Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet K U R U C U S U : T U N U S NADf 29 nncıı yil sayı: 10.573 Ngraf «• mektub »dred: Cumhurlyet tıtanbul Poeta Kutuau: tvtanbu) !»o « • v r*i«fenlu : Omuml SantraJ H u m ı n n : 14298. ax> t»Jerl: 142% Matbaa. 24290 Mısırın şaşılacak hareketi: Elçimizi hudud dışı ediyor Kahire hükumeti, Büyük Elçimîze memleketi terketmesi için yirmî dört saat mühlet verdi Kısır hukunetinitı dön yaptığı toplantıda ittihaz olunan ba diplomatik ve an'aneye külliyen muhalif karara öç sebeb gösteriliyor Kahire 4 (AJ>.) Mısır hükumetı Türkıyenin Kahire büyük elçi»i Fuad Hulusi Tugaydan bugün memleketi 24 ıaat zarfında terketmesini igtemiştir. Keyfiyet bujün resmî bir Mısırh kaynak tarafından »çıklanmıştır, Kansı, tabık Mısır hanedanına mensub olan elçl, Kahiredeki •«nfesinden ocak ayı ionunda aynH.P. G«nel Başkanı lacaktır. Mısır hükumetinin kendlsini yanna kadar memleketten ayIsmet İnonunun bir nlmaya davet ettigi hususundaki Anayua Mahkemesi bu haber, diplomatik mahüllerce kurulmasına dair «eçen gün İstanteyid edilmiştir. Tugay, veya Türk bulda •oylediği »özleri bu burada elçiliği bu konuda her hangi b'r başlıca iki nokUdan tenkid etmir yorumda bulunmamışlardır. tik. Blrindsi, bu lözler «ayın GeTafsilât nel Başkanın üç yü önceki fikirleKahlr» 4 (THA.) Mısır hükurin« uymuyor, hattâ tamamü* aymeti bugün yaptığı bir toplanbda. km kaçıyordu. Bir lider iktidarda Türkiyenin Kahire Büyük Elçısı reya muhalefette olduğuna före Fuad Hulusi Tugayın, dıplomaUk Kahiredeki Türkiye Büyük Elçİ5İ hep birbirine nd düşünceleri »aimtiyazlarından tecrid edilerek 24 Fuad Hulusi Tugay runmaya kalkars» bu memlekette demokrasi nasıl lelişir diye üzulmemey* Imkân var mıdır? İkinci•i, feçimler» funun turasında üç, dört ay kala, Anayasa mahkemeri (ibl, tiyad bünyanizi Umelinde* Ogilendiren bir davayı yaropndaıı mal kaçınrcasına ele «Imayı doğrn bulmuyorduk. Şimdiki Anayasanus biıi oruı yil lyi kbtü idare etmif. önümibdeki »eçiınlere kadar on. en Ud hafta daha beklenek kıyamet ntü kopaı^? Bu •fbeblerden *türtt telata T« NMU/« luzum förmüyorduk. Salı 5 Ocak 1954 Büyük îhgiiar f oniancısı Somerset Maugham'ıç Şasifiiiç dinızlerinde gecen ekzotık maceaJaıPBn\atan üc buyuk hikâyesi bu4c«Kteİ5ır terava getirılrms ve zevkli fett&BSİeıfe okuyuculara sunulmuşturv varhk ^ayınevinın çı kaıdıgı bu kttabın fiatı J. liradır. nizam BA5BAKANA GAZETECİLERİN ZİYAFETİ Müstakil. muhalif ve muvafık gazete «ahib ve b^ş yazarları tarafından dun gece «Buyük Kulub» de Başbakan Adnan Menderej şerefine bir zıv^Trt verılmıştir. Bu münasebetle muhtelif memleket meseleleri etrafında samimî hasbıhaller yapılmi* znafet geç vakte kadar sürmüştür. Resim, dun geceki ziyafette hazır buluoaa Başbakanı ve gazete baf yazarlanru goiteriyor. . Bugün yarııı Celâl Bayar dün Kayseride ilk tşçi Bankasım açtı ihzarî görüşmeleri Dörtleritı =aat zarfında Mısın terke davet n unmasına karar vermıştir. Bu kararın, Türk hukumetlne ı2İgrafla bıldirildığı de ilâve olunT,uştur. Bu akşam Kahire radyosurda okunan bir tebliğden sonr», mezkur karann alınmasına âmıl olan gebeb !er şöylece gıralanmıçtır: 1 Büyük Elçi Tugajnn, 21 »ralık 1953 te verdı&i veda zivafetıne hiç bir Mısırh resmî jahsıyetı davet etmemesi, 2 2 ocakta bir serginin açılması münasebetile tertiblenen bir toplan Bagdad 4 (T.H.A. Nafen") tıya gelen Mısır Başbakan yardımIrak parlamentosunfla dış sivaset cısının elini sıkmaktan imtina etüzerinde müzakereler cereyan « t *mesi, tigi bir sırada Basra mebusu Ab3 Aynı toplanüda Ba;bakan dürrezzak Humud Türkive alevyardımcısı ile jiddetll bir mühinde bir takrir vermiş ve Irakla nakaşa yapması ve Mısınn şımdıkı Türkive arasındaki munasebetleıdarecilerinin memleketlerirti felârin yeniden gözdeu geçırılmesini Arkast Sa 6 Sü 2 de taleb etmistir Bu Basra mebuTunun iddialanna söre, Türkive Arab davalarına kar Si cephe almış, İsrael ile bırlik olarak Arab memleketlerıne karsı bir sivaset takib etmiş, MısırİneiHz ihtilâfinda Mısın tutmamıştır Basra mobusu bu Iddlalan ileri «ü Arkası Sa 6 Sü 8 d* Türkiye ve Irak Irak Meclisinde aleyhimizde verilen bir lakrir Müthiş kar fırtınalan Avnıpayı altüst ediyor Londrt 4 (BB.C) Bütün Arrupa memleketlerinde kara kış^n bütun çiddetile hüküm sürdügü gelen raporlardan anlaşılmaktadır. Injnltere, Fransa, Beljika ve Holanda sahil bölgelerinde • tehlike hili* tlân edilmiştir. Denizlerdeki fırtına ile şiddetli dalgalann bu dört memleketin sahillerindeki sed leri devırmesınden korkulmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa memleketlerınden hemen hemen hepsinde de durmadan kar yağmakta ve don yapmaktadır Bu sebeble yollarda seyrusefer inkıtaa uğramış ve kazaJar da artmıştır. Yalnız Pans sokaklarında, ayağı kayıp da düşüp yaralanan otuz kişi hastaneve kaldınlmışlardır. Bazı Fransız 5e! hirlerınde kamyonlann kızak yaparak devrildığı ve bu kazalarda da ölenler olduğu bildirilmektedir. Paris sokaklarında otobüsler ve taksiler işleyemez olmuştur. Belçikada endisc Belçikada da vazıyet aynıdır. Fakat Belçıkalılar daha çok Atlantik Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Fakgt bu düjünceleH yazarken Anayasamızda yeri olan terael hürriyetlerimizi füvene bağlamıyalım Kayserl, 4 (ajı.) Kayıeri Sfldetnek süphesij aklınuzdan jeçmi merbank işçilerinin yardım «andıyordu. Naıü feçebilirdi H, tek ğmda toplanan para il« kurulmuı parti rejtmine ftfre hazırlannuı bir bulunan bir buçuk milyon lira ıerAnayasa il« çok partill bir derlet mayeli İ?çi Kredi Bankasının «çılıj Idareti liıteıninl yürütmenln im töreni bugün coşkun tezahürat akftnsırlıklan ttzeıinde Uk doran ruında yapılmıştır. lardan btri bis olmujtnk. Törende Reisi Cumhur Celâl Zafer cazetesinde ayıu konnya Bayar, Büyük Millet Meclısi Reisi dokıınan 8am«d Ağaoğlu böyle Refik Koraltan, İşletmeler Veküi duşünmüyor. C.H.P. G«nel Başka Sıtkı Yırcah, Kayseri mebuslan, Binın teklifinl hıeeleyen uyın Sa banka umum müdürleri vt daha bir çok davetliler haztr bulunmu|ned, çeşidli yerlerdeki yasama lislardır. temlerine kua bir göz attıktan «onBankanm açılısuu yapan Reisl n , bunlardan hiç birinin elverisji Cumhur Celâl Bayar lflçi mümej•ayılaroıyacağı netlcesine vanyor. silleri v« İşçl Kredi Bankası idare Anayasa mahkemesini kabul eden heyeti üyelerile Mrclml bir haımilletlerden {oğu Demir Perdc fe bihald* bulunmuştur. risinde kalmif. Hfir olarak bir Batı Reisi Cumhur demistlr kl: Almanya Tarmif, onlar da halden « Bugün hayatımın »n heyepek memnun değillenni;. tki meccanh, en kıymetli günlerinden bllisli rejimlerde ise iktidarlann i | rini daha yasıyorum. Bunun sebefikarması fiiç oluyonnuş. Tani bi, i^çilerimizin kendileri v» memSamedin yazisuu yanhş anlamadık leket için çok faydalı bir eser mey•a birim şimdiki Anayasamız, yü dana getirmifl olmalarıdır. Bir an rürlükteki Anayasalann en mfikem bu teşekkülü gay« v» netice bameiidir. Bnnu aynca rüvenliğe kımından diğer mall mOesseselerle bağlamaya liizum yoktur. Böyle mukayes* edersek bunun bünye bir teşebbü» hem milll eğemenliği iübarile mütevarl, fakat netice itiBanka açılırken temsil eden Büyük Millet Meclisi baril» onlar kadar müspet olduğunin yetkllerinl daraltır, hem de nu görürüz. Fakat hiç güphe yok beklediğitniz faydalan bize sağla ki bu mütevaa eser çok kıymetlidır. Bu müessesenin de kısa bir zayamaz. manda diğerleri gibi büyük bir Bu konuda sayin Ağaoğiuna hak inkişafa kavuşacağını kat'iyetle löy reremediğimizi tekrarlamak lorun liyebilirim. İstanbul Bankasının Galata merdayız. Anayasamızda yer alan hür Bu lözleri niçin slze manarak kez subesi dün saat 10 da açılmısriyetlerin gerekli güven şartlanna söylüyorum? Bunu bir kaç keli br. kavuşlurulmasına re Büyük Millet me ile izah edebilmek için maziye Bankanm açılıgı dolayısile meAleclisinden Anayasaya aykın ka aid baa telâkkileri ve haüralan rasim yapılmış, davetlılerin binayı nanlarm çıkmasi ihtimalini yok et nakletmek faydalı olacaktır. gezmelerini müteakıp banka faalimeye memleketimizde ihtiyaç yar Arkasi Sa. 6, Sü. 7 de yete geçmiştir. «Iır. Bn hurasta batı demokrasilerinde başvuralan türlü nsuller bo|una değildir. Bunlar hayal olmı>an bir tehlikeyi önlemek içbı uzun zamandır düsfinülmüş, tecrübe edilmig tedbirlerdir. Eksfldikleri, yefersizlikleri iöylenebilir, fakat faydalan da inkâr edilemez. Devlet Reisi Türk Bankacılığı hakkındaki görüşlerini belirten mühim ve samimî bir hasbıhalde bulundu Halide Edib teşriî hayattan çekiliyor Birçok memleketlerde 20 senedir görttlmemiş şekilde kar yağıyor, sahillerde tehlike hali ilâtı edildi, isveçte şehirler karanlıkta kaldı Kar fırtınalan yann bizde İranda açlık de başlıyacak tehlikesi Londrn 4 (Nafnl Tah'an'ipn pelen raporlars eore, l'anda cHf bîr (fifia maHdPİ°ri Vıuhram brlır» rnıştır. İran hukumeti yaptığı nvıhim bir top'an*ida bu Hurum'i ın CPİem ştır. Bılhassa karakı;ın h*ntırması buhr~nı H Tı da ş"Wet <=n İa dirmistır. Bir ç»k ynlUnn karla tık»nr1ıeı bıldırilmek'Ftlir. D.£*T Ur^ftan İran Şaht, fakir. lere vardım ıçm tekhfte buhınmnj ve hukumetten her gıin 1000 fakire saray hewbına yemek verılme* Alemtlarda direğe çaıpan taksi BerHnde bulunan dört memleket temsilcileri hazırlık tomaslanna başladılar Berlin 4 (R.) lngilterenin, Fransarın. Birleşik Amerıkanın ve Sovyet Rusvanın buradakı temsilcileri arasında ilk ihzari toplantı bugün yapılmıştır. Dört hukumet ATJCOSI Sa 6 Sü 8 de Dün 12 laşıt kazası oldu, 17 kişi yaralandı Dün vilâvet hududlan içindt yedi, jandarma mıntakasında beş olmak üzere 12 tasıt kazası vuku bulmuş, 17 kişi muhtelif yerlerin Erkek iken kadın olan Jorgensen, den varalanmıştır. Bu kazalardan 5000 dolar haftalıkla Broadwayda temsillerine başladı biri Alemdarda olmuş, şoför Kadir Güzel idaresindeki 13755 plâka sa Arkası Sa. 6 Sü. 4 U Yirminci asnn hârika kadını İstanbul Bankası dün açıldı Tanınmış romancımız, Izmır milBaşkan, Hk faaliyet yıhnda 12 let\ekiU HaUde Edib teşri! hayattan çekilmege karar vermiştir. Mubaşan kaydettigini söyledi harrırin seçim dairesine vedaını ve Washington 4 (a.a.) Başkan yeni seçim arifesindeki dü}ünceleEısenhower bu akşam radyo ve te rıni anlatan bir yazısı bugıin levizyonla yayınlanan bir nutkun ikinci sahifemizdedlr. da cumhuriyetçi idarenin ilk faaliyet yüı rarfmda kaydettiği 12 basarıyı mralamışür. Bu başarılann en başmda Korede savaşlara son verilmiş olması ve «atom enerjisinl insanlığın barışçı gayelerine tahsise matuf plânı» ha Arkası Sa. S. Sü. 7 de Eisenhower hükumetinin başarıları Emekli sandığı kanununa eklenecek geçici madde 10 yıllık emeklilik maaşını loptan alanlar da yeniden emeklilik haklarından faydalanacaklar Ankari 4 (Telefonlai Seyhan kaybeden ve bilâhare bosanan veya milletvekili Sinan Tekelioğlu ile dul kalanlir, nihayet babalan ölJorgensen Kars milletvekili Tezer Taşkıranın düjü zaman 25 yajından büyük oTürkiye Cumhuriyeti Emekli San Arkası Sa. 6. Sü. 2 d« (Yans\ S ncı sahifemizde) dığı kanununa geçici bir madde ek lenmesine dair kanun tekliflerinin müzakeresine bugün de Mecliste devam edildi. Tevfik Herinm başkanlığında oturum açılmca bu teklifın müzakeresine geçildi. Uzun ve hararetli görüşmelerden sonra, verilen önereeler dıkkate alınarak ko misyona verildi. Umumî heyetce kabul edilen bu vazivete göre, 25 Naciye: «Destuma fld k e n kalbbıe sapbdığım bıçaMs Bu yHzden Hllse bir ırun halka yaçını doldurmuş olan genc .kıröldürdtim diyer; fakat maktülün srrhndaJd bıçak daıfcekapabldı ve «temizleme larla evlenerek emeklilik haklarını lerinden haberi y«k; einayeti, kavgaya kanşan hir ı a h âyini» yapıldı kalınm tebdidi ile fizerine aldığı sanılıy«r Yunan Bulgar Andtaşması 1 Dame kilisesinde intihar Pariste Notre Fatihteki cinayetin faili Naciye mi, başkası ım? Bir defa milll eğemenlik terimlnin manası Ü7erinde anlaşmaya varılmalıdır. MiUI eğemenlik, çnğunluiun milleti dilediği gibi idare etmesi. azınlık iizerine kayıdsns şartSız hâkim olması demek değildir. Mıllî eğemenlik, vatandaş hak ve hiirriyetlerine saygıyı önceden kabul eden. bnnlan elden peldiği kadar saçlam teminata bağlayan bir idare sisiemi demektir. Bövle clunca. milleti temsil eden meclislerin de, çoğrunluea dayanarak her isted'Ucrini kanun halinde millete »ıınabilercMeri fikri kendiliğinden çuriır Millî eğemenlik rejimlerinde milIrHn mutlak Iradesl hak. ada'rt ve hürrivet prensipleri olarak kabnl fdilmiştir. Hedef bu pren>.ip!eri dnima ayakla Uıtımk, ya<;ahnıU(ır Ovsa ki merlisler ıaman zanıati hiıssi veya »ivnsf Mr Yuaanistan ile Bulgarijtan arasında hudud ihtılâflan ile alftkah olarak Selânıkte bir and!a?ma aktakım tesirler altında kalarak te tedlld.gim bildırmiştik Yukandaki r«sim, andlasma imzalandıftı nrada çekilmistir. Ayni zamanda ikl NADtR NADİ memleket arasında diplomatik mfinasebetJerm yenid«n kurulroauzu tcmin* matuf Faru görüsrnelerırun Arkrun 5a 3. £u S Iı dt tntifpet bir iafhaya girdıgı bildirılroektedir, ' Paris 4 (a.a.) Lionel NatoU adında bir ttalyan delıkanlısı dünkü pazar günü meşhur Notre Dame kilisesinde paltosunun cebinden çıkardığı bir tabanca ile intihara kalkışmıştır. Hâdiseyi görenlerin anlattıklarıAdana 4 (aa.1 Adananın S2 na gore, sıska, esmer Natolı. pazar fiyinmin sona ermesinden biraz nci kurtuluş yüdönümünde hazır sonra Saınt Theresa heykelinin bulunmak üzere Devjet Bakanı onünde durarak paltosunun cebın Celâl Yardımcı, beraberfcd» Erruden bır tabanca çıkarmıj ve göğsü rum milletvekili Mustafa Zeren, ne çevirerek atejlemıştır. Derhal Gazianteb milletvekili Ekrem Cenani. Seyhan milletvekilleri ve bahasaneye kaldınlan İtalyanm sıh«ın mensublan olduğu halde bugün hî durumunun memnuruyet verici aaat 14,30 da uçakla fehrimit* gelolduğu bildınlmiştir. mistir Dün öğleden sonra riyaretçller» Devlet Bakanı r« beraberuıdeH kapatılan Notre Dame kilısesind* revat, htvı meydaıundan değruea temiıleme lyini yapılmıjtır. Ma Demokrat Parti merkezlnt gitmlşbedd» Işlenen bu ckufür* fi tathir ler, bir mfiddet ürürahatten Mnra için kllıse sahanhğınd» takdi» • yurd içi ve garnizon komutanhkEmnıyet Müdürlüğunde Naciyenin parm*k Uleri ahnıyor dilen «ular »erpilmij, tütsüler ya lanna geçmişlerdir. kılmıj ve dualar okunmustur. Yann yapılacak olan mcrmalm Kvvelkl c*c* Fatiht» bir cinayat vurarak BldürdüJOnü dün blldhKilisenin 700 yıllık tarihinde Hk İçin butün hanrhklar Ikmal •dll lslendljtinl. Naeiy» Ara ismind* bir mljük. Yeni yılm İlk öldürm» hldefa böyle bir âyine lüzum gorül mi? v« Adana bsftanbaaa bayrak kadının 18 •en*lik doatu •roLnman disesi olan dnavetin tafsilâh | u lcrla donatılmırttr. Arkan Sa, 5. Sü. 4 f müıtur. Demirl bıeakla vt g#e« hırtızı Adananın Kurtuluş Bayramı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog