Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

umhuri 30 üncn fil sayı 10.864 nreucusu: s I Telgraf ve mekhıb adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kuhısu îstanbu! No 246 Telefonlar: Umumt Santral Numarası: 24298 Yazı Işleri 24299. Matbaa: 24290 ABONE OLMAYIN1Z örnek lrteylni*. Yazar kadrosu; yazıların seçiliji ve baskı güzelliği ile zerlerinden daha kaütell v« tatedici bulmadığınız takdiıde aboolmayınız.M KÖY T« EĞİTtM s f ^ ö g r e t m e n Meslek ve Fikir Dergisi Posta kutusu 339 Ankara •' Abonesi: 6 aylık 3, senelik 5 liradır. * Kasım eayısı ilâvelidir. Perşembe 28 Ekim İ954 Meclisin açılma hazırlığı bitti D.P. Meclis Grupu cumartesi, C.H.P, Grupu da pazar günü toplanacaklar. Muhalefet Meclis seçimlerînde namzed göstermiyecek Ankara 27 (Telefonla) Büyük Mıllet Meclisi JO uncu dönem ikinci devre toplantılarına l kasım pszartesi eiinü saat 15 te başlayacaktır. Mebuslardan mühim bir kısmı Ankarava gelmişlerdir. Diğerlerine de intizar edilmektedir. Büyük Millet Meclisinin bu ilk tonlantısma en yaslı reis vekili Fikri Apaydının rivaset etmesi bekİPnmektedir. Yoklamayı müteakıb Rpisinjmhur Ce!âl Bayar senelik nutkunu okuvacaktır. Arkasr Sa f>. Sü 1 rie Yeni Alman ordusu Alman askeri, çizme kullanmıyacak ve kravath üniforma giyecek Bonn, 27 (T.HA) Batı Almanyada kurulacak ordu için ilk seferberlik hazırlıklan başl;mzştır. Verilen malumata göre, 500 bin kişi silâh altına çağrılacak ve bununla 12 Alman tümeni teşkil edilecektir. Gönüllülere aid listeler dolmaktadır. Yeni Alman ordusu üniformalarmda mühim değişiklik yapılacağı da öğrenilmiştir. Eski Alman üniforması bir tarafa bırakılmıştır ve yakalı, kravath Amerikan üniformasına benziyen askerî elbiseler giyilecektir. Arkası Sa 6, Sü. 8 de Nafıa Vekili Paristen döndii Kemal Zeytinoğlu, milletlerarası Nafıa ve Ulaştırma Kongresinde verikn kararları anlatıyor Avrupalılaarası Nafıa ve Ulaştırma koneresirıe iştirak eden Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu. dün *aat 21.45 te K.LM. uçağı ile Paristen şehrimize dönmüştür. Kemal Zeytinoğlu, bütün Avrupa memleketleri Nafıa veya Ulaştırma Vekillerinin iştirak ettiği kon pre hakkında ju malumatl vermiştir: A r k n a r Sn f>. S ü 1 d e Mısır Başbakanı, tngiliz Devlet Bakanı Nutting ve Ingiliz Büyük Elçisi ile görüşürken Eisenhower'e göre Rusya ile görüşmek zamanı gelmedi Alman Amerikan görüşmeleri bugün başhyor Washington, 27 (a.a.) Başkan Eİ5enhower 10 haftalık bir fasıladan sonra haftalık mutad basın toplantısım bugün yapmıştır. Gazetecilerdpn biri Başkana. Paris andlasmalannın parlamento Arkası Sa. 6. Sü. 5 te Okulunda çift öğretim yapılacak Yüksek Ticaret Kahirede Müslüman Kardeşler Cemiyetinin binası yakıldı Suikasdden kurtulan Mısır Başbakanını halk omuzlarinda taşıdı. Adnan Menderes de çektiği bir telgrafta albay Nasr'a, geçmiş olsun, dedi için toplanan büyük bir kalabahk Daha evvel, büyük bir kalahalık tarafından çılgınca alkışlanmıştır Kahiıede Müslüman Kardeşler CeHalk, polis kordonunu yarmış ve miyetinin merkezine. ellerinde meşa Nasr'ı omuzlan üzerinde taşımıştır. Arkası Sa. 6. Sü. 4 te Olgunlukta bir dersten kalan talebenin kabulü kararlaştı Halen Faküitelere alınmış olan I alcbc nıiktarının arttırılması da takarriır etti. kurul 8 kasımda Istanbulda bir toplantı yapacak Ankara, 27 (Tclefonla) ÜniversitPİer arssı kurul bu sabah saat 10 da Dil ve Tarih Cocrafva Fakültesinde Maarif Vekili Ceiâl Yardımcının riyasetinde toplanmıştır. Bazı falebe meselplerinin görüşülöp müsbet şokilde kararlara bağiandığı toplantı Vekilin bir Arkası Sa 6. Sü .> te " Universitelerarası kurul dün topland Havacılarımızın Yunanistandaki gösterileri Türk havacıian büjük aiâka topladılar Dün Ankarada yapılan feçld resmi provasından bir intiba Bayram bugün başhyor Cumhuriyetin 31 inci yıldönümü münasebetile yurdun her tarafında büyük törenler yapılacak CumhuriveTİn 31 inci yıldönümü | şenlikleri buEÜn saat 12 de ba§lıyacak. cumartesi günü 24 te son« erecektir. Resmî daireler ve okullır bu münasebetle bueün saat 12 den itibaren tatil edılecek. özel müesseseler yarın kapalı bulundurulacaktır. Bayram rîevamınca İstsnbulun baj lıca caHdpleri. mevdanları. nakil vssıtalan sıilenecek. eere de geniş şekude tpnvir edilerektir. Taksimde büyük bir tak kuruimuş. orijinal bir tenvir si?temi vücude getirilmiştir. ~ Arktıaı Sa fi. Sü. 2 de Bütün namzedlerin okula alınKahire, 27 Dün Iskenderiyede ması karanndan s»nra, bu yıl yapılan suikasdden kurtulan Mısır birinri sınıfta okuyaeak ögrenci Başbskanı Abdülnasr bugün buralerin sayisı 1665 i bulaeak ya gelmtş ve kendisini karşılamak Yüksek Ekonomi •• Ticaret Oktıluna bu sene mür»caat eden 1265 öğrenciden, okulun kontenjanı dışmda kalan 665 inin An okula kabulü karan alâkahlar tarafıdan ıyi karşılanmamıştır. Bu hususta kendilerile görüştüğümüz ratlar, okulun bu kadar talebeyi istiab cdemiyeceğıni, öğretim kadrosunun da Arkası Sa. 6. Sü. 3 te SATIŞA ÇIKARILAN C H. P. MALLARI İzmirde Hazineye intikal eden Cumhuriyet Halk Partisi malları evvelkı gün İzmir Defterdarlığınca satısa çıkarılmıstır. Resim. evvelki günkü müzayedeyi göstermektedır. Izmir Radyosunda bir hâdise Müzik yayınları şefi Arif Sami Toker, bir sanatkân dövdü tzmir, 27 (Telefonla) tzmir Radyosunda Müzik Yayınları Ş 3 Ü Arif Sami Toker, radyonun en eski sanatkârlarındün tanburî İhsan Hi»arhyı Radyoevi içinde ders meselesi yüzünden dövmüştür. Vazife esnasında cereyan eden hâdise mvhitte çok fena karşılanmış# mesela Savcılığa intikal etmiştir. Tahkikat devam etmel«edir. Atina, 27 (a.a.) Türk Hava Kurumu Yunanistan Krallık Havacılık Kulübü ve Yugoslavya Havacılık Birliği Koordinasyon Komitesinin tertiblemiş olduğu Havacıhk Haftası bu akşam sona ermektedir. 20 ekimde Selânikten Atinaya gelen uçaklarımız büyük bir kalabalık tarafından karşılanmıştır. Arkası Sa. S, Sü. 2 de İlk karısını balta ile öldüren esrarkeş, ikinci karısını da aynı şekilde katletti Facia dün Ankarada cereyan etti, katil daha 40 gün önce hapisten çıkmışb Ankara, 27 (Telefonla) Bu sabah şehrimizde tüyler ürperten bir cinayet işlenmiş, afj'onkeş ve katilden sabıkah bir adam, ihtiyar karısını kafasını baltayla parça parça ederek öldürmüştür. Hâdisenin tafsilâtı şudur: Şehrimizin kAıar »emtlerinden biri olan Yenidoğanın inişli yokuşlu. taş ve toprak yığmlarile do!u sokaklarından birinde Emin Ecevıt isminde bir adam oturmaktadır. Emin, hayatı boyunca derbederliği ve serseriliği meslek edinmiş, her türlü uyuşturucu maddenin müptelâsı bir insandır vt 43 yaşmda Emin Ecevit dün yakalandıktan Arkasi Sa. f>, Sü. Z de Kainalı bir kadın yakalandı Evvelki gece Samsjjyada devriye gezen polis, genc bir kadırun durumundan şüpheletıerek çevirmiş, üzerinde yaptığı aramada 35 santim urunluğunda bir kama bulmuştur. Genc kadın ifadesinde bu komayı, o esnada yarnnda bulunaa Arkası Sa. 6, Sü. 6 da KIBRISLI TÜRKLERİN LONDRA MİTİNGt Londrada bulunan blnden fazla Kıbrıglı Türkün geçen pazar günü bir miting yaptıklarını ve Adanın Yunanistana llhakı plânlarını çiddetle protesto ettiklerini yazmıgtık. Yukandaki resinı, Kıbrıslı Türkler, Londra sokaklarından geçerken çekilmiştir. , | KADINLA E\XENEN KADIN. Bir ay evvel Downham'daki 3t. Luke kilisesinde Vincent Jone» isımli bir erkekie Joan Lee adındaki bir kadının nikâhlan kıyılAmerikadan aldığımız bu yeni mıştır. Fakat bilâhare Vincent'in kadın olduğu ve bu nikâhın bir harb gemisi, «Savarona» da kadınla bir erkek arasında değilt yapılan bir törenle donanmamıza DUNYANIN EN GÜZEL KEDİiki kadın arasında kıyıldığı rivaihihak etri Sİ. Paristeki Kedi Kulünü tsrayetleri çıkınca Vincent ve Jon». Amerikan bahriyesi tarafından, fından c!ünyan;n en güzel kedisini Ankara 27 (Telefonla) Ticaret polis merkezine dsvet eWilerek ifaBu endekse eöre 1938 yıh 100 Türkiyeye devredilen Prevezp de seompk Ü7.?ro yapılan mü^ahakara deleri ahnmıştır. Fe^imrlp «Ben er Vekâletinin neşrettiği konjonktür kabul edildiSine göre 1953 yıh orvukar''a rpcmini enHıiî'inüz 18 diy^n Vinrent ile kansı rle muhtelif böleelerdeki gıda mad' talaması yüzde 516,3 ve 1954 hazi nizaltı gemisi dün saat 15.30 da Üdeleri fiatlsrtnm artı? durumu gös ran ortalaması ise yüzde 567,5 tur. manımıza gelmiş, Savarona okul ayhk İran kprüsi birinriliji kazaçık^rlarken eörülüyor. terilmektedir. Arkası Sa. 3. Siı. 6 da gemisinde yapılan bir merasimi mü narak «Dünyanın en güzel kedisi» Arkası Sa. 6, Sü 3 te unvanmı almıstır. Ankara Türkiyenin en ucuz şehri Ticarel Vekâlelinin neşreHiği konjonktüre göre İstanbul pahalılıkta dordüncü geliyor "Preveze,, denizaltısı dün geldi •onra Bu Nasü şehir? Caddelerdeki tuzaklar BÜGUN SAH1FE 10 leni deaizaltuau isUubul U Naboland dâvası Dosya Temyizden tekrar Çanakkaleye yollandı Ankara, 27 (Telefonla) Naboland davasını tekrar Çanakkale Ağırceza mahkemesi göıecektir. Hatırlarria olduğu gibi, Çanakkale boyazııula Nur.ı burnu iiıılerinıie Lsveç bnndırah Naboland scm si, Dumlupınar denizaltı gîcırjmize sını çarpmış ve 81 denizcimizin ölümü tığı ne sebebiyet vermişti Çan^kkaie fon. Arkası Sa, t, Su. 6 da iyor Kadyo tliıvcsi İc sahifelerde Şehrin cadcle ve sokakları köstebek yuvaandırıyor. BuRiin Elektrik îdaresinin açcukurları yarın Elektrik, ertesi gün Tele daha ertesi giin Sıılar İdaresi t^krar açıve bu çukurlaj bazı geceler hiçbir işaret konmadan resimde görüidüğü gibi nakil vasıtaları için birer tuzak haline terkediliyor. • . Belediyfmiz ifin ne göğüs kabartıcı zar'a. değil miî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog