Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Sl Oeak 1954 GALATASARAY TURKUAZ Saı Sakmunda progrxm;m;?a> öi"«taa Türk ghaıaliğîaia yıldıa büvOk daasoz Perdemîzin büyük OİLSE»? SANATKAR Pazartesi, Ç&rşamb*. CUBU suar«lerde; Pazar maünede Terler nnoıtralıda Telefonla cıasalaîia avnlmaa rıca elunur TE1£FON 49037 TAVSIYE EDÎYOR... Mabdut M@ı'u!jye!!! lılanbs! Yeşll YuFd Bahşeü Evisr Yapı Koopsrâfif Şirketlndenı IM SONU SATIŞI iiz t d ! urr.unıi heye+ +0T:!an+!sı asaf ıda vazılı dcmdeîd i$len gcrüşüp karara bag.ir"ak üjftre 17 subat 1954 Çarsaaba »unü saa+ 15 30 da 4 tacü Vakıf Har.da îstanbul Tıcaret Odası salonurda •vîB'lacak+ır Sayıa ortaklarım!2in sukette yazılı ad r 6£İerırs gonderıîen davet !nektublâXLüi alarak belli gun ve saatte toplantı yermde $ahsar hazır bulunmaları rica oiunur tdare Kurulu GÜNDEM 1 İdare kurulu ve muraJcıblar raporur.ur 3kuî"îiası " e üts^ribi 2 Bilânçe ile gehr gıder hesabları okunarai ta^vibıl* idare kurulupur. ve aıurakıblarm ıbralar! 3 İdare Tnıri^urda se^a" ü'l"61lV:1e''is Turakıblarır ) âftciİT.esı Soğuk cüdın en büyük dü§manıdır» Soğuk havalarda daha fazla ihtî* mam gösteriniz. Bu husu«ta PURO Tu"«!et Sabunu «ixın en büyük yardımcınızdır. „ # PURO CİLDİNİ2İ BESLER. KORUR, DAHA GENÇ VE ÖUIEL GDSTERm MAĞAZASI 18 Y o 61.1/ saa*' gelecek dive beklenseymız Elımude ai miktarda me^'cudu vardır acele edınlz Ragıb Ecbivaoglu Ture] Cad No 34 Galata Teiefon 40370 SAHİBLERİNİN Dikkatine Odun YS kbmüf dsfdindsn knrialmak işin BORÜLU İÂYIN DOKTOR ve lOZAOlLâR ls\eçU A/B KABI AcÜbiatik Fabrikasî GAZ Î O N F O H SOB A te=;hs edsrsirJi LrtiklU Caddea 158 Te! 42435 TREPTOPENIN DRY Ptsisıha Pekaî= G Pjcısıhs do 5odıu2î G âulfate 300 900 uaite 1M.0OO uarte 0.5 gt. 100 100 NEVÎ??AYPAB bo seas Kubi'ly, ipsels C»?!t« yeü, ihfras Kurbap'a'S Meha!*en!" N tU, ö'Qm dere«l ükmîerinde oynuyor. Dİ KKÂT (Psrskend* *aü$ fiah 130 ktmı?) D!HYDRO5TREPT0MYC!N Sulfafs Kâbı EMLAK BANKASI Ocak Çeküifi TalMîeri Büyük Stramiyeyl tefkÜ «des Kofuyofanekki öen de benim gibi Mata, E'b'se, T, e ç!(S » 1 wr !ik rişelerde (Peraksnds «ahs fiah 130 kuraş) KABISTKEP Hahlul halmde terka kcnr D''sdrostreptoıaycia Sulia^e 1 gr lık şışelerde Türkiyede güade 100 ton kapasıtelı soda Solvey yapîaak uzere Anadoîuda hajn nıaddesı bol nlan bır =ıa balde gerekli tesısı kunnak ıçm proie ve fabrık* sıalıyetı haikmda teklıf ve rılmss' "« bu gıbı tesısat kursıak arzu edenlerle teşrıkı üiesaı de yaoabüecektır Gala+a Tunel Cad No 34 Telefon 40370 DUKKÂNLÎ EV İrtanbol ŞnboBkde 1S0S8 Se.h heeafc sahİM sah* fi^tı 140 kurus) KABICILLI Prctıir; G do îodium G 308 900 uaite 15C000 ualte Bay D. Çeliktaş'a feabet e*ml?Ür. Y&pı taîarryfcı ! r a ! r 20285 Haffi 5«e? TL. 5 0 0 . Lİrt Yapt tzatmbı Aaiara 242 '20132 İ Çaüı T5*2gia 199 > Sv hesabı îstenbul î 308 Kenan Yal=ıaa 190. > Ev hesab' Is*anbul S.733 Nahide Everdl 199 > Küeük sar! tstapbul 36503 Gullıar UJwhı cari İstarbul 13132 Sedo" Lovoziz »aagaltı 434 Mefkure Erdsm p a=galt! 2536 Mueyvede Bırmaa Aakara Aska~c Askaa 12043 2C550 13002 Makbule Gürun Fsriha= E r o z d t a Kazmı Gurensin TAKSİTLE VEPESİNATSÜ OLARAK (Perakende »atu fiati SS kuru$) g6İıci| i ! bo! mıktalarda depcLrs iagıbhs KtRALIK î0* Fırcarclar Riiaoasa yo kuju Isiîiefcye caddesmde büumum vesaıtıa ını? cıkışır.a musaıd NadJ" Han bırıacı katta 150 metrekare ve 1 oda. deoo ardıye lâbcratuar unslAthane ve "icr.tai a+o1ves: olabılecek telefclu k ral k 9 Tel 22793 21724 • JEM!N EDEBİÜB5IN Tekraf. Norkorik îatanbul F.J.Koak Tel 43730 +* D o kto r OILMÂN ÂKMEM KÎFALIK OTEL ' KTRAATHANE 500. 199 190 190. » » > • Eaakanuda Î^AZ 100 LEALİX br hesabı Dvüuaaa ^ "raiter 1 e n r u arasnda geçen ^afta zarfmaâ ker akEE5IKTAS NOTEFJ târaiiicıan vapılin ucramıye j m a n • t*<=." arzecu o"02 v nautehassısı lc 1. Kad'kov Baharıye caddesı Radyum Apt No 81/111 500. 109199. 108 19C » . » . » o Isım Mukadde'ILhaJ Taat Surevya Yaşa' »îeliba* Me^'ud Tajkr Mecdet Suad Ikranuye ddj: gaz sobaa Baktenvelof " " ^ îas:* Bursa Ada=i Zozyz Koaya 2244S 12596 3555 1602 7225 :^2S 356C 352 1144 ŞeamKiasî Eahaeddy G'^re! Semh Geaçuhı Messı» F e k s ' VaTika Aksoy Stsıha Çertki Alı Gosul Sevı* Bj'ik Hasar Aiüoklar. Dr. FARUK YALIM !000. 108. 15f 188. » » İTahili Lâborâlyân '•• tstarbu' D"'aavo'u Nc 113 leieion 209S1 5 i ! Ortek ıviakıse ve Elektrık Alitı 'thalâü ıçır seiîiayelı bır ortak arasiLjor YMSF S. 142 SIŞLI 17179 20533 13523 20501 ÎLÂN TASHİHİ ' e ^sad (Takım) Dudüc u *eacere Ctorr^Uc e eklnk utusu Ele^trJch tıraş nıakır.esı p£n.er do.mi ka esv. ssku gazet'""zıa soa sa11 fe ^îde çıkan EN IŞ1BK verde Beyazıd ,t' pıl: xı , jj,, S~k I kıraa tl a"e"e uss e 0 J J O 37 v e TÜH3CİYE KREDİLİ İNŞÂÂT ıliaısda .'ır\ 1 an gorr.e gus ve saatlerı Ssh Perje.r.be saat 12,30 da Curartesı 13 ve Pazar saat 10 dadir, >£=!acak dcen seh<'ea paBB r^r gusu saat 12 şeklıade yayılrri'ştır TashJı olunur kesebay üa kaba^esı e'verslı o+e! T I h'tırde 1000. % 190 150 I 204İ2 15561 17633 15032 21020 11803 12180 13339 20736 10535 10S97 14AS3 11403 15106 11S91 Telefcn 29881 Yorgo Muhar'e™ Mehîred Adüe Fehmı Sakır Zah.de Nafzye Sedad OCAK KEŞİDESÎ^DE MAPT HESAEIM2Î OtonıatJc elektrık utusu O*r&ga marka ko! saat: AJaddj; gaz sobası Otomatjc e'ektnk utusu E'ektrıkh c a s iıakınesı E'ektrJch f a ş Tîa'tKesı Oto''=ıtLk elektnk u+usu CEI1 Rtaerv* Tiarka dikış Onon aîârka »adyo Elektnk1 t r a ş naJanas1 Lezar çanta Otoaatık elektak utusü îtr.erva »narka dık^ rcakıaesı (Ayaklı) E'ektrdcL üra, nıakmes: jaünlacak HER 100 LIEAYA stınıarası venlecekfer. A. GECİKMEYINİZ. ÎSTANBUL BANKASI ACELE SATILIK BOŞTESLİMEV Beyazgul cad EğSok No 3 traırvsy ye stobüse bir dakika mesaiede Caddesi Ve. 28 Galeta Alacağuuz ersak "s vaf'aasüallsrîae Razaran es. 10 Ş ttr'ıl erl*r» g&nderfllr. Tri: 2512« Ankan 8«ü>k Ttklted ft«fto<U kalerilerU ve parke dosemeli NUBETTİN AtAMAMER Kezaıunjştu. Bir Apartman Dairesine Ftik Ş*n«r dersBty ^« Eıyaa 8|r«tmenleriyle, ea thvem fler*Ü» bfitfia moder" danslan ftgurlenle 8Sr«tmeyi garanti edtt. U21 âirnn Beyoğlu tsttklâl Cad Mi* Sok. 15 I kat 4. Tel 49450 Broşur'' L3teyuıız 1 NOT, Tepiantuars ysti«tirÜlr Betoniyer Aranıyor DOGÜBANK we çahsır «aJri vey« yepl be*o«ıyen olup d« iatmak istiyenleria Ajfrafecdi etddest tHİjizzad* hac He? 150. !i«t için bir Itur'a numarası verüir. SÜMERBAMK Sermayesı 200 000 000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog