Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET bi«leabt»e Bo memleketts bb ssk«rl hukftmet <ia»b»«!!e iı bssî2i feies Ticaret ve Ekonomi Bakanı, dim Ticaret Odasında j Kansuu bosazından u^tura ile MlUlvetci »enrlik, r « l l m l | »* A» •Ibaylar. cok gecgvedea r* WÎ s c t keserek bldüren SaHet 12 AbduUîamld devrinin ük galtanat yapılan mühim bir toplantıya riyaset etti I ğılmıa olmanna ragmen Ittihadcı ktnde knrbau fiderler, reiıtıd ds yıllarına kadar Osmanlı devnnde seneye mahkum oldu lan tutmağa devsm ediy«w; diğe». bask» bir albtym ha?uiad>|! gencl:ğın sıj asî gosterüeri hemen Sca gürderde piyasada gBrül karşı Bakanlıkça cıddi tedbirler Bir müddet r^vel Şehremrmnde hemen harb ilânı vesılelerüe mey. leri. örtidarda bulunan ttiUfçdar» bir hükfu»e* darbesi 0* !kba! nekta oian anonnal nisbetteki lü alınacağmı bildırmijtır. kayıyorlardı. thUy«t «abitleri Ul« iktidar mevkünd«B «falsr!a». Bn boğazından ustura dana çıkardı. O raman genclîk, HeSurastız fiat artaslannı önlemek ve Bakan bundan sonra, yabancı kansı Saifeti ikiye tynbrujtı. Birind temayül H da *arÖ! tek«rftr eteedt Ssa ıle keserek ölduren Isrr.aıl Şımşe nuz icazet (dıploma) almamış. gpekülâtif hareketlere mâni olmak sermayeyi teşvık kanununu ba1 deki genclenn eemiyetlerine kar Idi: f»k«« Ediı» Çic»kH. tstik 4x»•üzere Tıcaret Eakarhğı harekete his tnevıuu ederek Odanın bu hu ğin duruşreası dun 2. Ağırcezada rr' drese mollalan tarafından tPmsıl luman unsurları, islâmhgın ıstedığı fetlıetmek içra Kanallara, Mütti'fikfilık Osmnnh tbtiyat Zsbltlert Ce nmarak kendisfari devtrîaafe istiyes Suçu sabit edılirdi. Onlara tTalebeH Ulum», birlik leinde geçmia bulurrmaktadır. Amavudluklannı. lere yardırB için Galievalara volla miyettni kurmvnlardı. susta müzaheretini lstemış ve karara bağlartmışUr. Uderieri terkif etttrdL Bu cümleden olmak uzere bır memlekete gelecek yabancı serma gören mahkeme sanığı 12 sene hap hareketleruıe de «Tslebei Ulum Kürdlüklerini ve Arablıklarını pek nıvor: Aliahüekber dağlnrında k»rlzmir isealinden w n n durum, teeriB# meınlekett» »okus ayaklanması» dpnılırdi. Padişahtan âlâ duydukları halde biz Tıırkler, lar altında donduruluyordu Çan«kse mahkura etmıstır. kaç gündenberi »ehr mizde bulu yenın bır ihrac sanayii yaratması kanb tarpısmalan. «JHTÎHSI Dığer taraftan. bır miiddet e\^el pcnra gelen devlet ncalinın elaitm bovle bır hisse »ahib olmskian her kaiede ve yerinde vsratılan kahra tam sarahatini aldı: Padi^ahçüırE2H Ticaet Bakanı Fethı ÇelkV>aş, luzumunu belırtmiştir. Yabancı Kuveyı Milliyeciler. Bu defa «tr» baxrtrmak içsa Snriveaia bas beU W Çatalcada arkadaşı Ahrned Öıka dajı tahrıkleri bu ayaklanmalarda vpfile ile menedılmiı bulunuvor martlık destsnı, 5 ) bin eflnitı kanTicaret Odasmda Oda idare hev=tı sermaye bu sahada mÜFtnir neti(eUsrinde brfl idaı* v« kssdiifcî! fında toplsnılsn fiklr, ferdi ezasırıtn Utiraküe yapılan muhim celer verdiği takdırde memlpke^e ru olduren Nureddinın duruşma mviessir olmuçtur. Bu hareketler, duk. Onun icin, me^rutıveti mıite larile yazılmıstı. Balkan rx».gunun de&ıldi. Muraffer devletlerin •«ker» vali Uâa etti. Hnlisa STîrl daıma belli bır olay için ortaya çık akıb ueradığımız teravuzler, artık dan sonr» gozyaşları dokerek «iybır toplar.bya riyaset etmiştır mühım truktarda doviz gıreceğı sı da dun 3. Ağırceza Marıkemesın rnıs, kısa gurmüş, yapacsğını yap bizi de gaflet uykusundan »arsma ledijhmir, rücü hnreketlerin» v« onlara boyun rene Mr «iyarf buhras ye de bihnlmıştir. Nureddınin Ah> Bu toplantıda Bakan, p.yasadaki muhakkak görülmektedir. tıktan veva yapamadıktan »onra ya bashyordu. Sarsm» tabirinı kul 1328 de Türk n«mu«o kk'Ienrtl. ijrn İstAnbul h0Vftm#tl«rine kar«ı lık Içindedlr. ayak dlreyen ctstiklll» nıhu Idi. lüzumsuz ve haksız fiat arüşlanEsasen Tıcaret Odası yabancı medi kasd»n öldürduğu kanaatine , sonıip gıtmişlerdİT. Dilekler, mese lanıyorum. Çünkü gafTet uykusun1»53 fin « B fönfi obsaobnie ooot... Genclik arannda bu bakvmdan mfli rnttaB Şarna gidip fehHİştfaa Ta mn önüce geçmek içın Tıcaret O sermaye rrevzuunda hassasıyetle varan mahkeme barı hafıfletıci te lâ t. lerle harb isteriz' • gibi şev dan tam uyanmıs değıldik TürkCsfl yerin», sîrleri eozonün» alarak sanığın 15 cadele sertti. Kavgalar, dfieiigler m* vapartnmıı ttiverisi ve çstîkçl"dssımn vakndan alâka ebstermesi durrrLakta olup bu hususta çıkan lerdi ve sokak gösterileri halinde 1912 de Balkan harbi geldi, çartı Tıırkiiz eHeris. dahn Ifrlhar cluyordu. Ali Kemsl roeselejti »• luzumu üzerınde ısrarla durmu|tur. kanunu yabancı dıllere çevırerek sene ağır hapsıne kaTTir verrruştır. olurdu. Bu harbe, genrlık BOTIÜIIÜ eıtmışti Marıı vatan ve vatan dıjı ufuk diöer bir iki müderTİsin Darülfu b«aı«ı Ue beraber rspbgnü btî s»Aynca, 1. A6ırc«*ıa Mahkemesl taAynca, genış reeksport hareke gereken yerlere gondFTTuştır. Titstıbdad devrinin flcmci yarısın Bizıra neslimn, hoealanndan ve lannda çınlıvordu Namusumuı te nundan çıkanlmam olayı, bu müejı yahatt* Şamdi öturea ftsls ve rafmdan mesken masııniyetml ihımthterem Mr Türk dostusa, at«K tine meydan "eren Bulgar takası caret Bakanı Odanın bu neşrıyada gencliğın muhim sıyasî hareke afeabeylerınden epey şehid verdi. mızienmişti, fakat milyonlarca gen delenin tipik bir «afhamdır. lâl ve dığer bir guçtan verilen ^ t:ni Tıbbıyede gorürür. Musbet bi Hâlâ büyük mü^luman birhgınHen cin kanil* . tHAbiHni biıe tahsis »tssek »« üzenrıde durarak da tıcaret rejl tını tetkik etmış ve müşterek ı?aay 12 gun mahkurruyet de buna hm terbiyesmm ve Mıthat Paşa ve Osmanlı bütiınunden meded Türk lstiklâltni kaxandtnn T» rlnl »wrte»»ıusti, Şofbrinaüs. Bütün bu bâHireleT lçinde genelik, Eum aksatan ''e tabıî mecrasındaa yenin tahakkuku yolunda çok ısaeklenmijtır. Narruk Kemal eelenpğinin tesırile umanlar «ramızda ver almakla be m»«şnıtivpH ikive bölen lttibad Cumhuriyeti kuran Atatürk, gen« TİlâyetJ«riıııtede dogBraş, tsktt Suuraklaştıran bu gibi muamelelere betll bulmuştur. uhınlen reahteıer ve memleket me raber Türklük fuuru nurlu v» ay Terskki ile HürrivH İtilSf fırka büyük bir millt Jedakarlıkla «lde böyüBiüs, Arab «HSîeleket. Kızılay gonulhı hastabakın seleleri üstunde işlemeye başlamış dm blr hed(»fe dogru gidıyoMu lanndan birmin taraftjın nlarsk »i edilen bu azız varlıklan, dalga dalcalısmış, so»! »asnsnîarda Halim Saatçinin cenazesl dün Millî Eğltlm Bakanı Teknik kurslan açıjor olan Turk genclıgi, bvr temel fıkir Turk Ocağınm bu hujurtakı büyuk VRSI t«nayulünu belirtivoHu. Fa U». birblri ırkamndan yetişip «elen memleketiınize geUp fit=îiş. biitöa tzmirden gctirildi Üniversrte talebelerlle görüştü Mptnleket *a£heın& hu^nrt ed«»k hizmetini hürmetle anmalıvız. B\ kat Bırinci thınv» Harbi içinde genciiğe rmanet etmekle onlara «ı emell t»h>ub«ia gelrp btjrsd* ^syaMüesslf bir k a » tıet.ccsı vrfat eden gonuUd haaUb&kıeı yeüjtırnıek mak. etrafında toplanıyordu. Hümyet. Şeirinıizie trjitmAC MiUl Ef**im kutsal hedefi KÖAtermia oldu. BunIzmlr ünnlvet M'Jdürü Hsllm Saatçı »dile Kır.ılay Cem'.yetl Urafından bu Fakat bu topianı» bir kaçı arasında rınci Dunya Harbine bu duvgu merkMde sncak lltimash vevs nıhtonı kaı*ntrı»k v» yeaaaak alsjî Bakaru R:fe: Sallm Bı^çak dün öjl*. Üe polls mrmurtı şofor Zekinln cena. sen* d* setırın uç f»mtınde kurslar v« B17.H idl. Mekteb dışında bırl^şi içmdc g'rdık. Mıllıvet şuuru uyan hati tam o'mıvarUr ksMıJı için dan »onraki hîdiseler cömlenbı ma genf hir Ermenî Idl. dea sonra TeScrik Ünîversltevi övaret lumudur. Sekiı tenedir Hetnokratik v« talebelerle hasbıhaida bulun. zelerl «tanlr» vapuru ile dujt tksam ncıbcsk'ir Bu kur^lsrdan btn C»Sal liyor, buna rağmen hafiyelcrın, hat mış. tnirkçıi genclik. h^rhangi bır harpke» olmuvordu. çehrimİTjs (etirilnnştir. Cetıaz* încrası, "S'iında Resrtpaşa ilkotaılunda. dığerl 1919 Mutarekesînden ionr» artaka bır rejım leinde yaşivoruz. 194* ya S»mda rronhor Başkaııhlı dâ. Yeni Turan Tetaük Önlr«Tî!tell tele^'tT, MiıH mtnde haxır bulunmak u?ere jehrimne N sanlıısı ortsnkıjhmd» ve üçımcusıl de tâ öğrencıler ıçınde bulunan h?filanlarımii Utanbula dortebıldi Da kadar yeniden kuruluş de\Tİnin ire«i önünHen reçerkes di| kspîGüze! ülke IJitisî Bafcanıadîa, •»Sr.efeseUgln dej!» gelen Ankara Vallsi ve Emn y^t Umıra Kadıkoyde Kadıkdy ortaokutunda 1 v» yelerın haber vermelenle turlü çerulfünun bu geccîerl» d^'du ^t ye icab ettirdiji aıkı ldar# içinde org?ı daki nhbrtçl »skerle'dec MOdürü Keraa] Ayjrün ile ETj>iy»t Mü. 2 (Ubat pazartesl. t»lı gur.lerl açı'&cak. kllda takibe uğratılıyordu. GenrleSovle sana yol nenî»? ttrUmestr.1 itanılflerdir nize olma hrsatı verilmiyrn aydın bahçerie bir »«kerl birliğia 'Iıırtl Mehmed Ali AJpsar, Mudur mu». tır Dedigi halde ters voHan Mısın nHen ?'vg?{ V«arek»tVr başîadı. re ıçık veren hürriyet fikri, AbdülTeknik Olcul radyosu genclik, nnce kendl Imkânlaril» aakır vayon yaimtınıi! sltmds b«kTlnlerl, »ub« mi'durleT1 ve merhumun Kııılayın frttnülin ha.«tabakıcı kur«. hamid i'tıbdadma kanı Idı. Ilk haHaber ıHıfcrcua gör» Teknik Oku kardefi Ue yakın dn»tarı Tiphan» rıhtürlü teşekküller rücude getirdik lemekte olduetinn fördtiiE. Bn bt»« he> 60 vethk radvo Utasvoır.1 ysrın. tımırıda gemlyi karsılamıslardır Bir lan. tamnmn doktorlar v« b*;h(>m|l. kıst» akla uyeun vr netırc almny» t«ı «mra artık buffün iktidar re lik. Fran^tı Cırmhnr Başksaîığı reltr tamfmdan ld»r» edi«»ktlr Kur»dsn Ittberen M fün müddetle Ukr&r poll» mııfreTMl nhtımda yer Blmı?tır. lar lkl ay nazarl v» blr ay da hastane. müsaid değilmış eibi gönın«>n bu mııhalefet Istikametinde »iyaM topîsAUyets »eçeeektir Ytiz» yakin çelenkle Türk bajrajına Me2=Ieketi~s!z!n he? yertaden duyu, sanlı darajr c'karılan c^nateler, oîo. V1» arr'l! olarak lıç av ılfvım ede. hur Tıbbiyeli hareketi, »Ittan 8İta lantnalar vapmaS» bnşladı. XVHT. cektri K"ur« «nnunda vapılacftk im. yüruyordu. Baskı »rttıkçs, hspisler isiUecek »ekilde yenlden ı«lah editeslı tnobtllprle Cerrahpaıa hastanesine nak. v» XIX »«ır tngiltererfhde oldtıju Hiü ps«nl panJ uuğferU ve BA tihanda muvaffak olanlarm blr« ehlt ve «ürgunler çogaldıkça (tenclerdeelac Tekrîk Ofcu! redyosu, neptyıtınm ledllmlftlr. gibi bu iki partl yanında yer ah jriislüklii hSvök IjniforMsvs yetnare» verllecektlr. Geçen »ene «çı. harlç t s t 8Uü s**t 1! .f t1S.S0 «ı»MÜHLET UZATILDI • KazazedelerİTi eenazrlerl buptn m*. lan ktırvlara devam eden taleb^lerrJen ki mukavemet Jrad««l tönecegıne t I vorlar. Gene Disraell, wig»'ler' »• • » gayet mw!ii bb uai!or=îs ve puar rirl«l «I» » • U» Hraairole haıtaneden •Jına.eak. ogia nj. artıyordu ve blr kıvılcım gibi Tıbcok lyl netir»)er alınmıjtır l torVler için ayn Ishrüer altmda an=dt yayıcîıvieaktıı. m»ıı Beraııd Camllnd« kıhndıktan bıyeden Mülkiyey» ve dlger genclik Bn »«kerlor Sdib Çieeküvi nd, Xıs itlgtAas. 41 !r.d buıddk çslı. wnr« Z<llmekapı ŞehldHgrn* defcedUe. arTiı manad» partiler demijti. BiGözlük camı darhğı g ol»= Tikrjy Olnı! rsdyosunun ctktlr zira bugünkfl !kHd»rrmi7İa mahale jnkm »eflr ffltH birini rai ksrjüaPİTaakd* fOıluk «unı darlıjtı hlww. duraklarına stlayarak oradaki mah progracu *u jeSild* tertib »difaslftlr Ktırultifuntsa 10 uaeu yîîd Xmnİ7«t Cnum MudürO Kenul Ay. dilmektedlr Coılükçüler IVmefı Kko. dud gencliğin gönlünd» hörriyet fetımizjn adlan i«e bundan da 1leri mak için bekHyorlar? ffztî harlî bergün lî.00 Türk mu. gün. dün faietedler» bu muess'f kaıa, nomi v» Ticaret Bakanlıftına rmıraraftt asür.asebetile Yspı ve Kre<Ü Bar.olarak »vnı kavramın birl türkçesi, Haytr. nrohalız »îkerler hes» elkisJ. 1230 da=s tnüîlfl. l»00 Tttrk dan duydııjTii teeosürü Ifarta ederken frterek pivaıadaki »ıkıntıyt belirtmıa. meselesinı uyandınyordu. kası tarahadan tertib edilen rebiri frenkçesi depil midir? Demok fihı bornda bovl» aöbet tutarUr. nmsikls! 1 3 « KSİsü Gsrb mtısüüsl jur.ian aövlem!?t)r 1908 meşrutiyeti ük zamanlarınve bu lUTumlu maddenln acllrn lthali sm, afış. müzık. senaryo "• ktiltur Paaar jünfcıl nepiymt dinlevtd l>t»kratın turkçe«i Halkcı, Halkçının da yuksek öğretirn gencîiğini ders t Çok kivrr.etll bir ftnnlyet MUdO için tahsll taleblnd* bulunmuftur. Kapıdtkl nöbetcflerdea başka, bir m'iklfatlannın tesîrm muddstleri i»'r» ^e öısl prcgram!»!» Uh»lj cdll. rünü v« |ah§«ı çok t*vdl£im ve uzun frenkçeei DenvJcrat ormaı mi? bazı Bak&nlıgın bu haklı telebl ıfiratle proRramlanna müdahal» v mflrtar «nkerfaı börle baisşede »ssr* mljtlr. a'âkalılana istek'.sri üzerjne soa ytllar beraber çalırtıjım arlz blr »r. !B'»f edree» blldlrnTn^kted'.r hocalan okuUardan koğma |eklınde GPtırlikte «lyaset, yukarıdanberi âmad* Mr TMİvette herrüa bek!». «Kırsehir» |I!epl dun defa olarsk 31 mavıs 1954 tanhuıe kadajı kaybetmen'n teesturü içlndeKredili mal ithatâtçılanndan hiç bir kavda bajh hıs5<»tmiyecek vlm. O kAiada kaTbettltimiı po'ls i j . anlattıgımız «afhalannda dalma bör mekıri, bafta EdiV Çicekli c ! = s i kadar uzatalmışttr. şekilde aysklandırmıştı. Bu hal. uistenen malumat t a »!d:|ı »Kırşeîlr» jüep! Şimıü AT. kad»»ıraında vOreglmd» yarattığı acı Cnmhtrr Baskaahğı dalrssiarivet »e milll «mniye* nedeflerin» 1»59 1951 ırnelrrtnri* ılınan lınr*. zun «ümnedi. Disıplın yeniden kurups lİ3iîrlar:ndsr. yüil«dli! han«l*. ayrı derecededlr » •turtrtjtaroı p*k vurekleri rahat niîbetle «ynlıklar gJvrtermijti. Arrlyelere İRt'naden kredili m*l Ithili ruldu. Fakat birbıri «rkasından cia btr kuiBin! tcrJr» boşaltraış T« bk fikr», memieket irlare«:inde y« östertyorda. Sofbre, KBdıköytinde D. P. slyaal hakkmda Eknnoml Te Ticaret Bakan Kelen ünicü olaylar, bu canlı küt<lüc Umar.mjısa »elmiftlr. «Klrfehlr» lıftına blr çok münıcaitler yapıİTtıik. •arna ııınilleri ve eartlan ilk plânda hssi'^leîini tasaraile bo«ıltt:k«m «ontoplantısı Halk v»H rrnntnff Başkssısî YAP1 ve KREDİ BANKASI leyi venıden harekets getırdi. Bulra terrizlsnmek üzer» havux« »lına. olmak Ü7«»re rutularak «ı »aftlam »ml>«if muT dedba. Edib Çiçskl! tVmrokrat rHrtl Kadıkfty 11«« ldar» tadır Bakanlık bn hn»uata b»r han»1 blr Earistan Istiklâlinden «onra Avu»e&!ct:r irmılu. bugun »i»t 14 U KadıkSy ve dojru yolu pösteriei tedbrrler» karara varmadan #w#l bu dTirum<lakt turya Macaristanın Bo^naHersek'l Tiesarei Odası. Merkes Bankas! Ukel» meydanındaM kıraathanede bü. yönelen blr l»tikı«m»t «İm» Uıtid»m&lların mahiyetlnl. kıyrtvetlnl, m«n. k«ndi toprakîanna ühak etti|ml tl«vbİBd« b?r ksrekettes îstaiîbul şubcdne teşekkür ettl vük Mr ıiy«s1 inplantı terfb etmlftir feirü v» halen gUmrUKlcr*ıclx« felntls dındadır. tsi »ahnlardan tıyınp «n» knrkrnirı Içhs tskerîe? ot C. H. P. Beyazıd ilçe kongresi olup olm&dıklarını öğrenmek Irtemek. resmen ilân ebne»i, Türk genclijHT:caTet Odas: idsrs heveti ^*ni fîkırlere BÖtürebilm»k İçin geflcle birutyı mabar»*» »dlvorla». nın ayak'anrnasuıa yerinde ve hakll C H. P Bevazıd llca konp«l bu tedlr. &19 ticaret ^ej!ad tttbitetı «ani=i'da rimizin bu varfide kendi kendlleriıa Merkeı Baniaeî tstanbul fuijeslîürs tfirı saat 10 da Şeh7*d btfinda blr kı, Bu itibarU. bu flW lthalttçt teclrle olnrnk sebeb oldu. O zamanlaT baş lCorkmağ* da kakkı TÎÎ. BiUni vetijtrrmeleTİ oVıımalan. tırt» Îth3lât=> tadrlerİB laüraeaatleriai en rao»v3nede y»pı!ac«ktır rin bu malönntı m<ısb»t »vrakl!» blr. Ianmi7da karanftl »ak^ıs» gibi tsîicakl»n me»lekt* basanh »lmava ynrmınıa Swivede mk sık hııkukısi zarr^ında kabu! etmsk tebı go=ter. Ilkt» on rıbat «ksamına kad»r Bakin. kırmııı fesler Avusturya İsmail Hakkı lzmirHyl anmâ gavretlerj .»ar^ttır.. Yalr^ıj kerıdllefl mrt HarbeleH olnvor Daiıss ^ııüce dığ! geeeli jund'^îü aî«««idec »türO liia bnrtirmclert İçin blr mdhlet vetorenl oldu^u için BosnaHerjek ilteclrîertr. te««yjrürierlrj dtla blî f u ı rd fakdTTİ* gHriip giınrrlnnnı «ksa btr «eyler de btHrlandığî »»e Edb rılrniytir hnkı dtılavısU* başhvan boykotaj üe Bsnka MUdüra Fahreddin Uhı»a deŞîl. rmlar* Mrki»nl oiafak Çlceklbtls derrflajek T« SîdürulRarnanyadan da 5 miVvon kil* hnreketlprinde Üniversite ve yük•nlrlb'ln t lnnt b'Um yıti^n'trnu •tek Utesdiği hskkmd* shsü :raat17 BfcJta* gek rğretim genrlijh Bn ıafhada çatmd» şaviaj»* doîssryce. Hîlkıa 9»4\iinnİ7de kSmfir tanjim «atn ma. lısmıstı. O ısmanları kadar Turk bes'rjj! göîterdigl iaaliyet vt fsvret l « i hattâ mm^tnda an Ihtarlsr ya•evgisbs» geUaee, »aa sersîî'er da hallerlr>d« lanjlars dev*m »dllmekte. butür piy^s revrsl«~ind« takdlrle yapılacak. eser'e^irien bahj~ pıp aert öttüdler verenleri de caa unsurtında yayvan ve belirsil blr t»nrtm «»t;ii yatmn bavliertm tstanbul şitrleri pinü v«r. teviHİvealer de... kulajHl» din'«n*sinl bilmelidirleT. halde bulunsn mtllî ıuur ve milll latanbul Hemşer1'« CeT\!%'H"ln t*r. e»»t »dnıler» yerlden kBmür Hemen biıtim ömrii orlanB bte rah»t Mrlik, bu vesıle lle cidd! blr uy«tlb ettiSl tîrtanbul fiirleri gunü». dttn KömUr IMlrıcim karrlam»!t Qx«r* ruj kaıanıyordu. saat 15 te Calatafaray Llaesl konfertknc m»Hnde (teçmi; bir vstandas olarak Şofrir M&n Q4T* etti: ImpoUnce. Impuıssance vg eieculation pr« >ehrlmlrd« lk.ı bı.tvTık Mcrar t»rtfından salor.ımda yapılcılştiT. benirn onlar» yapacaftıra esaj t«» Allah E<Hb Oçekhyi ka coce'un modern tedavUind* kullsrulsn Bl, •tstanbu! (ilrlerl günü» rd«. T*t1ht«n "eledlver» yenl blr mürse»» 7«Dilmi|. Mlll! SUUT we milll blrlik bu h»He iive şudur Çfiakii e d» haese) atste ^sys s!düaraa"!mi2a kartpr VBîilmtş *l!rt»r tlr Bu tac'rler. iraTn! ı s (Orn kadar İdl Çünktl bir taraftan rmislümanlıEJK Vjtaminlerinl bir ampul içerisind* Sivanl partiler Jtl fkHdsri eid» Hütirse. «rt'i !ae!BİeteÖ 'dsrs sd»I mllyon kllo kflmflr ckurır'i; ve o '"«^ .rlertn trüT'ğınden yuksek dozda fetiva eden mustahiar blldtrm(sl»'f)!r. T»kllf tm telkın ettifti ksrdeslik duveusu. onıekler v?»*ıİTnl;t'r. etmevi hedef tiıtan blrer tophıluk eek minm kalîaadı, M«alskst k i a nmıstır. Dunjrn kendl»l. Türklerde islâm milletlerl arajj blr rurlar. bunİBrln temas ed»rken fer büir B piyasaya Neyztn 'ievKğbı tiliim r» akî»ttM!«Ti Ekonimi vı Tle«re« B«. gııur vAjatmıs; diğ»r taraftan devdt bürriyetlerini. fikir bağımsızhkjıldonümü îtanı Fethl CHIVhaj d». bu bunıtU let bünye^i bakırnından osmanlılık, Spcr ve Serg: Seray.rd.a Bn kıs* ıwlni)!i>ııi« lannı, rümre nıbile derk etmesinl NeyMJi Te^"fıeır b'urnü.rüıı Hrtaıd fsı^kü muzsherett R"ft»rer«jini »Briegazetecüer şerefine müslım ve gaynmüalim vıldön'jmü n>unas«b*Ule dtisı » » t 18 bilsinler Genr vn^ta düsünüa Istik' b»r a? bö# feeaedes E^ib Ciskü, mljtir. d» mtrhumun Kart»ld»kl »M»n b % arssında kök«ür, fakat lSllerini kunılmus partüerir* vü«?n WJ feülHfeB* "daybesl tftşsbbusüe • ıyj« biı tnm» törenl faoılmiftır, Bir r"7İn«>d« c'nlçıpUk ksduı mubnfaznsma ça'ısılnn bır biiHinlük dü ppk tobit olan muavyen hav* karjılsşfe. DeeM* ki şcforü dediği T8rend« merhıjjnun yakıtü»rı. dodları 4 s*rh<rç ynkaiandı ıarur«tinl uvruklannm hepsinde l»rmd» mabbu» hıtmasınlaT P»r+i r!W koHcmakta hakîn Tarîü». ŞlıaAlışam: aaat 21 de terecsgi ilk v« kal&balık blr halk kütlest hartr bu. devsm ettlrme yolunu tutanustu. btivüklmmin teveecühlerrnden «i dlltt TMJV^, MHm rcrüsüycr. gala tsrarilinde 120 »anatkâ» bir «shn e»rino»UT'd« ctıırak Müslüman otnvvan ursurlar, Garblı v^de b:>elı nld'tklan memleket par F?t«t v«Ta ae <»!a«e|! be!!i »Isıas. rır. hepeini sahney» çıiars Bir adanun Biömö (UpheH lleml yaran drtrt »rkekl» blr kadmı devle+'erin te^viki ve him»ve«ile ve çalan içınrle meslcklerirıe gore va SnHvede »S!B trdı sraîi ke;i!rîi?v«B Cîktır 60 «krobat, konükler «öruidü kendi djn ve terbive adamlannm pvaJtlsn hizmetierle h«lkuı (füve riy»sl östirtslar. bökuaet darbels. ^•e bühaasa. üç Kovboy, en lyl tokatında yurek, Orhan Demlrel ve Ytr\ Katı. vlnl kaTanmayı CİTÜ*' h' Sım lımlııd» bir fa.hu 810 olarkk bu. vatıl adiarınd» dört k»i»dar. Oaküdar telktal lle millt «uura »rdikkri »i ofduıma poBtikays ksîişüissi. auaaralamii g5ster«ceklerdir. hınmtıjtur Sımnın yanında blr d« B(mxıld»r»jH Arlrllk «okak 14 numarmlı hattâ Amavjd, Kürd v« Arab mös' basanlirırun »na çsrh Fiatiarda defUftlüc roktur. Bibir üseaîlAett!» §ük*a re htmır», if Isptrto ffıesl förühn^jjtttr. C«*<U mu evde oturan Avten T«nen lsnlnd» blr Her ve«ileH«Ti l«tifade ederek halk tîkr«r« kavtîşsnasuîa siai eteyor. letlsr ' 5 2.5 !ir*dı? dnktnru »lüırO plo. kad'nı vanların* alarftk 1 J 1». «nlann is n# v»r«y»f«k vard'» H«es*e Aüa»! eenab kossşalsrnsıa Yizıhane NakU Senemn tn zengın pTogramım takdim eder, Morg» k»1dırtmı»tır hll ra^nilardan büin« lar v»pro»k volıından ' M'ih*elif seçme a+rakiivonlar Ger.ysn.ma ksdir blr bavll n MALÎ MÜŞAVlR ^ırılar G^rflerîTrtiî, ar*c k biı LOKANTA'dâ PAVTYON'ds kf Mallye VekâleH eski Hesab t^aleHs. dı;t?n cekici ve ba«t«a K " « Mestur Amerikan Triosu Nicholas Brothers kadar sîkıa bssls«nfUrdır UrjnarJsnrdan Saul GRAUMAN vt «oplavan 'en »rho»ı»r raVaîaiın'flîr re MİJKİB CE\T)En: KLTTADGU başan'sr »ld» ırkadaşian. 4 NîMIROV'Sla» !rnşleç|,. Bunl«M»n f». 1 KarakdvdeH yaîihanesinl Her f«»«r tam p^nfframls MATINB Pupi". N'3 "" 7.tf=*et nmj tgte'lo ll« Art«n t»vMf Babçokapı. Vakıf İ» Hanı. ri bu Kirlil Dtt'lri bdkkırds de r»V V=t "* Nn 17 v» 15 Tel: 27402 f«saiÖ Tfiıi Ayda 19 Lirt Taksitle Ocak 31 Cemazivelevvel 26 YARIN L.SS Sr Lü* S». 42.9e SL.M MERtNOS r HEREKE KUMAŞLARÎNDAN Altı eyh* «S.M O38 Israarlam» elbiseniıi 145 liradaa f) Bt» <2fi 100 D t K HA T V 1 713 12î7]15 0fi !7Î3H«.S6I 5.31 SİNİR BUHRANLARIHA goEdtnlsc evras •« y&sls > MsV'muc'poss' Kapabcarsı kapısı vanmds N" »ail~ai? üdî '»•«y . E. 1 1 50 7 04 9*4 12 O I 34 ljf>8 V f 20 DAMLA aamıllvs» kabîü »dlîas Fiat artiflannı önlemek için harckete gecildi 2 cinayet davası sona ertli »^^ | K Ö Ş E M D E N ( İ Genclikte Siyaset Yazan: HASAN ALİ YÜCEL Çiçekli, haklı imiş eaob t SCALA BUZ Ü REVUSÜ 6 şubat csumariesi KERVANSARAY CÜMHÜEÎY1T T 1 I Is | BÂYGrHUK.eÂRPİNTİ NERVİTAL Köy EnsHtalirint SALÂHADDİN KAR&KAŞU Mueııe Fıjkıraa bir top alev crtannda CTJMHTJRÎYITln EDEBt TEFpjKASI'1 kalıaışlardj. Basakîan çck uzua face yapıli, Buı gibL yuiîişacık ipekM, bir rengi yeşile ;«!.ir, bcyatı T« gaga rj gi'aî. karaalıkta Memedin ekns: scvdesinden ayn dedlrtecek ka den Hatçenln ellertne akü: da» uıiE. bir kuş "ardır. Su kıyı tSana lpek krep aldım» larmda bulunıa. Adıaa, Değir «Memed, saaa kurbarüar o=ıefr;o!uk kBylileri dıvbk kiju der hınıra.» lerSesin.d«ı kinayedîr. Bu kuş, Memed. bb tuhaf. ıslık gıbi öter. Uzun «Hatçalı dedi. islığuıın SCÎIU kesik kesik bıterSonra. bırbirlenr.dsn çözüldüBaşiar biter, bajlax bıter. Bütun îer, toprağa cturdular. ötüşun tadi, örülvışil bu kesik ksMsmed. s ü sondadır, Memed, bu kuşun tGene ne haber?» dıye aordu. ötuşünü çok iyi takhd ederdi. Bır Hatçe: kaç kere, yattığı ysrden, divlik »Ben »enîir oltirürrî.» dedi. kuşu gibi öttü Gozü e'in kapısm »Hs.» dedi, «o it oğ!u itten j ken beni sana vermezler. Biı ba di tBen korkuyorum» «Ya aaam?» «Sen. iki gün bjraiarda yoğudun Ş!m:2aa çaresine bakalım.» • * * daydı Ka.piEin da ne açıldıfı vardı, ne haber?» Hatçe: da gözlenm yollarda kaldı» Memed: Re açılacağı Sır.ırlendi. Üstüste Hatçe: sHep beraber.» dediHatçe, (Ssmanus k!ad»r. Os 'Ben de duramadım.a bırkaç kere daha öttü ÎTeder! sonıDüfürcu söndsrecekrcu nn«, rum'ijak, jrhr.K^v!» flyile»ıradır k: ksc: nsn1(4an »çıidı tHıç «oT«l<m rnu' Bo1Jfi 2*mıyen. V«ndı ha'inrt* bir ad*mHr, <İ'T. Ytlnı*. H»«;«*ım an*n Allabın by Ktr 'r>«!s»ıdır. Koyu» n» kariar ka^yac«krrü<; HTbır %*, na k»rf»r f^îriilHı T»r«a İçınrfeona Vftrrjna.m 'İMim Iır Amı Wx»e*mın tia bn ritHıjîpi 2»lir.t r.I'"iı hırb'i »n» Ac\'\r\r* y**A*r\'Me^.ed, elini Haf.s. lermae bir atc$, bır çıngışma. olu «Hatça,» dedi. «İşıe bu oımaz,» dedi. KÜOT d:dı ıGorurlu^e ık.muı de öldü «Ne xaman Memed?» dıye rürler.» yordu. Ağüıa ötesinden bir çıtırtı lan verirler» halim selim bir «damm kargısınHatçe: h.eyecanla sordu. «Korkma,» duyup sustular. da «4zmı açamamanna cftml* k5yd,3 dedi ıVersinler verdikleri kadar. Memed; Hatç«: lfl |»|»rdı. Çıbrtıvı bh kirpiaİB yapöğını Fı* laten kaçmıyanak mıyıı kseelitsı.i tAnam.* dedi, eboymonu bu «Kaçıyonjj y», seaa İyi bir Memedl» Hatçenln çoouklukUn »abayaî AŞası i» vok » U kea inans dsğü rai bsnimî Sotrs anladılar. birlikt* tecmiftl. Krkek «ocuklar ıB"n, anamı duğurcO gfe tabanc* gerek,» dedi Hatç*: umu k&stiın de »yudum.» anema buradn rılm»<ierler.* M»med: içindt, tn gflzel evciji Memed v» «BSD koîkMvonıra Mstned.» d«™eTn. Anan bsban a* der ola?» Sıcakhklan birbirlerme gsçiyorHatçe Onu. en güzel de Hatçe »Babamdan kalms çok '.vi bir parHı Hatçe. dedl sBu Abdi A&ad»n kirkuiodu. Ikiîi ds ateş a!s«'e kesraıştı «Netmeli ys;* dedi süîlerdi. Beraber oynadıkUn ço «Meıredım.» Sedi, «kurban tabanca var. Bdmiyor mnann*« ruru Yığeni buralarda dolaşıp duOyle birbırlenrıe sarılrmîlard; kı. cuklan ovtınlarına bırakır. kenHatçe: oldutum. Ben sa">a yüı kere sövrur » öteden gören ^'als'i bır tek hayal cÇars yok * df<îi. rHaydi gıt Meınedınî.j de dOeri baıka bır yere gider oyunisdım Abdi Ağanır >iğem dıırur' Memed: meyal kararü sallaıuyw samrdı mı?s Hptce, Memeddea şskiliyordu. lar icgH »derlerdi. Tvtrlü Hiriü... gcsderrüiyordu. On beçme değınce. Hatçe Meme Memed, tutmuı dia anasmdan çorap öğrenınek BİT ter basmist! ki... «K.!2> diyordu. «Sai...s İçin. her gün Meanedlerin evme gelirdi Memedip anası os» »n gü Er soaıc.ds 5orjısvi ataî sttL Hatce kıpkırmızi kesüsrsk Marel örnekleri verır, en güzel nıkışları bğretirdimedi kuJs ıtti Eaitı. Mssıed. ir İkide birde de laçlannı okşay» kasmdaa yetîşü tuttu. Kn. dtırgus. laşnuş. kuzu şib 012111511! Memerak: din de e«k! beyecam szıcık geç «Sen b«ıİH< gelinim obrrsua mlşti. inşallah furmelim,» derdi tBu feceysriH ee!irt=i3 dedL Hatçeniri »nasına. herkese. Ha*fBuyük dutun gclgesiıse sığünrîra. çeden konUfurkeB «Geîinîın» derDivlik kuşu gibi oterin. Hsrkea di. dıvlik kuşu öruyor «asjr.ı Bunun üstfln». « *ltı yaşlannda m Sonra da btr kaç sefer divlik ku» «rarı oldu. Mehmed yorgundu. Çift şu gibi 5ttö«firmeden geliyordtı. Hatçe de dağ »tşte böyles dedi. ' dan. mantar toplamadan. Belki bir Hatçeyi bır güİT6 a!dıv gvH>T KirKirl»riT>l görmüvorlardı. t a!!shi ayaea dı^îik kuçu,> Pir'itr'»İB» AJacagMİ'kt» 'iıStlarra«. ik'«inl <i» bir »«rınç, oır fftlMmrH: M« aldl. Btr ragntt ti'tfln* ottırfiıılar. Karanlık W*MTOTH>>. Htrçt lcaHrmak t'ferti. U M U İ . «hnrtaa t«« tn f««r1 •fı'rh» rDur h»l» r 4«H. ç Ilrur atrıy<uau. Her bir y*cj utşa bondan sonradîr ki, gfc geçt*ş« ke^mişti. Bedenin.de çungış tikçe gevdaİBn böyüdfl. kara sevmalar oluyordu: da oldu. Serdaian dülere dtstaa «Seo benin niaeîdınj dijil oldu. dedl. He» gece. ns vapar Tapa» •llerrnl ellerinİB için* furlardı. BuİTişmazlsrat ae *ldL gösflüe 'îyku gırerdi. ae «a\a... fSen benim. » dediHatçenin anaa tarafmdarı yakalsüHatçe gübneje başladıdıklan da oldu Hatçeye i^teast Memed: yaptı anam, , «De k?z» dedi. taen benh». degı! nvi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog