Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r iyet KURUCUSU.YUNUS NADİ celi Kıtablar Serisi 3 «rj?,4pıe«ceu R.ıtabiar sensı 3 Karagöz ve Hacivat j a ı A Vurullah Tilgen Bu"s**rırtfrı <jığer kıtabları 1 NASREDDİK HOC4 FTKRALARI 2 HAKDi! BEKTAŞI FIKRALARI Beher'kiteb 1 Lıradır. A'hmet Haiy Yaşaroğlu b f i ve KTİ.Ş, İstanbul 29 nncn yıl sayı: 10.574 rt mektub adresl: Cumhurlyet. tstanbui Porta Kutusu: tstsnbuJ No 246 r*l«fooiaı : Dmuml Santnl Humaıaa: S4298. Sazı İflert: 14299. Matbaa. 24290 Çarşamba 6 Ocak 1954 Hükumetimizin bu sabah bir tebliğ yayınlaması bekleniyor, Kaptan pilot, makinist ve yolculardan dün Ankarada hattı hareketimizî kararlaştırmak üzere iki kişi yanarak öldii, 2 nci pilot, müteaddid toplantılar ve istîşareler yapıldı telsizci ve hostes yaralandılar Kahire Büyüh Etçimiz dün sabah Mısır toprahtarından ayrıldı, gümrühte elçimize gösterilen muameie son derecede münasebetsizdi Kahire rezaleti btitün Bir yolcu uçagımız dünyada escfle karşılandı Lâpseki civarma düştü Radyo Nasıl Olsun? artilerarası geıginlik ha vasını yumu»atmak ve norroaUeştinnek için gereKİi tedbirler üzerinde dururken, muhalefet lideri, radyo yajınlan bahsine de dokundu. Bizde hukumet adına mikrofon onüne çıkan sozculerin kendilerini şahsiyata kaptırmalan, hoşlanılmıyan muhaliflere sataşmaları, arada hattâ ilüra ve hakaret yoluna sapmalan, C. H. P. Genel Başkanına gore, partilerarası munasebetleri devamlı olarak rahatsız eden bir haldir. Bunu onlemek için radyodaki siyasî konuşmalan adlî murakabeye bağh tutmak gerekmtktedir. Radyo gibi millî bir muessesenin lktidar partisi elinde tek taraflı bir propaganda vasıtası gibi kullanılması, herhalde demokratik icablarla bağdaşır bir keyfiyet »ayıla tnas. Butün J ket ve dunya olaylarından haber alması. kultür, eğlence ve vakit geçirme ihtiyacını karşılaması maksadile yürutülen bir işletme, gundelik politika oyunlarının daima bstünde kalmak. yavınlarında objektif olmağa dikkat etmek zorundadır. Hele şahıslan hedef tutarak kimini kuçumsemek, kimini yermek, kimine saldırraak gibi yakıIiksız hareketler, demokratik bir memleketin radyosunda hiç doğru değildir. Bir gazetede yapıldığı zaman bu gibi hareketler basın ve ceza kanunlannın tehdidi altındadır. Mağdur olan vatandaş mahkemeye başvunıp hakkmı arajabilir, gazeteye cevab verip kendini savunabilir. Radyoya karşı bütıin kapilar kapalıdır. Milyonlarca insanın dinlcdiği janlış veya haksız btr sozıi vatandaj duzeltmek imkânından mahrumdur. Radyoyu bir gazete farzederek Basın kanununun sınırları içine alraak kabil midir? Yoksa, sayın İnonunün dediği gibi bu müessesedeki siyasî konuşmalan adlî kontrola bağlamak daha mı iyidir? Birinci şekilde, halka aid olması gereken rad>o saatlerini kimseyi ilgilendirmiyen veya pek az kimseyi ilgilendiren boş kavgalar ve tartışmalarla heder etmek tehlikesi başgosterecektir. İkinci şekilde ise, politika yayınları için bir nevi »ansur kurulacak ve her zaman tarafsız kalmasmı istediğimiz Türk adİİ>CM gündelik politika oyunlarının ta icine düşmek ihtimali ile karşılagacaktır. Hâdisenin Avrupada akisleri İngiliz ve Fransız basını, diplomasi tarihinde boyle bir harekete ender rastlandığım belirtiyorlar Londra, 5 (Nafen) Bu sabah butun îngıhz gazeteleri, M'sırdan Tuıkıye büyuk elçısi Fuad Hulusı KOPRÜ TEM1ZLENİYOR Beledıye temizhk ekıplerı dun Karakoy Tugayın hudud dıjı edılmesi ile koprusünü esaslı bir temizlik ameliyesine tâbı tutmuşlardır. Resim, bu Arkası Sa. 6, Su. 1 de ameliyeyi gösteriyor. Dün saat 12,43 te Çanakkale dvarında hir uçak kazası olmuş, içinde dort yolcu ve beş kışılik mürettebat bulunan Devlet Hsvavollarının (Bae) uçağı LanscMnın, Beyçağır bucağı Dumanlı koyu civarına yanarak düşmüştur. Arkası Sa. 6. SU 7 de Bayar, Amerikan kongresinde konuşacak mı? Kongre liderlerinin, tm husııstski bir takrıri incelemekte oldukları bildirildi Washineton 5 CAP.) Birleşık Amerika Kongre liderlpnn n, bu aym sonunda Amerikava vsıacak olan Türki\e Cumhıır Bs^kanı Celâl Ba\ann Konare onıı»' < g nutuk söylemeğe davet »HI1TTI"« le ilgılı bir takriri incelemekterlıı'rr. Konere veni oturumun=» V>a'af başlamaz ılk iş olarak bu hususta bir karar verecektır. Ar\an Sa. 6, Srı 4 tp Biiyük Elçimiz ve •ta$emiliterinıiz bir Mısır devlet adanu ile gorüşürken Ankara 5 (Telefonla) Kahire Buyuk Elçimize yapılan muamelenin Türkive Mısır münasebeUeri vahim "teslrleri olabileceği siyast çevrelerde ciddiyetle mülâhaza edılmektedir. Herhangi bir devlet temsilcisinin göndenldiği memlekette, hal ve hareketlerinden, mizacından veya kanaatlerındtn dolayt ho» karsılanmadjğı ve değiştirilmesinjn ihsas edıldjği zaman zaman vaki olmuştur. Fakat diplomatik edeb ve terbiyenln tamamen dışında böyle bir muameleye tevessül edılerek, yabuz sefire Arkası S a 6 S ul d e Merzifondaki uçak kazalan için D. Parti Grupunda görüşmeler Savunma ve Ulaştırma Bakanları verilen sual cevablandırdılar, müzakereler oldu Paramızm Kıymetini Koruma Kanununda yapılacak tadilât Döviz kaçakçılığını onlemek üzere Bakanlar Kuruluna yetki veren yeni lâyiha Meclis gündemine ahndı Ankara 5 (Telefonla) Türk pa ırasının kıymetini koruma kanununu tadıl tasarısı alâkalı komısyonlardan geçerek Meclis gündemine alınmıştır. Yeni tasan ile doviz kaçakçılığıru onlemek üzere Bakanlar kuruluna yetki verılmektedir. Mevcud kanundaki cezalar azamî € aya kadar hapis cezası idı Hiıkumetimiz tarafından Türki>e\i ki yeni tasarıda bu cezalar 7 aydan terke davet edildiği şayialan çıkan 5 seneye kadardır Para cezaları ise fakat tahakkuk etmi>en Mısır Buyük Elçisi Ahmed Hakkı 1000 lıradan 2000 lıraya kadardır. Dığer taraftan mevcud kanunun tatbık suresi bu sene sonunda nihayete ermekte ıdi. Tasan ile sure 5 sene daha uzatılmıştır. Genc Demokratlar teşkilâtı D. P. Genel Kuruluna bağlı olarak çalısacak teşkilât bu perşembe faaliyete geçiyor I Ankara 5 (Telefonla) D. P. Köymen Halk Partisi muhalefett' Meclis Grupunun bugünkü toplantı nin takib ettıği hareket hattı karşısmda oturum açılınca grup baskaru sında gnıpça umuml efkâra yayın Loralardan birine benzin riokptt, Hulusi Köymen soz almıştır. Hulusi Arkan Sa. 6, Su. 5 de mermi yerleştiren ve çatipntlar koyan çiçekbozuğıı ş^hıs polis tarafından aranıyor Dün gece Şan sinemasımh yangın çıktı Her Tiirkün kafasını kurcalıyan sualler Ankara, 5 (Telefonla) Genc Demokratlar teşkılâü bu perşembe gunü Gar Gazınosunda yapılacak Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Batı Trakyada Neler Oluyor? Çıçekbpzuğu hüvıypti mffçhul bir ad^m don gece Surpagop+pkl Şan sinemasını yakmağa teşebbüa Arkası Sa. 6, Sü. 6aa Adananın kurtuluşunun 32 nci yıldönümii Türkiyenin iktisadî kalkmması ve Amerika İktisad Fakültesinin davetlisi olarak gelen Amerikalı Profesor, Türkiyenin Amerikada popüler olduğunu, harbden sonra dünya ticaretinin arttığını soyledi « Türkiyeye İstanbul Üniversıtesi İktisad Fakültesinin davetlisi olarak gelmekten büyuk bir gurur duymaktayım. Türkiyeye gelmeden Amerikada bir iktısadi toplanttda bulunmustum Edın Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Mısır ve Rusya «Malenkov plânı» inceleniyor Niçin orada yaşayan Türkler anayurda gittikçe daha fazla miktarda iltica ediyorlar? Batı Trakyaya giderek ırkdaşlanmızm yaşadığı toprakları kanş kanş gezen (Cumhuriyet) muharririnin gördükleri, duyduklan, öğrendikleri KeJıireye gönderilen bir Bizce en kestirme ve en lesirlî îstanbul Üniversitesi tktısad Fausul radyoda sahsiyatı düpediız yasak etmek, objektif havadisler kültesinin davetlisı olarak şehridışında. kim olursa olsun, hiç. bir mize gelen, Amerikanm Haward vatandaşın siyasî kanaatleri, yazı Üniversitesi iktisad profesörlerinlan. s<J7.1eri ve fikirleri etrafında den Gottfried dün kendisıle gö>ayın yapmamaktır. Seçim kampan riişen bir arkadaşımıza funları yası zamanında kanunla partilere söylemıştir: ayrılan şu kadar dakikalık konuşmaiar tabii bu hükmiin dışında kalacaktır. Gerekirse bu konuşmalan normal zamanlara da teşmil etmek, ayda bir veya iki defa siyasî partilere, eşit şaıtlar altında, mikrofon başmda söz hakkı tanıraak doğru bir hareket olahîlir. Fakat gündelik yayınlarda siyas! pole Kahire 5 (A.P.) Sovyetler Bırlıği Mısıra iktisadî yardımda bu lunmak istemekte, fakat buna mukabil Mısıruı hiç bir Batı mudafaa Arkavı Sa 6 Su 6 da Yarm Neşre Başlıyoruz Dr. Adenauer Avrupada fırtınalar şiddetlendi Baltık sahillerinde sular dalgakıranları aştı ve köyleri lstilâ etti Almanya Başbakanı geliyor Dr. Adenauer, Türk devlet adamları ile mühim görüş"melerde bulunacak Türkiye Ispanya maçı bugün Madridde yapıhyor Bülende Italyan takımından son dakikada izin ahndı, Madride yetişebilirae millî takımda oynıyacak Şehrinıizdeki Adanalılar dun Taksim âbidesine çelenk koydular (Yazısı 6 rtcı sahifemizde) NADtR NADİ Sa 7 V« • f» » Bir Anerikan üniversitesinde hayat \merikalı universite gencleri nasıl çalışır, nasıl »glenir, imtihanlara nasıl hazırlanırlar? Ya7an: NF.RMIN ABADAN Bu sayanı dikkat ya7i »erısinın ilk maka'esım hugün yedincı sahifemizde bulacaksınız Londra 5 (aa.) Şiddetli fırBonn 5 (THA.) Batı Almanttna ve seller dun geceden itıbaren >a Başbakanı Dr. Adenauer'ın bütiın Avrupayı kaplamıştır. Baltık sahihnde sular dalgakıranları mart ayı ıçınde Turkiyeyı zıyaret Arleası Sa 6. Su 7 d« aşarak köyîeri istilâ etmiştir. Kielde yağmur sulan 50 polisı nehrın ağzına kadar surüklemıştır. Son gelen haberlere gore sular çekılmektedır. Batı Almanyada takri Arkası Sa. 6 Su 2 de ~ fşçilerin oıı yedi talebi Millî Tesanüd Birlıği. Işçi Sendikalan Bırliçinın Turk İş k?nalıle Çjlışma Bjk.ınlıpına aı^rlunaıı tdlfblennın desteklenme.si ıçın B ı; SINEMA ÖNÜNDE YARALANAN KADIN SeyfeJdın Biçen lsımlı bakanhğa müracaat etmiştir Ydpıbir adam. ıki sene evvei ayrıldığı karısına dün Sümer sineması önünde lan müracaatte, işçi taleblerinin rastlarr.15, yenıden birleşme talebinde bulunmus, ™d cevabı alınca ka desteklenmesinin sosyal ahenk baduu yuzunden yaralamışür. Resimler, carihi ve yaralı kadını gösteriyor. ~ Arkası Sa. 6, Su. i te Yarm Dordıınct! Tarih İlâvemiz Emsalsiz eserin yeni 4 sahifesi Müvezziinize bugünden sipariş ediniz! Dun vapılan Emniyet Vefa maçı çok çetin bir maç olınuf; Vefa 21 gakb ge'hjir'' gpsttriyor. (Maçın taisüâtıru 4 üncü Mhıfemude bulacak.unız,)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog