Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

»1 195i İSTANBUL beyan etmişler va Validen saka Bastnrnfı 7 inri İki rcsbn arasındaki farkler 10.57 A«l.lj v* . rogram 11 0« t». tat tanıim satıjlan yapılmasmı isnl Vüiyete davet terniştir. ttnbul Beledlyeıi Kon5ervatua.rı konşu noktaiardadır: 1) Sağdaki •erlnin y«yını U 00 Haberl«r Beiediye îktisad Müdürü Ferruh temişlerdir. lâmba; 2) Saat; 3) Terini silen 13 15 Saz eserleri 13 30 Dans müzijti Valı: «SakaUt da satarıı. Iktisaîlterın, Meıbaha müdürünün. Beadamın ceketindeki düğrneler: (Pl.ı 14.00 Şarkılar, okuyan Şukran lediyt reis muavininin ift rakile dt sahada hiç bır fedakâr'ıktan ka 4) Masanın çekmesi; 51 YerdeÖzer 14 30 Konujm» 14 40 Turku. VilâyetU yapılan toplantıda Prof. çmnuyacağız. Geçiın şartlannı aler v« oyun havaları 15.00 Pmıar ki şişe: 6 i Sağdaki#sanda' e; 7) yarlamak içln buna lüzum varsa konseri 'Pl I 15 35 Sarkılar; oku. Gökay, demijtır ki: Soldaki adamın cebi ve 8) Koymn: Lutfl G\lneri 16 00 Unutulmı. t Türlü sebeblerle et fiatları vaparız» demiş ve müteakıben. Iklundaki düğmeler. yan vlrtüoılar H.1S Scvllmiı »ealer Sahalar batak haline geküğinrien nıa haksız bir şekilde jrükseltıldl tisad müdürüne, tanzirn satışları Zihin «porlan: Sevtlmıj jarkllar ı P l ) 16 40 Oda mahaüerinde kend.sine bir vitr'n sınator birinci lig ile diğer kiiro*Çini gördüra Celebler, toptancılar muzi*i 17 00 Şarkılar; okuyanlır: 1 Fark. 2 Ağustoi ve ayrılmasını, lüzum gördüğü raallsn /m kasabUr şunu iyi bilsinler ki, lerin maçları tehir edildl NijfSr Uluerer, N»dir Hllkat Çulba temmuz 3 Avcı ancak kuzey SOLDAN SAĞA: 17JÎ0 Türkuisr: okuyanlar: Cemll» ratandaşlanmdan et yemetnelerini sattıracağım söylemiştir. Prof. Gök1 Ignc Daurıyormuf gibt blr kutbunda olabilir, o halde v Cevher. Hıusar. Tunç 17.45 Dans mü. Bir hsftadvr devamlı olarak jra ktanbul basketbol Ii<>inin ticüncü alp (1), Sedad (4) riea ettiğim raman, beni îmme ay daha sonra. tetkıklerinden bahrarıatsıı etmek. î T»tlı ı u zJgi ıP!.ı 18 00 Okul . Öğrend saatl dueu hayvan da bevaz ayıdır B. Spor: KriçU 19), Baroka* (11), menfaati namma dinliyecek'ıerdir. sederek, juniarı ilâve etmiştır: fcsn kar. ruibol sahalannı maç ya h a f u karşılaşmalanndan ilk ikisi l&rından birl (murekkeb kelime). 3 18.45 Kprıjık haflf müzik (Pl.) 4 Arsnılan savı 63 tür. Meı Et fatiarı muhakkak bugün Dunyanın en yüksek tepealnl «lneflln, pılamaz bır hale geürmistir. Gerçi d ü n f^nft. üniversite spor salo Toraadisiı (14), Aliçiojlu (2), Mi Bu şehirde vatandaş. Allahtan, Pey l».0O Haberler 19.15 Ünlverslt* ko. ?ele şoyle haHedıhr: (10x+xde durduruı flra dağlar. 4 .Herk«s« 360 kunaşa indirilecektir. Buradatı iki gündür kar yağmamakta ise d« n u n d , çok kal«b«lık bir meraklı ko (4). gamb»H*n sonra bana inanır ve ro'U 19 45 Ne »rzj edersenıı (Pl.j bildir!» m ı n ı s m a murekktb blr «nlr. 3>: (x+x3) = 7. 5 Otomo 2013 Radyo Gazetesı 20.30 ŞarBu maçın ikinci devrestnin mfl tavsiveme uyar. Bu yola gitmeyi çıkınca etiketlerin z\ hemen değişyumuşayan toprak, yağmurun da k ü t l e s i önünde oynandı. 5 Lkıyı »yıran. noU. 6 l n u a b»m bi! ilk saatte 80, ikincide 60. kılar. okuyan: Tulln Korm»n 20.50 tir riiZ. Lüks et, ekstra et, bilmem kasab tesirile bataklık olmustur. Teknik Üniversite salonumı altlı hlm bir kısmında Darüşşaiakanm, istemîyorum. lcab ederse onunla bem de s&nı H« tanınır, Rus. üçüncüde 45 küometre lîitmiş Yenl bvüuşlar 21.00 Şehırdc bu h a t u neresmden, gibi hiç bir mazeret tal&rın Batının hemen her teklıfin» T*r. Bu yüzden, bugun yapılmaaı g* üstlü dolduran bu rağbet, basket be9 faul ile çıkan Şevketten mah diikkinlırını kapatacağım. Et sat 21.15 Seviimij piyımo melodileri tir. Mesele çöyle haliedilir dik'erl cevab. T Blr klnuıenln (eçlru reken amatör birinc. Ug ile diğer bolun artık memlek etımizin en po rum ovnaması bılhassa tikre dejer. ' tırmıyacafcım Ticarl işler.n rorlama nımam lcab ederçe, demin de söy21 30 Saz e«erleri 21 45 Spor haber. x+3x/4 +9x'16=185 me«i içln tedarlk «tmes! veyrn b&aka<t Günün son karşılaşması F*ner ile yürümivecejHni bilivorum. Ben lediğim gibi et satışlanm menedeleri 22 00 Dinleylcınin lrtedlgi plâk. kümelerin maçları tehir edümıştir. j oü'er sporlarmdan biri haline ge!tanıfından kendisine bailanma» fra. !ar 22 45 Haberler 23.00 Program. diğini gostermektedir. En ehemmi bahçe ile Kar'ıkovpor arajında ldi. | de talebelik uralarımda ticaretl» rim. Yağcılar beni iy. bilirîer, söyProfesyonel liğ progranu gerenn n. 8 Tersl ıBlrvcyln y«rin» b«4k» 1 lsr 23 05 G'jzel ?esler . G'jzel me. lediklerimi yapmamiî ol^aydım ü r ce tertıb edilen Vefa Beyoğluanor yetsiz mae,!arda dahl 400 liranın Bu maçU rahat bir oyun çıkarar ufrajtiTn. Tek arzum. ticaret ahlodıler I Pl > 23.30 D»ru müzlti (Pl ) bır?eyl koyup kullanrna» manasiruutiT fa beni havaîandıracaktı » (e^ki terim). ıızüm &£acımn y a n n . ve Istanbulspor Emniyet maçlan altına dü«miyen maç baaılatı. mü sanlâciverdliler, rskiblerinbı »a ı lâkını te.«ia edebilınektir Herkes MEVLİDİ ŞERİF 24 00 Kapanıs Toptancı kasablann ileri sürdükYUKAR1DAH ASAĞIYA: da tertıb komitesi kararüa başka him haftalar içtn insanı düşüneeye tnan zaman aravı kapatmaların.ı I sizi ltham ederken. ben siri müdaANKARA Mehum Geatral 1 Insanlardan u«rdn kabllrrrö»» sevketmektedir. Zira mühim hafta rağmen sahadan 6044 galib ayrılma j faaya çatıstım. Bunıt unutmavm. leri iddialara rr.ukabil, sakatatr'ar bir eüne bırakılnustjr. 8 28 Açılıj ve progrim 1.30 H». S65teren i n u n l ı r ı yıkıjır tarzda. 1 KÂZIM KARABEKİRm sını bildiler. j Vatanda«!ar>mm da sığır et.ne rag jert bir lUanla toptancılan itham berler S.45 Pazar sabahı melodileri Profesyonel ligden burân vamı* lar» karsı gösterilecek ragbetin Bir veya blrkaç uzvu l^lemektMi ferl Fenerbahçe Sacid C19V Erdoğsn ' bet etme'erin'. çehir ekonomi"!İni etmi'îlerdir. mhun» !th«<en, l jubat «*lı gıınu ojl» ıPi.) 1.1» Progr»ır Ukdiml » 1 5 kalmıj kıms» (ıkı kellrn»), I Ame. Bp<iktaş Adalet karsılsşmas? ya Teknik Üniversıte sa'onunun i'tiab Sakatatçılar. kelebekli c «erler ' namazını muteakıb Be>a2id Caraii Yıyolonsel keroan, kanun refakatınde rıkalı bir k»dın linema yıldızınm pılacsktır. Saat 14,30 da Drlrnabah I haddir.in çok üstünde olacağı mu fl6>, AlUm a 2 , NHad (8), Hikmet tanıim icin lüzumlu görüyorum. a ^ a y a rreebur edıldıklerini ve jŞerıfinde NUancalı beş >a:de{ haiız şarkılar; oku.van. Muallâ Mukadder ıktnci adı. b!r ha\rvanın yarıaı. 4 (5). Mete (0) Erol (0) B«nira tek ekonomik prens'pim çe stadında vapılacak olan bu mü i hakkaktır. la'in ışîıraklle Hpfız Kiîim Buyuk. Atakan 9 30 Yurd oyun havaları K?dıköy: Gökşin (5), Hüseyin Tiille* menfaatidir. Bunu sa^aT^k b'anlan zararlanm kuHarab'imek I aksoy ve Hefız Ker'm Akşnhm tar«fın. »45 Radyo Mİen orkestrası 10 10 •/erin* yaslanır«k. t Blr kimsenln ttalyadan hımısi surette I Dünkü maçlan seyretmek uzere için ha'ka sattık'anm. itiraf etmiş | d?.n Me.l^oi Ncbevi kıraat olunacsk. K?dın s«s ve saz topluluğu 10 30 sablb olduğu bın» v t ejya bakimındaa hakem Marchetti idar. > Telmik Ünivenrite spor salonuna ^5V Kaya (20), Necati (14). Kosta için kimsenm gözünün yajina bakler, bu \\TAm bir m e t l e k d a s k n ı tır. Arzu edeıUerin teşrifleri rica olu Doju havıları (Pl 1 1».45 Serbeat leskı terıtr,). blr takı. ( Kırmın mjra) edecektir. | kr»an bu kalar.»lık tatmin »dılmış (0>. Özcan (0). îa^t 11 00 Da dan dala 11 20 B « . beygir (:kl kelimeı eskl Muırd» btr nın haDse mahkum olduprunu söv . r ur Maçlara bugörı de Teknik ÜniKasablar ise ce'ebleri ?uçlandırbl] nmlj rlan)»r»<an. i hir jekilde sslondan avnHı. B'ltelerin h.kâyes:: oltuyac Behıye Akso> » m a n l a r T a i n AİLESt Profeîyonel H?in brrinel devresi ' Bır emir, bir harftn hassa Darüşsafaka İle Beyoğlııspnr vnslte spor salorunda devam edi mis'ar ve et fıstlarırun yük=e!me lemişlerdir. Bu iddialar, sert bir li 11.ID Pazar Skeçı 12.1» Aiker •».. 8 Istakoz cıRsınin Jçin 17 ekira 1953 cumarte*) eünil «U 12 30 Vurddan se^Ier korosu aras'ndaki karsılaşma. bu serenın lecektir. MaçİBrm programı şu }« sinde celebler'rt büyük ro!ü busanla ort^ya atıldiğı ir n, toplantı Eskl H'.caı Yal.'i I^mall Hakkı paşa 13 00 Haberter 13 15 Hafaf muıik Dilmabahçe st'H'nda yap:Iwı BPbirdenb re bir rrünakjsa havasına 1 2 3 4 S kildedir: lunduğunu iddia etjri^lerdir. • T • an heyeeanh ve çetin rr.açı oidu. kızı •iktaş, Adalet maetn', 32 Beçikkonser! (Pl t 13 30 ÖJRe Gazetni 9 30 da: İstanbul Ytiım» thtlsafI t fiatlannın düşebiiraesi için. bürünmüş, karşıhklı olarak havli Günün Hk maeı. ikinci kümeden •a* EMİRE MİHRİCİHAN 13.45 Haf 1 mÜ7ik konserlnin öe\'»mı taj takımı k?ıanm!ştı. toptancı kasablar. sakatat fıatlan ağır sözler sarfediimistir. Vali duile Deniaciiîk Yüzme İh Şisli (Pl 1 14 00 TOKATLJGİL'in Beşlktaslılar 9 maçta 9 galibivetM nm ylikje'tilmes^ni. sakatatçılar ise ruma müdahale ederek. iki taraft 10 415 te: ModaVefa takımîan arasmda İdi. Çekiş* SİA vefatının M?nei devTİyesine mıi^adif • Ie va 18 p'ivacîa 'işf liden buiun ; meli bir şekılde cereran eHen bu 12 00 de: Galatasaray • Kurtuluj indirilmesin: teklif etmişlerdir. Bu yatıstanr.ı=;5a da toptancı krsibîar, 31 oc«k 1954 bugünkü p«7ar gıınu ı n ı 16 38 Açılış v* pr *r»m 17 » Or m maktadır. Adalet ise. 5 puvanla I maçı. İhUsas, 3328 kazanmağa mu13 15 te: İ^srbulsnor Yesıldirek [ arada sakatatçıların aralarında bir •=irketirı faa.livete başhvacaeı 1 şu ruhuna ithaf edijnek uzere Şisll Ca. han Sezener »e «rkadafları <Una m. ligde sekizinci duumdadır. ! vaffak oidu şirket kurduklan ve ş'rket nizam bat tarihinden itibaren ferdi taleb rn.ir.ae Hafız Kemsl Receb Hafız Bah. Vestrtsı 17.30 Radyo i.« lngtliıct Bugünkü mscı Beşikt'şhlann ka ! ler haric:nde hiç bir k mseve mal ri. Hafıı Zeki. Hafıı Şukru. H a f z 17 4."> Incesaz (Hıcaı fash 1 5 * 3 0 Mu. eti tasıdıin trö>t Beden Deniicilik: Behçet (6), Vecdl (3), Arkadaşunız Felek Cevdet. Tevş;hc. Fatırul kardcşler Urm, z»ffer Akg<ıri<5en rnrlrıler 18 4 ! S e . esnac»klarinı tartmin etmekteyiz. Kaya (2), Azmi (8), Orhan (7), Terbiyesi istifare heyetine büdirilmistir. Toptancı kaüablar ;ir satmi'araklarını kat'î olarak bevan f:ndf.n okjıacak Mevhde akraba ve v!m ÇajHavandan »»rkılar 1» 00 Haketin tekel nhniveri ile vücude ! etmiçler, sakatatcılar sirketinin va do^'ar'mızH burun din kardeşlerlmızln rx>r>r 1» 15 Tırihten bir yaprak m Burhan (2). LIEİR üetirildığinl. nizamnamesinde bu nn mal almak için her çareye baş tejrinerinl rica tderiz. 13 20 Aksamın tuçük koruert (Pl 1 döndü Karagücü: Celftl (6), Kimil (2), PingPong hakem kursunun hükmü takviye edecek hususlar vuraeaklanna işaretle Meıbaha ve 11 45 Ay v e yıldırlar . Şarkı dımetieri Attüâ (9). Aum (9), Nejad (2) »jansı Ismaü Hakkı Tokatlıjl! 2015 Rîdvo Gazetesi 20.M Kı günü değişti . İkinci maçın Denizgücii ile Ana il«Anadolu haberi tstanbul mahreci bul'mduğunu ileri sürmüslerdir. civannrja emniyet kııvvrtleri budün |U yayınlanustır. fpor haberleri ÎO35 t«t#>:n çalahm m * * * KendıleriTİn bu sirkrte hiç bir su lundum'Tissır.ı istem'«l<»rdir T>r>B»dcn Terbivesı Istanbul bdlge ı doluhisan arasmda oynanması icab î l SO Rsdyoda bir »11» î l 45 PHk Urun zamandanberi memlekette ret'ıe mal satmıyBcaklannı, ancak lantı asabî bir hava içinde sona erRshmetr. »îtm ve anneml» albümıi 22.00 Senfontk « 1 'Pl.ı dnde açılan vt carfamba günleri ediv«Mrdu Ancak Denizgücü bu hai spor ve beden terbiyesi bayatında ferdî taîebleri karsılavacaklannı miştir. SIDIKA İÇLTnin 22 30 Muzik 1P! I 22 45 Haber'.er ÖLÜM yapılacağ: ilân edi en pinpong ha ta da maalesef sahay» takım çıka bir çok hızmetler yapmif olan, spor veîatının ktrkıncı trünııne tesaduf edetı 23 00 Ksoanış Müesslf blr kaza netice»! Te*»t »d»ı kem kursunun gunü deği?tinlmış ramadığından Anadoluhiaarj maçı ye beden terbiyesi işlerındeki biigi 1 lUbat 1954 pazarteal girnü lktndi rakı>meth roee'ek arkadajıını» ll»i.r tir Kurs, her hafta pa7artesi giin hutunen kazandı. mazını muteakıb Şlall Camilnd» Mevlıli ve tecrubea herkesco maiura buEmniyet Müdurü Jeri saat 19 da faaliyetta buluna"kımacajından kendlslnl aevenlerl* a'*, Günün tiçüncü maçı, haftanın en lunan tanınmıs muharrir Burhan Bizleri jcnsuı «cılar lçerlsinde rjjrm HALİM SAATÇİ • aa vt dostlarımııın tesrlfierirıl rica •b cakhr. mühim karşılaiması olan Darüşşa Feleğin Milll Eğitim BakaniığMica kar«k vefa* eden canımız, herseylrarı. ilt Poli» Bcauru ederiz. faka • Beyoğluspor müsabakau idL Beden Terbiyesi gene] müdürlüğü ZEKİ BÜYÜKSAVAy» Çerlf îçli vt Çoeuklari kıymp'l' »rniHnU I inei »olii/ed« parti 1P50 de iktidarda Iken Irskla Denk kuvvetler arasındaki bu maç yüksek Utişarc heyetine tayin oNKLİHA ÖNDÜN'ön eea»e.eri »1.1.1954 pazar füna «£'• Surfveyi bırleîtirme*» cahsmıs *atevkif edilmif olan p*rti liderleri ! k?t tp=ebbii«:l?ri Çiçekli tarafından (•rek c f f l i » rrermslmlnd* bulunmak n&mazjnı ınutea|£ib Beyaııd Camı . basun aooa kadar büyük bir heye lunduğu öğrenilmıştir. ACI BİR ÖLÜM . « ferekse mektub v* telgraf «order. den k.ldırı!arak roer»smle Edime's 1 • serbest bırakılmadıklan takdirde ' ak'Ti bırak.lrruştı. can ve çekişm» içinde cer*yan etti. Kayııair;,m Bazîkzade ıtıerhırm Meh. nek. aue'Jİe acilarımııı pa.y'ıa4»r. «k Şer a.'Eind» hazırlanan makb«T«l«rın« Sevfıli »1> r*lstmi3 Çok hızlı bir o>un çıkaran gene umumî gre^ ılân edeceklerini bildir med Vasfl bey k m , nerhıım Ibrahmı raba. dost a h b a b l a ı r ı i a . muhterem tevdi ohlnacaklır. yeşılsiyahlılar daha ilk dakikalarmeleri üzerıne bu çarp'şmalar muh | Be\rut 30 (Anka> Burada çık Btham bey refikası ve Mehmed VaTfi i'«!ekd»ş'arımı?a ve k ı « suren has. PERTEV ETİLtnİB Jsuobul gazetesi, mrps^ses. sahıbi Mehmed Vasfı Gürehn da one üriadılar ve maçm aonuna telıf fehirlere yayılraış bıuunmak | mskta olan «ElHedef> t«lısı ««n»»ınd» bııyiık lhtimam v« ânl vefatı dolayull* |erek cen»ı« | bueünkü nüshasmda, Suriyedeki annesl sslıhstı i!s\ andan *** kadar da önderliği muhafaza etmealakalarını esırgemtyeB »aht«r«rn tadır. ve tvt bUzat j«!mek v | « t k M Uerhum dunjma daır bazı mühim haberler I«rei «Jendi kıaı doktrrlar Hsd '"• '«Vfe 'e Resid Av. CEÎVTtLE GÜREL ceierJc. nKktub •• «elgnf gan. sini bildiler. Beyoğluspor, rakibin Dıaı de Suriyede yeni tevkifler :'«r bejler» te«ekkürl»rimiun •••!'. aruıemı* ctmnk rareul* »cıouz» ipjrsık Huııtncfendt Rakkm rahmetine k»Tujverrni^tir. bu seri oyununa pek fazla tihamyapılmı?tır. Te^kif edilen şahıslar SAMİYE DEREN edeü v« bızlert tesfflll Için rah. mıiftur O n a z e r.ejnszı 1 jubat pazar. sayırı pzfL^'' zır. tavassuîımu dilerız. mül gosteremeraesint retoıen, maar.sında iki tinıversite profesdrü. ; Gazeteye gore. ton Î4 aaat zar lesl guzv. öğle namazını muteakıb A*. OJulları H'.d»yet ÖndUn 7ki ıneîte fcvıî'marı hüttm ıkrab». arK ocak »54 ctıma geceri H&kkın rth. ; çm neticesini de u daha lehine öndun. Gchr.leri Npbshat Öndun roetine ka^uşmojtur. Cenızesl 30 oc^ll kad*9 v# tanıdıUanmiM vc tanınmıs avukatlar ve Basübadel ! fınrja Suriyede dunım birdsnbire «arvr V?I de Camiinds kılınarak Ed!r. i çevirebilecekti. Darüşaafakaiıların Kmnivet Sandtfı n m u ı ı » 1«f*k. Gıler Ondün riKttarteal kaidınlml»or. M*vlâ m h . «Cebeli Düriiz» nekapı ailc kabristanına defnfdılemevt partisinin azalan bulunmakta vah:mleşmiştJ . kür •tmeyi klr borc blrtttn. hızh oyunîan yüzünden boculsn mtt eyıiy». * * * «Düruzî» dır. Bu sahıslar geçen eylulde Edib mıntıkasmda bulunan T« Kıu Aflemizfrı m fs'lletlt v» kıymetl • •* kontrol Te şüt kabiliyetleri aleyhı Çiçeklinin ıktidan ele geçirdıği va ksbi'esi. Çiçekli hükumeti aleyhi• ^ Husnsl Otomobil ^ * rtlknü k»rde9irn!7 Şefika Korkrutun ıtvcl. Tatma Ott»T, 1 rine dönecekti. Neticede bu heyekit feshedilmiş olan anava^anın ye i ne ayaklanarak bazı ko;. leri işga . Melâhat Kâiaycı vt Nrnıd Korkutua EFZAYİŞ SUAD'ın canlı karaılasmayı Darusşafakahlar Haftalık. avlık hususl oniden merivete konmaaı için bir is ! v*fatı dolayısllc bizzat evimive vc bsbeları, Bey^iken. Ergun, Zrtan Oit. 5250 kazanmağa muvaffajf. oldular. tomobil kirava vermek isOperatbr Dr. tida imzelamışlardır. j Hükfımetin asiretlerin ayaklanü.eıarlığa k»dar Ihtlvarı » h m t : b» j tayt* Ne?» Kalnyeımn burükb«baî*n, tlyenlerin otomobil mar ' ır&n ve +elgsf, telefon v e mekuıbla ! All Kork^tun a|»b«v»i. MI1U Ktitrra Darüşşafaka: Atülâ (11), Niyaal Gazeteier umum! grevlerin 48 rraçını önlemek maksadil» gönderBELKİS CANFESÇİ kaları, modelleri ve teklifMlyük ksHoir'r» orak oîan »kr»ba ! Vekâlett mirtettlalerınden b ı ı n Oktayl» (2V. Hüdai t7), Batursaat içinde ilân cdileceğini bildir I rr.lş oldufu b.rliklerden b.zılann:n ve dcatl»t]Tnıı» «n «Frnlmf teffrtttrt». j !wl Sgor^ları Kuruıuu mcmurli.r.. Bıin issa kemik va lerile birlıkte adreslerini ; dan Adnan Kalaycın.n ktyınbtbtltn, mektetfrier. Hama. Humın ve Dür. j n D u n l z ; » kab;lesine iîtihak etf&i rımizi takdim edorız. P.K. Şİ5I1 120 ye büdirmecerra'msi, Beşiktaı Husfırın ttlccardan Kema! Arıkamn. Azroayjs Bilimer zülerin lidari Sultan Atasm evmde | c a 7 P t e tarafından ilâve edıbnekleri. caddesi No, 38. Tei: 83166. Adana Villyet Idar« Hey«tl •za!i Ziihdtl B 1 mer hapsedilmiş oldufu dan tmekiı Marv'ı H/ıfıt rinde c?rpışmalar olduju bıldirıl«nnamizln 7.!.»* t>rl. MEHMED KORKUT Be!erl|ve<n mektedir. ^ rat vefau do'.Bvısile «ulaıunıı» 301 1S54 cumar.es: gıınu HakklB n h . Eml&k Aruuyor ŞKHİR TİYATROIJVR1 T«rıi T. T O R O 8 t*lfT»f v« m*kTubla iytirak tdacı Pap=ının hastahğı metıne kavusnvıraır. Cenaitsi bugıın Suriyedeki durumla yakın a'âAMERİKAN GIYIM akra Amerika seyahatinden dö" ve d.~t'armııza « y n ı j n Saat 21 de öjl* nimazıru rr.utMücıb Beyazad Ca. Tflnelden Çi»li TC ksları bul'.ınan sahsiyetlerin bildirVatican şehri 30 (a*.) Vatieevermeg* ««eurtımüı mvt'. EŞYASI SATIŞI mlinden kaıdırıiarak Edırnekapı nerek son »ıstem biçitı»! KIK\TI kadar Tramvay caddesinde diklerine göre eski Cumhur Başka mn yarıresm! Os?ervatore Romano Erkek, kadın. cocuk ile sayın rnü?terilerinln emi (ISl Herşeve Ra|men 'İJîne detnedtlecektlr. apartıman veya apartıman kanntnneıle^lmlzin ibik. nı Haıim Ausi taıafından im7a gazetesi buçrünkfl sayımnda. Papa Çelcr.k focdenlmemnd riast •! 30 31. Ocak.1954 10 dan rine âmadedir. Yeni dükkâ(Dişimizin Zan> tı almacakür. Telefon: 83126 edilrrif olan bir beyanname dığer 12 nci Pius'un dermarısızhğı geç17 ye kadar. Ayten Apt. F.treklı T ımaoıİT*l Dr. nını Sultanhamnm Saidiye Yaz^n ThTnton Wllder s»at 20 den sonra. Arab devletlerinden varivete mü n'• . < ı|jı rpıı'"fr. d " h s e Vfçi, Knman No. 6.371373 HalâskârgaTirrkçMİ Tevfk Sad'illah N E No. 384e dahale etmelerini Uteınektedir. Bu bir müddet »t eahşıp, dinlenmesi Her zi Sisli. OPERETt bevancamede Çiceklmin tethiş yap ıktza ettiğini yazmışur«' iK«H>riarı ıem»l> voktuı tığı, hürriveti ortadan kaldırdığı v t B u t ü n İ S T A N B U L halkını hâyret'.er içinde b ı r a k a n l'letnn «ÎIS^ VENÜS HAR tevkif e^i «ahı^lara knrşı şiddft KOMKI>t KISMI KAPRt BALKSt D u n y a ı l n o m r c ı l ı â ı n ı n M U C İ Z E S İ Hkı:l C A N L I F IL M kuilandıgı bildirilmektedir. Gene ijttrakilt M A K İ N E Konservatuar Türk Musikisi Dlkkat Çar$amba, bu beyannamede Çiçeklinin kend:T ı n n : CSVAD FEHMİ BAŞKUT rt« oetierop* aKiamı l'aıeD» «rc»nalt CumarteM Pa7^r ta. ni korumak vt nâfuzunu arttirmak H eye ti K o n s eri c r« ^t 15 te matine Ç"':rimb« m»tln»«l Salı akj&ffilan tem«tl yoktul için bizzat hazırlamu oldııftu anahalka. Clımartea] matlnc^ teltbcyt Cumartesj ve çar&amOa eıınlerı %â&\ VE yer bulamıyan on blrierc» yasayı bilt ihlâl cttiği ileri lürülItnzilitlıdır. Sincmasında 14 3" d» Çocuk nvatroüu oıi!;terimİ7.in talebi üzerın» mektedir. Onun v* Kowıe<t1d« oetmr rrtnlen « a l IS »n as mttlne Teıeton 4n4iı« Suriyedeki hOkumet aleyhtan EMFNÖNÜ TKMSİU.KRİ kuvvetlerin ÇıçekÜvl devlrmek için DAHA BÎR HAFTA UZATILMIŞTIR. GerrtenUk CllrK 4nonfm (C»*'li9'r »«kl Haik^i'inde) Iraktan vardım bekledikleri bildiCaftofily Hmlkev, tolcAk Ko M/ıl T ERS Y Ü Z 1 Bugfln 4.30 8 30 ve 9 15 seansları için loca ve numaralı biletltr tamamra Mtılmıjtır rilmektedir. Sanıolen Yazan GALÎB GÜRAN 2 Bugün 11 v» 2.1S »eansiarınoa yer vardır. NAZIMI NAIII r* ÇOCTKI AIU Irakla btrleşme taraftan olan Pazar eıınlerl a«aı 15 3(1 1« tıatlnt S Muteskıb gün'er Için biietlerıniy.i 5i Tididen >'.dırmanız rica olunur. far< ifiırrtm tvitm tdsr» *O*B Cumjrım Ptzar »e Persernb» Ha]k partısi di*er Arab devletleriBıletl vo Melek Pnemılarından temın edı Mernı Mddttt akçamtarı «aat 21 de nin müdahalesini istem'stir. Bu Gljelsr Bernın mat 12 d« «cıl\r TFVAD KEHMİ BAŞKUT Vali dün kasablara Beşiktaş bugün Bu yıhn eıt heyecanlı ve ültimatom verdi Adaİetle karşılaşıyor İlâvemizdeki mesefslerin halledilmlş şeidlieri çeîin basketbo! maçı RADYOIBULMACA ^ C 11 * Bugünkü program Dasketbol liğinin nçüncu haffasında Darüşşafaka, Beyoğluspcrla yaptığı karşılaşmayı 5 2 5 0 kazandı m* m 1 m 1m IİL AİNİEıDİEİN kiE|K|»|V|lİMİ» Bİ*İAİSİ1 A İ S İ R İ t l * 1 İKİ I LİIBIİMIUİMİİF T|'*|Y|A!NI»IMIE I İ K RlAİMİ IİYİE ÜKİAİ8İEİK Suriyede buhran yayıhyor TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR n: i s s GINAYARLAR SARAYI ATLAS IVECMİ RIZA 2 Şuba? Salı Akşam! MELEK Sinemasında VH33VW Karayagız dındaki «*«r i* bunlardandır. Es«çok okunan •••rl«ridlr. En bUyflk rin içindeki «ntrikaların çok karıbaskıları bu romanlarda görtnek şık ve anlaşılması güç olmayışı kaarkişırta teyiz. Bu romanların bilhassa çok dar, hâdiselerin birbiıi dinlendirici ve sürükleyici vasıfları sürprizlerle tevali etmesi ona pek «ebebile çocuklardan yaşlılara, âlim cazib bir kıymet vermıştir. Bu müve mütefekkirlerden iş adamlarına nasebetle rabıta romanlan hakkınkadar her «ınıf okuyucuyu topla da hakikî bır vak'ayı nakledecegiz. Kanadada bir kadın kocasından rniî olması, roman edebiyatmda bu çesidin çoğalmasına ve dünyaya boşanma davası açmı$. Sebebi, kocasının eve gctirdiği vt kendinden yayıîmasına sebeb olmugtur. Polü romanlan isml altında ıa evvel okuduğu zabıta romanlarınut bıta ve ştrretler mücadelesmi tasvtr ikinci «ahifesine katilin kim oldu«den eserler, kitab âlemind» yeni ğunu yazmast imiş. Mahkems. ksdeğildir, Bir buçuk asırdanberi bu dını haklı bujmu? vt boşanma kagibi eserlere tesaduf edılmektedir. rarı vermij. Son yarırn asnn en meşhur polis (Karayağız) hak\kate en yakın bir romanı yazan olsrak kabul edilen hayalin, titizlikle manok hudısdlan İrijliz muharriri Conan Doyle'ün içinde kalan bir zabıta vak'asının »uhayyilesinde ya'artıfı Sherlock hikâyesidir. Mütereim bu eseri, Hoimeı adındaki polis hafiyesi bu türkçeye çevirmeğe, kitabı bir geaeıinin sembolü olmuştur. Ondan cede okuyup bitirdikten sonra k»«onra bilhassa AngloSakson âle r»r vermiştir.) mindt az çok muvaffak olmuş yüz**• lerc» muharrir yetişmi? ve binler 1 oe eser vermişlerdir. Hâlâ bir çok talmden yeni çıkmıstım (Fk) Akitabçılar her gün bir yeni romanla okuyuculannı tatmine çalışmakta merika) cadd;sinde 45 inci sokak d:r. Bunlarm içinde çok muvaffak hizasında, kaışıya geçeıken on metolanları bulunduğu gibi. istendiği re kadar uzakta bir silâh pat'adı, . kadar meraklı ve zevkli olmıyanları Al'kadan iki el daha atıldı. Kurşunlardan biri bir yere çarda mevcuddur. Onun içindir ki her polis romamnın mutlaka okuyucu parak uzun uzadıya çınladı Ksrsı nun hoşuna gideceği iddia edilemez. tıetuarın önünde bir sıra otomobil Muvp.ffak olmu^ «serlsrin ilk v?sfı dip dibe dizümişîerdi. Bunlardan baslıyaniann kitabt »llerlndfen bir blrinin karoserulnin Ozerindm, bir bırakamarralarıdır. Bugön adımın «lini töğsünt gotürürk«n baalryaoağımu (Kararafıı) a yüzükoyun ytrt düftüjiinü gördüro. retini gösterdi (1).. mizledi. Dün akşam teğmenin mai disini burada beklemerni tenbih et ; fon numaranız? Ne iş yaparsınız? Arabanin şofdrlüğünü yapan po« Teğmen Henderson. 21 inci yetinden birirr öldürmüj. adı Tony ti. Siz radyoda bır sey duymadınız Elli metre kadar ötede bir fotog lisle, beş dakika evvel Hendermüfrezeden. Tabancamı verinız, Rogers'mis. Telefon etmeğe gitti mı? rafhanede çerçeveci imİ5. İsine gison'un girdiği binanın holune girMalone ve benimle beraber gelin! Ben, cinayet masasından sivil polis Biz bir ş»y isitmedikderken silâh patlayınca bemen yeBoyluboyuna tretuvarın üstünde Johny Milone.. Bdtı bolgesinden. Arabayı sıraya koydu. Arkada re yarmış Öleni de öldüreni de pek dık Telefon köşkünün yambaşmdükkânı yatanı göstererek sordura: Ben de Gerrity! cevabını verdi. şile bir şeyler konuştu, tekrar ya ıy. görmüş. Adamı hakikaten te§ da küçük bir tütüncü Kim bu? Olünün yanına diz çöktüm. Dik nımıza şeldi. men Henderson'un öldürdüğiine vardı. Dükkânm 45 inci sokağa a Tony Rogers. Bütün gece pe katle muayene ettim. Caketinin sol Henüz bir haber gelmemiş şehadet ediyor. Ikisinin de şemaili çıl?.n bir de yan kapısı vardı. şinde idim. Dün akşam bizim ço koltuk altmda iki d*lk vardı. Çok Bizım arkadaş şimd: santraîdan so ni ppk ıyi tarif ediyor. Tezgâhın arkasmda kederli yüzeuklardan birini oldürdü. Beni gö kan akmıştı. Her halde teğrren Hen racak. O zamana kadar b'z ne yaj Sonra • Siz iri yan adamın si lü bir kanhur duruyordu. rünce tabancasına el attı ama vakit deison'un kurşunları adamın kal pacağız? I lâhinı aldınız. O size bir şey gös M^rhaba polis eferdi! Dı?»j terdi. Onun üzerine siz silâhı iade nda neler oluyor? Tabanca «e«Terciime eden: B. F. bır akmdtiırn, ben dsha evvel çak bine rastiamış'ı. Halkı daeıtmah: bek>meli. tım. Herifin östün.ie, Henderson'un Etrafımda lâf edenlere dönüp ettiniz Cesede yaklaşünıı. Öteki leri işittim; ama çıkamadım. Düktkl yaya da yere kapandılar. Bir iri adam size bir şeyler sövledi. Ar kânı bırakssm, dönriuğüm zamaT Cesed» dogru ifi'd.m. Ntbzmı bah*ettiği tabancasım aradım; fakat sordurr... kadın leryada başladı. Arkamdan yokladım, göz kapagını açtım ve adamın silâhı yoktu. Cüzdanmı al Vak"3\i gören var mı içiruzdeT kam]7daki şu binaya girdi. içeride zımık buiamam. Kaç 8iü gelen taksilcrin frenleri gıcırdadı. doğruldum. dım ve içindekilere baktim. Cevab yok. Teşekkür ederim. Mösyö Mon var? İki otomobüin arasındaki bır *ra I?ka gecınemı^si.iij teğmen! Yırmi. ctuz doîar kacur parası Sövle=enize yahu' riive yüzüko gomery! S'zinie beraber yere uzalıktan geçtıra. Ve süâh atanı go. Şımdi ne yapacağız? Sonra öğrenirsin! Diye lâfırıı vardı. bir de. New York'ta Evrette yun yere atılmış olan :ki delıkanh nan kimfenin ne japtığına dikkat düm. Yazlık mavı bir kostüm giykestim. Sen bize, silâh patlar patSilâh patlamasından. teğmen Hen sokağında 42 numarada Edward ya çıkıştım Siıin tâ vsnınızda ol ettiniz mi"1 mış, uzun boylu, geniş ornuzlu, si derson'un tabancasım alıp. tekrar Jenson namma otomobil ehliyetnaboy'u du, gördüğünüzü söylesenize! Sonra kalktı. yoluna devam lamaı buraya giren uzun yah »açlı, karayağız kapı gibi irj bir iade etmeme ve bu sözleri konuş mesi vardı. İsim bana yabancı gelkarayağız adamın ne olduğunu Sıradan Kiiçük bir adam çıktı: etti, kalabalıkta gözden kayboldu. adamdı. Ba?ı açıktı. Sağ elinde hâlâ msmıza kadar ancak yarım dakika medi. Her halde bır yerde işitmiş anlat! Telefon etti mi? Sonra ne! ince bır sesle: Ne biç m adamdı? dumanı tüten 38 çapında beylik geçtişı halde etrafimızda yüze ya olma'.ı idim Ben, hepsini gördüm, d<^ll. Basbayağr adam, Nt bil«yirn reyt gitti? bir tabanca tutuyordu. Sol eii ca kın adam toplanmıg. ve kalabalık Yanımdaki polis: Mavi kortflmlü, e«mh dolap Bunu siyah »açlı iri bir adBm oi ben. ketinin cebinde idi. teyrüsefçri »ekteye ugratacak hale Ya çalmıştır, ya sahte islmle dürdü. Arabanin yanmda. nah işt* Arkamdan radyo arabasındaki gibi iri herifi mi toruyorsunuz? Dimdik ayakta duruyor ve bir a felmişti. Her kafadan bir ses çıkı almıştır bu ehüyeti! Teğmen kimi burada!. , polisin sesi geldi. Tamam. darrn belki de d!di3rmü« olduğundan yordu. oldürdüğünü her halde bilir dedi. Bir dakika.. Müsaade et <J* Sen sivil memurdun defil ml? Sivıştı. 1 dolayı hiç bir heyecan göstermi Şunları blraz gerilet Devriye Yol kavşağından radyolu bir po not alayım. Ceb mden defterımi Canım fakıldı Hafifçe dönerek: Sıvışh mıî Telefon etmeden yordu. Yanına ^okuldum. Tabanca polisi şimdi gelir. İşi ona devreder !i' frsbası çıkıverdi. canavar dü çık=ırdım. Şüphesiz. sivil memurum. Ci mi? mı bogrüne dayayıp tabancasmı e lin. Ben telefon edıp jjiTirii geünm. düğile halkın araamdan yo! açtı v« Admız ne? nayet masası batr bolgesinden Hayır, teirfon falan etmedi. linden alırken: Peki' vak'a olan yerin tam önünde durdu Yooo! B'r karil vak'asına adı Jhony Malone Niye sordıın? Kapıdan girdi Ne oluyor yahu? T bancasını ka'çası üstünde sar Içinden uzun boj'lu bir po'.is çıktı. mı kanştıımak istemem Yann ga Şu arabaya doğru yana? hemFadyo arabasile g«len iki polis diye sordum. Hiç cevab vermeden kan kılıfına koyup. en yakın bına yan.mı^a geldi. zeteler ismirni yazarlar. şerim. Canın tatlı ise kıprtdama! etrafımı almıştılar. 1 öteki kapıdan çıktı. nın kspısından girdl. Dediğim hald» donılp bskmadı Ne olmuş bu herife Gerıtty" Bu bir katıl vak'ası değil, diy* Nicin sordun, »öylesene? Bu sözler. burnuma fena kokmaBen yerdeki cesedi çiğnemesinler Gürıeş mi çarpmış? bUe. izaha çalıştım. Bu adamı cinayrt Rozetin var mı? ia başladt Yavaj yava; içinden güa Kurşun çarpmış. kurfun! Bu masasından bir polis teğmeni vurSöıOmB dinledl. Yuzünt bakUm. diye halkı güçlükle dağıtmağa ça Tabit var. (Götrterdim) Ne çıkılacak belâlı bir işe b«rnu.mu Adeta güzei. 35 yaaiarında bir « Iışırken. devriye polis yanıma geldi sivil arkadas, herifi teğmen Hen du Bunur. için sizi mahkemeye fa oluyorsunuz yahu' derson'un öldürdüğünü söylüyor ian cağıımazlar: ama bildıkleTİnizi soktuğumu anlamağa başladım. Edamdı. Göîleri de saçları eıbı gim ve halka: Ne olacak? Ben telefon edin Da^ılın, geriye! . diye b^ğırdı. Ben burada değildim. sonradan gel bize =övlemekten çekinir^eniz basığer sonrsdan basıma gelecek]*ri siyah. dudakları kahn, ağzı sımsıkı ceye kadar poliı santralına vak a ha Memurun resmî üniform^sı benim dim. nıza is açarsmız. evvelden tahmin etsevdim. ben da kapalı idi. Haluıde hiç bır telâs »eber verilmemış. Dahası var. Teğmen U?jn boylu poîis b. na: Size sövlemem, polis memuzilmiyordu. Yani hakikt bir kaba »ivil ko.stümümden daha tesirk olonunla beraber a'ka kaptdrn çıkar, Henderson adında kimseyi bilmıduğu için oısda loplanmış olanlar Sız burada mıydınız? diye sor nraa söylerim. dayı olduğu anlaşılıyorrlu. yorlar. NewYork polisinde bu ilk rastladığım gemi ile Amerikabir iki adım geriye çekildiler. Polis du. Yahu! Siz hiç sivil memur d»n tüyerdım. Polis miT diye «ordu bsna sordu: Evet! Teğmen, bu herıfin Tony görmedinir mi? Ben sivil poiısim, isimde memur yokmuş! (Arkost var) Evet. Cinayet masaıı, batı böl Ya bunların hepsi divan*, ya Sen mi oldürdün bunu? Roger» olduğunu söyledi. Dün dıyerek polu rozstimi gösterdim. gesinden. Sivil polis Johny Malone ben sapıtıyorum. Yahu! Elindt bir Havır' Tefmen Henderson t« akşam kendi memur arından birini Başmı salhyarak: riedim. Clini cebinden çıkar.. Çaöldürmü^müs. teğmen rozeti vardı. Gözlerunl* PekâlS, buvurun sorunl ^ buk! (Eflâtun Bty) telHkjNMa kn(1) Amerika poll»l»rinin ıQtb*l*görduro. Tabaneaaı M ç«pında îsmini» nedlr? öyl» İM meh«ldir k«raUy»! Hiç ac«la «tmadan »linl «•blndtn rin« gört taçıdıkları roıetleri v» Poli» »antrahna haber v*rildi mi? Hariaon Mon°omery. beylik iilâhh. Gel bakalım, n« yaItihvea I »ci çıkardı Koca yumruğunu h*ii{ h t a»kerî dtrecelert benzer rütbtleri Herifin adı kendinden bt)>ök*tt. pıyor bu herifî. Birinla b«oimi« V»rilrr.lttlr her h»]it. Teğmen mrıda bulacakıui fif açtı r« içlndtkl poli» tejrneni r* vardır. Nerede oturuyonunuz? Tel« berabar gelinl j telefon etmeğe gitti. Bana da ken J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog