Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Sıcak Nehir Genc Amerikan yazarlan lçinde bütfln sahş rekorlannı kıran Erskine Caldwell'in en güzel ve simdiye kadar dilimize çevrılmemiş hikâyelerinden on yedisi bu ad altmda bir cildde toplanarak Varlık Yaymevi tarafmdan 1 lira fiatla çıkanlmiftır.. Cumhuriyetföj K U R U C U S U : T U N U S NADf *0 29 . . « ı «1 ÜIICTI yıl s sayi: 10.575 m . . 10 «Î7K T«lgni ** maktub adreal: Cumhuriyet tstaobul Posta Kutuftı: totanbul I»o I«lgTal *« meJrtub «ire«l: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutaro:fctanbulIfo Ut Tal«fonlar: Umuml SantraJ Humaraaı : 14298. f an jmiarl: M289 Matbaa; 24290 Perşembe 7 Ocak 1954 n L. n n^ı. <AM . hal*ktiyılnux Mısıra Protesto Notası Verdik Hükumet dün sabah Kahire rezaleti hakkında mufassal bir tebliğ neşretti Hadise Büyük Nillet Neclisine de intikal etti, Fuad Köprülü izahatta bulundu Dünkü müzakereler sırasında konuşan milletvekilleri mukabil tedbirler ahnmasını istediler, Dış îşleri Bakanı, Türkiye hükumetinin haldarından zerre kadar fedakârlıkta bul unamıyacağı hususunda temînat verdi Faciada kaybettiğimiz kaptan pilot Talât Suba$ı Yaralılardan uçağın hostesl Ayten Ocyıldıı Yaralılardan uçağın telsizciii Tevfik Kamnkıya Seçim Güveni eni yılın ilk haftasmı tamamladığımıı s.u gun lerde, demokratik rejimi Turkiyede geliştirmek ve ye.rleşrirmek hesabına en büvük davamız, seçim güvenliği davasıdır. Partüerarası çetin savaş yakında başhyaraktır. Mallar kanunu yuzımdetı henüz yatışmıvan sinirler tekrar gerilecek. karşılıklı şiddetli hueumlar yapılacak tıiha>et her bakımdan tehlikeli bir âsab imtihanı feçiren vatandaş. sandık başına fidecektir. O eiin secimierin kumrsuz bir jekilde vapılma«ı, milli iradenin tam tecelli edebilmesi içm Demokrat Parti iktidan elinden gelen hiç bir gavreti esintememelidir. yüriiriiiktekl Seçim kanunn gerçijjfdir. Bpn» davannlarak büyük ölriide suiistimallere kalkışmak hemen de imkânsırdır. 1950 yılındaki tafbikat eöğiis kabartıcı neticeler rermis. sikâvetlerin »avısı kaale «Iınmıyacak derecede az olır.ustur. Bununla beraber, o eünden bu«une, muhalefet. kanunda b«m eksikler bulundupunu ileri siırmeğe bas.lamıstır. Bunlardan bir taneM. seçmen kütukleri üzerinde muhtarların yapabüece&i değisikliklerin kon trol dısı kalabileceği noktasıdır Bilindiği eibi bu kutukteri muhtarlar hazırlamakta. on bes eün bncesinden bunlann bir suretini çıkararak seçim yerinde duvara asmaktadırlar. Listede adım gbremiyen vntandaşlar ilgililere basvurarak ktitüğe ka>ıdlarım gecirtebilmektedirler. Fakat mnhalefetin iddiasına gore kotü nivetli mııhtarlar. gene bildikierinl okum\kta serbcst kalmaktadırlar. Bunlar. sandığa oy atma<;mı istemedikleri seçmenleri bir punduna getirip acıkta bırakmanm yolunu bulmaktadırlar. Meselâ. bir deftere müraraat edenlerin kaydını yaptıkian halde tam seçim günü, artık hiç bir itirazın dinlenemiveceği bir sırada, Hnceden hazırladıklan eksik kütiikieri ortaya çıkararak beğenmedikleri adamlann oy vermesini önlevcbilmektedirler. Bu hususu kendilerine söylediçimiz DemoVratlar. memlekerte bir eok Halk Partili muhtar da bulunduğunu. eğer bir vol<;u?luk ihtimali varga, bu tehlikenin Demokratiar için de aynen vaki olması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bövle bir düsünce akla yatkın olabilir .Fakat 1950 kanununun eksik kalan bir tarafını gidermek imkânı varkcn, neden bu imkândan faydalamlmasın da ileride lünımsuz dedikodulara açık kapı bırakılsın? Seçmen listelerinin tasdikli birer suretini her partiye vermek suretile bu eksiein kolayca giderilebileceğini söylüyorlar. Bunu kabul ederek bundan bövle kaide haline getirmek her bakundan daha iji desil midir? Muhalefetin secim grüvenliğl bakımmdan kusurlu bulduğu bir nokta da tutanakiann tasdikı ile ileili olan m^Hdedir. Muh?Iefet. bir adamııı milletvekili secilip seçilmedi Ankara 6 (Telefonla) Mısır hükumeti taafından dıplomatık masuniyetleri kaldınlarak hudud haricine çıkanlmış olan Kahire Buyük Elçimiz Huiusi Fuad Tugayın vann Ankaraya varmış olacsğı umulmaktadır. Hâdıse, Turkiye Haricıyesi tarafmdan etraflı şekılde mutalea edilmiş; bunp dair resmt teblıe bu sabah neşrolunmuş; radvonun yabancı dıl postalarile de yayınlanmıstır. Dığer taraftan. Dıj tşleri Bakanhğına davet edilen Mısır Büyuk Elçisine de hükumetine tevdı etmek uzere bir nota verılmiştir. Hâdise, muhtelıf bakımlardan alâkayı tahrik edici bir mahiyet taşıdığmdan dünya basınında genis akisler uyandırmıştır Resml tebhğden anlaşılacağı üzere Hariciyemiz hâdıscyi başlıca iki kısma ayırmıs ve Hulusf Fuad Tugaya atfedilen ve şikâyet konusu olan bazı hareketlerin vukuunu teyıd et Arkası Sa b Su 7 tie Nesredilen resmî tebliğ Ankara. 6 (a «.) Dı« İşlerl Bakanlığından bildırilmiftir: Türkiyenin Kahire buyük elçisi Hulusi Fuad Tugayın Mısır hükumetınce Mısırdan ihrac edıldıgı hakkında gazetelerde çıkan haberler munasebetile aşağıdaki Arkast Sa 6. Sü 6 da Çanakkaledeki uçak kazasının tahkikatı Yaralılarm ve cenazelerin bugün şehrifliizt getirilneleri •uhtenel. şehid pilot Talâtın İstanbulda ablasile yaptığı son konuşma Devlet Havayollan îdar#*lnla (Bağ) isimlı yolcu uçağı evve kl gün Çanakkale civarında Bejc^str bucağı Dumanlı ko'yu cıvannda düşmuş, kaptan pilot Talât Sııb^îi, makinı?t Huseyin Çağlayan, yoVu. lardan Fıkret Çekiç ve Niko Pakali derhal ölmuşler, ıkmcı pı!it Zulfikar Kaya, telsizei Tsvfık Kı. zankaya, höstes Avten OzvıHıs, yolcu astPgmen Bülend Koraa\ 1ın, David Çikvaş\'ili yaralannmlaHı. Dun geç vakıt aiH'ğımız maluım'a ;ore, yaralılardan ikmcı pilot Zul Mısır Cumhur Reisi muavîninîn Cumhuriyet muharrîrîne beyanatı Kahire 6 (Kahirede bulunan arkada$ımız Abidin Dav'er telsizle bildinyor) Cumhur Başkanı muavini yarbav Gamal Abdelnâser ile goruştüm Sefirimiz ruad Hulusi Tugayın Mısın terke mecbur edılmesinin sebeblerini kendisıne sor Haricde akisler Sabahki tebliğ rad>olarda «Turkiye, Mısıra protesto notası göndermiyecek» şeklinde tefsir edildi dum Mısır hükumetince bu karann teessufle alındığını ve kararın Turkiyeye karşı hic bir husumet Türkiyenin Kahire büyük elçiifade ermedığinı, yalnız Fuad Hubudud dı*ı edılmesi üzerine lusi Tugayın şahs:nı ıstıhdaf ettışi Dış İşleri Bakanlığımızın dun sani ve bu zatuı TiırkMısır dostlu bah neşrettıği teblıg, derhal ajan» Arkası Sa 6. Su 3 te Arkası Sa. 6 Sıi. 7 de Eisenhower Mac Carthy çatışması Ba$kan ile senatör arasında <savaşınn yakında başlayacaği bildirildi York 6 (Nafen) Washing ton siyasi çevrelerı, EısenhowerMacCarthy çatışmasının nasıl bir seyir takıb edeceğını merakla beklemektedırler. Florıdada tatilını ge Arkas» Sa. 6, Su. 2 at Faciada kaybettiğimiz kaptan pilot Talât Subaşının ailesi eiradile birlikt* çektirdiği bir resmi Millî Takımımız dün Ispanyaya 41 yenildi 110 bin seyirci önünde yapılan naçm ilk devresi 1 • 1 berabere bitti. Golümüzö Receb yapö Madrıd, 6 (RadyoSHA) Dünya futbol şampiyonluğu grup maçlarından Türkiye İspanya mılli futbol karşılaşması bugün Madridin Real Madrid stadında 110 bini bulap muazzam bir seyirci kalabalığı önünde oynandı. Maç büetlerinin günlerce evvel bitmesi ve karaborsada yüksek fiata rağmen müşteri bulması, İspanya umumî efkârının bu maça karşı gösterdiği alâkayı ispat etmekte idi. İspanya Devlet Başkanı General Franco da yanında Madrid Büyuk Elçimiz olduğu halde şeref tribünunde yer almıştı. Sahaya önce mıllî futbol takımııruz çıkü. İspanya sporseverleri ta. kımımızı, içten gelen bir tezahüratla karşıladılar. Bu arada, İspanyada bulunan kolonimizle, bu maçı seyretmek üzere Fransadan Arkası S a t, S u . l d e Tokyo Elçimiz Medis Kat Mülkiyeti Kanununu kabul etti Neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kanunun hükümleri Özyörük verdikleri izahlarda bu gibi endişelere mahal olmadığvnı, çünkü bu hükümleria medenl kanunda mevcud olduğunu söylediler. Neticede tasannın komisyona iadesine dair önergeler reddedilerek bazı tadillerla tasan kanunlaştı. Kanunun metnl şudur: Madde 1 2644 »ayılı tepu ka Arka$\ Sa S, Sü. 4 te Faciada kaybettiğimiı makinist Hüseyin Çailayan Ankara 6 (Telefonla) Bugün:ü Mechste kat mulkiyetuü taşıan tasarmın öncelik ve ivedilikt konuşulmasına başlandı. Bazı tzzet Aksalur, Türk Japon ticaret anlaşmasının iki mrmle hatibler, kat mulkiyetinden faydalanı'.arak bir kaç kişinin yaptıraketi birbirine daha çok cağı bınaların çeşidli masraflannm yaklaştıracağını söylüyor nasıl karşılanacağını gosteren hükümlerin tapu sicilline geçirilmesini istediler. Devlet Bakanı Celâl Yardımcı ve komisyon adına Halil Kaçak et satan bir Otomobü yedek parça şebeke tutuldu ve lâstik fiatları Ticaret Bakanlığmın yibde 75 e vanm klr hadlcrini indireceğine dair haberler üzerine Yedek Parça v« Lâstikçiler Deraeği dün bir Uplanti yaph Üsküdar, Erpnköy ve KadıkSy semtlerinde kaçak et kesiml yaparak piyasaya sürcn 4 kîjl dün Savcıhğa verildi Son gfinlerde ;ehrlmitda kaesk et kesimi yapanlann adedi bir hayli artmış, bunlara karsı girişilen mücadele da hızlanmıştır. Bu cümleden olarak Belediye KaSa 3 Sn ft te Takımımızın serel golüntt yapan Beceb Ispanyanın ikinci golünü yapan Gainzo BATI TRAKYADA 10 GUN: Sa 3. Sü. S U NADİR NADİ Batı Trakyaya gidiş ve Gümülcinede ilk temaslar RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU «BUGUN» Kamyon ve otomobil yedek par tarlhlerde meselâ kamyon lthalâtça ve lâstikçileri derneği dün sa çılarına yüzde doksana varan bir at 11,30 da Kervansaray falonun kâr verilmeei makul görülmüştü. da toplanmıştır. Dünkü toplanhla Arkan Sa. 6, Sü. 5 de nnda demek azalarının, oto re kamyon parça ve lâstiklerindeki kâı hadlerinin indirilmesi huıusunda Ticaret Bakanlığmın almak üzert bulunduğu karan da mevzuu bahJa Tokyo elçimiz ve egi hava il> bunu kendi bakımlanndan inmeydanında celedikleri anlaîilmaktadır. (Yazm 6 nct sahıfemızde) Şimdiki kâr hadleri, Dctnci Dünya Harbi içinde haricden mal g«tirtmek gayet zor ve tehlikeli olduğu bir sırada tesbit edilmisti. O Dördüncü Tarih İlâvemiz Vüâyetle Belediyetıitı Aynlması İç tşleri Komisyonu dtin tasanyı kabul etti; İstanbul Belediye Reisi 195S subatuıda geçilecek Ankara, 6 (Telefonla) İ«tanbul Belediyesinl Vilâyetten ayıran kanun tasansı lç tjleri Komisyonunda görüsülüp kabul edüdi. Tasannın komisyonda aldığı »on fek1* göre, kanunun yayraundan itlbaren bir ay zarfında İstanbul ValısLnin başkanhfanda Belediye tl Arkan Sa. 6, SiL & d* Batı lıakyada Turklerla meskün bir ka&aba ve kasaba halkından ikiıi ( Y u u ı 6 nct tahıjemud», GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog