Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Lanocol eildinizin en iyi gıdasıdtr Cildiniti kunetlendiren. ona lcadife yumufaklıjım ve çtçek tazelifini veren. sihirli brr maddedir Bu maddeyi ihtivt fden KREM d« BOTE harika bi krcmidir. umhuriyet 9Q 6» nnı>n yil eawı . İIfl . UIICD tn\ Sajl U K U R U C U S U t Y U N U S NADİ »* mektub «dreri: Cumhuriyet. Iıtaabul Port» Rutugu: tstanbu)flo.248 r«lefonl« : OmunıJ S«fltr») Nufliara» : «4298. ? a s folert: 142»» Matbar 24290 Goitfried Andress GÜ görsıjlü bi^adarmn biie En terbiyeli hiç bilmediğf eİKİIre te^düf edeceği bir r Ş ş ^ Karton cildli 500,i.fi\dli "öO kuruş Çeviren: T u « » Aziz BELER £n y e n i \ e *ileri muaşeıet usullerı s\4 üncü bsrıhş Cuma 12 ÎHart 1954 İNKÎLÂ% %ABEVİ 9 uncu Büyük Millet Meclisi bugün son defa îoplanıyor Başbakanın, 9. cu Millet Meclisinin hizmetlerini belirten bir konusma yapacağı bildiriliyor Bugünkü son otıırumda. Adıyaman îlçesini vüâyet haline getirecek bir tasarı da görüşülerek kanunlaşacak Napolide Rus gemilerinin sayîsi artıyor NATO Emniyet mcnıurlan tertibat aldılar, gemilere nöbetçilcr konuldu Napoli, 11 (A.P.) Bugün üçüncü bir Rus eemisi daha Atlantik İttifakının Güney Avrupa Komutanlığı genel karan»âhının bulunduğu bu Akdeniz limanına gelmiştir. Michael Kutuzov adlı bu vapur yükünü boşalttıktan sonra tekne muayenesi için havuza çirecektir. Liman makamlan. tamirata lüzum görüldüğü takdirde, geminin bir müddet burada kalacağinı söylemişlerdir. Diğer 2 Rus vapurıı da bir müddettir havuzdadırlar. Bunlardan D^znev 24 sııHaffa "e An Arkası Sa 8: Sü. 7 de Cumhur Başkanı Ânkarada büyük tezahüratla karşılandı Parti adayları her yerde i4rfco*ı Sa 3 Sü 4 te Ankara 11 (Telefonla) 9 uncu Büyük Millet Meclisi dördüncü çalışma yılının 65 inci ve son otuıumunu yarın akdedecektir. Yarınki celsede gündemin acele maddeleri çıkarılacak ve yeni seçimler kararı alındıktan sonra muhtemelen parti sözcüleri birer konuşma yspacaklardır. Başbakan Adnan Menderesin de 9 uncu Büyük Millet Meclisinin dört yıllık hizmetlerini belirten bir konuşma yapacağı anlasılmaktadır. Meclis, 14 msyısta topUnma kararı iie dağılacaktır. 9 uncu Büyük Millet Meclisinin yarın vcrecsği kararlar arasında yeni bir vilâyet teşkilinin bulunacağı da kuvvetle.sanılmaktaöır. ' Adıyaman ilçesini M^latyadan ayırarak il haline geüren bu kanun tasarısı ile vilâyeilerin ve do^ayısile seçim çevrelerinin sayısı 65 i bulmaktadır. Bayarın otomobili Ankarahlana tezahüraü arasmd» ilerlerken belli olmağa başladı D.P. seçim afişleri hazırlıyor. «Kalkınan Türkiye» adlı bir beyaz kitab da bastırıldı C. Bayar Bakanlar Kurulunun toplantısına riyaset ederek, Amerika seyahatindeki tetkik, temas ve müşahedelerine dair hiikumete malumat verdi Amerikadan Türkiyeye getirilen çocuk Senatör Kefauver çocuğun annesine iade edilmesini istcdi Ceıtevre konferansı hazırhkları Türkiye konfcransa iştirak edcccğini bildirHi. Yunanistan hcnüz cevab vermedi Paris 11 (A.P.) Fransa Dış Işlori Bakanhğı bugün 8 hükümetin 2H nisanda Cer.evrede yapılacak konferansa iştirak etmeleri husu KOREDE SERBEST BIRAKILAN SİVİL TÜRK ESIRLERI Korede sunda vaki davetleri kabul ettik kızılların serbest bıraktıkları sivil Türk esirlerinin memleketimize gellerini ve bir hükümetin daveti red mek istedikleri yazılmıştı. Resim Türkiyeye gelecek esirlerden Koreli dettijini bi'Hirmiştir. Cenevre kon bir Türk ailesini gösteriyor. ftransında Asya meseleleri müzakfre edilecektir. Konferansa, Koreye asker göndeımiş olan 16 devlet, Arkası Sa. 8, Sü. 4 te Ankara 11 (Telefonla) Cumhvır Başkaru Celll Bayar AmerikaAnkara. 11 (Telefonla) Parti ya yaptığı riyaretten bugün Anlerin seçim faaliyetleri ?imdiden karaya dönmü? ve büyük tfzahühummalı bir şekle girraiştir. ratla karşılanmıştır. Gerek D. P. de. gerek C. H. P. < « 5 İstıkbal merasimi Polatbda baslabir çok komisyonlar propaganda mıstır. «Yaşa, varol» sadalarile binSa. 8. Sü. ( dı Ierce insan tarafından karfilanmiî Arkası Sa. 8. Sü. 3 t t Mareşal Papagos'un üçlii Bir Türk îttifaka dair beyanatı gencinin Bu ittifakın ehemmiyetini belirten Yunan Başbakanı, geçen yıllara kıyasen harb tehlike•ının daha uzak olduğunu söyledi Atina, 11 (AJ.) Başbakan müteşekkil bir grupa verdiğ: beyaMareşal Papagos halen Yunanis natta, geçen yıllara kıyasen ha;b tanı gezmekte olan Amerikalı ga tehlikcsinin bugün daha ızak olzeteci ve radyo idarecilerinden Arfcası Sa 8 Sü 2 de Bonn Parlâmenlosu bu hususa dair hazırlanan bir tasarıyı Şam 11 (AP) Yeni bir pa^ainceleıneğe başladı mento kurmak için seçimlerin 3 haziran ve 10 ağustos arasındaki Bonn, 11 (A.P.) Bonn Parlabir tarihte yapılacağı bugün inanımentosu. hür dünya memleketlelır mahfillerden öğrenilmiştir. Şimdiki parlamento 15 martta bu rinden Batı Almanyaya gelecek ri Arkasx Sa 8. Sü. 8 de yaretçilerden pasaport aranmamasını derpiş eden bir tasarıyı incelemektedir. Sosyalist meb'ııs Carl Monber bugün bu meseleyle ilgili görüşmeler sırasında dost batı memleketlerinden gelecek seyyahlardan sadece Alman hududlannda Philadelphia 11 (A.P.) Atlan neral Alferd Gruenther burada, Phi hüviyet varakası istenilmesini tek tik ittifakının Avrupa bölgesindeki ladelphia Bulletin gazetesinin terlif etmiştir. Meb'us, hududdaki silâhlı kuvvetleri başkomutanı Ge Arkaıı Sa. 3, Sü. 5 tt girift kayıd muamelelevinin kaldırılmasını da istemiştir. Federal Alman hükumeti İç İşleri Bakanı Gerhard Schröder, tasarıyı destoklemiştir. Dcnizli köylerinin sabık çobanı mcşhur bir Amerikalı fizik profesörünün en çok sevdiği asistanı oldu Yeni seçimlerin haziran ayı içinde yapılacağı biMiriliyor Suriyede Batı Almanyaya seçimlere pasanortsuz hazırlık gidilecek Washington 11 (AP) Tenn >:ÖC« demokrat senatörii Estes Kefauver Türkivenin Washington büyük elçisi Feıidun Cemal Erkine ,nüıa Arkası Sa 8. Sü. 3 fe Bayar, Alatürkün kabrine çiçek koyuyor "3 üncü Dünya Harbi patlak vermiyecek,, NATO Kuvvetleri Başkomutanı General Gruenther'in beyanatı BİR ESKİCİNİN KARISI BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI İzmirde Müşerrei Dincer isimli fa» kir bir eskicinin kansı millî piyangonun son keşidesinde büyük ikramiye olan 100,000 lirayı kazanmış« tır. başarısı Mısır Ihtilâl Konseyi siyasî parti halini alacak 18 DEFA EVLENEN 80 LİK BÜYÜCÜ İzmirde 85 yaşında Kahire. 11 (T.H.A.) Milll İs açıklamada bulunmuştur. Bu açıkYusuf Türkeri isimli bir büyücü tikamet Bakanı Salâh Salim bugün lamaya göre. Ihtilâl Konseyi âzayakalanmıştır. Yusuf şimdiye kadar Süvari alaymda subaylarla yaptığı lan, İhtilâl Konseyinin vazifesinin 18 defa evlenmiş ve 36 çocuk sahibi görüşmelerden §onra basına bir olmuştur. Garib bir tazıtıinat dâvası Kanadada akciğer kanserine tutulan bir işçi 4 tütün şirketi akvhine dava açh St. Louis (Kanada), 11 (a.a.) 39 yaşlannda Lowe adında bir fabrika işçisi bugün mahkemeye müracaatle. yirmi iki sene, günde iki paket sigara içmek neticesinde akciğer kanserine tutulduğundan dort tütün şirketi ile bir bakkaiiye dükkânı aleyhine 350.000 dolariık tazminat dâvası açmıştır. Dâvacı, verdiği ifadede, 1930 dan 1952 ye kadar günde iki paket rigara içtiğini, 1952 de kanser olduğunu ve sağ ciğerüıin alındığını iddia etmiştir. şiddetli zelzele Bir çok ev yıkıldı, ölen ve yaralanankr var Tahran 11 (a.a) İsfahandan gelen haberlere göre dün şehri şiddptli bir zelzele sarsmış, bir çok ev yıkılmıştır. Sarsıptıdan en Z'vaHo Aivanabad zarar görmüş. 2 kışi ölmüstür. Yaralananlann çok olduğu anlaşılmak tadır. tranda Mustafa Nahasın karısının 1 milyon sterlinlik servetine elkondu r Hiiseyin Yılmazın Amerikan (azetelerinde çıkan resmi Y'arm 8 inci sahifede BAYARIN ÖLÜMDEN KURTARDIĞI KARACA Ismaıl Dalgıç isimli bir vatandas resmini gördüğünüz karacayı Celâl Bayarın İstanbula geldiği gün kurban olsrak kesmek istemiştir. Fskat Devlet Reisi bu harekete mâni olmuş, bunun üzerine Ismail Dalgıç Karacayı Bayara hediye etmiîtir. Karaca öün Ankaraya gönderilmistir. BUGÜN Ispanya Millf Takımı Geldi 10 Eisenhower MacCarthy ile görüştü Wsshinşton 11 (»•«•) Dün pece âyan meclisi cumhuriyetçı lider lr.ıini bir araya toplayan ziyafette Başkan Eisenhower ils senatör MacCarthy görüşmüşlerdir. Göruşmenin çok samiml geçtiği bildirilmektedir. MacCarthy'nİH tahkikat faaliyetinin, cumhuriyetçi parti birliğine zaran dokunduğunu bildiren »enatör Flanders'in nutkunu Başkan Pazar günü millî takımımızla karşılaşacak olan İspanyol futbolcuları dün şehrimize «elmisleıdir. Yu Eisenhovver hararetle tasvib ettiği karıda, misafir futbolculsrın hava meydanında karşılanışlanna dair resim görülmcktedir. (Ispanya maçına için bu karşıl^şma kayda değer bir I mahiyeti ta|imakUdır. dair haberlerle dieer gpcu havadislerimizi dördüncü sshiiemizde bulacaksınız.) SAH1FE Radyo Ilâvesi fc sahifeierde TALÂKI SELASE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog