Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

VARLIK •sas* tfuS t«re6tnel«r • • « t t e t .»bU. İİİT. lUfa « « M M kvruftur. «M«iıı umhuriyet aettub »<ir«g« Cumhunyet istaabul Posta Kutusır M1 5t Sad •sük. m DDERAT &4* ] »4a i% i C $k4 A T * &. ^ " ^ ^ =itıhİBî b %k T», *mtş "* S 1 «ur<ı§. İsteabulda, Ajütsn «Kaa^asrKHK.«AWST Kitmbtvteds •anâtalaa^aM ^^ŞSL vazdığı Irsds, dstt bircck 1e *!• İ ^P ?• * ^a^Wfc ^Ü^^W^' HÜİÜt Dörtler yarın bir içtima yapacaklar Bu toplantıda ileri sürüîmüş olan silâhsızlanma tekliflerinin tetldk ve müzakere edilmesı kararlaştı Berlın, 30 ( A P ) Rusya »• flç Bablı dev\*t dun gelecek hıfta yapılacak (izli bir toplantıda llerı surduklen aillhsızlanma teklıfleHni mhzaker* »tmek hususundt anlajınaya T«Jmiflardır. Dıa İşleri BakanUrı konieransı ayni rajnanda, Ingılter» Dıj işleri Bakaıu Anthony Eden'ın bır plân ileri ıunne« üzerine AJmanyamn birMi meselesin» d* ueçımjtır Bununl» bertber, Bırlesık Amerika, Ingıltw« ve Frtnsa gor\4meler» Bab rt Doğu Almanya temsılcılennin d* davtt edtlmesi hakkırjdaki Sovyet tekbfini reddetmiflerdır. Dığer taraftan John Foster Dullea ile Molotov, Dortler Konferansının altıncı teplanüsın dan sonr» mılletlerarası »tom tnenısı muzakerelerı hakkındt ilk goruşmeyi yaptnak husu Arkas\ Sa. 6 Su S te P*fir .11fteak1954 * f. Cumhur Başkanımız dün Çalışma Nedisitıin Washington'dan ayrıldı 15$ubattagörüşeceği Amerika ziyaretine trerde devam eden Bayar, Princeton Üniversitesini ziyaret etti ve Nevyork'a vardı Cumimr Bafkuu C«UI Bayar •• refik*»nıı, huyuk kıt'adakl ranmleri Washinrtoa B«4««Hy* ttıaam •nond* Tork . Amerikan bayraklan arasuıda mühim meseleler Büyiik Elçiliğimizdeki ziyafette söylenen miihim nutuklar Dinle ve düşün Dün bir b«sın topUnhfi y«p«n Çahşma B«kanı, ^Mecliste «tgarî ücret T« kollektif mukovelekr mevtnlftnnuı Sm koouşul*c*ğin» «öyledt nlt İMÜut vermiştir Bakan rfomiftti> ki «Çalı»ır'« BaksrJıgının Itüşart orıçanj olan Çabsmı Meclısınm rtnumuzdekı gunlerdc yapacağı toclanb gerek bır bakım» dk Çalıt' Tevkif edi'enlerden eski Ctımhuf Bnşkanı Hajim Ata?i a. "Mnlar k««<ttl«rtal l | •>* daha as tamrlar: fttuk* •t kargıdaa forhp «kkatiraiııi ke» Mr adamı «bjektU olarak Jil««•iğimk gıbi inceleyabildiğiaıia bal 4 . .kcndimh kakkmda biyi. Mr Amerik» H«riciye«inde te$rbt>fe«* kolay kolay y«pılan görüfm« k«kRvıh kilhn kanunl»rı» bg 4tt*et ekaik T* («ri Mr dnrnmda kalmatnınt kınd» hiçbir izahat a«g)ıra a«bebl d* bndnr n t t rttndenheri kendi kendimirl* T«ribn«di Çalı$m« BaJkaıu dunkn h»«m baubaja kahnak sarnreti hM hiv toplantiMnda konıı^ırkcaı karsı tar*f*n darranabilntek Imkâ Waahinfton, S ( A P ) TflrO Ç*lifm« Bakmnı Hayreddın Erk• yok«tın bırakmı$tır Bcnli| kıy« Dıt Ijlen Bakanlığı ıımumt men, dıın saat 1130 da Istanbul karaı lttrmnundan farla mtt| kîtıbı boyuk elçı Cevad Acıkolm G*zetecıler Cemıyetınd* bır basın •amahalı kararlar Terdijrımim oldn' v» Turkıvenm Washıngton buyuk t«piantı<a yaparak 15 aubattan itıtn gibl, kendi Tmrlıjhmızı lâyık •!elçı« Ferıdun Cemsl Erkın dım baren çaişmalarına başl»v»c«k oduğundaa çok as değerlendirdijimb Bırleçık Amenka Dıj Işlen Bakan lan Çaltşm» M»clı<ı il» kredılı d« jjörolür. Ferdl kadrodan «lakla Arkast Sa 6 Su I da me«ken m^aatı msvzulınnd» g«fip da »lllet «Içusirnd* dhşımdağiiCamhnr Başkuıı O l i l B»T«r, B«ya> »tur»»<J« radya M Antnkı kalkna kitab •4«rk«a « mnz nunuı bn ferçerin Snemi daha Prnıccton, M (a a) Cumhur 4a hnyükttİT. Bh pareasım t«ski! •ttiğimİK cemiyeti d« kendfanhci* Mr Bafkanımıs Amenka ıly*r»tın» tnhnaya aaeyladerİK. başlamak tir«ra bu »»b»h Colonıal Ben Ahmed fovl« bir a d ı n n Xxpr*aa'« baflanan hususl bir ••»HT Tnrkler böyle bir miIIetUt (onU mahaljt aaat i 05 t» WaDerken Mrind hnkumde ne kashıngton dan aynlmiîtjr Balıke<=ir 30 (Telefonla) Bu'ar sttbjektif Isfk, ikind huknmd» Arkası Sa 6 Su 1 dt gnn Jvrındı pazanndan sahıre yıik» « e He»« « kada,r «ıbjektıfizdir Hat• leyerek uzenne 15 kadar yolcu alıp a biraz Ueri riderek iddia edebilirh sehnmıze pelmekte olan «IvrmdJ Dnn J«c« W»«hinjrlon dan ti. toplnma •• eevremİ7e karsı bel25u p'âkah vp jofor Huseym Kejelen diğer restnOeri t »a ki daha ax masamahalıyızdır. Mr rem ıd^resındekı kamyçn Ivnndi «•hifede bulacaksını*. IDUB kendinl çokea tenkid edene koprusunden geçerken dereye uc•nnıında rahatsıx olur Onun içln muştur Kaza netıcesinde volcularbeaHğimizi «Tmrk. yahud benliğıdan Isa Csnkçı Tahıreo Mehmod, 1 Acı, korlnı, nefret, mJzin nvnlntesinl bekiemek nmııderıci Ism^ıl Keles. Bergamal' Ivetle Haha olagan bir rub halidir Mehmed Çetın zahıre çuvallan ?1s«vinç Teren re«H«t Halbuki ioplumnn ho$a gitnıiyen tında kalmak suretıl*" derhal olmuf •arsflarjnı meydant vurdukca, kenlerdır 4 yolcu ağır 5 volcu da hadimizi ondan ayn. onnn hstıınde levhalarla örülii bîr ftf yaralanmıştır Ivnndı Mvcılığı bır »arlık gjbi form'ğe alışır re hâdıseve e! kovrruşttır. bununia »vunmava veltenirıı meml«ket Bir ln<anuı değer olçusn başkal«rının ağzmda daha gerçektir Mil İstanbul basın mensublan dun »aat İS l«>Her İCİB de bbyiedir. General: «Dunyanın hi< fl« >em#ğı T#rraiflerdtr Resimd» Baabakan romanı Bir kaç rundenheri Amerikadan bir yerinde «ivil h»lk. saDevlet Başkanımızm zivaretine dair vunmi yukunn »rdu ile (elen haberleri bu gm\a inceledifib«raber Turkiyedeti kamir zaman dıınya milletleri «rasuıdar tam •iaki yerimhc hakkında daha «SMİI ör» bir fikir edineceğimİ7« füphe yokrtır. Devlet bajkanları arasmda » • r»ket zivaretleri otedenberi yapılzmir 30 (Telefonla) Turkiy»lagclen bir seydir Bn Tesil* İle mldeki NATO teşkilStının ilk Vomuta•afirleri afırlamak, onlara ikram nı Gmeral Wymann ıçın bu nkşam •fmek, ho?a ıfidici n«tukla,r «öyleyip Kuçnk Kulubde bır red» partni Vali T* Beledıy* reısi diin »abah atlarımn »?ın derecede yuksekl jhfcarçılıklı ÖTİinmek de olağan «lyıhr. »erilraiştır Samimt bir h»v» Içinde fehjın muhtelıf «emtlerındekı ka nı goren Vali toptancı, perakendeBıınlar genel politika duromunun geçen bu koktevl p*rtıd» G*n#ral millî barekrf sablan teftı» ve et ftatlarını tesbıt cı v« »akatatçı esnafrı temsılcüarı«crektirdiri bir neri jtroiokcA k*l Arhajn Sa t Su t dr •41ı j « ı i Wr etıuıstır Tetkıklen somında et fi Arkası Sa. 4, Su 4 te deleridlr. », M (TX A ) Fakat Birie^ft Amerikadan Mr Ba$bakanı 7apago«'un Kıbn«m ilkaç gündur akseden haberier, bir* Atlantik Okyanusunu» hskı ıçın h*r çarey» ba;vur»cajjbambaşka bir man7Jtra n« daır ParısU yapbjı demeçtan Pugün Washinjtt«m'H* herhangl bir aonra, Ba$papaz Makartos'un faa«•»vlet başkanının. tovle formaHte liy*t)»ri daba a«ık bir mahiyet alKtrejn kar^ılanıvermesi bile bir çokmiftır •»n icin başlıba^na bir hâdise tes Arkast S 9 Sü 7 d» TAZAN YAŞAIt KJ5MAL acîl etmesi gerekirken CelSl Bayara yapılan benzerin* a* rastlamr taFanf«ni bukumeri fhven »vıı rahürat, dojrudan doğruya Tnrk alamadı TC istif* errl •ninetinin defer ölçhleH hakkında 2 Okumajpı b«şUymca eWen bır*kamıy«c«?ınız dış dfinyaca Tanhnıs bir bnkmnn Roma, M («a ) Tanfant bflderec«üd«, meraıklı, MİriiUlcyici bir m«cer« romanı lcumetı fuvan oyu *l*mami}tır ifadesinl tasıyor. Ajnerlkalı dostiannn dftnyada Tamif Tieoc<>fflnci« »ylnnn J S •O rnttnğnmm yerin «nemini belirttrleyhte, 260 l*ht« kullanılnuy olduken. Atatflrk deTrimlerindeıı ba tu förulmüftttr. 12 ki») f«kun«w yana milletçe basardığımn «•erl»kalmiftır. Kahir* M (AP.) Bufftn KaM rin de hakktnı Termi^ »iuyorlar. Faafaml, »y taanJfl n*tic«lni A| Zayad lstaayoaımdaa durraadan Kendlmht* karai çok defa insafas raninc*, Devlet Bciatn* kıbinem ann «firatla gaçmckt* olan KtbİKa"~ NADİK NADt avt İMtiHmnt takdım m*k*«oUl* Quiî»k«nd«riy« y«lcu k*t»n, cb|w Mr 3* S, Sü. 5 tf ateal • Ark*n f I J i F ( ı TaM T« Belediy» Reı»j f*rüfür|c««ı Diplomatlar arasında müzakere »i. gerek^» ^oruşulecek alnn me*~ nılar rfoUvınl* «ok •hemmjyetl)dır. Çalıarna Bakanı »ey« mflırteiar]nm rıvasetınde, bakanüklardan bir O d u »le balk temsüorım d« isbrakıU toplana" Çalımıa Meclısi isçi v» Ijveren çarpışrnalar birçok fchHere temsıleılenni da bır arava gettr*ir«yet etti, yeni tevkifler mektedır Bu »»ferkı toplantıy* ıı yaptldı kolu Itıbarıl* ıp*«lek tesekkull»nnj davet •• boylec» bu tes*k» Be\ ru» M) (A P ) kuller» olan itımadırrıirj d» Ifnde telerımr bu sabah bıldjrdıklerın* eönıs bulunuyoruz trore halk ile ordu kuvvetlen araTekstıl, maden, ulastırma, b««n, »ında vuku bulmakta olan çarpıf otel » ı lokantacılık, turün, mev malar baska Suny» şelıırlerıne da1 »ımlık lşl^r, insaat, çımento, d» h» ^ırsvet etmıştır Avukatlarıa, mır, fitt v* c«m aanayn, seker »a Arkası Sa. 4, Sü 4 t* nayıı v« mu«kırat gıbi (İS) ii kolunda (24) maolek jfnıptı v« (7) Arkast S t Sü 7 de i buhran BUGÜ1V Cumhuriyet', sutunlarında Bir katnyon köprüden açtn, 4 ölii, 9 yaralı var iki yeni ve güzel eser bulacaksınız Gnl. Wymann bugün İzmirden ayrılıyor Kıbrıs Başpapazı faaliyette Vali dün kasablara ültimatom verdi İtalyada kabine hıılıranı KARAYÂGIZ Mısırda dehşef verici bir treıt kazası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog