Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAN FLÜORESAN LÂMBAIARL ARC RAY llVV 10.000 saat yartar PHIUCO TÖRK L T » 0 ' T Cumhunyet KURUCUSU.'YUNUS NADt 9Q nnrn n) BJTI atderal ve lcabat iri 'Suhselman'ın hazırladığı, ulizm, İllıyct prensipı, mukjidderaî .ve^talüı, vıcdan, mesuliyet, ölum,Vnu*akabjjL nâfe, ılâhi irade, tabiat kanunîafı, fes^BTmtiliam, tekâmül, goıgu vt teorüfetLjjfıtı m \âınat ve daha bir çok bîidgRi ı n c ^ e n 360 büyük sahifelik buNoefis kJJ0fJ6*75O kuruş. Posta ile 850 kufaı^rfrYeni tab edildi. Satış yeri: İsranbul Ankara Caddesi 131 No. h GAYRET Kitabevi. • 10 Telgra) »• naektub adresi Cumhurtyet tctanbul Poata Kutuıu: tstanbul No 240 r*l«fanJaj »UmumJ SantraJ Numaraa: 14298. *•» t»i«rl : M2M Matbaa. 24290 fuma 8 Ocak 1954 Kahire Elçimiz geldi, Amerikan mesaj iddialar yalandır, diyor Kongresine Elçimizin hudud dışı edilmesinin Türkiyeye karşı bir hareket olmadığını söyliyen Mısır hükumeti erkânı Türkiye ile niçin anlaşamayız, mevzulu beyanlara başladılar Türkiyeye Arab düşmanlığı isnad eden bu zırvalara nakâbii Urdânüfl Ankara EIçisi Şarka yaklaşnak için gösterdiğimiz gayretleri övuyor Fuad Hulusi Tugay Fransa da dün akşam Ankaraya hareket elti Mısırı Mısır Askerî hukumetinin diplotnatık nızam ve ananeye kulhyen muhahf kararıle sınır dışı edılen K?h:re Buyük Elçımtz Fuad Hulu."=ı Tugay, dun sabah saat 20 de SAS uçağıle Beyruttan şehrimıze gelmiştır. Kahire Büyük Elçimiz, kendisile Arkası Sa. 8, Su.. l d e Eisenhower, mesajında teşebbüs Amerikanın eline geçfi, diyor Washington 7 (a a AP) Başkan Eısenhower. Bırleşık Amerikanın bugunku durumuna ve ıdare tarafından takib olunan programa •l m dair Kongreye bu mesa] gondermış bulunmaktadır Başkan bu mesajuıda geçen yıl zarfında stratejık büyuk bir değışme arzeden dünyada Amerikanın daha kuvvetli ve daha müreffeh bir yola eırdığıni behrterek. «Teşebbus bundan boyle bızım elımize geçmiştu» demekte ve Amenka işlerinin sevk ve ldaresınde mulhem olan esas doktrini şoyle izah eylemektedır: «Siyasetimiz, başkalan tarafuıdan sebebıyet venlen buhrRnlar karşısmda harekete geçmeğe munhasır kalmamakta gerek bızde, gerek yabancı memleketlerde ıntıhab ettığımız yollara gore serbestçe ıdarevı âmir bulunmaktadır. Bu yeni Şifahî protestoda, Mısır rad\o ve teşebbus kabıhyetımızi aşağıdaki basınımn Fastaki telhişcileri Arkası Sa 8, Su 3 te teşvik ettiği beürtildi protesto etti Uçak kazasının korkunç tafsilatı Çanakkaleden getirilen yaralılar kazanm sis ve şiddetli rüzgâr yüzünden olduğunu söylüyorlar Hostes Ayten, gözleri önünde ölen başmakinîst Hüseynin papuçlannı çıkanp yalınayak kalan ve donmak üzerc bulunan yolcuya nasıl giydirdiğini; dağ başında kar, tipi ve »oğuk arasında, kurdlar tarafından parçalanmak korkusu altında geçirdikleri korkunç saatleri anlatıyor Evvelkı gun Çanakkale civaruıda Dumanlı dağa çarparak duçen Devlet Havayollarının (Bag) uça* ğı mürettcbatından, s^jr Jmrth bulunan ıkınci pılot Zulfıkar Kava. varalan nıspeten hafıf telfizci Tevfik Kazanks.\a ve hostes Ayten Ozyıldız dun saat 15 30 da lıususî bır uçakla Bandırmadan şeh Arkcsı Sa 8, Su. 7 de İkinci pilot Tevfik Kazankaya Yeşilkoy hava alanında etrafını saranlann kaza suallerine cevab verijor Uçağin hostesi Ayten, korkunç faciayı muharririmize etrafındaki anlaürken Kahire Büyuk Elçimiz dun ak^am Ankaraya hareket ederken vagonunun peneeresinde Paris 7 (a a ) Fransız Dış Işleri Bakanlığı sozculerınden bırının bugun burada bıldırdığine gore, Fransa hükumeti, Fasta tethışçıle Arkası Sa 8. S 6 da Malenkov yeni bir kongre hazırlıyor Londra 7 (Nafen) Malenkov'un Sovyet komünist partısının yırmıncı kongresın; toplamak ıçin hazırlıklar yaptığı bildırilmektedir. Önümuzdeki «y içinde Beyaz Rusya, Kazakistan Özbekıstan, Kırkız ve Turkemenıstan ıSovyet Sosyalıst Cumhurıyetler.» denılen mustemlekelerdeki komu Arkası Sa^.8, Su*. 1 de Bobert Draher dün gazetecilerle k*nuşurken Avrupa Hareketi teşkilâtının başardığı işler Avmpa KömürÇelik Birliği Meclisi Başkan Muavini Drapier diin bir bastn toplantısı yaptı Ankara 7 (Telefonla) Cumhur Bakanı Celâl Bayarın Amerika seyahati için hazırlıklar tamam'anmak uzeredtr Cumhur BajkanımıAnkırt 7 (Telefonla) Yugoiza bu seyahatınde refakat edecek lav Cumhur Başkanı Mareşal Tito Arkası Sa. Sr Su. S de'. ' ^fıun Türkiyeyi» ziyareti takarrür etmış v* Yugoslavyadaki intıhabat dolayısıle sonbaharda ıcrası derpiş edılen zıyaret tarıhı gerıye bırakılnvştı. Cumhur Baskanımızın misafiri olarak Mareşal Tıto Istanbulda Buvukadada bır muddet istirahat edecektır Arkası Sa 8. Sü 3 te Bayara Amerika seyahatinde kimler refakat edecek? Tito'nun Türkiyeyi ziyareti YuRoslav Cumhur Başkanı. Celâl Bayaruı misafiri olarak bir müddet «Büyükada» da istirahat edecek Dün C.H.P. mallarına dair yeni bir sözlii soru Ankara, 7 (Telefonla) Trabzon mılletvekıli Mahmud Goloğlu bugün Meclıs Başkanlığına Halk Partısi mallanna dau* kanunun tatbıkatıle ilgıh bir sdzlü soru vermiştir. Mahmud Goloğlu Malıye B»ıkanından şunları sormaktadır: 1 6195 savılı kanun gereğmce hazineye intıkal eden C H P. elındekı mıllet mallannın cıns ve mıktan nedır? 2 Bunlar C H P tarafından ne şekılde ve ne bedelle ıktısab olunmuştur? Arkası Sa 8. Sü 2 de Inoııu dun ticıuler arasında Aşk gene galebe çaldı..: Bolivyalı Kalay Kralı, U\rmn% evlenmesine mani olmıyacağuu bildiriyor f Türkiye Milll Gencilk Komitesi genclığin Avrupa kampanyası Türkiye sekreterhğınin davetlisi olarak üç gündenberi memleketimizde bulunan Avrupa Hareketı Daimî Delegesi ve Avrupa Kömür Çelik Bırhği Meclu Başkanı Paul Henry Spaak'ın muavini Robert MERIHTEN GELEN KIZ İngılız studyolarında «Merıhten gelen şeytan kız» adlı bir fılm hazırUnraakDrapıer dün sabah motörlü tren tadır. Eksperler, artık dünyamn dışındaki âleme gidılmesi ve bu gıbi mevzularla alâkadar olunması !â Arkası Sa. 8, Su. 8 de zım geldiğı, filmcilığin ancak bu şekilde yeniden canlanabıleceğı kanaatuıdedirler. Bu »ebebledır ki Ingılizler böyle bir film hazırlamaktadırlar. Filmin başlangıcı şöyledir: Merihte bir harb oluyor, erkekler tamamile olüyorlar Bunun uzerine Merihü bir kız bir uçan daireye binerek ve yanıns ölüm şuaları saçan tabancasını da alarak yeryuzüne iniyor. Dünyamıza varınca ilk olarak bir kadınla karşılaşıyor ve ona sorduğu sual de şu oluyor: Erkekler nerede? Yukarıdaki resım, fılmdeki bu sahnevl göstermektedir. Genc demokratlar teşkilâtı ve İnönü C. H. P. Genel Başkanı. bu mevzuda fikrini soran C. H. P. li genclere: «Genclik de politikaya alıjacak. büyüdüğüniiz zaman bizim geçirdiğimiz devri geçirmiyeceksiniz, birbirinizle iyi geçinin» dedi tlhami Cumhunyet Halk Partisi Genel leri hakkında il başkanı İnönü Başkanı Inonu dun saat 16 da il Sançar ile görüşmüştur. Arkası Sa. 8, Sü. 5 de bınasına gelmiş ve parti mesele Milletlerarası Talebe Kongresi 36 memleket temsilcilerinin iştirak edeceği kongre yarın lıldızda Millî Eğitirn Bakanı tarafuıdan açılıyor Hür ve bağunsız memleket talebe federasyonlannın meydana geUrdıkleri tCOSEC» in «enelık 4. kongresı yarın Yıldız Şale koşkunde çalışmalanna başlıyacaktır. 36 memleket temsılcısınin iştirak edeceği kongrenın gündemınde Beynelmılel talebe ve genclik dâvalan, talebe mübadelesi, talebe •ağhğı, talebe turizmı ve talebe 6poru bulunmaktadır. Kongreye i§tirak ıçin evvelki gün ve dun Arkası Sa. 8. S 6 da BATI TRAKYADA 10 GUN Aslı olan ve olmıyan derdler, şikâyetler, vâkıalar RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOGLU Bugün Batı Trakya Umum! Valisi Tanaş Mıhas'ın idaresi altında bulunan bolge beş vılâyete aynlmış tır. Bunlar Fodop (merkezi Gümulcıne olan bölge), Iskeçe. Dedeağac, Kavala ve Drama vılâyetlendır. Kavala ve Dramada Türk kalmamıştır. Turklerın toplu halde bulunduklan bolgeler, Gumulcine, Iskeçe ve Dedeağac dolaylandır. Batı Trakyada halen yaşayan Turk azmhğının sa\ısı kafi olarak bilinmiyor. 1950 yılında yapılmış olan ıstatıstıkler de henüz neşredilmiş değıldir. Türklerin sayısı, ev başına ortalama dort nufus olarak he^ab edılmekte ve bdylece ıkı yuz bın rakamına varılmaktadır. Bu iki yuz bın Turkun vilâvet lere gore taksımı de gene ortalama olarak şoyledır Gumulcine şehir ve köyunde 110 bin, Iskeçe bölgesinde 80 bin, Dedeağac bdlgesinde 10 bın. Bu mıktann tlmtt* üçü köylü olup toprakla uğrajmakta, dörtte biri de şehirde esnaflık ve diğer serbest mesleklerle ıştıgal etmektedır. D. P. nin S. kuruluş yıldönümü kutlandı Ankara 7 (Telefonla) Demok milletvekılleri, Demokrat Parti il rat Parti kuruluşunun 8 inci yıl Arkası Sa. 8, Su 4 te ddnümü Ankara parti teşkilâtmda yer yer yapılan toplantılarla tes'ıd edilmiş, yıldönümü vesılesıle AnıtKabre giden bır heyet bir çelenk koyarak Ataturkün raanevi huzurunda eğilmiştir. Demokrat genclik teşkılâü da Gar gazınosunda yapılan siyasî bir toplantı ile bugun faalıyete geçmıştir. Teşkılâtın ılk uyeleri olan genclerden başka D.P. genel kurulu azası, bazı Bakanlar, Ankara Nihayet sevgilisi ile evlenecek olan Maria l^alıella Patıno 8 inri tghıfede BUGÜN SAHÎFE 10 Yorgi Kaleıgis Radyo tç sahifelerde Gumulcine caddelen»<lc Turk kadınları (arka planda bır lurk filminin afifleri gorülüyor) Yeni Yunan elçisi dün geldi "Ankara,,dan denize atılan kacak eşya varili Ağustos içinde Marmarada cereyan eden kaçakçılık hâdiscsinin duruşmasına dün başlandı Geçen ağustos ıçınde Marmarada bir kaçakçıhk hâdısesi olmuş. Batı Akdenız seferınden donen Ankara vapurundan bır varıl denize atılmış, sahilden gelen bır motör bunu almış, Ankara vapurunun takıbi üzerıne motordekı Arkası Sa. 8, 5ü.. 1 de \ Yunanistanın Ankara yeni bü>uk elçisi Yorgi Kalergıs beraberinde kara ataşesi Teodoropulos olduğu halde dün «Ankara» vapuru ile şehnmıze gelmıştir. Elçi, Arkan Sa. I, Sü. 4 te . . . Arkası Sa. 8, Sü. 5 de Iranda Rida Gazetclerden İRAJS KARMm AAAÇ!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog