Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

NIÇİN RAKİBSrâî Her sey taklıd edıhr. Yanhz Varlık dergisı ve yayınları taklıd edılemeı, Onun içırı dc rakibsızdirler: Varhk Yayınevi bu av da size dokuz kitab sunmustur: N Gogol: Taras Bulba (Atacın tercümesi); A. de SaıntExup#ry: SavM pılotu; Unamuno: Yaman adam: Vatan viirleri antolojisi: Muzaffer HacıhManoglu: Bu dağın ardı. Türk klâsiklerindcır Samipaşazade Sezai ve Evliya Çelebı: Dünya klâsiklerinden: Sadi; Ç o cuk klâsiklerinden: Binbir gece masallan Her kitab daima 1 lira. umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NAD! i n C9Q Ttlgraf *• mektub tdreai: Cumburlyet. Utanbul Posta Sutusu: tctanbul Ho. 244) : Dmuml Santral Numaraaı: 14298. Yazı t»!erl: 24298. Matbaa. 24290 Evlilik kı «er mânada J|usıisryetleri ıle j ^ i euzel eser hfrkesin * knabı ve en Polis niimayişçilere ateş etti, 12 kişi Suriyede yeni bir çarp, Ş ma oldu. Hâsim El Attasinin Kahire 28 ( T H A A P ) Polls bu saban sehrın merkezine doğru \uıüvuşe geçen numaMşçiler uzeı ıne ateş açmıştır. 12 kışı yaralan mıştır. ! Bu nümayişler üzerine, polis derhal şehrın meydanlarını ve koprü | lerinı işgal etmış ve Kahıre Uni j versitesine girılmesıni yasak et , x mistirI General Nagıb, Abidin sarayı bal konundan mevdanda toplanan ve kend sini alkışlayan halk ve talebelere hitaben bir konuşma vapmıj ezcümle şunlan soylemıştır: t Her ihtılâlde böyle şevler olur. Havatımı sizlere borrluvum. Bız şimdi Mısırın parlamanter havata donmesıni kararlaştırdık. Memleket, demokratik bir cumhurı yet reıimi ile idare edılecektir. Mı«ır, bu yılın sonuna kadar parlamanter rcııme kavuşmuş olacaktır. Son hâdiselerden ibret almahyız Aramızdaki ihtılâf'ar ne olursa olsun, bunları halletmeliyız Mılletin saadet ve birliği için hayatımı feda etmekten çekinmedim ve çekinmiyeceğim Şahs! ıhtiraslardan »ncak düsmari'arımız "îtıfade eder Buna mevdan vermeden birlığimızi kurmalıyız'» Kahire Üniversitesi kapatıidı Mısır Ünnersıtelen talebeWln yaphklan son tezahıırat sebebıle Arkası Sa 6>. Sü 3 de Yeni bütçe dün Necİiste ahırede dün kan 339 oyla kabul edildi nümayisler Adnan Menderes bu münasebetle dört yıllık kollnşllalîlrlIlda to Pazartcsi 1 Mart 1954 yaraiandı. Kahire üniversitesi kapatıidı çalışmaları hülâsa eden mühimbir nutuk söyledi Cumhur Başkanlıgında kaldıgı ilan edildi MuhaUH belirttikleri gibi aleyhte rey verdUer. Dünkü •üzakerelere 394 oy verdiği anlaşıldı Ankara 28 (TelefonU) »54 mali yılı butçesınin kabulu munasebetıle Başbakan Adnan Mertdetes bugun Mecliste muhim 'Mı konufma yapmıştır. Başhakan butçeyi kabul ve tasdık etmek «uretiie hıikıimrt hakkında bir kere daha gösterılen ıtimaH ve teveccuhe hukumet adma teşekkür ettıkten sonra D.P. iktidannın vazifeye başladıktan sonraki siyas! manzaravı belirtmış v« ezcümle şöyle demiştir: c Vazifeyt başladıktan sonraki siyas} manzarayi çok suratle Hııhl olsa gözden geçirmek bu sozl^ıtmi Arkası Sa. 6. Sü. l de iştirak oldu ve bunlardan 55 ınin kıraızı Mecliste miizakereler Ankara 28 (Telefonla) Bugün saat 15 te toplanan Mecliste muhalefet partilerıle iktıdar partisi «özcülerinin bütçeye dair son sözleri alındıktan sonra 1954 mali yılı butçesi oya konarak kabul edildi. Muhalıfler, konusmalarında belırttıkleri gıbi aleyhte rev verdıler. M J halefet partıleri sozculermden ilk Arkası Sa 6 Su 5 te I übııanda kabine Iınhram Bir haftadanberi devam buhran yeni bir safhaya eden Pakistana yardım ve Trabzon, Boğaı difinda kendine yol açarken, buzlar üzerinde Tnbzonn •elimlıyan ksylıiler jortiliiyor N'phrii, bu mevrua dalr Eisenhower'in gönderdigi mektuba diin cevab verdi Lcr.dra 28 (Radyo) Yeni Dnihıden bu akş^m alınan bir habmrt göre Hindistan Başvekili Nehru Baçkan Eisenhower'in Pakistsna yardım mevzuunds kendisıne gonoldugu mektuba Cc\ abın mefcıi henüz ç mıçtır Nehru'nun Hindıstan mentofunda yarın bu mevzu'ia geniş taf.Mİâttı bulunacagı bıldınlmektedır. Suriye ihrllâHnin eaüb ve mağlub Cumhur Başkanları: Sağda Dııruma hâkim nlan Hâşim El Attaşi, soida: Şamlılann de dikleri ve nihajet çekilmeğe mecbur kalan Meclis Reisi doktor Mamun Balkan Basın Paktı dün Ankarada törenle imzalandı Hararetli nutuklar memleket basm deviren Haleb Komutanı Mustafa Hamdun Beyrut 28 (a.a ) Dün veni kabineyı teçkil etmi» olan Abdullah Hyafi gec« l»tif«' «tn^rtfr? Ysı^ J.ÎB bakan namzcrimın istıfasır.a sebeb. bakanhklar için tekhf 'ettıgı kımsKaradenlz Boğazını tıkaytn buz boğazdan KararfenlM çıktıkUrııu, lerın parlamefltonun itirazına uğlarm, havalann lodosa çevirmes) bırkaç geminin de içenyt gırmey* ramasıdır Bu istıfa ıle bir haftaneticesı evvelki gün geçıt verdlğinl muvaffak olduğunu dün bıldırmıı danben devam eden Lubnan huBirinci yıldönümü miinasebetile boylece bazı gemılerın seyrederek tık. Arkası Sa. 6. Sü. 8 de kumet buhranı yeni bir safhaya Başbakan Menderes beyanatta bulunm. ktadır AMERİKADAN NOTLAR bulundu, Mareşal Papagosun bir mesajı yayınlandı Ankara, 28 (Telefonla) Ba»bakan Adnan Menderes, Türkiye Yunanistan ve Yugoslavya arasında ımzalanan Ankara paktının bırınci yıldönümü munasebetile beyanatta bulunmuş ve: «Muşterek bir tehlike karşısında hareket beraberlıği yapmak iradesinın behğ bir ifadesı olan bu vesıka, aynı zamanda milletler arasında anlayış ve iyi niyetın guzel bır tezahürudür» demiştir. Başbakan beyanatına söyle devam etmıştir. « Dunyadaki hayır ve jer kuvvetleri, açık veya kapalı daim! bir mucadele halindedır. Hür memleketler camıası için bugun bu mücadele bir ölum kalım meselesi mt hiyetıni almıs bulunmaktadır. Hürriyet, fulh, dostluk gibi lnsanlık Arkan Sa. 3, Su. S te Ankara Büz kütleleri Yedikule şahillerinde ^örüldü . Paktuun yıldönümü Hayırlı ve başarılı bir seyahatiıt sonu Yazan: OOĞAN NADİ teati edildi, Başbakan iiç temsilcilerini kabul etti İngilterede Kıbrisa dair görüşmeler «Şaved Kıbnsın statüsiînde bir değîsiUlik olacaksa, Türkiyenin mutlaka fikri alınacak» Lefkoşe 28 (T HA) Kıbnsın (imHıki durumu ile gelecektekı statusu hakkmda. adanm eski valilerınrien Lıord Winster'in «özlü lorueu ile Lordlar Kamarasında açılan munakaşalar. gerek Makarios taraf tan gazetelerini, gerekse komünist Rura basmını günlerdenberi mejgul etmektedir. Ingiliz Mustemleke Bakan yardımcısı bu munakaşalar esnasında merkezi hükumetin görüşünü şöyle belirtrrnstır: «Kıbri'îin Yunanistana ilhakı Arkası Sa S Sü 8 de Cumhur Bajkanı Vekili Koraltan, Tugoslav Te Yunan gazetecilerile (örüşürken Ankara 28 (Telefonla) Balkan zırlamıştı. 12 de toplanan konferansBasın paktı bugun öğle üzeri An ta bu metin gözden geçırilmış ve kara Gazetecıler Cemıyeti Lokalin baa ufaktefek tadıl v* ilâvelerle de törenle imzalanmıştır. Tâli ko kabul olunmuştur. misyon sabah 10 dan 12 ye kadar Bundan sonra lokalin Türk Yuçalışarak dun tesbıt edılen esaslar nan ve Yugoslav milll renklerüe dairesmde bir anlaşma metni ha Arkan Sa 6. Sü. 3 de Kızıl Çinin tanınması meselesi Washington, 28 (a a.) Amerikan diplomatlarının müşahedelerine gâ re, Cenevre konferansı Asyaya «ulh getirdiji takdırde Amerika uzerınde komünigt Çini tanıması ve komünist Çinin Birleşmis Milletlere ahnması hususunda sıkı bir tazyik mevzuubahs olacaktır. Bu hususta Fransa son emareyl göstermistir. Hanoı'de bır beyanat veren Fransa Harbiye Vekili Pıerre de Chavigne, komünist Çin, Hindiçini harbine bir son verdiği takdırde Birleşmıs Milletlere almmssı hususunda Fransanın komünist Çine yardırn etmesinin muhtemel olduğunu soylemi^tir. Balkan Talebe festivali dün açıldı Başbakan. iiç memleket gencliğine hitab eden mühim bir mesaj gönderdi Ankara 28 (Telefonla) Ankara Paktının birinci yıldönümü munasebetile T M T Federasvonu tarafından, Turk, Yunan ve Yugoslav öğrencilerinin iştirakıle, Başbakan Menderesin himayesınde, Dıj Işleri Bakanı Profesör Köprülü, Millî Eğitim Bakanı, Yunan ve Yugoslav Büyük Elçileri ve Ankara Un:versıtesi Rektorü Profesör Hüseyin Cahıd Oğuzoğlundan mütesekkil ' şeref komitesinin riyasetinde terj tib edilen Balkan Talebe Festivalinin açılış töreni bugtin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde yapılmıstır. Uç devletm milll marslaruun çalınmasından sonra Başbakan Adnan Menderesin üç memleketin gencliğıne hitaben gonderdiği me?aj okunmuştur. Menderes bu me Arkası Sa 6 Sü S te OAHA Çok OLMASiN, Cumhur Başkanı Bayarıa ziyareti miinasebetile Amerikada bir Arizona gazetesinde neşredileıı temsili resim (Yazısı 6 ncı sa KAR VENÜSÜ Fransamn «TJ luks kış sporlan ve turıst mFikezi olsTi Alpe D'Huez'de bır mu^b*ka tertıb edılmı? ve bır çok guzelier arasında (Kar Venusu) seçılmıştır, Bu musabakayı, yukaııdakı rpımde gorulen, Fransız cuzelı Lılıann» Lamour kazanmıştır. LıliaKne 19 j aşındadırMusabakaya iştırak edenler çıplak ayakla, mayo ile kar uzerınde dehle yapmıtlardır. BUGÜN: Izmirde yapılan serbest güreş milli takım seçmeieri Ondokuzuncu Tarih İlâvemiz iç sahifelerimızde DÜN YAPILAN MAÇLAE Dün muhtelif sahalarda husust maçlar yapılmıştırv Bu maçlarda Adalet Galatasarayı 32, Beşiktaş, Istanbul Karagucunü 20 Fenerbahçe de Kasımpasayı 31 venmişlerdir Yukarıdakı resimrie Fenerbahçe' Ka^ımpa'şa maçından hevecartlı bır safha gorulmektedır. (Maçların tsfsılilıle dığer spor haberlerımuı dordüncu tahilemızde bulacaksını»" îzmir 28 (Telefonla) Serbest güreş millî takım seçmeieri bu gece Fuardaki Sergi sarayında Istanbul, Ankara, Izmir, &kişehır, Denızh, Kocaelı serbest gürej takımlan arasında yapıldı. Hk gecenin teknik neticeleri |unlardır: 52 kilo: Osman Şit, Ayhan Buharalıyı ruşla, Ahmed Bilek Necati Ozaslana sayı hesabile, Ayhan Ozaslam Tuşla yendiler. îkinci devrede Osman Şit, Necati Buharah, Ahmed Bileğı tuşla yendiler. 57 kilo: Mustafa Dağistanlı Vezır Demirtasa tuşla, Alı Yığıt, Ozer Tezele tuşla galib. Ikincj devrede Mustafa Dağistanlı, Ozer Tezcle tuşla, Alı YiSıt. VG Arkası Sa. 6. 5u. 2 de Amerikalı petrol müfehassısı bugün gidiyor Petrol kanun tasansının hazırlan masında müşavir olarak vazife gören Amerikalı petrol mütehassısı Mr Max Ball, Ankaradaki temaslarını tamamhyarak dün saat 16,30 da uçakla «chrimize dönmüştür. Amerikalı mutchaîsıs busıın uçakia memleketımızden aynlacakhr. EkielaiLsları bugıııı hangi elbiseji gıyecekler?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog