Jacksın vazıfesinde ku Araerikan ordusu, scnatör. muana almışlardır. Elimizdeki kalemi ' sur gösterdiği ılâve edilmektedir. vinlerinden birine orduda istisnai korkunç bir saldırma gibi vatandaş | Raporun da ilâvesile tamamlanan ınuamele yapılmadı diye ithamtar Itiharını doğramak maksadile kuldosyarun tetkikinden sonra, mesulisavurdu, diyor lanamsyız. Bövle bir hak tanmdığı yeti görülenler hakkında dava atakdirde hu memlekette ortalığı bir çılacaktır. New York, 12 (R.) Senatör ROBOTLARIN OKKESTKASI Şimdiye kadar bazı fabrikalarda vatakım kalem eşkivalan doldurur. McCarthy ile Amerikan ordusu a zıfe gdren robotlar. şimdi de orkestra kurmaktadırlar. Belçikalı Zenon hürriyetten eser bile kalmaz. Tanrı Batı Almanya Başbakanı Dı. Adenauer, Parise uğradığı sırada rasındaki mücadele bugün çok çid Spetch adındaki mübendıs ilk defa olarak böyle bir orkestra kurmaesirgesin. millerimiz ucu bucaği eöFransız Başbakanı ile gorüşıiyor detli bir safhaya intikal etmiştir. rünmez bir anarsi uçurumuna doğı düsunmü; ve muvaffak olmuştur. Hâlen Pariste bir barda büyük Amerikan ordusu bir rapor neş rağbet görmekte olan bu orkestradaki robotlardan biri saksofon, biri ru vııvarlanmajra baslar, Arıkara 12 (Telefonla) Doğu edecek müzakereîere iki memleket Arkası Sa. 6. Su. 2 de de gitar çalmaktadır. Kürdistan Yiikselme Derneği sa Almanya Federal Cumhuriyeti şan arasndaki münasebetlerin inkişafı ym eski Baskanı böyle bir man?ara solıyesı Dr. Aden?uer'ın başkanlı bakımından hususî bir ehemmıyet Arkası Sa. 6 Su 8 de Diin kongrelerini yapan h n n karusında belki de keviflenecektir. ğındakı he>etle Ankarada cereyan Onun aradısn hürrivetin gayesi ile işçileri. patronlannı şiddetle bizimki arasında her halde esaslı tenkid ettiler farklar olmalıdır. Cünkü bu noktaİstanbul Un ve Unlu Mamulât İş» da ötedenberi kendisi ile uyuşamaçileri Derneğinin yıllık kongresf dıjrımızı görüyoruz. dün saat 16.30 da Kasımpaşada ÜnBu memleketi eercekten <even inal sinemasuıda yapılmıştır. sanlar, topıımıızu birden batıracak Halil Özyörük Gazeteciler CemiKongrede okunan ıdare heyeti bir nİ7amsi7İıJpn müdafaasını hiç yetine şu telgrau göndermistir: Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve kalılar üzerinde çok müsbet tesir raporunda, fırm işçilerinin ıstismar bir zaman üzerlerine almıyacaklar»Neşir yolile işlenen suçlar hak refikasının Amerika seyahati ve bu ler bırakmıştır. Amerikan basını, Bu miinasebetle yapılan konuşmalarda, gcmilerin kendi olunduâu. işç;ye sekiz saatlik mesadır. Nitekim eecen pün Mecliste kındaki kanun tasarısı B.M.M. sin sırada Bayarın söylediği nutuklar, Turkiyeye karşı daha geniş bir ilgi tersanelerimizde inşasilc binlerce vatandaşa iş ve milinin temini huEUsunda çalifüdığı söz alan mııhalefet hatiblerinden de müzakere edılirken mes'ul mü yaptığı tetkik ve temaslar Ameri Arkası Sa. 6 Su 4 te yonlarca liralık döviz tasarrufu sağlandığı belirtildi Arkası Sa. 6. Sü. 2 de hemen hic biri birinci maddedeki dürler için baldırı çıplak tablrıni hükümlerin versiz olduğunu iddia kullandığımdan bahisle Meclis ve ermemiştir. Hartâ sayın Faik AhD. P. Genel Başkanlığma çektiğimed Barutçu, bir aralık. namusa, niz telgraflara şimdi muttali oldum. serefe ve haysiyete karşı yapılacak Bu nevi suçlar dolayısile hükmeditecavüzlerin en ağır bir şekiide ceYAMAN BİR DOLANDIRICI lecek para cezalarırun mes'ul müzalandırılmasına taraflı nlduçunu Usküdar Emeniyet âmirhği dün dürlerin malî takatleri üstünde sövlemis. yalni7 o da benim çiM. yaman bir dolandırıcıyı yakalamış olduğunu, bu cezlarm malî takatBakanbrın ve viiksek meımirlarıtt tır. Arif Özyıldırım adım taşıyan leri miisaid olanlara yükletilmesi ispat miiessesesi dısmda, hıisust bir bu dolandırıcı da, meşhur Eyüblü icab edeceğini belirtırken züğürthimaye altına alınmaması tezini saHalid gibi kadınlan iğfalle şohret lüğü ve parasızlığı ifade için balvıınmustur. Gerek hükumetle olan yapmıştır. Aynca muhtelif mües dın çıplak kelimesini kullanmakknnusmalarımi7da. gerek komisyon «eseleri dolandırmakta ve otomo la beraber Meclis zabıtlarında göralısmalarında ve serek bu küşedeblllerin saatlerini, yedek parçalan ruleceği veçhıle bu sürçü lisandan ki vazüarımda. bir defa olsun. bu nı çalmaktadır. dolayı derhal sözlerimi tashihle düsüncenin aksini ileri sürdüğiimü Fenerbahçe stadında ele geçen itızar ettim. Bu tabiri kullanmakta ispat etmpge imkân voktur. Bir gün Arif Özyıldırım kendısine yüksek mes'ul müdürlere karşı hiç bir ha*e!ecek. T149 tarihli tevhidi ictihad muhendis süsü vermektedir Üze karet veya hor görme kasdim olakararile islenen h^ta her halde mutrinde yapılan aramada 10 anahtar mazdı. Zıra onlan sıyanet ederken laka dÜ7eltilerekrir. ve pens, bir polıs düdüğü, masa, tezyif tnunasız olurdu. Sadece bir Dtırıım höyle oldııîhı halde, saolektıik feneiı ve iırerinde (Ortayın hasya7ann bir kısım halk ffüşar!c Amerikan insant şubosı şan sürçü lisandan ibaret olan o keli7iinde beni kiitülemek irin harradıtiye nıüduıü) yazılı bu muhur bu menin kutu manasından yazı işler: müdürlerııu kat'iyyen tenzih ede lunmuştur. ğı çayretlere ne denir? Sövlemediğim sözleri, yapmadığim hareketr Resim. bugün Adliycye vcrilccek rım. olan Aufın poli^lcr taıafından yaNADÎR NADİ «Vaniköj D denize indirüirken Izmir meb'usu (Yazısı 2 ncı sahıiemiıde 1 ve 2 ncı sutunlaıdadu.) kalaniğinı teabit etmektedir. Halıl OiyoruJtJ NES1L FARKI. Arkasi Sa. 3, SiL i t* Batman'da kurulacak rafineri Alman Başbakanmın Türkiyeyi ziyareti Alman heyelile yapılacak muzakerelere hususî ehemmiyel verüiyor D. P. seçim kampanyasına bugün başlıyor Irak, Pakistan Türk işbirliğine yanaşiyor i Yanlış kapı Meşhur bir Fransız tiyatro çalıyorlar yazan şerefine kokteyl Yayla motöriinü Amerikan şilepinin batırdığı anlaşıldı Adapazarı vilâyet oluyor McCarthy itham ediliyor Fırıncılar zam isteğinde haksızmıs! "Vaniköy,, vapuru dün törenle denize indirildi HaNI Özyörük, baldırı jıplak» sözihıü yanlışlıkla kullanmıs 31 kişilik Amerikan basın heyeti geldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog