Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Çoktanberi çıkması beklenert HAEUSER ŞEVKET'in TÜRKÇE ALMANGA büyük lugati ilâveli olarak Almanyada nefis bir şekilde basılmış olup 27. T.L. fiatla satı$a araedilmiştir. İstanbulds ve Ankarada BERKALP KİTABEVl umhuriyet K U R U C U S U : T U N U S NADf ?Q 63 nnrn UUUI vıi yil eauı • 1 0 fi'^7 J»dJI . IU.OO* M En Guzel Dunya KUsıklerı Krs, Hacı Murad * Kizım ve Aşlkını Sarklı Fahişe \ Karısını Kaybî Aşkın Saati Üç Gün Üc Gaib Ufuklar Sırmalı Kaftan Richard 3 Faciaaıj Gülistan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sral »« mefctub tdresi: Cumhurtvet Istanbu) Posta Rutusu: tstanbuJ No. 246 reletanlu : OmumJ Santral Numana : J4298 Y«a tıleri: 142» Matbaa. 24290 Çarşamba 10 Mart 1954 Ahmet Halit KifebevıS. fttanbul Celâl Bayar Bu Sabah 10 da Bayar, gazetemıze Donanma, Bayarı dün alpın intıbalarını anlattı Midilli açıklarında istikbal etti Çanakkale önlerine gelindiği zaman saat yirmiyi geçmişti, fakat karanlığa ve yağıtıura rağmen bütün şehir halkı sahilde bulunuyordu Hoş Geldin Bayar irlrşik Amerika Devletleıi Cumhıır Başkanı Ger.cral Eisenhnwer'le refitasının daveılileri olarak dost menılekete s»iden ve arada uzun bir «eyahat vapan Devlet Başk.tnımı* Celâl Bayar ve sa>ın t<ji Reşide Bayaı. bugun yurda dönüyorlar. Mılletimizin »en temsilcilerini İstanbul halkı bu sabah lâyık olduğu merasimle kaı>ılavacaktır. Cumhur Başkanunızın Sirleşik Devletlere yaptığı bu seyahat, Turk Amerikan munasebetleri tarihinde suphesiz büjük bir merhale teşkil edecektir. Amerikan dostluCiına verdiği ehemmiyetin değeri nMutinde, Turk halk efkârı. Bayarı gittiji. gezdiği verlerde burada ıı/?ktan giıniı günune, adım adıra takib etmis., aziz Başkanı rikren ve kalben bir an yalnız bırakmamı>tır. Sa\ın Bayarın Amerikada tonladığı ilgi ve sevginin azameti ne derecelere varmıştır, bunu se\ahate kalıları gazcteci arkadaşlar yazılarında elbiriiği ile ifadeye raltştılar. Yabaııcı ajansların verdiği habeıler de arkadaşlarımızın anlattıklarını bize a.\nı kuvvetle akset•irmekten başka bir şey vapmıyordu. Cumhur Ba>îkanınıız ve eşi, ujjradıkları yerlcrde, benzeıine a« rastlanır bir heyecanla karşılanmışl»r. her sınıf halk taraf'"d?n sıcak bir yakınhk görmüşlerdir. Seyahst esnasında Bajarlar hakkında cesidÜ gazetelerde jayınlanan büyüklj küçüklu yazıların sayısı un yedi binden fazladır. Sadece bu rakamı guzonune gctirmek Devlet Ba.sk anımızın Birleşik Amerikada topladığı ilginin derecesi hakkında bir fikir vermeğe yeter. Yürekten gelen bu fösteriler sebebsiz değildir. Bir defa sayın Bayar ve eşi, Türk karakterinin en tipik vasıflarını refislerinde toplamış. şatafattan boşlannuyan, olduğa gibi görünen, alçakgönüllü, eana yakın bir çifttir. Milletimiz hakkında o koca memlekette yıllarca emek harcasak yapamıyacağımu bir propagandavı bir kaç hafta içinde en iyi bir şekilde ve şerefle başarmış • lardır. Fakat Bayarlara karşı gösterilen yakın ilginin asıl sebebi. çuphesiz Amerikan vatandaşlarında Atatürk devrimlerindenberi Türk milletine karşı uyanmağa başhyan merak ve sevgidir. Hele Kor« savasji ile birlikte fı'len yürürlüğe girsn silâh ve iılkü arkadaşhğı o nıerak v > sevgiyi bir hayranlık derecesine < vardırraıştır. Bayarın ve sayın eşinin şahsmda Amerikalı bizleri *ramış, bizleri goıraüs, uzaktan takdir ettişi bir mil'ctin en yüksek temsilcilerine elle tutulur, gözle göriılürcesnıe vaklaşmak istemiştir. Amerika seyahati ile Cumhur Başkanımız, iki millet arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirnıek bakımuıdan emsalsiz bir başan kazaumış, Türk Amerikan dostluğuna değeri ölçülemeı bir hinnette bulunmuştur. Dünya banjını korıımak, barış cephesini geliştirmek hususunda bu seyahatin milletlerarası i> î tesirlerini de mutlaka göreceğizdir. Hayırb bir yolculuğun sonunda yurda kavuşan aıiı Devlet Başkanımızı ve sayın eşini yürekteB selâmlanz. NADİR NADİ Celâl Bayar Napolide Gemlik muhribimize binerken Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Amerikaya yaptığı seyahatten bu sabah saat 10 da .Gemlik, harb gemisile memleketimize donecektir. Bayarı karşılamak üzere butun İstanbul, günlerdenberi hazırlanmıştir. Cumhur Başkanını denizden karşılıyacak olan vapurlar sabah saat 8 de ıskelelerden hareket edeceklerdır. Evvelce de yazdığımız gibi, • Gemlik» muhııbı Yeşilkoy açıklarında karşılanacak, donanma ve.özel deniz vasıtaları Haydarpaşa önünde saf halınde dur=rak Cum hur Saşkanını selâmlıyacaktır. Mec Arkası Sa. 6 Su 1 de Istanbul, Devlet Reisini büyük sevinç tezahüratile karşılıyacak Doğan Nadi Gsmlik Muhribinden Bildirijfor yehatlerinden memleketimize dönmekte olan sayın Celâl Bayar, inti felerdir. Ben, şimdi, memlekete kavuşmanın se\knci içindeyün.» Sayın Celâl Bayar etrafımızdaki harb gemilefimizi göster«rek: balarına dair olan sualıme cevab vermek nezaketinde bulunarak « Karşımızdaki şerefli bayrağımızı, cesur 4eniz erlerimizi hâmil junları söylediler' < Birleşik Amerıkadan müspet ve iyi intıbalarla aynlmış bu gemileri göruyorsunuz. İnsan bu manzara karşısmda Utlı bir heyecan, lunuyorum. Bir hür dunya memleketi olarak bizi olduğumuz gibi sevincli bir eurura kendini kaptırıyor. Ajrrıhk müddeti ne olursa oisun, vatanına, vatandaşlarına kavuşmak bir insan için en büyuk anladıklarına şıiphe yoktur. Siz, seyahatimiz muddetince, yanımızda bulundunuz. Vak'aları bahtiyarlıktır. Ben de bu saadetın tesiri alhndayım.> dediler. bizzat gordünür Ne kadar ıtimad ve muhabbet gosterildiğinin şahidi DOĞAN NADİ, "Anıerikadan müsbet ve iyi intıbalarla ayrılmış bulunuyoruaı. B ir hür dünya memleketi Amerıkadaki muvaffakıyetli se oldunuz. Bütün bunları okuyucularınıza şfiphe yoktur^ nakletmek size dü?en vazıGemlık muhrıbi, 9 (Telsizle) olarak bizi olduğumuz gibi anladıklarına D. P. Grupu dün seçimleri yenileme kararını tasvib etti Milletvekilleri. seçimlerde Demokrat Partinin nasıl çalışması lâzım geldiğini anlattılar, bundan sonra Adnan Menderes konuştu Secim hazırlıkları hızlandı. Emekli Orgeneral Zeki Do Halk Partisine, Gçncral Tahtın Yazıcı da D. P. ye girdil Ankara 9 (Anka) İç İşleri l a kanlığı buyuk seçimlerle ilgıli lışmalara hızla devam etmektefr. Geçen ay başlarında mahalleıpe gönHerilmeğe başlanılan mîtbu seçim kütük>ri işi hemen hemen tamamlanmış ?ıbidir. Bunlardan sonra sıra ile diğer ?tçimlere yarayışlı aracların sevkıne onümüzdeki günlerde başlanacak ve 2 mayıstan çok evvel mahîllerine sevkedılmiş olacaktır. General Tahsin Yazıcı Ankara 9 (T.H.A.) Kore Türk Arkası Sa 6 Su 8 r?e Ankara, 9 (Telefonla) Detnokr«t Parti Meelis Gnıpunmı bngünkü toplantısında, 9 uncu dönem Buyük Millet Mechsinin 12 martta seçimleri yenilemesi ve 2^ mayısta yapılacak umutn! seçimlerde kazanacak milletvekillerinden Vnjiteşek»kil yeni Meclisin 14 jmaVılta" i]fc toplantısırij yapması k^railaşmıştıf Saat 15 te Hulusi Koymenin başkınlığmda otunım »çılın» Grup heyeti umumiyesine başkanhk dıvjıunın sunuşu okunmuşiur. Bunda, önümüzdeki ıtaum! «eçimlerin 2 mayısta yapılması taka'rrür ettiğine göre, yeni Meclisin ilk toplantı gününün mıgünkü Meelis tarafın Arkası Sa. S. Sü 5 te Halil Özyoruğün mehabetli resimlerinden hiri u ile işlenecek İfâlaıî ;kanunu cıktı nn »uçfcrdan vasrifeli memurlaiutu(acağına dair fıkra tayedildi Halil Uzyorugu protesto Gazeteciler Ccmiyeti ik Scndikası dün Meclise ve D. P. Başkanlığına bircr telgraf çektiler Fakülteler münazara turnuvası dün başladı «Demokrasinin yüksclmesinde fikri âmiller nıi, iktisadî âmiller tni rol oynar?» mevzulu nıünazarada. fikri âmiller tezini savunan Hukuk Fakültesi ekipi İktisada galib geldi Malî hükümleri Maliye Bakanhğı tarahndan incelenen lâyiha. önümüzdeki içtima devresinde Emniyet Umum Müdürlüğü tara |müşahede olunmuştur Meclise verilecek fından çıkanlan son istatisükler, Resmî ıstatistiklere nazaran 940, ' zabıta vak'alannda (bütun ımemle 949 ve 953 senelerındeki zabıta vuAnkara, 9 (Anka) Mılli SavunGemlik muhrıbi, 9 (Doğan Nadi ma Bakanlığı Temsil Burosu, ordu |kette) %43 nisbetinde bir azalma kuatı aşağıdadır: Arkası Sa 6 Sü i te saat 38 de telsizle bıldıriyor» personel terfı kanununun Malıyece olduğunu gdstermektedir. Bilhassa ateşli süâhlarla, kesici Saat 16.30 da Boğaz açıklarında 3 geri çevrildiği haberini tekzib ve muhrıbimız Gayret, Sultanhis3r ve aşağıdaki resmî tebliğı neşretmıştır: âletlerin men'ine dair 6136 sayılı kanunun kabul edildiği tarihten bu Demırhisar tarafından ( karşıland'k. • Od persone! kanunu lâyihası yana öldürme ve yaralama fiille• ru Devlet Reısi gemılerımizin subay Yuksek Askerî Şuranın tetkıkinden rüıde %70 nısbetüıde bir azalma lan ve murettebatı tarafından se geçtıkten sonra Başvekâlete takdim Arkası Sa. 6. Su. 2 de edılmiş bulunmaktadır. Mezkur lâyihanm mali hükumler: Maliye Ve kâletî'Harahndan tetkik edilmekte| dir. 'Bu husustaki tetkikat henüz , sona ermediğinden lâyihanın Bü.nrük^Mrilet Meclisine takdimi gelercek içtınia devresinde mümkun o| labılecektir.» Kara sulanmıza giriş Ordu teffi kanunu geri çevrilmedi kabul «düip kanunlaştıAnkara 9İ (Telefonla) P 301 yolıle vey* radyo ile «ilenecefc; ii'' oturumda ilk olarak bazı cürüml&r hakkmdakr msaı|nın( öz*<fiaut*Müfid Erkuyurrfcu, Köylü Gazeteciler Cemiyeti ve İstanbul müzakereşi Meclisin bujsjbahki iç PaT|isı h SOZCÜEÜ Cezmi Türkün Gazeteciler Sendikası idare heyettimaında tamamlandı ve 32* ye karşj Arknsı Sa. 6? S ü | S do feri imzasile dün Büyük Millet MPC \ * İisi BaskanKına ve D. P. Genel Ba? •lcaplığına Stelgraf cekilmiştir: Özv^ruk isirrfi j Hahl Özyfruk isingi mılletvekili" >: | Arkast Sa. B. d* vak'a^a^ı; aiz > Ateşli silâhlar hakkındaki kanunun rjfe|Hnd#n sonra bilhajsa ölüm ve yar^la^na yat'alarmda yüzde 70 nisbetinde bir azalma görükfti Yanda kalan bir konferansi 1 ' 1 Ankara, 9 (Telefdnla) V Profef sör Saitn Ali AnkaJanınî kozmik ışınlar ı*evzııunda dün Fffli Fakfljitesınde v*rtDği konferans "bazı mu4ıakaşalara yol açmıştır. Saim Ali, Arkası Sa.6. Sü. 4 te | Zonguldakta korkunç bir cinayet işlendi Bir adam, kendisine verilmiyen genc kızı ve onun hâmile kardeşini balta ile öldürdü 12 adadan kaçan Türkler 6 kişiden mürekkeb bir fürk ailesi topıaklarımıza iltica etti Ankara 9 (TH.A.) Salâhiv Iı makamlaruı vprdıkleri bir habere gore, Bâtı Trakya Türklffrınden sonra sımdi de Oniki Adada 'bulunaıı ırkdaşlanmız anavatana ütioava baş'.amışlardır. Oniki Addda tulunan mahdud sa Arkası Sa. 6. Su. 6 da Başbakan geliyor Ankara 9 (Telefonla'' Başbakan Adnan Menderes bu ak;am 7,20 trenilt İstanbul» hareket etmiîtür. Dünkü inünatarada bulunan {ençler (Yazısı 2 nci sahıfemizdedir) Zonguldak, 9 (Telefonla) Dun gece şehrimizde korkunç bir cinayet işlenmiştir: Kars vüâyetinin Kosos karasmdan 338 doğumlu Osman Tekin memleketinde evli ve iki çocuk babası olduğu halde Zonguldakta Mehmed kızı 18 yaşında Zehra', İlyasile nişanlanmıştır. Fakat OsWıanm evli olduğunu oğrenen kız tarafı nişanı bozmak isteymce sınirlenen Osman dün gece kızın evine gidip eline geçirdiği bir balta ile kapıyı kırarak yatak Arkası S. 6 Sü. 7 d« YAZ1SIZ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog