Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Y ARLIK Saıut T» flklr dergM V«rlık'ın »ylul ıaruı Rü|*n E«ref Ünaydm, Sallhaddin Bıttı, C«hM Kulebi, Faik Bty»»l, Oktay Akbal, Sıid Faik, Haldftn Tanar, B«dri Rahmi, Muhtar Korükçü, Tahıia Yüc«l, tlhan Tarus, Hasan Cemil Çambcl, Zahir Güvemli, Cahid Öztelli, Yıldırım Keakin gibi t»nınmi| Imzaların raakale, |iir v* hlkâyeltrile çLkmiftır. 30 oneo yıl sayı 10.837 u m h u ri yet OJRUCUSU: TUNUS NADt gnrf *• BMktnb adml: Cumhurty^ tri* nbul Poıta kutuflU îttmbol Ko UB T«l«ft»l*r ümtnnJ Stttnd I o m u t « 14288 7 a » fckri «4299 Matbaa M23M Çarfunba Curna 1 Ekiın 1954 BANK Türkiyenin Kıbrıs içın Yunanistana bir ihtarı Ankara 30 (Telefonla) Bugün | ku Zafer gazetesinde Mümtaz Faik Feruğin (Kıbrısla çok yakından alâkadarız) baslıkh bir başmaka' lesı intişar etmis.tir. Baflığı gazetenin birinci sahifesini boydan boya kaplayan bu uzun yazının Türk hükumetinin bu mevzudaki görülünü ifade ettiği ıdylenmektedir. Yazının gazete sütunlarma geçmiş bir nota ve dolayısile Yunanistana bir ihtar mahiyetini taşıdığı da siyast çevrelerct ileri IÜrülmektedir. Yazıda, Yunan hükumetinin Birleşmis. Milletlere müracaati, Kıbrıa rneselesinin 19 nıuhalıf ve 11 çekimser* karjı 30 reyl» gündeme alınıjı mevzuuna temas edilmekte ve şöyle denilmektedir: «Türkiye temsilcisi meselenln gündeme shnması aleyhinde rey vermi} ve konusmuştur. Çıjnkü, Yunanistanın da imzasını taşıyan Lozan muahedenamesile Kıbrı? a Arkası Sa 8. Sü 2 dr I «Cihan efkârının, Kıbrıs mevzuunda Yunanistanın değil, Türkiyenin birinci derecede söz sahibi oldugunubilmesilâzım)) Zafer gazetesinde dün intişar eden 5 sütunlnk bir makalede Türk hükumetinin Kıbrıs dâvasındaki görüşünün ifade edildiği belirtüiyor Cumhurreisi son seyahati esnasında İspartada karşılanırken itimad aldı Komünutlerin nuuaerrm neticesis kalA Başvekil yarın Celâl Bayar İtalyan Almanyaya gidiyor Ankaraya Başbakanı döndii çeyirdikleri Bugün uçakla şehrimize gelecek olan Adnan Menderes. dün Amerika Büyük Elçisini ve Mısır Maslahatgiizarını kabul etti Mısır Başvekili getiyor Btı riysrertn Baçrekü Me«i*reBİn Almanya seyahatini müteakıb yapılmasi muhtemel Birleşmış Mflletkvdeki delegemiz Sclimsarper, Yunan deloçesi Al«jrKTDroU Ue goruşujor Resm! bir kaynakUn haber venldığıne göre, Bajvekü Adnan Menderesin Batı Almanya seyahatini müteakıb, Mıgır liderlerinden biri memleketımizi ziyaret «decektir Bu liderin Mısır Başvekili Cemal Abdülnasır veya MilH Istikamet Vekili Salâh Salem olması muhtemeldir. Şehrımızdeki giyasl çevreler, Ürdun Melıkı Hüseyin ve Irak Veliahdi Abdulılâhtan lonrı bir Mınrlı liderin Türkiyeyl riyaretine Atina 30 (T H.A.) Ta Nea ga olduklannı yazmaktadır. Bu Atina eheramıyet vermekte, bunun Orta zetesi, Batı Trakya ile Rodostakı gazetesi, sık sık şikâyetler geldığinl doğu paktı kurulması için ihzarî ve umumiyetle Oniki adadaki Türk kaydetmekte ve bu azınlığa ihtarçalışmalara geçileceğine bir işaret lerin Yunan idaresınden şikâyetçi A r k a s ı S a . 8, S ü . l d e olduğu belırtılmektedir. Irak Başvekili 10 ekimde gelecek Ankara 30 (Telefonla) Irak Başvekili Nuri Said Paşa ekimin 10 unda Londradan dönerken gayriresmt olarak memleketimizi de eıyaret edecektir. Roma, 30 (R.) Komünistlerin, Montesı hâdisesi ile çevirdikleri yeni bir manevra neticesiz kalmış ve Başbakan Soelba İtalyan Meclisinde de itimad oyu almıştır. Başbakan bırkaç gün önce de Senatoda itimad oyu almıştı. Bugün komünistlerle hukumeti destekleyenler arasında şiddetli çatışmalar olmuş ve bir ara Meclıste kavga çıkmasından korkulmuştur. Ankara 30 (Telefonla) Batı Almanya Başvekılınin davetlisi olarak Almanyaya gıdecek olan Adnan Menderes yarın uçakla I«tanbula hareket edecektir. Başvekil ve refakatındeküer cumartesı gunu sabahı saat 8 de uçakla Batı Almanyaya muteveccıhen Istanbuldan ayrılacaklardır Başvekilin dunku srorüşmeleri Ankara 30 (Telefonîa) Başvekil AHnan Menderes bugun sıra ile ve bnbırınden ayrı olarak Amerı kın Büyük Elçisi Avravareni. müteakıben Amerıkalı iktısad profesoru Tornburg'u ve Mısır maslahatguzarını kabul ederek kandılerıle bir muddet goruşmuştur Dahiliye Vekilinin seyahati Erzurum, 30 (a.a.) Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedık berabennde Jandarma Umum Kumandanı Korgeneral Tahsın Çelebıcan olduğu halde bugün saat 12.15 te uçakla şehnmıze eelmıştır Arkası Sa 8. Su 5 te Ankara, 30 (a a.) Reisicumhu* Celâl Bayar beraberınde Baıyaveri Kurmay Albay Refık Tuİ£t oldugu halde, bir mudd^ttenberi yapmakta olduğu yurd gezisinden bugua saat 13 40 da trenle Ankaraya avde* etmiştir. Keısıcumhur Ankara gannda Başvekil Adnan Menderes, vekiller, Buyuk Mıllet Meclısi Reis vekillerı. meb'uslar, Başvskâlet Müsteşa» rı, Rıyasetı Cumhur Umumi Kâtıbi Harıcıye Vekâletı Umumî Kâtıbı, kara, deniz, hava kuvvetlerı kumandanları ile dığer sıvıl ve askerî erkân ve basm mensublan tartfındaa karşılanmıştır. İstasyon ve civarını dolduran kalabalık bir vatan^aş kutlesı Reui» Arkası Sa 8, Su. 8 ie m Batı Trakya ve Şehir Hattı 12 Ada Türkleri vapurlarinda Bir Yunan gazetesi, bunlann şikâyetçi olduklarını itiraf etti Haklının hakkını teslim Spor unıa bir hâdise kapandı 952 seııe.A'e Helsıakıdt jmpıl» mi} olan dunva Bureş musabakalarına. bir kısım gureşcılerımızin profesvonellıklerı dolavısile, isti» rak edemedikleri malumdur. Bu hâdıse uzerıne, munakaşalar açümış ve senelerce spor hayatına hiz» met etrnıı olan muharrir Burhja Feleğe komıtenin kâtibi umumW «ıfatile hucura tertibleri hanrlaB.mıjtı. Arkam Sa 8. S. 6 da zamlı tarife bugünden itibaren başlamyor Yeni tarifenin tatbikına BUGUN SAH1FE 10 AVUSTURTA TÜTÜN HEYETİ GELDt Avusturya Rejisi Umum Mudurü Dr. Rişar Wlasak riyasetindekı 6 kişilık bir tutün heyeti, dün sabah saat 8.30 da Semplon ekspresile Viyanadan şehrimize gelmiştir. Avusturya tutün heyeti, bir . muddet İstanbulda temaslarda bulunduktan sonra İzmire geçeI cektir. Resimde Avusturya tütün heyetj istasyonda gorülmektedir. I Şehlr Hatlan İş,letmesln» aid vapurlarda tamlı tarifenin tatbikına bugün başlanacaktır. Bu tarifeye göre Köprüden Halicın bütün iskelelerine 25 kuruşluk bilet verılecektir. Boğaz hatlaruıda Üsküdarla Beşiktan yukarıiı 40, asağısı ise 30 kurustur. Marmara hattında bilet flereti birind bölge Kadıköy için 35, Adalara kadar ikinci bblge 70 kuruş olarak tesbıt edılmiştir. Buyukada, Yürükali ve Adalar arası 70. Caddebaston . Pendık arası 35 kurustur. Arkast Sa 8 Sü 1 d« Radyo I İç sahifelerde tlâvesi Ankara ve Izmirde trafik Avrupa ittifakının teslihatını köntröla mütedair pröje üzerinde anlaşmaya varıldı kazaları Ankarada zindrleme şeklinde üç kaza oWu Ankara 30 (Telefonla) Bugun, zincirleme üç trafik hâdisesi cereyan etmiştir. Hazır kuvvetin jipH devriyesi Keçiören yolu çarampoluna yuvar lanmış bir kamyon görmustür. Yapılan tetkikat sonunda İzmit 111 sayıh kamvonun şofbrü Osman Yurddas ile arkadaşı Hıkmet Tonun sarhoş olduklan anlasılmıs ve Osmanm cebinde 10.5 eram esrar Arkası Sa 3 9'1. * tt Dokuzlar Konferansında dün kabul edilen plân S. Nazım şilepinden haber yok Londra konferansında Alman Başbak anı Adenauer (ortada) ve difer delefeler Üniversite ögrencileri ve politika Bektör Fahir Yeniçay, Ünivei>it«> Hx«îtnda olmak şartüe jrenclerin sîyasetle uğraşabi'ecekletinl söjlüjor Avrupada şiddetli soğuklar Fransa ve İtalyadan sonra Avusturjada da ku birden bastırdı tnnsbruck (Avusturya), 30 (a. a.) Bugün Baü Avusturyada dağlara kar yağmıştır. Kar fırtınası yüzünden dağlardaki sürülen muTENİ SİLAHLAR Seri ateş etmek için imâl edilen yenl Amerikan muharebe tüfeği, Münich ( eiyarındaki Neubiberg mahallind^ NATO Akademlsinde teshir ve tecrübe edildiği lamsn btttün ' taddan daha erken ovalara indiril•zalar tarafından cok büvuk bir alâka ile karsılagrtustır. Gorünmivcn bir ısık, tufcği kullananın ' miştir. »işan aldıîı maddeyi tamamile aydınlatmakta ve düşmanın bundan hıç haberı olnıamaktadır. ı Avusturj'a Almanya h'HıHun lldtnrlı yv;l ailih lörülüyor, " Arkan Sa. J, 5 ü . 5 t ı Londra 30 (AP) Batı Alman pa ittifakı ile NATO arasında payyanın hukumranlığı ve yeniden si laşılacaktır. Fransa fimdıye kadar lâhlandınlması meselelerini müza bu kontrollann 7 devlet ittifakma kere için burada toplanan 9 devlet bağlı bir otorite tarafından icrasınkonferansına ıştirak eden Alman da ısrar edegelmiş, Batı Almanya heyetinin bir sözcüsü, 7 devletten ise, İngiltere ve Amerikanın desmüteşekkil Avrupa ittifakının tes teğıle, kontrol hakkının NATO'ya lihatmı kontrola mütedair bir plâ verılmesini istemişti. Spaak taranıin kabul edildiğini söylemiştır. fından derpiş edilen plân, ıkı nokŞilep mürettebatının aileleri Belçika Dış Bakanı PaulHenry tı nazarı, telıf etmiştir. tarafından derpış edilen bu bugün bir motörle Şileye Spaakgereğınce, Almanyanin ileride Alman sözcüsu, Spaak'm. karjıplân lıklı taviz esasına mustenid plâgiderek cesedleri arayacak tekrar alabildiğine silâhlanmasını nınm Batı Almanya ve Fransa Baş onlemeğe matuf Barantilerin tatbık bakanları tarafından tasvib olunZonguldaktan kömür yüklü ola ve ıcra sorumluluğu veni bsştan duğunu ve dıger devletlerce de 3irak hmanımıza gelmekte ıken fır teşkilâtlandırılacak 7 devlet Avru yanı kabul görülduğünu söylemış. tınaya tutulup batan «Sadık Zade Spaak'ın bu konuda konferansa arNâzım» silepi enkazına dün de rastzettiği muhtıra için «mükemmeliı lanamamış, mürettebatının âkıbedemıştir. Alman sözcüsü. 9 devlet Dış Bati hakkında bir malumat elde edıkanlarmın öğleden sonraki toplanlememıştir. tılarından az evvel konuşmuştur. Aynı firmaya aid «Karadeniz II» şilepi dırek hamulesıle Zonguldağa gıderken araştırma da yapacaktır. Dığer taraftan Suad Sadıkoğlunun tutacağı bir motör «S. Nâzım» ın Mİ1K Müdafaa Vekâletince hazırmürettebatının aılekrinden bazıla lanan 3 hediye törenle verilecek nnı hamılen Şile sahillerinde ce»edAnkara 30 (a.a.) Ordumuza leri aramağa çıkacaktır. kalemile büyük hizmetlerde buluDün Zonguldaktan gelen tSuad» nan Cumhuriyet gazetesi fıkra yaşilepi de herhangi bir emareye zarı ve askerl muharriri merhum rastlamamıştır. Abidin Daverin ytzı hayatına kaBu bakımd*n bir haftaya yakın tıhsınuı 50 nci yıldönümü münazamandanberi haber ahnmıyan | i sebetile kendisins vcrilmek üzere lepin mürettebatıle bsttığt ftnla MilH Müdafaa VekSletine* üç heşılmaktadır. Öğrendiğımize före. diy« hazırlanmakta idl. 1 mürettebatın hep;ı Anadolu Sfgortt Fakat, Abidin Daverin zamaıuu Merhum Abidin Daver aîlesine verilecek hediyeler Rektor Fahir Yeniçay Yazısı 8 incı sahıfemizde ^PEK YAKINDA Zoraki Dipîomat Taknb Kadri Kaeaosmanoğlo Arkan Sa. 8, Sü. S İt ^ Artaut Sa. t, Su. i * CUMHURİYET ^tunlariB4a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog