Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

1 POJfER PIAY ^ TKAŞHCAKLARIM KVlLAmS'Z Iktidar beyannamesi için hazırlıklar D. Parti Meclis Grupu Idare Heyeti metnin hazırlanması için bugün bir toplantı yapacak Laniel dün istifasını verdi Cumhur Başkanı istifavi kabul etmedt, Laniel Merlisten itimad istiyecek Parıs, 3 (R ) Başbakan Laniel' in dun, Cumhurreısı Vıncent Aun«1 a istifasını veı mıştır Cumhurreısı, >enı seçılen Cumhurreısı Coty ıle derhal ıstışarelerde bulunduktan sonra Lanıel'ın istifasını kabul etmemıs. ve raemleketın geçırmekte olduğu bu muhım •nlarda vazıfesı başnıda kalmasını isterruştır Fransız sıyasî çevrelerınden bu akşam venlen maluraata gore Laniel Parlamentonun bu çarşamb^ gunu fevkalâde olarak toplanmasını ıstemıştır Başbakan Parlamentoda, memleketm sıyasetını ızah ve muhım bır beyanatta bulunacaktır Arkası Sa 7 Su. 6 da 1Cumhuriyet 1 • l KXIRUCU5U:YUNUS NADf İTEPE ve sanat gazetesı Henü* RbrmeAiniz V e takib etmivorsanız ^ıziıı 4$% ,buyuk bir eksıkhktır •PK. 77, tstaöJBui > adresinden meccani ornefc sayı fefeytnız. Fıatt30£yrîP&&onesı 720 kurugtur KDİTEPE VAYINLARI 29 onco yıl sayı: 10.572 T«lgr*> »• mefctub •dresi Curahunvet TrtanbuJ Posta Rutuau: tstanbul Nö 246 Ttlcfaniu . Umuml Santral Nunurası • 24298 $«zj I»l«rt . ıu»t Matbaa İ4290 Pazartesi 4 Ocak 1954 Yeni yıl için tahminler Dulles Gnl. Gruenther ve Adenauer'in bir aıtkete cevabları Atlantik Pakti Avrupa Ku\\etlcri Başkomutanına gore. > fiıi scne irınde Av rupa Bırlıgıni muhafaza etmek guç olacak. Dulles ise 1954 te sulh \e adaletin emnivct altına ahnacağını soyhi\or Yayınlanacak olan beyannamede İsmet İnönünün son nutkunda muhalefet adına ilerı sürdüğü tekliflere de temas edilmesi muhtemel Anksra 3 (Telefonn) PemoK rat Partı genel ıdare ku Uıunun dun 3 5 s=at suren toplantıda, ıktidar '' beyannamesının hazırlıkları et afında goruş teatılen de yapılnujtır Bılındıgı gıbı muhalefetm hayırlı sayılmıvan tavır ve hareketını açıklama hedefıle boyle bır beyj.nnamenın neşrı Demokrat Pdrü yuksek organlarmda ka'ara bağlan mış ve bır metnin hazırUrma=ı ' a zıfesı D P Meclis Grupu ıdare heyetıne venlmıştı Demokrat Partı ıdare hevetı yarın toplanarak bu hazııhklarla meş, gul olacakür Beyannamenın D P. Meclis Grupunun salı gunku toplantısında kesın şeklını alması 'htımalı kuvvetlıdır Şeklı \e tam mahıyetı henuz bıhnmemekle beraber, bevannd.iıcdp Ismet Inonunun muholefet adına Istanbulda ılen surdugu >on Uklıflere kısaca dokunulması mohte Arkası Sa 7 Su 6 rfa Dun Kajserıje New York, 3 ( A P ) Birleşik Amerıka D15 Işlerı Bakanı John Foster Dulles, 1954 senesınde sıyasi sehnede vukuu muhtemel hâdıseler hakkında tahmınlerde bulunurken •Rusyanın Batılı devleüerle goruşme>ı kabul etmesının bır Arkas\ Sa, 7, Su 4 te gıden Cumhur Başkanı Celâl Ba>ar. Ankara garında Bakanlar tarafından ugurlanırken. Cumhur Başkanı dün Kayseriy e gitti Bayar, Bez Fabrikası işçilerinin sermayesile kurulan Bankanın açılışında hazır bulunacak Kavseıı 3 (a a ) Cumhur Başkanı Celâl Bayar beraberınrîe Buyuk Mıllet Meclısı Feısı Pefık K o r a ^ n Işletmeler Bakanı Sıtkı Yırcah Meclis Reıs Vekıllennden Kavserı mılletvekıh Fıktı Apaydın Kavserı mılletvekıllerı, Ankara mıiletvekılı Mumtaz Faık Fenık, Sumerbank Umum Mııduru Hamıd Pekcan Zıraat Ban> ası Umum MuHuru Mıthat Dulge, Emlâk Kıedı Bankası Umum Muduıu MEdeni Berk. Merkez Bankası Umum Muduıu Naıl Gıdel, Başvaver Kurmay Yarbav Nureddın Fuat Alpkartal ve Ankara Beledıye Keısı Atıf Benderl oglu olflugu halcle bugun saat 19 45 de Kavserıve gelmıştır Arkası Sa 7, Su 6 da Atom birliği kurulması için müzakereler Ame lUanın Mo^ko^a BUMJV Elcı^ı b'i husu^ta muzakerelere başlamağa hszır oldugunu Molotov'a bildırdı \\ashıngton 3 (a a ) Do 6 ru haber alan mahfıllerden dun oğ. renıld gme gore, Moskov arl kı Amerıkan bd\uk elçısı M Char'ei Bohlen Dış Işlerı Bakanı M Foster Dulıes tan aldıgı talımat UZPJ rıne bu son gunlerde ÎI Molot f ıle bır mulâkatta bulunmuş'ur VVashıngton da elde edılen malu^ mata gore M Bohlen, Sovjet hukumetı arzu ettıgı takdırde B'rl~ şık Amer kanın geçen av Baçk'n EsenhoAer •arafırdan ıleıı suru> len teklıf Haıre=ınae bır be^nelmılel atom bırl gı kuıulması mevzuu uz«rmde hu5u=i ve yarırf«mî muzakprelere sımdıden başlamaga haz'r bulunduğunu M Molotofa bılrhrmıştır Amerıkan hukunletı erkânuıdan baz 1 ımın bu mesele hakkın'îa japtıkları hufusi mahıvettekı ko. auşmalarda belırHriclenne gore Arkası Sa 7. Su 5 te Dun Uskudarda japılaıı snasi toplantıda bir D.P. ta hatib konuşurken Londra 3 (R) Bugun alınan bır habere gore Başkan Eısenhower Noel ve senebaşı tatılleıını geçırdığı Augusta'dan bugun Washıngtona donmuştur Başkanın perşembe gunu kongrede okuyacağı mesaj bu\uk bır sab rsızhkla beklenılmektedır Mesaj mahallî saatle 12 30 Hs Grct ayarı ıle 17 30 da radyolar v e te'evızyonla yayınlanacaktır Eısenhower bu mesajda Bırleşık Amerikanın dış ve ıç sıvasi meselelerırın butun veçhelerını açıkla} acaktır Eisenhover'i» Kongrede O.P. il başkanı. C.H.P. İstanbul teşVilâlını, gencllk kolu teşkil ederek okuyacağı mesaj Üniversitelileri tesir altına alıtağa çahşmakla suçiandırdı Yurdda ve Avrupada karakış Başkan, mesajinda. Birleşik Amerikanın iç ve dıs si.>asetini açıkhj acak D P U 5 kudar ılçesı sıyasi toplantısı dun saat 15 te bır pastane salonunda yapılmıştır Toplantıda D P lı istanbul mılletvekılleurjden bazılaıı paıtmın ıl başkam Necmı Ateş ıl ıdare kurulu üvelerı bucak ve ocak temsılcılıerı ıle partılı partısız kalaba'ık bır halk kutlesı hazır bulunmuştur Ilçe Başkanı Ibıahım Seven bır konu«ma yaparak toplantıvı açmıştır Ilçe başkanı hıtabesınde C H P lıleıın son konuşmalannı ele atlarak tenkıdlerde bulunmuştur Baş kan kendmden sonra gelen hatıbleım de yaptığı gıbı CH Paıtısı mallannın perı slınması mc^elesı uzennde bılhassa durmuş ve bunun tabıî bır netıce oldugunu so>lemıştır Samım Yucedere C H Partısının haksız ıktısablaım kendısınden a Arkasi Sa 7, Su 4 te D. P. lilerin dün ÜsküdarLa yaptıkları siyasî toplantı Dulles Soğuk harb yeritıe soğuk sulh! Moskovanın yeni sene hakkındaki temennilerinin Ingilız basınında varattığı akisler C.H.P. ıtiii Ankara il merkezi törenle acıldı İaonunun tekliflerinden bahsedpn Kasım Gulpk. bunlar jerine gitirilirse seunılere enınivetle gidileceğini sovledi Ank«ra 3 (Telefonla) Ha k Paıtısı tarafından bu sab^h ssat 10 aa Esenpark gazınosunda sı\,^i b ı topUntı tertıb edılıti'} bundan sonra Anafartalar cadde^ındekı venı ıl merkezı^ın açış resmme gıdılmışt r 50 kadar C H P lının bulundugu sıyasî toplantıda ıl başkanı Hı'ıl Sezaı Erkut mallar kanunundan sonra partıye gosterhen alâka ve sureklı bagi'lardan şukranla bahsfttmıs dıger hatıHer de ıktıdarın seçımler arıfesrde aldığı bu teobırle kendıs ne kotuluk ettığını sov emışleıdır Gensl Sekreter Kasırr Gulek >nııdun her tarafın!akı C H P lıleruı yarışırcasına teberrularda bulunduğundan butun teşkılâtın venı b nalarına taşmdığından bahsetmış, son kanunun anayasava ve ınsan hakhıına ajkın oldueunu tekrarluarak tpk partıve doğru £ tmek ıstven ıktıdar.n kotu vo!da bulunduğunu, bu yolun cıkta Arkası Sa 7. Su 6 da Londra, 3 (a a ) Moskovanın yeni sene temennıleıı ve bılhassa M Malenkov un Ameııka halkına hıtab eden mesajıle soğuk harbın sona ermesını aızulaysn Sovjet propaganda spıkerı Ilya Eh enburg un bev anatındakı temennıler buyuk bır ıhtıjatla karşılanmakta ve bu guzel sozlerın fı hyatla desteklenmesı ıstenmektedır Sunday Tımes şunları yazmaktadır tBerlın konferansı, Sovyet temen Karabukte hararet depcesı nılerının ne derece s=mımi oldu 26 \a dııştu kaHan ğunu gostermek ıçın bır fırsat teşParıs sokaklaıında otokıl edecektır Her ne kadar ıyılık busler işlivemcdi umıd etmemız lâzımsa da buvuk umıdler beslememek ıcab eder fıkKarabuk 3 (Telefonla) Kararındeyız • buk ve cıvapnda bu avlarda 30 se Arkası Sa 7 Su. 5 te nedenbeıı gorulmem'ş bu kış hukum suımektedıı Suhunet nakıs 1026 arasında degışmektedır Demır ve çelık fabııKalan ışletmelerınde kışın ve domın şıddetınden bazı aksakhklar olmaktadır Ankara ıle Zonçuldak arasında haftada ıkı gun ı=lemekte olan motorlu tren de kışın fazlahgmdan senebaşındanben kaldırılmıştır. Eaaliyeti arttı Çeteciler Sov^etler Birliğine giden 2 marşandiz trenini hava> a uçurdular Berlın 3 (a a ) Batı Berlınde ıntışar eden «Telegraph» gazetesı, Polonyah çetecılerın Noel akşamı Sovyetler Bırhğıne gıdecek ıkı marşandiz trenını havavya uçurduklarını haber vermektedır Aynı gazeteye gore bu ıkı trenden bırı «Oder» ın doğusunda ıstıhkâm hatları mşaatında kullanılacak malzemeyı nakletmekte ıdi ve bu tren yol ustundekı bır koprü nun çeteciler tarafıdan tahrıb edıl me«ı uzerıne bır dereye duserek Darçalanmıştır Polonyada çetecüerin Adenauer, Pariste bulurduğu sırada Israel ile japılan tazminat anlaşmasını unza ederken Fransada Londra 3 (Nafen) Butun Avlupava şıddetle kar jagmaktadır Kuzev deruzınde fırtına yuzunden bır çok gemıler SOS çekmşlordır Panste şıddeüı kar ve dığer ta raftan çok şıddetlı soguk sokakları Arkası Sa 7 Su 3 de Dörtler, Berlinin Doğu ve Batı bölgelerinde toplanacak Her iki bölgede de şimdiden hazırlıklara başlandı. Adenauer, Konferansu neticesinden iinidli görünmüyor KAPAT1LAN DEĞIRMEN Be=ıktaşta Mumhane caddesındesı degırmenın fırınlara bozuk un ver dıgınden hukumet kararıle 4 ay kapatıldığıru yazrnıştık Yukarıdakı resımde kapatılan değırmen bınası gorulmektedır. Austria dün Galatasarayı 8 2 mağlub etti Pakistanda halkı ikiye ayıraıt dâva Hindiçinide savaşlar kızışıyor Fransız ordusu sozcüsü her iki tarafın da kayıblara uğradığını açıkladı Paris 3 (R) Savgondan bu akşam alınan haberlere gore Vıetmınh'lıler çıddetlı bır mukavemet gostermeğe başlamışlardır Orta La>os'ta muharebeler şrddeth bır safhaya gırmışür Gojrüs göğüse muharebeler Hanoı 3 ( A P ) Komunıst Vıetmmh kuvvetlerının şıddetli Arkası Sa. 7, Su. 5 t« Karaşı 3 (a a ) Karısını oldurmek suçundan olume mahkum edılmış bulunan Saı Jumma, bugun mahkeme huzurunda muhım bır meseleyı ortaya atmıştır îslâm an'anevî muesseselerı, modem devletm muesseselerı ıle ve ıcabları ıle nasıl telıf edılebılır' Bu sualı mahkeme huzurunda soran Jumma ıdama hukum gıymış ıdı ve hukmun ınfazı lâzımgeLmekte bulunuyordu Fakat mah kum son dakıkada muracaatte bulunmuş ve bu muracaatıne bır ae «fetva» ılâve etmıştır Fetvayı veren Muftu Fazıl Muhammeddır Buna gore ogul kız damad ve dıger yakın bır akraba mucrımı affettıklerıne gore hukum tadıl edılmelıdır Mahkumun meydan verdığı bu hâdıse Pakıstan mevzuatını altust etmıştır Gencler mahkumun derhal ıdam edilmesını, buna mukabıl şeııate bağlı yaşlı kımseler afAvusturjanın meşhur Austrıa futbol takımı dun Galatasarayı 82 yenmıştır Yukarıdakı resımde, fedılmesını ıstemektedırler. Osmanm kafa ıle yapt^ı dk GalaUsaray golu gorulmektechr. Bu maçıa Ui«lâtüe dıger spor haberl«imızı Mahkem« ktnuz bır karar 4 uncu sanıfemızdt bulacaksuuz. memıstır. Parıs 3 (R ) 25 ocakta dort racagını umıd etmedığını soylebuyuk devlet Dış Işlerı Bakanla mıştır rının yapacakları konferansın bır Amerikalı mıişahidlere gore kısmının Berlinin Batı bolgesınWashıngtoTi, 3 (a a ) Amence dığer kısmının da Doğu bolge kalı muşahıdlerın kanaatınce, dort sınde cereyan edeceğı bugun oğ Arkan Sa. 7, Su. 7 d» renılmıştır' Her ıkı bolgede şımdıden hazırhklarda bulunulmaktadır Berlmden gelen haberler ise Alman sıyasî çevrelerının konferansın netıcesı hakkında kat'i bır mutalea dermeyan etmekten çekındıklerını gostermektedır. Dortler toplantısı hakkında beyanatta bulunan Başbakan Adenauer de konferansın musbet bır netıceye va Orman Mühendislerinin Kongreti Fatihte bir kadın dostunu Kumar esnasında çıkan kavgayı muteakıb dostunu bıcakla olduren Naciye yakalandı Yeşıl Tuıkıye Orman Multendısleıı Cemıyetının 4 uncu genel Dun gece saat 22,30 da Fatihte Kadıçeşmesınde bır cınayet ışlen kongıesı dun Muallımler Bulıtı lokalınde yapıbnış, bazı dılekler mış, bır kadın 18 senedenben bır ılen surulmuştur Resımde, kongre uyelerı, Cumhunyet âbıdesme Hht* jaşadığı dostu Şerıf Demırv çelenk koyarlarken gorulmektedırler Ârkası Sa. 7, Su. 8 d» (Kongreye aıd tafsüâtı 2 ncı sahıfemızde bulacaksuuz.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog