Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

B10eakl954 CUMHTHtYET 3 O JH A. Başmakaleden dtvam hncıunlardan sakınmıvan blr neslin çocuklan olarak bu möşahedeyi kaydetmekte fayda nrnnyonı*. Arkada kalan otm yılnnm tenkîd edeiim, son dört yılnnm tenHd edeMm. Hattf relecek yillanmm da peşinen tenkide hatzırlanalım. Bnniı Fransa fle İngiltere arasıiKİa Yazan: Fahrı Celâi yapınıyalnn denıek aklımndaıı g*Çdığer Batıh devletlerin iştirakile Pakistan Başbakam Türkiye Oe mez. Fakat, arasıra otan, «•*?«* Lutfen futurun altendaki bir konferans toplanıyor siyasî. iktisadî bir pakh mem deferimlri açiğ» mrtB doatlarmnmi dikkatle mceîeîtniz. Bak nunlukla karşılıyacağını söyledi nn türiine knlak verelhn. IÇ poMtitıkça bakacsğmıı gelecektir. GeLondra 30 (A.P.) Büyük Brikanın smta bmnırn Ihtiraslanndan mi ba+mış, vapurun halkm tanya ile Fransanın, stratejik öneDakka (Doğu Pakistan) 30 (A. kurrölmus, blrbirinıiri aenneyf © • » Viyana, 30 (Nafen) Demir böylelikle bütün bolşevik imparadan yalruz flç yolcu, üç kazazed» mi haiz Batı Afrıkanın müdafaasını 428 Behr* SümermaB 42» Erdal Bucnk torlugu için tek bir «bes senelik P.) Burada gpzetecilere beyanat renmls. oluru». bir adava düsKÜşîer. Ada küçük, teşkilâtlandırmak üzere Baülı dev perde gerisindeki ekonomik buh plân» tanzim edilecektir. veren ve suallerini cevablandıran NADİR NADİ bir tutam ot yok+ttr. Robenson kaletler arasında bir askerî konferans ran ciddî bir safhaya intikal «tFakat bu yeni ekonomik siyase Pakistan Başbakanı Muhammed A\ dar olsun becçriklüik göstaremetertiblemek hususunda mutabık miştir ve Moskova bu durumun li Pakistanın Türkiye ile bir siyasl, tin peyklerde mukavemeti ve ' mişler, yiveeekleri yok. Yiyecekkaldıklan bugiın iyi haber alan İn daha da bozulmasına mâni olacak Mısır e«ki Iç işleri Bakanı memnuniyetsizliğı daha da artür iktisadî ve kültürel paktı meraçareleri aramaktadır. I leri b'tmiş bile değil. yok. yok, yok. gıliz mahfillerinden öğrenilrniştir. nunlukla karşdayacağım »öylemijmahkum oldu i Kimbilir ne ksdaT uzun blr saman Diplomatik kanallarla temasa ge Diğer taraftan buraya gelen ra ması beklenmektedir. ür. Başbakan daha evvel Türkiye Bu haberler, peyk memleket ile bir pakt imzalanması hususunbir yerden bir imdad beklemişler. Kahire 30 (a.a.) Mmr ihtHâl çen iki devlet bu askerî muzake porlara göre. peyk memleketlere I Belli çelmemis. Bunu Oç adamın relerin martta. Fransızlara aid bü Moskovadan verilen talimatta, ye idarecileri tarafından verilen res da henüz resmi müzakereler yap'l mahkemesi, eski Vefd partiai İ« 1|koca koca bıyıklanndan. birer inıleri Bakanı Fuad Seraceddini 15 yıl yük Dakar limanında yapılmasını ni «beş senelik plânlar» tanziın mî demeçlerie de teyid olunmak madığını açıklamıştır tadır. Bunlar, bir müddet bir yılı cak «akallanndan anlamak r>ek hapse mahkum •tmistir. prensip itibarile kararlaştırmışlarParis radyosunun bir haberi m'irnkündür. dır. Airikada müstemJekeleri olan edilmemesi istenmiş ve bu husus lık ckalkınma* plânlan yapılacaC. H. P. den bir irtif» Londra 30 (Anka) Bugün Paris Nihavet . ıcî* eana tak deml;. riığer 2 Batılı devlet. Belçika ve ta şündilik hiç bir şey yapılma ğını kaydetmişlerdir. Ankara, S (Telefonla) Halk O Kazazedelerden birisi. açlıktan en Diğer taraftan, şimdiye kadar radyosunun, Ankaraya atfen verdiği Pnrtekizin bu müzakerelere davet ması kısa vadeli programla ikbsaravıf düşenl. vapunm ascısmı bir edilecekleri anla:?ılmaktadır. Fransız dî durumun düzeltilmesine çalışıl takib edilen ekonomik siyasetın bir habere göre. yakında Ankara Bankası Umum Müdürfl Nusret Karasi hukumetleri, Türkiye Uzgören C. H P den iıtifa ttmiıkenara çekıyor. AŞÇÎ «anaatinİB Fasında hava üslsri bulunan B. A ması tavsiye edilmiştirfecî neticeler verdiğini belirtmis o le müptelâ ve meftunadur. Neden merika, muhtemelen müşahidler Anlaşıldığına göre. Sovyet Rus lan peyk Maliye bakanlan arasın iile Pakistan arasında bir »avunma tir. derslniz, bakın bssındakl meşhıir 439 Tülây Pnl •arafından temsil edilecektir. 431 Vedad trtely iki gün devam eden yangtn ya, iktısaden bütün peykleri Rus da da bazı tasfiyeler yapılacağına i p a k t l n , ı n ! baslıvacaktır. külâhım bile blr tarafa atmamıs, b« İngiltere Dış İşleri Bakanlığırun yaya tam mânasile ilhak edecek ve dair haberler mevcuddur. Rangon 30 (a.a.) Rangon'un | lınde de bıçağı mevcuddur. A?çı, bir sözcüsü, İngiltere ve Fransagüney baüsında Heuzada, İki gün Tvprak Oflsi yabaneı m«inlek«tmmnmmııınıiflnmnmııntımuııııımınıı Bir •tcmobilin lâstikleri çalındj esk^den pek şiske olduğu için gene run Dakar'da müdafaaya müteallngîlterede bir tren kazası denberi devam eden yangında en Dün «b»h Tloryt Şcnllk ârfaltl ül*. o kadar zayıf düsmemiş Kazaya lerd* temsikiHkler »çacak Uk müzakereler yapılması husuaz bes kisi 61mü», »000 er harab Haber aldıiımıza fört. Tcprak Mah. rtnd» lârtiklert ç«lınmi| husıul bir ugrıyanlarm açlığa en dayanarajHull (İngiltere), 30 (a a) tki olmuştur. Maddt hasar 60,000,000 eunda prensip itibarile mutabık •ullerl OfUl yabaneı mcnüelutl«r* hu. otomobtl buhmmuftur. »30S pllkalı oto. ysnı, en çok açhk duyanı aşcırnn lokomotıfli Londr» Hull katan dolar dvanndadırkaldıklannı, fakat teferruatın hebubat Mtifinı artırma.k makudll* Urr. moblll kaçıran v» lastUclerınl f&ian hır kulaSına fısildıyor. Neler sSrrflyor? nın bupün burada Paragon istaınüz kararlaştınlmadığını söyle•Ucillkicr tfHMk l ı u n atüdl«r* b«(l«. nzlar ftdöetl» araıunaktadır. Kasım Gülek, Güney Arabacılar Derneğinin k«ngre«i Şöyle diyor, dttrar gibistntr içt« miftır. yonunun peron korkuluklann» ıristir. OfLı bu maJuadia Londrad* Mr btiro tstanbul Arabacı Eanafl Derretlnln on bes sundenberi açıs. N« olacabindirmesi neticesinde 20 kişi yaseyahatine çiktı Bu kanferans bariz olarak, Bakiralamıstır Avnıpanın dlger ıtıühlm yıllık kongresl bugun snat 10 d& Ak. fız' Hele gCnlerdenberi acaba bir Lefkoşe 30 (a.a.) ŞHdetli bir' ralanmış ve hastaneye kaldırılAnkara, 30 (Ank«) C H. P.piyasslarında da bu ««fid tonsllcllik. sarayda eski Fatlh Haikerl btıu«liida jjeml geeer de bW kurtan? HM? dttınin mümkün bir Rus tecavüzüne Ankar 30 (Telefonla) Ameritoplanacaktır. karsı kurmakta olduğu cihanşumul kan yardım hej'etinde çaiışan hava fırtına ve sağacak haiinde yağmur,' mışlardır. Yaralılarm üçünün ağır Genel Şekreteri Kasım Gülek bu ler afilacaktır. y beklemedîfc ıri? Hiç Hr vspur müdafaa şebekesinde hâlâ mevcud gediklisi Edvar Kelli adında bir Güney Baü Kıbns köylerinde panik olduğu sanılmaktadır•abah saat 1030 da uçakla Adanageçti m'? Geçmedl Ne gfmdflz na ! ı ,,, ' ~ " ya gitmıştir. Gülek. bugün Osmabırkaç gediği tıkamaya matuftur. Amerikah, mermi kaçakçılığı ve aratmıştır. Bece GOadöz geçnıedl buntı he1 hırsızlığı suçu ile adliyeye verilnndık.an çadırlar tamamen yıkıl niye Genclik ocağının açılışında pimiz bıliyoruz, ama aen djyeeek( raiştır. Emniyet Ikinci Şube meRüzgâr evlerin damlarrnı uçur ! mıştır. Evlerde bulunanlar civar j konuşacak, yann da Gazianteb Csta k' vs eeee gecti d* haberimia murlan dün, Saraclar çarşısında muş, zelzele felâketzedelerinin ba' tarlalara kaçişmışlardır. «lmadıysa?. Vallah billih gec« da ) H. P. konffre"=ine gidecektir. Celâl Sargının mağazasında bir san eeemedi. Nerden bfliyorstte diye, Genel sekreter buradan sonr» dık kaçak mermi bulunduğu yolunrek olursan açhktaa benim gftzflgüney Anadolu il ve ilçelerinde da yapılan ihbar üzerine derhal mfi uvku tutuvor tnn eantTorsun... uzun bir geziye çıkacaktır. Johannesbourg 30 (a.a.) Güney harekete geçrrü$tir. Memurlar maVIL B O Y U N C A On bes gündör fteftme brr an ujAfrika tıb çevreleri, Grahamstown ğazaya girdıklerinde Amerikalı geku rirmedl. Şimdl birim haltalz a« Doçent Feyyaz Berkaym Üniversitesi profesörlerinden J. B dikliyi bir sandık içkıde buhınan olneak? Ne vak+« kadar Mrle bekbir tavzihi Bırks tarafından kanserle mücadele mermileri sayarken suçüstü yakaHyecejHz' Ümid yok, ömid oîs« Doçent doktor Tevja? Berkar dün de «Fluoresene» kullanıbnası hu lamı$lardır. Mermilerin Amerikan haydl beküyelbn Blr çftn. beş fun, gazetemize ju tavııhı gondcrmiitir susunda girişilen teşebbüsü ilgi ile yardım heyeti malzeme deposundan on frün, Ey sonraT Soara getnreee• Gazeteniztn 301.9*4 tarıhlı nush». takib etmektedir. Siz beyahu... çabndıçı anlaşılmıştır. Sandıktan smda «Bır Doçente dırplın ce7.ası ve. Profesör Birks'e gore, Grahams çıkan 458 mermi Emniyete getirilrıldl» başüklı haberin lutfcn asRgıd' Elinl asçının oıijguaa stro kn!a« şekılde tashlhını rica eder ve bu ve'ile tovra Üniversitesi lâboratuvarlartn miştir. ile savgılarımı arzederım Şına fısıldıyarak devam eder; da kansere karşı bir ilâc buhmmak Emniyet Müdürlüğüne »skerî Ber «r Mr apartıntaa <1aır«u • 15 senedenberl isnad Iftlra vr uy Sen benim eanım dğerfmsîn, üzeredir ve gene profesöre göre, yardım heyetinden bir binbaçı ve durma ihbarlar uzerınd» alevhımde (Imlr tera Adana'da. EV) hem de bilirsin. ne kadar ge^pHra b^nzin, naftalin, antrasin ve nafta bir yüzbüşı davet edilerek huzuryaptırılan tahkıkler »erl=ı nıhavet bul. leru. • tnkâr edebıl'r miste? Yok, mus. Devlet Şurası Umumi Heyetmın sin sibi idger maddelerin canlı ne lannda sanığm ifadesi ahnmıştır. nıhal kararl&rlle masumıyetım lecell edemezsin ya, edemeısin. Ben'm iiçler ve bilhassa habis tümörler Her ay «engin tltın ' • para « Sanık hakkmda hem hırsızlık, etmiş ve murettiblerın mak5ad ve m\ senl sevdiSim kadar gen de ben! üzerındeki tesirleri çok dikkate de hem de kaçakçıhk suçlanndan tafıy* yen h:yet!eri meydana çıkmıstır Şııphesıj seversİB. tnkar e+rne. 8>'le de5ü bu hâdıseieri tert'blivenier kanuıa ıslalt uıermdt, kibata geçilmiştir. mi' Ha ne divecekt'm. artık ben;m karşı yftptıklannın h«abmı verecek Dünyanm sonunu ruyasındavanacak halfan kalmadı. Acaba lerdir Gene ajTiı kımseler tarftfındin Brenkoy Etem EfemH »«faJtınd» Neriman'ın annesi E1 bir de dlslplln b«kımından yaptırılan zatıillne teklif edebilir m'v4m? Tek da gören adam camlar ıcındeki apartımanlarr lneeleme Senatodan eecrr.ls v« benim hfln n« mi dlyorsun, dur hele. anAtraş'ı mahkemeye camellyatlarda mutsddan blra7 daha mın Atina 30 (Anka) Yunar.i'itan la latacagım, ha tekllfim ne mi* TekHer lOOLiraya »tnlrli oldugum hakkındn dlkkatımln yaşıyan bir çoban, geçenlerde oır vereceğini söyledi lifim, tekliflm, ama danlmıyaca|ıçekllmesl» kararı verılmışt.r i Kura Numarası ruya gördüğüniı ve dünyanm son'jna, akbna bir şey getirmiyecetins Dljer taraftan rakııltEce bugun CerKahire, 30 («*.) Sabık knınu oğrendisini bildirmektedir. Aynı zamanda 20 Şubat Çtıbat lkramtjp*lne Içrtrah İçin 10 Ş yemin et, ama yemin et, etmezsen rahpav» hMtaneslnde Norr'oji Klln'îln. liçe Nerimanın annesi Bayan Asile, 1 Apostoulos Kujas isimli çoban, de yeni lajrulan Norosînjrîi »ervisl «öylemem, mahcub oltınım .. Ne AUIN İKRAMİrUERİ keş,deakşamuıa kadar sıı de bir hesap açtırıno. kızı Nerimanın haysiyet ve şerefitayınlm çıkmı; oldugıınu ve çnitîmal •rcümle »öyle demektedin feşide tarih::3l MART1954 diyeylm, aasıl anlatayım, eanırB cisine de iştıraA tdebilirsiniz rıma orada devam edecejıml arzeder, (Bir gün çayırlarda koyunlarımı ni ihlâl ec'ici neşriyat yapmağa gerim kardeslm, asçıbaşıeıgıra. Sen ^aygılarımı teyld eyleım » Ç e k l l l » ı I I ŞUB A T otlatırken. birdenbire kendimi dua devam ettiği takdirde bestekftr ve benlm dflnym. ahlre* kardeşim ol, Sabahat Erdemir tahliye «dildi eder buldum. Bflya görüyordum. şarkıcı Ferid El Atraş'ı mahkevallah hanlva zflınme bir sey ffelC\ımhur Başkanı Cell» Eaysrın Am» Rüyamda, ufak bir kiliseye doğru meye vermek niyetinde olduğunu rlkaya ugurlanı;ı aıruında yakırıkjıı mestn .. Gelmeı değtl mi? Hay bazı »özler sarfettiğl lddiasile yaknla îlerliyordum. Bu arada vüzleri si söylemıştir. Allah ran olsun, soyliyeeegim, söynan v« mahkemec« tevKif oiunan Tıb vah tüllerie örtülü 3 kişi gördüm. liyecegîm, eanım merak etme. SöyNeriman yalanlıyor Fakııltwl oğrencılerlnden Sabahat Er Bu üç kisinin en yaslısı bana şöyl» Kahire, 30 (a4i.) Eski krallçe liyeceğim ama, danlma bana e mıT demlr dun tahliye edllmijtir. dedi: (23 temmuz 1954 tsrihrne kaYemm »t danlmıyacağına.. Ha .. tts. Neriman. basına verdiği demeçte, rlar dünya basirat ve sulha gitmeTamam... Benim tekliflm fu, s« digi takdirde, harb ,açlık ve dep sarkıcı Ferid El Atraş ile evlenarkada denlzin kenarmda aptal remler vuku bulacak ve bu hadise mek niyetinde olduğu yolundaki aptal oturan yok mu? O sofuk lerden evvel 40 gün müddetle dün haberleri yalanlamıştır. herif, sJnndsn bir lâkırdıyı keîpemeydan hizmetleri yayı pevlâblar kaplayacaktır. Bu su tenle almak ltem gelen nerif yok Hayvan yetiştiriciliği te§vik retle diinyanın sonu gelecektir. mu, kâratayı hiç de sevmera ya. blYeşilköyde Türk Hrim sen de sevmezsin asatılık edilecek Eski Faı Sultanı İslmli kitabı çıktı. Tercüme eden: Dr. Cemıl Sural Eispres Havacılık ve herifi . Geçen gün bir seyine d« Ankara 30 (Telefonla) Hayvan fena da kızdıydım ya, bflsen, bilMadagaskarda Turizm Şirketi yetiştirmeyi teşvık için Ekononü ve •en ne dediğirü, vallan herlfl ?eP»ris, 30 (Nafen) Eski Fas Ticaret Bakanlığmda ban kararlar bertirdin. Bana dedl H, ne dedî Sultanı Sidi Muhammed Ben Yus ahnmıştır. Bu arada, hayvan yeti}tarafından görülecek b'Hr misin, »enin aleyhtad» busuf, iki karısı, iki oğhı yedi oda tirecek kooperaüfler kurulmasma YeşilkSy Hava meydanında hmdu da hattâ ben kızdıydnn. Ama hğı hava yolu üe Madagaekar'a Bakanlığın muzahir olması da kaKeçidesinde ALTIN ve PARA kazanan hesab numaraları aşayabancı uçak servislerınin meyna<ıl kıtntam, düfön «ana gemid* varmışlardır. ğıda gösterilmiştir. rarlaşmıştır. dan hizmetleri Türk Ekspre» hırsızlık yapar, ırx aamtıs dfismaHavacılık ve Turizm Şirketı tanıdır dediydi de as kalam kîr ola» rafından görülmektedır. Şimdi*T oldürecekrim. Nt im, yanl bea ye kadar PAA Pan Amerikan, diyorunt ki aclık " » « « • tak ettL 15075, 47766 30 Ocak Çekilifinde kazananlar PAB Brezilya Hava Yollan, SAS Eh hanrja fhnld de yok. Var an Skandinav Hava Yollan. ELAL ama. var mı N E »Syle... Yok, yok Istanbul, Londra asfalü üzerindeki Israe' Hava Yollan ve JAT degll mi? Bir yerden b!r ftmld olYugoslav Hava Yollan meydan sa haydi neys» ne... Fakat «Ima3700, 15129, 15615, 16343, 16832, 16881, 48439, 74529, 141252, 175556, hi7Tref'^rire ılnvp olarak BEA dıgma <8re, evet ofanadıfma gort, 798, 826, 878, 3347, 4646, 15381, 15803, 16617, 45273, 45410, 46708 îng;liz Hava Yollan da Yeşilne divecektinı, ddyecefim «a kl, se48481, 49931, 73087, 74402, 76592, 141158, 141200. 175217, 175468 köydeki meydan hızmetlenni nin anlıyaeağin ;u eşşofhmtı, şa NOT: İkramiye kszananlara keyfiyet mektubla bildirilmistir. lstanbul Şubemiz müşterilerinden 21024 No.lı cüzdan sahibi Bn. Türk Ekspres Havacılık ve Tualçagı keselim, bak belinda, kuşarizm Şırketine vermiştir. ğtnda bıçajhn da var. Onu alırsra, Y A F A B E H A R kazanmışür. bea domuzu tutanra. ben tuttukTürk Ekspres Havacılık ve Aynca tan sonra sen birdenbir* bıçağım, Turizm Şirketi bütün bu hava50 müşteriye altm ikramiyeleri Isabet etmiştir. efendima soyHyeyün, »• dlyeeekcılık şirketleri ve diğerleri için Kazananlara keyfiyet mekfubia bildirilmiştir. (im. bak açlıktan dillm damağıma dünyanm her tarafına yolcu bidolasiyor, sonra kardeşhn, o güzel Ldsteler şube ve ajanslarımızda tetkik edilebilir. !etı de vernaektedir. bıçatmı herifm gırtlatına daldjjır, basım goVdesinden koparrrsm. Bsn Boyle Eamanda senl tek başına bı1954 de sana yardıra ederim, sen korkma... Mevduat sahiblenne rakır mıyım. Hiç ben Byle namerdlik, kahbelik eder mlyim Etlerin! »yırırsın, u«ta aşçıstndır, budunu En az bir tarafa, kjvmasinl 8te tarafa .. Göğsunden İla plrzolalar çıkanrsm. Hel» vflcudü. bak. hte dikkat et+ln ml, n»«ıl da tembul tombal. Onun rfizel eti vardır!. o'mak üzer« Batı Afrikanın miidafaası Demîr Perde gerîsindekî Türkiye Pakistan ekonomik buhran arttı münasebatı Peyk Maliye Bakanları arasında bazı lasfiyeler yapılacağı söyleniyor Dinle ve Güzel ve sıhhatli çocuk 1 1 I f |Haftadan haftaya] Şu karikatiirün karşıssnda Ankarada mermi ka Kıbrısta şiddelli bir çakeılığı yapan bir fırtına damlan Amerikalı yakalandı ıçardu Kansere karşı yeni bir ilâç DEVAMLIŞANS Sizin Olabilir 1 TURIİIYE KREDI GAMNTİ BANKASI BEA Uçakları Tutum Bankası 30 OCAK »• D Scherf'in . Kalb ve Damar Hastalıklannın KJinik ve Tedavisi FET1H ALTINLARI PARA BAHCELİ EVİ TUTUMBANKASI 1 0 . 0 0 0 ALTIN 4 E V 600.000 mıninı A K B A \ R ^^^^^m KENDI BANKANIZIN Her ay sonu bir çekilis. H l i r i isti 1953ISTKRAZ TAHVILLERI Bütün Banka Şubelerinde SATILMAKTAD1R SATIŞ MÜDDETh I ŞUBAT 195410 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir şekillde Faizli KADIKÖY ŞUBESİ HUIUSi KO$UYOLUNDA DÜKKANLI EV 150 İLK AYLIK KEŞİDES1 ALTIN MlAK BANKASI Ifuharrir trkada^unıı Lutfl Arlf Kenb«rtn kın DÜRRB lUBNBER n« D«hUlyt Vekâl«ti »bjk Hukuk Mus«vlıl Eknm KrfUT«dB ojlu SELtM BRGÜ. VKN'la Bİ«uüaBdiklan m«nnımly»ti« hab«r alınmiftiT. H«r Hri ail«fl tabt» ed«ix. N tŞ A N Bu nreda aşcının gorlerl dalgm, fakat ne d» olsa. dmlemekten k«ıdini alamıvaeak haldedlr. ötekl devara eder; E eanım. ama hakh değfl « 1 yim, açlıktan 81ec«k degiliz yâ. ha? Ama, sen söyle, böyle bekleye bekleye halimlz n» olacak* Esasen herif da ahraağm birisi Kendinl müdafaa ederae mi diyorsun? Nasıl olur da mukaveînet eder? Di« yorum >*na klrata •ersemin biri Arkası StL 5, Su. 5 U 1 95 3 fç İstikrazı Tahvilleri Hemen bir ktiçük hesab •çtırmıa. 100, 200, 500, 1,000 5.000 ve 10.000 Liralık olarak tertiblenmijtİT. TanTİD«rii! bcdel v» MzIeH her Hbrlfl verjrl ve resimden muaftır. Arthrma, ebflte* f T* mini cmlâk aatısUnnda bedel olarak kuhnl edilir v» ist«nilditi n n a n kolayca paraya ISTANBUL BANKASI NECATİBEY CAODESt M». 30 GALATA. Paruuzı işletmek için en emin ve istifadeK yasıta devlet tahviüeridir. HER ÇEŞİD ÖKSÜRÜĞÜ ledavi için mutlaka ATOL =n kııü;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog