Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ELECTRO DOuÛKLÜMT£NC£RE OEriSV.'JIIClOllEIC HliEFlE»! Cumhuriyet ( C U R U C U 5 U : Y U N U S NADÎ \ | j 1 \ iaman lVri Çehovun V ^ j İ P bla« Nikola Gogol içia realist hfcW&e Sünbabasıdır de nilebilir. Gojblun. JadnVa doyulmaz uzun hikâyelVrajt r^fcı Jüzellerinden üçü bu kitabdirfe £Ümn doğruya as lından yapılmış\ * r te^cüme ile bir araya getirilmiş^1.»SjÜtrlrk Yaymevinin çıkardığı bu kltâfb 1 lira fiaila satıl maktadır. *. Isrımıııizırısı mısımtlsıır 29 onco yıl «ayı: 10.577 r*İ£ra* rm nektub «dresi: Cumhuriyet tatanbu) Poata Kutuatc frtanbul No 246 Titimlmı : Dmuml SaatraJ N u m a n a : U29S. Xu> t»l«rt: S42B9. Matbaa: 24280 Cumartesi 9 Ocak 1954 Kahiredekî rezaletin akisleri, ortaya çıkan yeni mülâhaza, ihtimal ve vakıalarla gitgide genişliyor Muhalif iki milletvekilinin verdikleri yeni snal önergeleri yüzünden nesele tekrar Medis gündemine intikal etti, Köprülönün ikinci defa izahlarda bulunacağı anlaşılıyor Kahire. 8 (Nafen) Buradaki siyasi çevrelerde belirtildiğine göre. Türkiyenin, Büyük Elçisinin Mısırdan hudud dısı edilmesi hâdisesile ilgili olarak gönderdiği nota, şimdi Mısır Dıs İşleri Bakanlığında tetkik «dilmektedir. Türk hükumetinin. Mısırın tarziye vermesini istediği zannedilmektedir. İlâve edildiğine göre. Mısır. Türk notasını reddettiği takdirde Ankaradaki Mısır Büyük Elcisi Ahmed Hakkı cpersona non gratan ilân edüecek ve Türkiye. Mısırdan Büyük Elçisini derhal geri çekmesini istiyecektir. Hacı Nagib hükumetinden Âmerikanın ticaret politikası tarziye vermesiıti istedik "Amerikan malı değişiyor al,, düstunınun terkedilmesi ve gttmrük engeUerinin tedricen kaldırılması tavsiye ediliyor Yunanistan Gnl. Nagib'i öviiyor! Atina başını. Kıbrısı kpndilerine peşkeş çekcn Nagib'dcn hakikatleri b'ğrenmemizi tavsiyeye yelteniyor Atina 8 (T.H.A) Yunan basını, 1954 yılında varılması lâzım gelen hedeflerden Yunanistan dışında bulunan şu iki bölgeyi de zikretmcktedir: 1 Kıbrıs adası, 2 Kuzey Epir bölgesi. Kropolis gazetesi. 1954 yılında bu iki bölgenin de Yunanistana ilhak edilmeleri ümidini izhar etmrkte ve bu yolda gayret sarfedilmcsini de tavsiye etmektedir. Gazete, tYunanistanm gözleri buralara dön Arkası Sa. 7, Sü. 3 de EMMVET TEŞKİLÂTINDA SEVİNÇ Polis mesleğini 4 kademe olarak derecelendiren 6117 sayılı polis terfi kanununun evvelki gün Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi, bütün Emnivet teskilâtında büyük bir memnuniyet uyandırmıstır. Âmir sınıfında ilk terfi dün şehrimiz Emniyet Müdürlügüne gelmis. İkinci Şube c i nayet masası âmiri ve umum ekipler sefi komiser Vcdad Sokullu baskomiserliğe terfi ettirilmiştir. Haber aldığımıza göre önümüzdeki günlerde Emniyet tegkilâtında veni terfi ve nakiller olacaktır. Resim, terfi eden cinayet masası âmirini gösteriyor. Washington, 8 (A.P.) Randall komisyonu Başkan Eisenhower'e «Amerikan malı al» düsturundan vazgeçilmesine ve gümrük engellerinin tedricen kaldırılmasına istinad eden yeni bir ticaret liyaseti teklih'nde bulunmağa hazırlanmakUdır. Dıs ekonomi siyasetini tetkik içia Başkan Eisenhower tarafından va. zifelendirilmi^ olan bu 17 szadan Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Kahire rezaletinin Ankarada akisleri Ankaraya varan Kahire Büyük Elçimizin temasları ve Mısır Büyük Elçisinin tattnin edici olmaktan çok uzak demeci Ankara 8 (Telefonla') Kahire1 releri işgal eden cihet, yeni Mısır deki rezaietin akisleri ortaya çıkan zimamdarlarını böyle bir nümayışe yeni bir takım mülâhaza ve ihti sevkeden âmillerin tahlilidir. Değişmallerle genişlemiştir. Siyasî çev I Arkası Sa. 7, Su. 3 de Bütçe Komisyonunda bir tartışma Anka Ajansı. Ankara Htıkuk Fakülfpsi profesörii Biiiend Nurl Esenin ders takriri sırasındaki sözlerinin dün komisyonda sert tartışmalara yol açtığını bildiriyor Ankara 8 (Anka) Bugün sabahleyin bütçe komisyonunda İst^n bul Universitesi bütçesi kabul edilmiştir. Oğleden sonraki toplantıda Ankara universitesi bütçesi görüşü« lürken, ilk oUıak Rektör Hüseyin Cahid Oşuznğlu evvelce sorulmu} sualleri cevablandırmıştır. Arkası Sa 7. Sü. <M > Drapier, Avrupa tek pazar olmali, diyer Avrupa Kömür, Çelik Birliği Meclisi Başkan muavini 4ün miihim bir konferans verdi Londra ve Berlinde temerküz etmişti Buralarda olan bitenler dünyayı düşündürmekte ve yerine göre titretmekte idi. Şimdi bu merkezlerin yerini Washington ve Moskova tutmuştur. Avrupa artık kaderine hâkim değildir. Medeniyet şüphesiz külrürdür, felsefe, edebiyat ve saire bakımından ilerlemedir. Fakat medeniyet iktısadî ve sosyal imkânları sağlayarak rahatı temin ederse kuvvetlidir. İlk dünya harbinden evvel Avrupa her sene zenginleşiyordu. Ticaret ve tediye muvazenesi lehine idi. Bunun neticesinde bir sosyal adalet ve sosyal terakki meydana gelmisti. Çünkü bunlar ancak ve ancak iktısaden inkisaf edebilen yerlerde doğar. Ne Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Hacı Nagib abdest alıyor Mısır Halkına Yardım Edelim ısır hükumeti tarafından Kahire Büyük Elçimiıe karşı reva görülen çirkin muameleyi devleüer hukuku çerçevesi içinde izah etmeğe imkftn yoktur. Bu, sncak orta çağ devrinde benzerine rastlanabilen hnkuk dışı, zorbaca bir harekettir. Eğer hâdisede Türk hükumetine de mutlaka bir kusur yüklemek gerekirse, sadece, münasebette bulunduğumuz devletlerden bir tanesinin devlet sıfatına heniiı liyakat kazanamadığının hükumetimizce vaktinde takdir edilememis olduğunu söyliyebiliriz. Birinci yılını daha bir kaç ay önce tamamlıyan General Hacı Nagib hükumetinin bir ror ve dikta rejimi olduğuna gerçi biliyorduk. Fakat bunun medeniyet kaidelerini hiçe sayan, kızdığı zaman aklına her geleni yapıvermekte mahzur görmiyen bir acayib adamlar topluluğu olabileceğini nasıl tahmin edebilirdik? Kahire hükumetinin bize karşı göze aldığı yakışıksız ve kaba muameleyi haklı gösterebilmek maksadı ile üç gündür ileri sürülen Iddialann ilertutar yeri yoktur. Bunlnr o kadar çocukça sözlerdir ki, bizzat iddia sahibleri de durumu kavramakta ve dün söylediklerine bugün yeni bir jeyler eklemek lürumunu dnymaktadırlar. Tabii böylece büsbütün ırülünç olmaktadırlar. Bu arada Başbakan yardımcısı Albay Gamal AbdelNasr'ın gös terdiği manzara gerçekten hazindir. Ordudan yetişroe de olsa, amatör politikacı da olsa, devlet adamı sıfatına özenen bir insanın bu hale düşmesine acımamak doğrusu elden gelmiyor. Hâdisenin ertesi günü basına demeç veren sayın AbdelNasr, Elçimize yapılan muameleyi tamamile sahsî bir tedbir gibi göstermeğe çalışmış, bundan, Türk hükumetine karşı her hangi bir saygısızbk manası çıkanlmaması gerektiâini söylemis. bu nokta üzerinde direnmişti. Kendiliğinden yıkılan böyle bir iddiamn çürükliiğü üzerinde ayrıca durmaya bilmem liizum var mıydı? Bizim elçimizin, resmî sıfatile bağdaşamı\acak bir harekctte bulundusrunu farzettigimiz takdirde dahi. tek taraflı bir Uararla Mısır hükumeti onn nasıl hudud dışı edebilirdi? Harh ilânı sıralarında bile ba.şvıırulınıvan, cnsııslıık yapan, suç islcyen clçileıe kıırşı lıile s<>/e alınmıvan böyle bir terihir. kendi tayin etmodiği bir ınrmuru azletmek demcktir. Düpodii/ zorhara bir haıekcKir. Hacı Nagib'in yardımcısı AbdelNasr bu tevilin su götürur tarafa ohnadıjpnı görünce, başka bir yol aradı; bu sefer doğnıdan doğruya Türk hükumetini hedef tutan yeni bir demeç verdi. Dünkü gazetelerde okuduğumuza göre Mısır, Türkiye ile işbirliği yapamazmış; çiinkü biz Ortadoğu Paktını imzaiamışız. İsraeli ilk tanıyan devletlerden biri olmuşnz. Birleşmiş Milletlerde Arablan tutmamısız, NATO'ya katılarak Batı ile isbirliğine girişmişiz. Bütiin bunlar meğer Nagibcileri kızdınyormuş. Kaş yapayım derken göz çıkarmak işte buna derler. Sayın AbdelNasrın bu sözleri yanında daha önceki berbad sözleri adeta zemzemle yıkanmışçasına temiz ve masum kalıyor. Düşüniin bir kere, Washington, 8 (AJ.) Türkiye larının bir çokları şimdiden BaşOrtadoğu Paktını imzalarken Mı Devlet Reisinin Amerikayı ziyare kan ile Bayan Bayarı Amerika NADİR NAÜİ tıne daha bir ay bulunmasına rağbaşkenti halkına tanıtmağa gi r işSn Sn 5 le raen Washington'daki fıkra ytzar Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Celâl Bayarın ziyareti Üsküdarda feci ve Amerikan gazeteleri bir hâdise Fıkra muharrirleri Bayarı tanıtmak üzere şimdiden harekete geçtiler Avrupa Kömür Çelık Birliği Meclis Başkanı Spaak'ın muavini Drapier dün saat on birde Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda «Ekonomik Avrupa Birliği» mevzulu bir konferans vermiştir. Drapier. Türkiyenin medeniyet âleminin ilk ve ileri karakollan safında bulunduğunu memlekeliMTLLETLERARASI TALEBE KO.N'GRESİ Mületierarası Talebe Federasyonlannın dördüncü bu mize geldiğindenberi daha yakınyük kongresi bugün Yıldızda Şale Köşkünde Milli Eğitim Bakanı Urafından açılacaktır. Buna dair hsberi dan hissettiğini söyledikten sonra miz 3 üncü sahifededir. Resim. kongreye iştirak etmek üzere dün gelen bir yabancı talebe grupunu gos konferansına şöyle başlamıştır: teriyor. «1914 den evvel Avrupa siyasi, iktısadî ve mali sahada dünyanın rehberiydi Son beş aîır Avrupa için bir genişleme. bir yayolma devri olmuştur. Bu müddet zarfında bir hakikat doğmuş ve yer etmiştir: «İnsan her şeyin ölçüsüdür». Siyasî kudret ve kuvvet Paris, Bir adam. münakaşa sırasında karısmın başoıa fırlattıjh radyo ile 5 aylık çocuğunun ölümüne sebeb oldu Evvelki gün Üsküdarda cereyan eden bir kankoca kavgası, beş aylık bir yavrunun ölümüne sebeb olmuştur. Büİbüldere caddesi 133 numaralı evde oturan Macide Özdemir istr.inde bir kadmla kocası Mehmed Özdemir, evvelki gece radyodaki bir piyesi dinleme meselesinden münakaşaya başlamıştır. Münakaşa sırasında Mehmed radyoyu karısına fırlatmıştır. Fakat radyo, yatağında yatan 5 aylık çocukları îlhamiye tesadüf ederek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Hastaneye kaldırılan zavallı yavru dün sabah ölmüştür. Zeytinyağ darhğına sebeb yok; rekolte 35 bin ton Zeytinyağı tacirlerinin emtia mukabili avans para almak için yağlannı bankalara ipotek ettikleri anlaşıldı, tahkikat yapıhyor ğa karşılık kolaylıkla avans verdiklerinden spekülâtörler zeytinyağlannı stok etmek imkânını bulmaktadırlar. Yoksa rekolte 35 bin tona vardığına göre memlekette hiç bir veçhile buhran obmfiıru icab ettirecek bir vaziyet mevcud değildir. Diğer taraftan söylendiğine göre bir kısım zeytinyağı tacirlerinin bankalardan sırf emtia mukabili avans para almak için yağlan bankalara ipotek ettikleri dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne bildirilSa. 7, Sü. 6 da BU ŞAPKALARIN AKKASINOA KIMLER VAB? Getirttikleri ipekli esyalan yanlıs beyanl» ne« mir makme aksamı gibi gostfrip vergi kaçakçılığı yapmaktan .«anık ithalâtçılarla vazifelerini ihmal eden Gümrük memurlannın duruşmasına dün devam olunmuştıır. Mahkeme, eşyanm hakikî ipekli olup olmadığının bilirkişi heyetince tesbitine karar vermiştir. Resimde, dünkü duruşmaları sırasmda fanıklsrdan ikisinin objektiften »aklamç» ları görülüyor. BATI TRAKYADA İO GUN: Her ağızdan ayni cevab: "Kaçmayıp da ne yapalım?,, RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOGLU Arı baldan mı kaçar? Yoksa tütsüden mi? Batı Trakyada konuştuğum bütün Türkler, kendilerine neden Türkiyeye kaçmak istediklerini sor duğum zaman bana bu cevabı verdiler.. Muhakkak olan bir nokta varsa o da şudur: Bugün Batı Trakyadaki Türkler arasında muazz^m bir sefalet hüküm sürmektedir. Bu acıklı durumu köyde de, şehirde de müşahede etmek kabildir. Şehirlerde rastladığımız bir kaç kişi bir yana, diğer bütün Türklerin kıhk kıyafetleri gibi evleri ve cebleri de berbad vaziyetteydi. Gümülcinede, merkezden uzaklığı, bakımsız ve perişan hali sebebile (Şehre küstü) adını taşıyan Türk mahallesinin bir kahvesinde oturup derdleştiğimiz bir gece, konuştuğum 200 kişiden birinin bile h:>lin(lcn nıemnun olJuğunu gürmeılim. Lâf olsun diye mi hallerinden ;ikâyet ediyorlardı? Hayır. Bu kim. seler gerçekten aç ve muhtaçtırlar. Gümülcine carsısında alıverii yapao Turk kaduılan Arkası Sa. 7, Sü. ] d ı Cumhuriyet Pazar İlâvesi Yann gene sizlere en güzel sayılanndan birini takdim ediyor: Büyük bir Avrupa devletinin eski gizli istihbarat memurlarından birinin hâtıraları: Ja K 7777 ifSa ediyor! Aya yolculuk, bir adada hazırlanıyor! cAtom Kokteyli» denen ilâc nedir? Son günlerde piyasamızda zeytinyağı üzerinde görülen ihtikâr hareketlerinin tesirile fiatlann bir hayli arttığı ve rafine yağların 50 kuruş birden yükselerek 285 kuruşa kadar dayandığı göze çarpmaktadır. Piyasada yaptığımız tetkiklere göre zeytinyağı fiatlarındaki bu fahiş yükselme fazla kazanc peşinde koşan bazı stokçulann marifetinden ileri gelmektedir. Bunlar Tarişin fazla miktarda stok yaptağını ileri sürerek yağı pahaîılaştırmaktadırlar. Bankalar esasen ya Denizcilik Bankası ikramiye tevziine başladı Banka dün yaptığı arıktarnada bir iktbadi devlet te^ekkiilü olmadığını, memur ve işçilerin terfihine dair kanunlar şümulüne girmediğini bildîriyor Denizcilik Bankası, devlet dairelerile iktisadî devlet teşekküllerinde 1953 yılına aid bir ikramiye vçrilmesi üzerine, memur. müstahdem ve işçilerine geçen yıldaki ma Arkası Sa, 3, Sü. 6 da Bu ilâvemizin meraklı yazılan arasında<hr. Müvezzilerden isteyin! Yarııı ~~ ARAB A AL BAGLA, GEÇ KARŞ1S1NA AGLA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog