Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

« l IIAOIN A R D I Genc hıkâyecilerımızden Muzaifer Hacıhasanoğlunun son hıkâjelerını bır arava toplıyan bu cıld Varlık Yayınevının Turk hıkâ>ecılerı serısınm 26 ncı eserı olarak 1 lıra fıatla yayınlanmıştır. \ I umhuriyet KURUCUSU r TUNUS NAD! ?Q UlltU i*7t nnnı • . 10 fi S 1U.UJO 9 EDİB CANSEVER'in ^ 5"rlerı DİRLİK DİZEVLİK ÇIKTI Resimltven, Sbbrt Berkel Fiatr 100 kuruş Ttlgn} T# nektub tdıcal Cumhurlyet tıtanbu) r«letonlaı : Oenuml S«Btr*J Numara» : 24298 Post» Kurıuu: tstanbul No 349 lelerl 24299 Matbaa Perşembe 11 Mart 1954 Istanbulun dun Bajarı nasıl coşkun bır sevuıc içınde kar^ıladıgım gosltrcn ıkı şajanl dıkkal rebinı. Ataturk. BuUarında halkın, safları jararak Bajarın otomobılını çcvıriii ve scrpanbn konfcti jagmuru allında Bevoğlunu geci? Devlet Reisimizin Cumhuriyet muharrirlerine sözleri: «TürkAmerikan dostluğu miüetimizin malı olmuştur. Işte bundan dolayıdır ki bugün Istanbul bu dostluğu tes'id ediyor)) Baldırıçıplak Bayar, Memterss ile beraber dün akşam flnkaraya hareket eHi Istanbul Bayarı coşkun Istanbul Vilâyet ve Belediyesi ayrıldı tezahüratla karşıladı Buna görüşülerek dttn Mecliste dair tasarı acele kabul edildi w İllerde seçim Adanada, listcsine her uç partiden adav alacak bır mustakil prup teşekkul edi\or Adana 10 (Telefonla) Seçmler anfesınde rastlanan kavnaşmılar cumlesmden olarak Ce>handa da mustakil bır grup teşekkul et Arkası Sa 6 Su 4 te Ankara 10 (Telefonla) Istanbul Beledıyesi•\m Vılâ>cttcn aynlmasına daır tasarı bugvınku Mecliste mustacelıyetle goruşulerek kabul edıldı. Heşr: tarıhınde mer'ıyete gırecek olan kanunun bıuncı maddesı şoyledır • Istanbul Vılâyetı mahallt idaresıle, Istanbul Ueledıyesı ajrılmıştır Istanbul Belediyesi Belediye jududlajı dahıhndeki kazalar (merkezleri belediye mdudları dahıhnde bulunan kazaların belediye nududlau harıcmde kalsn nahıye vc koylcrı harıc) belediye şubelerıle birhkte bır bütundur.» Kanunun neşrınden ıtıbaren bır ay zarfında Umumi Meclıs toplanarak aralarmdan 8 aza seçecektır kı, bu az»lar, Valı veya tevkıl eaeceğı kımsenın başk^nlığında muhtelıt komısjon kuracaklardı r Muhtelıt komısyon, Belediye ve Vılâ\ete aıd menkul ve gsyrımenkullerle kâdroları tesbıt *deceklıı. Beiedıye Meclısı seçımleri dığer yerlerdeki scçimlcıle a'Vnı'ıarnandı yspılacak ve jubat ıçtı( meında belediye rcısı ıntıhab olunacsktır akaıet davalarında Bakanlar ve bazı juksek mcmuılar >çin «ispat hakkına cevaz olamı>acağı» tezıni Mcclis kursusunden savunurken, sa\m Halil Oz\oruk. gazetecilere de biı takım ıtablarda bulunmus., o arada \azı ışleıı mudurlerini «halduı cıplaklar» tenmi ile vasıflandırmış. Bir kanun tasansı ıızcrinde tartışılırken, hıc bir <unu taksirleri bulunmadığı halde ho\le birdenbire hucuma uğrıvan aıkadaslarımızın ne kadar uzuldııklcıini dunku gazetelerde vavınlanan pıotesto >azısı ile oğrendık. Sawn >azı is,leri mudıırlerini tescllı icin sojlevejim ki o gun Mecliste Adalet Komisvonu Başkanı talnız onlara değil başkalanna da taarruz etmiş, meselâ kendinden once soz alarak ıspat hakkını sa\unan mılletvekıllerinı ce Istanbul açıklannda (Gemlikj muhribini muhasara eden motorler ve Bayarın Istanbullulara ılk selamı halctle damaalamak ıstemiştir 1949 Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve j askeri bırbklere tahsıs edılnruştı En taııhli Ctevhidi ictihad) kararının Rİınmasında buyuk ga>ret goste eşı dun sabah «Gemlık» muhrıbı başta askerî bır bando ve onu takıteşekkuller rcn ve zannedersem gerekcesi ile ile \merıkadan \urda donnıuşler ben muhtelıf askerî bulunuyordu Sol taraf protokola biılikte kararı da bızzat kaleme a dır Istanbul dun tarıhî gunlerınden dahıl zevat ıçın ayrılmıştı Ilk sıralan sa\ın cskı Yargıtay Başkanı. o bırını daha yaşamış, on buılerce da sefareüer erkânı ve sonra sızamanlar bir cok arkadaslannın kendisi gıbi dıısunmediğini unut vatandaş, Cumhur Baskanının şah rasıle patrıkler, daıre muduılerı, nıuscasma cektıği uzun nutukta, suıda Turk Amerıkan dostlugu sjyasi partıler temsılcılerı, adlıyecıuzunbo\lu kendı ha>atından soz nu coşkun tezahüratla selâmla Arkası Sa 6 Su 5 te etmis. hukuk ilmınin gucluklerini mıştır Halk sabahın çok erken saatleone surmus. 42 jıl hâkimlik \aptıKaraşı 10 (T H A ) Pakıstan Celâl Ba\ arın İs ğını ve Teımiz mahkemesi reisli rınden ıtıbaren sokaklara dokulBaşbakanı Mehmed Alı bu ak;am ğine «kademe kademe ırtıka e\\e muş hazırlanan program gereğınıe tanbula gelişine \aptifi bır açıklamada Turk Padiğıni» sovli\erek bilimsel otori Cumhur Baskanının takıb edeceğı aid diğer resimleri 6 ncı sakıstan paktını hazırlamak ıçın tesinin azamcti onunde bizleri diz guzergâhta ver almıştı hifede bulacaksınız. Sara> burnunda bır muddettenberı cere\ an etmekte cokmcpe davet etmıştir Sarajbuınu paıkının sağ taıafı Arkast Sa 6 Su 8 <ib Hukuk ılminın gucluklerini kabul ctıtmccek bir tek aklı basında vatandas bulunabıleceğini duşuneme\iz Bunun en taze misallerindcn biııni hukuk prensiplerine a j kın sozlerile evvelki gun sa>ın esU Yaıgıta\ Başkanı gene kendisi vermiş oluvor. Ispat hakkını savunan millet\ ekillerinin fikirlerinı karsılamak isterken. bir iki eser okumakla hu gibi derin konulaıda soz sahibi olunamı\ acağmı. h5İbukı kendisinin hak ve hukuk usıuna omur tuketıp dirsck çurut; ; ; tupunıı soAİu\or 10 muharrirden mürekkeb bir «Cumhuriyet» ckipi yakında Ana<?olu ve Ovsa ki. bizim bildiğimiz. bir fikrin doğruluğu \e^a iğriliği. o fiTrakyayı karış kanş gezerek her seçimde olduğu gibi memleketin kir U7erinde tartı«anların ehtim ve nabzını yoklıyacak osıenim derecesile. oniarın diploma numar^sile. \ahud da rutbe ııstıınluçıı ile deçil, olsa olsa fikrin da(•Cumhuıı>et» bundan evvelki >andığı temellerin sağlamlığı ve>a s,eçımıerde olduğu gıbı bu sefeı de cııriıklıığu ile meidana çıkar Eğer saıın eski Tarfitay Baskanının 10 muharrırınden mürekkeb bır nutkımda kullandığı mantık \nlıle fkıpı se<,ımler anfesınde memlchaıeket ctmemız ecrcksevdi. Bukctın nabzını yoklamak scçım mu yuk IMılIet Meclısınde cn eski. en cadeıesı vc bu mucadclerın muh ckumus, mcsleğinde en >uksck temcl netıcesı hakkında okusucu lutbelcre ula«mış hâkım kim ıse larına fıkır vermek uzere yakında butun kanunları ancak onun rizabutun yurda samıl bır tetkık gesile vaMnlamak zorunda kalma7 /IIIIL ı ık.ıı jt:ıktıı Mulı.uııı U 11 miMİık? Dalıasi var Rıı takdiıdıvi7 menıleketın ıruıht<lıt nnntj7ahınete st'ııip seciınleı \apma\a kal ıına dagılacaklar vılavet vı leıını ve du>(JukUıiıııı gjzcteııuze îupoı t.ıjKinn bundan evvelki gıljı kavga dovııs Mi7İerce ınilletvekilj lâjet, şehır şehır kasaba kasaba gunuaunune bıldırecelerdır Seçım genış bır alâka u^ andııacağına ecıkarmaja ne luzum1* her bilim butun Turk^pvı cczeırk NADIR NADİ Siınlrrınr Vsdar «urccrk o!an bu mın VivıUınuvoruz Arkaii Sa. 3, 5 u . S M H Nalatya suikasdi Mecliste dün 37 dâvasında bir hadise kanun tasarısı Sanıklardan Hüseyin Üzmez, duruşma sırasında avukata tecavüz etmek istedi; derhal yakalanarak suçüstü mahkemesine sevkedildî Ankara 10 (Telefonla) Malatya suikasdi davasının bugunku durufmasında bır hâdıse olmuş, mudahıl avukat Burhan Apaydın ,esas hakkındakı ıddıasını serdedeıken sanıklardan Husej ın Uzmez, oturduğu yerden yay gıbı fırlavıp aradakı parmaklığı da aşarak avukatın bulunduğu masanın ustune atlarruştır Neye uğradığıru şaşıran Burhan Apaydın, masanın yanından uzak Arkatı Sa. 3, Su. 7 de kabul edildi Deniz İsrileri Kanunu kabul edilen tasanlar arasında bulunuyor Ankara 10 (Telefonla) Meclısia bugunku ıçtımamda 37 kanun t«sarısı goruşulerek kabul edıldı Kanunlaşan taEarılar arasmda Doğud» kurulacak Unıversıteye (Ataturk Unıversıtesı) adırun venlmesıne daır lâyıha ile denız ışçılerı tasarısı ve Istanbul Teknık Unıversıtesın* bağ'.ı bır teknık okul acı'ması hakkındaki lâyıha da vardır De.'let Havayollan uçucu Dersonelıne kılometre ba;ına yıpranma tazmınatı verılmesı hakknıdakı kanun da bugun kabul edılmiştır Zonguldak D.P. il idare kurulu feshedildi Gencl Merkez tarahndan tavin edilen jcni he>et vazifesine başladı Zonguldak, 10 (Telefonla) D. Partı genel merkezınden bugıın alınan bır emırle şehrımız D Partı ıl ıdaıe heyetı feshedılmış v» genel merkez tarafından tayın olunan Hakkı Hılâlcı, Vedad Kosal, Halıd Başman Mustafa Tamer. Mu zaffer ülusoy, Hakkı Tursal, Mustafa Çıçen, Adnan Tanerı ve Murad Geıgınden muteşekkıl muteşebbıs heyet bu akşamdan ıtıbaren çalısmalarına başlamıştır D Partı eskı ıl ıdare kurulumın uzun bır muddettenberı ıl kongresını yenılememesı partılıler arasında huzursuzluğa vesıle olurken genel merkez tarafından ânî olarak \enlen bu fesıh karaıı partıhler arasmda memnunıvet yaratmıştır TürkPakistan Paktı BUGÜN: Yirmi İkinci Tarih llâvemiz Yurd ne diyor? t Yeni seçimler arifesinde Ayınn, Katlayın, Saklayın MILLÎ TAKIM NAMZEDLERİNİN MAÇI İspanya ile oynıyacak I Mılh takımımızın namzedlerı dun Emnıyetle bır deneme maçı yapmış ' ve 50 galıb gelmıştır Yukandakı resım, Emnıvet kalccısuıın bır kur ı taıışını gostcrmektedır (Maçm taisılâtıle dığer spor haberlerımızı 4 I uncu sahıfemızde bulacaksınız) iç sahifelerimizde « IZIVURDE YAKALANAN KAHVE KARABORSACILARI Izmırde kahve karaborsacılığı >apatı vt ım.ılljilü kahve suklıyjıak «Ijılık yalutan bır kjç tacır vdkrilanmıstır Yukaııda kı resımde alâkalı memurlaı tarafındar mcvHana çıkaıılan kahvc dolu çuvallaı gorulmcktedır. OYUN...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog