Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

İİ OcaS 1S3* CUMHURÎYFT r~f Merakiu Resîmter TARİHTEN SAHİFELER Gene eski portrelere dair Tazan: Ratik Y. Şahsnaroğhı Eskl aariardanberi b«fi meşhur Türk sahsiyetlerinin resimleri yapıbnışbr. Minyatürcülerle, Istanbula gelen garb ressamlan 18. •»nn ikind yarısınian aonra da Avrupat resme dönen yerli tanatkârlar bazı maşhurlanmınn yuzlerini ebdiieştirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmed lamanında Maestro Costanzio de Ferrera Centile Be'lini gibi sanatkârlar hüküra darın, halk tiplerinin bu arada şiip hesiz ileri g«len bazı şahsiyetl«rio resimlerini yapm^lardır. Bu devrin portre yacan Türk sanatkân Nakkaş Sinandır Topkapı sarayt müzesinde bultınan bir Fatih resmi bu sanatkâra «tfedilmektedirYavuz Sultan Selhn devrtad* tasvircilîk sanatırun revacta olduğu ve sahildeki Mermer köskun duvanna bir F»tih Sultan Mehmed resmi y?ptWıfı da tarihlerimîzde yazılıdır. Avrupa l?e uzun ve devamh temasUrm vuku bulduiu Kanunl Süleyman devrnde Pieter Coecke Van Elst, Hans E'vorth, Melchoir Loreh padisahm portre »e fravürlerni vücude getirmişlerdir. Nisârî mahlesile şiir söyliyen. resimler yapan gemi rdslerinden Havdar da bu devrln tanmmış Türk »anatkâriartndancliT. Nigirt Kîrnurtf Sultan Süieymanı arkasmda iki silâhtarile ayakta olarsk resmetmiştlr. Nig^rinin bundan baş k» e!d* meveud. Türk sabsiye'lerini beHrten »serieri ara.«inda Yavusun. Barbaros Hayreddin'n, n. Selimin minyatiirlerf mevcuddur. Büyük Adli Katalar LYON POSTASIÎ ( tm ) ssssı CtWt Amerikan Hapishanelerinde Televizyon Birleşik Amerikada bau hapishanelere, otomstik televizyon naakineleri ysrleşürilmi^tir. Bu makıneler, paıa stılmakta ve o nisbette bir televizvon programı t;kib edilebilmektedir. Washington •y.leti dahihnde bır bapishanede ilk defa kullanılan bu noakine, iyi neticeler vermiş, mahpuslar »rs<ındaki hâdis«ler azalmıştır. Durosa hâküni çok üzmeden ltir«fta b^unmustu, Halbuki Vidal nanu diğer Laflör'le işler o k»dar kolay ve çabuk yürüroedi Esasen Vidal yol kesmekten yirmi dört tene hapse mahkum edıimia, fakat hapishaneden kaçmağa muvaffak olrnu» kaşarlanmif bir çerirdi Herif İJBD metre boyunda güçlü kuvvetli, kalın siyah kaşlı, sık saçlı, yüzü çiçekbozuğuydu. Çukura kaçan gözleri ona korkunc bir hal veriyordu Otuz bej yaşlannd» kadar vardı Vidal her seyi inkir etü: 27 nisan günü Parist» ğil Tuhız'da olduğunu, hartâ belki de Avinyon yeya Lyon'da bulunduğunu söyledL Çok «eyahat ettijmden nerede olduğunu iyice haUrlamıyordu. Yirmisekuçelebi Mchiued Efendinin oğlu Said Melu&cd Parâ arflri tkea yapılmış portresi ya r«f edip Padisahon yüziin* tev yapılmı? iki resmi Versaill mflcih etmis guya bir n«g* e kadar ve resinde bulunmaktador. mubarek yüzüne üfürur ve alhna Boppe'un koleksiyonlan arutnNenaç* Usanil* aarhltr yaımıslar cU Sultan Süleymarun. H Osma(3). III. Mehmed T»nmnmı« meşhur nın birer portreleri ile Hilair ta sanatkirlarından biri Nakka^ Ha rafmdan yapılnus I Abdülhamid san Paşadır. 17 nci aaurda Istan portreleri vardırbuldaki nakkasjardan, tasvirciler1793 tt Istanbula gelen Rua elden Evliya Çelebi bahsetmektedir. çisi d« EdiriM aarayı kapıcıbajıMiskall Solaksade, Tiryaki Osman larından Mollacıkzad* Raşid AğaÇelebi, Pehlivan Ali bu sanatkâr nın (tasvirini ziruh gibi nakş) eylar arasındaydı. Bu sanatkârlar (Pa lemia v* kendisine hediy» »tmiıdLjahların, serdar ve vüzeranın r*> ti (8). van v* Bağdad eenklertnin) tas18 asır »onlannda va 19. asır vırlerinl yapmakU (Veli canı evvel) gibiydiler. O devirde tstanbul içind* Osmanlı İmparatorlugunu da tasvirlerl* fal» bakan falcılaj da dıg memleketlerde temsil etmis s* vardi. firlerimizin ekserismin resimleri yapılmıştır. Bu devirde hukümdariardan Bütün bu portrelerin tesbiti ve maada, Tiryaki Hasan Psşanın, Koçi Beyin, Köprülü Mehmed Pa bulunabilenlerin bir araya topian»şarun, Köprülü Fazıl Mustafa Pa bilmesi üzerinde durulacak saoat sarun, Merzifoni Kara Mustafa Pa v« Urih mecelelerimizden biridir. Sangtklr II. Selim! ok »tar v«zi»ette tasvir etmîştir. II. Selimin (meclisi çeriflerini daima nişat ve siirur fle mesrur) edenlerden biri olan Nigârf bu nvnyatüründe hükümdann yüz ifadesinl ve vücud harekeHerini çok canh olarak belirbniştir. 18. asnn îkind yansında meşhur T3rk ««natkSn Osman Hünemameyi. Çemafbıameyl, Sumamey! Elektronik robotlara hafıza kud tedir. Bu makine FTipFlop denilen resmetmi* bu minyatürlerle yaşaRoboru Insanla rekabet haline geçiren korkunc ysnşta «Elektro reti bile verilebilmiştir. Bunlara elektronik dimafın bir istihalegin I dığı devrin içt:maî rı^vatından çok nik canavar» m gene bir puan ka tıpkı manyetofonlarda olduğu gibi den ibarettir. Bu da elektronik dirandiğı göriilmektedir. Evet, şîzndi manyetik bir serid takılmaktadır. Kanunl, ü. Selim ve III. Mur»<? de bir tercüme makinesi doğmuş Fakat bu serid kelime değil «hatı mağın insan dimağına ne kadar ben devirlerinin Veziriazamı Sokullu zediğini açıkça göstermektedir. Fil Mehmed Paşa. portresi yapalmı; rur. Kalbi müdevver bir makine ve ra» ihtiva etmektedir ve böylelikle dimağı lâmbalardan mürekkeb bu robotun maziyi hatırlayarak vazife hakika insan dLnağmda hesab ve meşhurlanmızdan biridir. Paşanın januı v« diğer bazı vezirlerimi«in tercüme cihazına rusca bir cümle | görmesi mümkün olmakta v« o îna tercüme raaliyetleri birbirine mu bakır üstüne yapılmış resmi, gra resimleri yapünustı. IV. Mehmedın (1) Hammer, cild 7. veriyorsunuz, 10 saniye sonra siî» kadar edinilen tecrübelerden isti(2) MüntehibaUâsar. vürleri mevcuddur. ve sanatkir padişahın resimlerinvazl şekilde yapılmaktadır. lngilizeesini sunuyor. (3) Bu resnun ressam Feyhafade etmektedir. 1577 yılında I«t»nbuWan dönen den başka belki veıir tısvirleri Tercöme makinesi kompleks bir Artık otel tercümanlan milletlerEdirneden man Duran tarafından yapılaA Son ısmanlarda robatlara band topluluk teşkil eden on iki eleman Avusturva s*firi memleketin» be yapıyor, tstanbul ve arası toplantılarda tercümanlık yerine üstüvaneler Ukılmaktadır. resmediyordu. kopyası Deniz Muzesindedirraberinde (müteaddid Türk vczir güzel manzaralar dan tcşekkul etmektedir. Bu maki lerinir» tasvirlerim"» eoKirmü?tü (1). Bu devirdeki Türk ressamlardan edenlerle mütercimler mahvoldu (4) Ankara Halkevinde bulunan Buraya yazıh olan haüralar o karîemektir. Zavalh insan dimağı Büyük garb seferlerinin yapıldı biri Hü«evin ismindcVi sonatkâr bu resinı eski genel sekreter sayın dar küçüktür ki bir üstüvane koca nede «lugat> lcrâen başka bunlainc«cik damarUrile bu yeni robotnn verdiği kelime>'i retuf edeo ei Jı. siya?! münssebetlerin pek sıkı dır. TV. Mehmedin. Fatihin min Tevfik Fıkret Sılayın delâletil* lar kar?ısında rekabet edecek du bir lügat kitabmı ihtiva edebümekDeniz Müzesine devredilmiatir. tedir JTakai bu makinelerüı gayet hazlar vardır. Cünltü «KijT»t» lerin ) olduğu bu devirlerde yabancı san yatürlcrini yapmışür (6). rumca değildir. i atkârlar. Türk hükümdarlarının, (5) Peçevî, cild 2. dakik olmaları icab etmektedir. ilk »jızda verdikleri kelimeler bir 18 »sırda bu sahadaki faaliyct Bugün. makinenin insaoa teretkumsndanlarmın ve vezirlerin mü(6) Doktor Süheyl Ünv« Re§Üstüvane ilc bunu okuyacsk cihaz nevi ham madde halindedir daha geni^lemişti in. Ahmed devtüb eden iş ve angaryelerden en Los Anereles'te Swae makinesi ter teaddid portrelerini vücude getir rinde Van Mour. Favray, Baron sam Nakşî isimli esere bmkituz. araaındaki naesaie milimctrenin tam miihim ve zahmetlilerini yapması mislerdir. (7) Mebmed Said Paş^nın p cüme edilecek cumleyi iki defa artık tuhafımıza gitıniyor. F?kat bu yüzde biri olması lâzımdır. AbJüTmecid devrnde Viyana se de Gudenus. Hilair, Castellan gibi treleri Topkapı Sarayı Müzesind»muaveneden geonrnek suretile i« k?c?ar!a ir.sanlar esaretten kurtulflrtiŞinde bıı'ıman Mehmer! S?dık sanatkârlar İstanbulda bir çok reLo6 Angeles'deki Kaliforniya Üdirmu! değildirier. Bütün gün kafssı nivarsitesi bu sistem gereğince ya förmekteeiir. Hattâ iki geçişten i Rifat Paşa Milano civanrdaki Fo simler vücude getirmişlerdir. (8) Doktor Rıfat Osmajı, Milll nı iîjieterek psra kazananların hâlâ pılan ve Svsc ismi verilen «lekUo toora «ter.ıulenme» » daha doğrvı me şehrinde büvük ve eski bir koVan Mour, III. Ahmedin, Damad su kjvama "almesi lâzım gelen nakti ziypret etmi» ve burada ba^hsddi ve hesabı yok. MuhasebecileNevşehirÜ İbrahim Pasa ile dev Mecmuanik m«kine)erle tercümeltr yap cümle bir de el ile retos edihnekrin hali içler acısı! ta Kanunl Sultan SüleymaniTi f»ene rin ricalinden bazılannm ve Patmaktadır. Bu makine ile bilhassa tedir. lik resmi olmak iizere h»y!i Türk rona Halilin resimlcrini yapmısb J00,000 kişinin olsudugu roman, *** almancadan ir?ıliıceyt tercümeler Fakat bu roerhale de artık aşıl !jahsi\etlerinin tasvİTİerini gör öyîe bir inkılâb icindeyiz ki bu ! temin olunmsktedır. Yırmisekiı Çelebi Mehmed E 30 a r t istle 1S» teknisyenin emeğile ' mış bulunmaktadır. Şimdi kelime müstü. nun yanınds James Watt tarafınfendile. oğlu Mehmed Said Paşa ! ve böyük masraflarla fîlın* aiındı Bu robotlara bir elektnkli yaıı ; gnıplan sistemi kullanılmaktadır. Bun'sr arasında Yefnen fetihi dan muharrik kuvvetin keşfi bir eo makinesi ilâve edilraektedir. Maki I Söylendiffine pcre bu yeni makine, Sadırazam Sinan Pas=nın ve KaD cm Paris ssfirlikleri esnastnda cuk oyııncağı gibi kalır. Maktnenin nede almanca yazılmakta ve ustü benzer kelimeîer »rasınrlsn b:le tanıderyı Barbarog Hayreddin Pa yağlıboya. pastel müteaddid porbu insan yerine geçişi akil ve havaneden geçen yazılar robott&n in seçmeler yapabilecek dvırumda I saaın Mısır ümerasından Faik trelerüe gravürleri vücude getirilyale gelmedik ni.betler arzedebilir. im'ş. gilizce olarak çıkmakudir. I Bey ve GoriToman Beylerin por miştir (7). Öyle elektronik hesab makineleri Yirmisekiz Çeleturin Tuilerie Bu yan?ın nerede duracağı belli treleri buiunuyordu (2). **• yapılmıstır ki 12 rakamh zarbları bahçesine girerken v» çıkarken defil. Zaten duracağa da pek benBüyük deniz harbleri ve mütesaniyenin dört binde biri zarfında VI reroıi altında New Yoık'U addid seferier neticesinds Barbaros yapıyor. Aynı rakamların cem ve teçhir edilen yeni tercüme makine lememektedir (tsviçre hasjıundaıı) Hayreddia Paşanın garblı ressajn Haftadsn Ksftaya tarhedilmelerini ise saniyen yüı si aynı prensip gejejinc* işlemeklar tarafından müte?ddid portre ve «eksen milyonda biri zarfınd» yapgravürlerî vücude getirilmişti. makiadır. Körlere mahsus okuma Dr. VASFİ YENER İUlyadan Chikago Ar Enstitüsürnakinesi yapılmışür. Fransada Alne gönderilnni; ve kısmen yanmıs bu ber Dukro isminde biri elektronik resimde Bp.rbaros. karakterinin bübir tilki yapmıştır: Bu robot haytün kuvvetli çiîgilerile görünmekte van koku almakta. yolundaki mâKsnserlcrİB Radyolojik Tedavisi ve arkasında donanmasının reislerin nileri »tlamakta v« onl«rdajı aasahiieden (K*BS«r urlarının ameliyattan «onrj ilâv« den biri durmaktadır. (3). kınmasını bilmektedir. si... Düşünme. haydi. hem kira Röntren tedavisi) Artık öyle görünüyor kl drmağî Kendinden daha sonra yapıldiğı görecek, kim bilecek? Herifi yeriz, Beyoglu. Amerikan Sefareti karsısı faalivetlerimizden çofu makineye zannolunan diğer bir tabloda büyük farzı muhal bir gemi de gelecek Teleion: 45400. Saat 15.30 19 yaptırılabilecektir. denizci, gene aynı çehreyle görün j olsa ne olur sanki? Hiç ne olacak? mekte ve kavuğunun üstünde bir Yanınızda bir adam vardı, ne olFord'un Clevelandda açtığı fcstaç taşınıaktadır. (4). Hediyeti fidnn tahşlftrı başlamıştır. çisiz fabrika bu nevidencür. Yarındu? diyecekler değil ya... N» biResme, güzel sıfatlara rauhib o lecekler onu yediğimizi... Etini yeki robot fabrikada daktilo, servis lan Ul. Murad devrinde bazı por dikten sonra kerriklerini denize açeft, hattâ patron bulunmıyacaktır. Çöle dönmüş dairelerde bir takım ' trelerin yapılmn olduğu şüphesiz tanz, adam sen de... madenl robotlar fabrikanın bütün Damıchğımn SS2 j dir. III. Mehmed İğri seferinde buBu lâkırdılar edilirken, bu fiskos teferruatile meşgul olacaklar, plânSiyahlar, aiacalılar, benekliler, yeşü ve I lunurken düşman ümerasından bi oladururken öteki adam, eti yenlan tatbik edecekler... maviler yüzierce gorülmemiş çeşidlerde ri resmi yapıp Tiryaki Hasan Pa mek istenen adam onlann ne dedünyamn tekmil nadide kokulu ve katşnya göndermişti. mek için öyle biraz ileride, fcsıl Şüphesiz ki otomatik mekanimna, merb yedivşren güilerinin fidanları bu(Tasvirde raahareüeri muhtae ve ftsıl konuştuğunu âU bilmektedir. yani robot dün doğmamıştır. Artık lunmakrtadır. Renkli fiat listesini isteyibeyan değildir, elhak ol kadar ben Bakınız üstad karikatürcü, onun metro otomatik olarak kalkacak, niz. 50 kuruşluk posta pulu mukabilinde retmişler ve uydurmuşlar, bir ke yüıünü nasıl çiımiş... Onlara ne î asansörler, linotipler, telefonlar, gönderilir. Ağ^ç olan güllerin bozulanı ssatler kendiliklerinden ijliyecekre saadetlu Padişahı görerek anların tuhaf bakıyor. Değil mi? Dikkat ( ödenir. Şimdi dikme zamanıdır. Taşranırı tir... Fakat elektronik beyhı buntasviri idükün kimseden suale muh buyurunuî, fakat, yenecek adam en uzak yerlerine garantüi ambalâjlarla lan daha da tekemmül erürmistir. taç olmazdı. Hoca Efendiyi âlenf da şişmanca. sabırlı bir bicareye fidanlar sevkedilmektedir. Acele edUmesi Nasıl mı? Tıpkı insan gibi düşüntasvir eünL;. saadetlu Padişahı at benziyor, sağ gözü nasıl patlak pat mek, emir vermek, gereken hareTELEFON: 612E0 üzerinde ol halde yani tamam hay lak bakıyor. Saçı dökülmüs, elli ketleri vakit ve ramanmdı yaptırTürkiye BUyfik Göl Fidanhffi Kadıköy. Kücük Moda ret ve infialde Hoca Efendi. nkâbı beşlik olacak, patlicanî bir bumu mak suretile! beraberinde durur, iki ellerin dua var. Vücudü kılsız da... Sol göıüne dikkat buyuracak olursanız o göıde esef var. Ne konuştuklannı o mu anlamasın. zaten k»ç gündür. işin faıkmda... Arkadaşının, aşçıyi baştan çıkarmak istiyen herifin kaç Çalanlar: SAİM ÖZSOY YORGO BACANOS FEYZİ ASLAHGİL Kemençe PARAŞKO gündür kendisine nasıl istahla bak METİN BUKEY VEDAD SUNAY TEVFİK ÇALGI MUSTAFA DEMİK AIİ KOCADİNÇ tığımn farkında değil miydi sanki? * Muazaam Faııl Heyeti: Üstad CELÂL TOKS ES Gazelhan SELİM OLGAY NERİMAN Fakat hissettiği esef onlara: Orada ALT1NAY HÜLYA ÖZCAN ne haltediyorsunuz bile dedirtmlyor. Yeni bir elektronik canavar: Tercümeler yapan makine Hâdisedea de, lif araunda »oyl. t»th! bir jekilde habardar olmustu. Duroşa'yı tanamıyordu. fakat yüzünün hatlan onda tayın ederaedigi ba«ı hatirdar canlandınyordu. Kuryol'dan da haben yoktu. Belki arada isira dtğiştirmisti. Dubosk'un kim oldugunun farkında bile değildi. Kendisina gelinca hayatuu bazan jarab, bazan saat »atmaila kazanıyordu. Hüviyeti ve pasaportu muntazamdı. (Flander'lerde dola^tığından buna ihüyaa vardı) RÖNT6EN TEDAYİ MÜESSESESİ Şu karikatiir karşısında ŞAN Şubat Bir lusun sahıdler Vidal'i kat'iyeüt te$hi« ettüer. Buna mukabıl bazılan tereddüd gösterdiler. Bir kısmı da kat'iyy«n teahia edemedi. Tanıyanlar bilhassa çicekbomkluğu v« çukur göılari üzerinde duruyorlardı. Fakat en mühim şahadetU bulunaa Ly8sen'de inek ahp satmakla geçinen birisi oldu. Gille ismind» bu Iackçi Vidalin haydudlar arazında olmadjimı kesin olarak lfmde etti. Bundan baaka Gille herkesın iddia ettiği gibi atb haydudlann dört kişıden ibarei olmayıp hakikatte bcs kiyi bulunduklarmı söyledi. tleride gorülecegi gibi inekçinin bu ifadad Leaürk'un iadei itibaruta en büvük manii tejkU «ttl. SÜMERde Meşhur Dünya GüHeri Galatasaray T U R K U A Z Gazinosunda Her Akşam . •flvttk RADlFE ERTEN HER PAZAR ~k 15 t » hibar« muamm ütoli kadro fl« tçki.k AİLE MATlNESt auaıarahtfaa. Gon{iU«ri lethedtm WMU Ta Bir devirde yaşıyoruz ki, televiz(Arkan var) yondan, radyodan, radardan sonrm, sinemadan sonra ne okumaya, ne Türkiyede nesri hakk; yalnız gazetemizf aiddir. yazmaya pek de lüzum kalmamif «ibidir Gustave Flaubert gibi dipsiz kiler bos ambar romanlara, Monte Kristolara kimsenin ne tahammülü, na de eyvallahı var. Dört çizgi ile bir karikatür bütün okumak küHetlerinden, yatmak I TurisUk Kurumlar Auunim Şlrketi İdare nieclisinden: zahmetlerinden insanı istinaya göŞirketimiz, »ahibi bulunduiu Caddebostanındaki Ragıb türüyor. Elverir ki o çizgilerde maPaja köşkü namile marui gayrim«nkulü v« mü?temilatıru, na olsun. Mananm ise yeri mutlaejyayı satmağa karar vermi^tir. Vaktile do^san bin altuıa ka ne kitabda, ne dudakta, ne IIyaptınlmıs olan bu kösk, bilâhare banyo, asansör, elektrik kırdıda, ne de paürdıdador. Şu ka |Erm«n Karde|l*riB bu *ea» için ve kalorifer tesislerile teçhiı olunup on dört yatak odan rikatürde bütün bir alem var. Bu {•virdiği HIÇKmiK •• AŞK ISda telris «dilmis bulunmaktadır. Bina ve arsası tapu kaydı nun büyük canatkirının kultörü TIRABDIR filmlerin» dalr açtıgımucibinct otuz bin kusur metredir. Talib olanların Bahç«ne, meelijine, ilhamma, isahına mu muaabakanın naticeleri 2 aukapı Ticaret B*nkajı Ham (eski Taj Han) 3 lncl katta tirpayan yok. Bu dört çixt*i mutiaka bat 1954 tarihli fazetelarde ilin ketimir Müdürü Osman Nuri Akmana müracaat U olunacalrbr. yanna kalaeaktır. Modan, rica olunur. : 14 16,30 1» Gille: «27 nisan günü aksanu Lyöoen'den beş atb J«çtijini gördüm, dedi Buular iki grupa aynlrrujtı. İlk grupta üç ath, ikindsindt iki ath vardı. Aralanndaki mesafe bir silâh monJzili kadardı» Bu esrarengiz ve fecî hâdisede rol alan besinci ath da kim olabilirdı? \oksa Moajeron'dan geçen dört süvariye kendini gizlernek lürumunu hisseden yahud Paristen geç yetisen beşinci bir ath nu iltihak etmişti? Acaba Lycsen civarında haydudlara katılan sadoca bu atU mıydı? Bu vaziyet karaısında sorgulara daha büyük bir dikkatle devam edildi ve kansıklık o nisbette artb: Lyösen'de meyhanecilik eden Şampo v* kanu htr iki ath grupunu görmüşlerdi, fakat onlara göre ilk grupta dört kişi, ikincide iki kiji vardı. Bu adamlar kendi hallerinde namuslu insanlar oiduğuna göre hâkim d* kime inanacağını bilemiyordu.. tierKMİMf NADİR I SATILIK EMSALSİZ MÜLK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog