Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

il M İNÖ N Ü CILIK BANKASI U Sartyer * Kastmpaşa A J A N S L A R I Y ĞİLMİŞTİR LLOYD ÇILIYOR Turkiyedeki Amerikan askert heyetı, çalışma mahaLi Ankar» olmak üzere, kuvvetli teknik mutercimler aramaktadır. Türkçe ve ingilizceyi lyi yanyor, konuşuyor ve okuyorsanız, ve iyi bir teknik ve mekanik bilgi ve tecrübeye tahibseniz, çarsamba 3 şubatla persembe 4 jubat gıinleri Harbiyede Birinci Ordu Subay Gazinosunda Amerikan Yuzbaşı SHEEHAN'a nnır»caat ediniz. Sınavlar mezkur gunlerde saat 1014 ve 1619 »rasında vuku bulacakbr KAMYONETLERİ İngilizce • 'Pürkçc Teknik Tercüraanlar Aramyor KURS SOFÖR »« AMATÖR K'io ramatuic Hıkif» Mik*<Mtısiw< 80906 Acele Salılık Kıymetli ApariımaR tLOYO mOkemmel blr «ervl* arabaatdır» Otteller. fabrlkalar v« her tOrlO müe«4 «eseler içln ekonomik kuMam»lı, pratlk bir kapttkaçtı arabasıd". »ervıslerlnt iyl organize etmek ıstiyen ıs sahıple" bu, ideai asabayı tercih etmektedir. tttanbul Beledıyesi (Türbe) d« 10 daır», « sar od», baayo. kalorıfer, asaıuör ve parkeli köşebası, deniz manzaralı üç dairesı boş. Daire oltrnk da görüşulür. Saat 10 dan 22 y* kadar Telefon: 26300, trfan Bılik. LSIeli tstanbul. Hava Parasız En İşlek Yerdt Kiralık Dükkân] ıtriyat v* radya mobily« v* H»r #ey« elveri^li yenı yapümı» ma^aza icabınd» büyültülür. Beyazıd Çar$ıkapı Tiyatro caddesı 13/1, Tflefcm 29881 «HM. j ı t ı r o M »I Üfak capta »erl nakllyat (ç'n »an «Ipf kaDa<ı kamyonet. Oaye» kull8nı»lı oUn LLOVD ekonomik ye ma«rafı sr oiduı ğundan ,he' türlu Ijlerrfe terjcdh «di»'J 3 metre küplük karosensil» mağazâla» tel" en münasfp bl' tâ$>t «rabasıdır SH parışleri cabuk. emln w« ucuı nakled«n ILOVD bugün bOtOn «yrupad* kuilen'lmaktadır. ~" fftg ŞötçOI»'. Bakl«liy*ler. S«b!«ciler t « diğ*r nsnal Içir» an bullanısh «rabalt>r.%aro««r>>lk»kat olup arka va yanrdan aeılır*. JTOrkry» X}nuım«ı0ifM«$jir9 CUMHUR HİSARLfİKoTTeÇüf^İrîceB Cadd«s) 207 ROMANYA BAŞKONSOLOSLUGU tertib etmiştir. Ziyaret: Her gün 1014 ye 16 ile 21 e kadardır Giriş serbesttir. Adres: tstıklâl caddesi No. 48 KIZ TEKNİK ÖĞRETMENTN DAIMİ SERGİSİ HALK EL SANATLARI SERGİSİ J ile 8 Şubat 1954 e kadar bir BİR EGHEBİ ŞIRKET Ttsuler< için mes'ul bir vazift ıia edecek Teknık Okul veya muadıli (Tercıhan makine kısmından mezun) 28 S5 yajlanndı umurat teknik bilgisı bulunan. işçi çalıçtımna husu?und» kabiliyetli ve tecrubesi olan bir teknısyene ihtıyaç vsrdar İngilizce bilenler tercih edılecekttrTaliblerin Galata P. K. 1298 «dresin* mufasnl ha] tercüm»lerıni ve bir kıfa remnılenni gondermeleri T» aync» Lstiyecekleri ücreti d« bildirmeleri mercudur. t f T O6 l W • ! S f I K i 25 HER AVBUPA LİRALIK AÇILIŞ İKRAMİYESİ AÇILIŞ HEDİYELERİ LİRALIK AY EMİRGÂNDA SEY AHATLERİ YILLIK YUZEN KEŞIDE BİR EV HER 15 GÜNDE BİR ÇEKİLİS köŞKLEB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog