Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

İMİYİ A/İ£AİXAN BUZ DOLABIDIR. tiotDöint İSTANBUL KİZAPAŞA YOKUSU OfrOSU JIK CRONBERG HHEFLERİ MILAS HAN NO 9 umhuny KURUCUSU: YUNUS NADf UUtU JU Sdjl . l U . Telgraf ve mektub adresi Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar : Umumi Santral Numarası : 24298, Yan Işlen: 24299, Matbaa 24290 Bayarın Amerikan Kongresindeki Hıtabesi Tarihi nutuk kongre üyelerinin sürekli alkışları ve büyük tezahüratile karşılandı Sütunlannda yarından itibaren Cumhuriyet Cumartesi 30 Ocak 1954 Nuîkun Amerikada ilk akisleri: «Tam manasile mükemmel ve tesirli » Bayar, sulh davasında Amerikan milletinin asil hareketini öğdü, Turkiyenin gördüğü yardımlardan dolayı teşekkürlerini bildirdi ve sulh cephesindeki gayretlerin lüzumunu müdafaa etti İki Başkan konuşuyor umhur Başkanımız Celâl Bavarın Ameııka seyahatı, dost memleket halarasında resmî protokol sınırlırını çok asan sıcak bir ilgi uyandırmışür. Bu hususta butun haber kavnakları muttefikhr. Gerek ajanslardan. gerek ozel muhabırlerden «kseden hava, Turkiye Cumhuriyeti Başkanımn Birlesık Amerikava ayak bastığı andan itibaren, »imdive kadar benzerine n rastlanır bir sevgi ile karşılandığııu f»«teriyor. Evvelki akşam Be>as Sa* ravda verilen rijafette Başkan Eisenhower ıle Başkan Bayar tmrahndan soylenen karşılıklı nuruklar da, iki millet arasındaki bu yakınlık duj gulannı açığa vuran ICUTvetli birer vesika değerindedirler. Bir zamanlar Batı dunyasının pek tanımadığı tanısa da onem vermediği milletımiz, çok kısa bir muddet Içinde, Amerika gibi dışarıya karşı fazla ilfri duymıyan uz»k bir ülkede bile ne kadar buvuk bir sevgi toplamışhr. General Eısenhower'in nutku bunu kudretle ifade etmektedir Nutku dinli>enler ve okuvanlar goreceklerdır ki, Turkiyeyi bugunku sevılen. sayılan, sorune ve gucune inanılan bir dost halme jukselten başlıca âmil. Ataturkun şahsında sembolleştirdiğimiz muazzam bir medeniyet mucaCumhur Ba$kanımız Celâl Bayar ve refikası Bavan Reşıde Bayar delesidir «Tnrkiyenin tek bir nesil rarfında başardığı gelişmeler zamanımızın hânkalarından biridir» «Uven savın Başkan. bu sozlerile, içİBde vasadığımır bir cerceği en doğnı bir şekilde ıfadeye muvaffak olmustur. Dost nıilletin Deviet Başkanı agzından bu gerçeğı dmlemek bix Turkler için unutulmaz bir sevinc kaynağıdır Tarihinin son yuz elli vılını buvuk buhranlar icınde geçıren Turkive, Ataturkle beraber eOrman kanunu tasarısını «orman hıyanetnaçi trorulmemış ılerleme ve kalkınmesi» diye vasıflandıran Şevket Mocana takbih ma hamlelerine gırismısrir Medenijet ve barış uğruna hur railletler cezası verildi safında verimizi almak, Ataturkun onderlığı ile çızdığimız mılli hedeflerimizin 7aruri bir sonııcudur Bunadde hakkında goruşAnkara, 29 (Telefonnun aksini dusunmese imkân vok la) Orman Kanunu taennı bıldırmesını ıstedı tur Çunku bu takdırde otıı? yıl once sarısı bugunku Meclıste Mocan, tasannın tumu kazandığımi7 kurtıılıış zaferini buuzerındekı goruşleruıı bıl muzakere edıldı Ormagun kavbetmeğe razı olacağımızı iırdıkten sonra kursuden nm tarıfını yapan bırınfarzermek gerekecektir Bovle bir merken Tarım Bakanına farazive aklın kahul edebıleceğı bır cı madde uzerınde uzvın hıtaben «Bu kanun orgoruşmeler oldu Netıceşev değıldir. •nan kanunu degıl, orman de verılen takrırlerle Cumhur Baskanımi7 Celâl Bavar. hıyanetnamesıdır) dcdı bırlıkte madde komısvodun ogleden sonra Konfre huzuBunun uzerme salonda runda sovlediffi nutııkta, Turkıveyı na ha\ale edıldı Bırıncı durultuler o^üu Başkan, ;Batıva ve Bbleşık Amerıkava yak maddenm muzakeresı = ı Mh Sevket Mocana bu sozu lastuan unsurları etraflı bir şeldl rasmda soz alan Şevkel ğj/f 2erı alması ıçin ıhtarda de acıklamış. bilhassa medeniveti Mocan kanun tasarısmı bulundu Mocan ı^rar etve banşı tehdid eden kuvvetlere tenkıd ettı Bunun ıhtıc v Mocan tıgınden kendısme takbih karsı Amerikalı dostlarımız tarahn vacı karşılayamıyacagını ^ dan tutulan azimli ve durust poliri maddelerın gayet elâstıki olduğu cezası verılmesı kararlastı Tasannın dıger maddelerıne geNADİR \ADİ nu, ıstenıldıgı gıbı tatbık edılebıleceğını anlatırken başkan Te\ fık çılecegı sırada vakıt gecıktıgınden Arkası Sa 3, Su 5 te Ilerı bırkaç defa mudahale ederek oturuma son verıldı Acı, körku, nefret, sevinç veren realist levhalarla örülü çok güzel, çok heyecanlı bir memleket römanı BUNDAN BAŞKA KARAYAĞIZ Okumağa başlayınca elden bırakamıyacağınız derecede meraklı, sürükleyici bir macera romanı Suriyede durum Eroeklilere birden karıştı ikramiye ve Biitün eyaletlere askerî valiler tayin edildiği bildiriliyor Şam 29 (R T H A ) Suriyede, sıyasî lıderlerın tevkıfınden 48 saat sonra durumun birden kanştığı bıl dırılmektedır. Dun memleketın bazı yerlerınde ılân edılmış olan orfi ıdare bugun butun memlekete yayılmıştır Dığer taraftan Cumhur Başkanı ve ordu başkomutanı Edıb Çıçekb kendını askeri vah ılân ettığı gıbı zam tasarısı Beyaz Sarayda Eisenhovver ve refikası Washıngton 29 (a a ) Turkı>e Cumhur Başkanı Celâl Bavar bugun Amerika saatıle 12 30 da Kongrede beklenen nutkunu ırad etmıştır Turkıve Cumhur Başkanımn muvasalatmdan çok evvel Kongre toplantı salonunun galerılerı hmcahınç dolmuş bulumıyordu Galerı balkoTİarını televızvon cıhazlan kaplamış avnı zamanda fotografçılar ıçın projektorler >erIestırılmıştı Amerika eskı Reısı Cumhura Wılham Mckınleyın doğum vıldonumu munasebetıle butun Kongre ujelerının \akalarına kırmızı bırer ksnanfıl takmış olmalan salona mustesna bir renk vermış bulunuyordu Bu karanfıller her sene Mec Arkası Sa 6 Su 1 de tarafından karşılanırken Millet Meclisinde dünkü hâdise Şair Nef'inin hayatını aydınlatan bir eser bulundu Ankara 29 (Telefonla) Emeklı. dul ve yetımlenn maa^lanna mua\\en nısbetlerde zam \apılnasma ve 1953 mali yıknda bır dığer butun sıvıl valılerın varıına da maaş niobpfnde ikramiye verılmeoışbırlığı» ıçın bırer askeri vah ta Arkası S. 6 Su 7 de yın etmıştır. Sur ye ordusunun yuksek rutbelı subıylannin memleketın ıdaresını tamamıle ellerıne aldıklan bıldınlmektedır Fakat durum gayet karışıktır Cebehduruzde ısyan çıktığı, bazı Arkası S 6 Su 7 de Umumî mağazalar martta açılıyor Isviçredeki Migro teşkilâtı, çehrimizde kurulacak 7 milyon lira sermayeli şirkete 2 milyon lira ile katılacak; 4 mağazada topluiğneden portatif evlere kadar her şey satılacak Dörtler Konferansı Molotov, konferansı çıknıaza suruklemek içın çalışıvor Berlın 29 (R ) Dortler konfe ransının bugunku toplantısında Sov jet Dış Islerı Bakanı Moloto\ s ra sı olmadıgı halde evvelâ soz almış \e venıden muzakere'erı beşlı konferans mevzuuna getımeğe çalışmıstır Hslbukı buıun Alman\a meselelermın muzakeresı ev\elce kararlaştırılmıştı Arkası Sa fi Su S (7e Gumhuriyet Pazar İlâvesi Dort renkli karikatiır, 'Kucuk Krai» ve «İster ınan. Ister inannıa» tablolari, Sıncma. Kadın. Maga'.ın sahifeleri. bir çok merakh. cğlenceli \azı. hkra ve rcsimİFrle hanrlanmıshr Başbakanııt tetkikleri BIR DELI BEŞİKTAŞI HEYECANA DUŞURDU Yuksrıda resmıni gor ougunuz akıl hastası dun Beşıktaş Pahalılıgı onlemek uzere Istanbul yesıne bıldırmış, Beledıve Iktısad polısını uzun muddet meşgul etmıg Beledıvesı tarafından açılacak umu Mudurunu, nızamnamesı hazırla ve ancak goz yaşartıcı gaz kullami mağazalara aıd çahşmalar ta nan Anonım Ortaklığa daır anlaş nılmak su etj'e yakalanmıştır Buna mamlanmış ve ışın tatbık sahasına Arkası Sa 4, Su. 7 de daır vazımız ıkıncı sahıfed^dır. mtıkah kesınleşm'ştır. Aldığımız malumata Sore memleDoçcnt Abdulkadır Karahan ketımızı zıyaret eden Isvıçrelı ucuz Şaır Nefının 320 ncı olum yıl luk mutehassısı senator Duttweıller, donumu munasebetüe e%r\elkı gun memleketıne dondukten sonra TurEmınonu oğrencı lokalınde yapı kıyedekı ıntıbalannı Mıgro teskılâti ılerı gelenlerıne nakletmış ve dun lan torende, Edebıyat Fakultesı sabah butun Mıgro hıssedarlarının doçentlennden Abdulkadır Kara ıştırakıle bır umumî heyet toplan Arkası Sa 4 Su 3 te tısı vapılmıştır Duttvveıller, bu toplantıda Mıgro'nun İstanbulda bır şube açmasını teklıf etmış, teklıf ıttıfakla kabul olunmuşrur Bunun uzeruıe Duttvveıller alınan kararı telefonla derhal Istanbul Beledı Yarın beraber müvez7İinİ7c1en istemevi unulnıaMn' Ankara 29 (a a ) Yurdun muhtehf mmtakalarından alınan haberlerde, devamlı bır çekılde kar Izmırden verılen bir haberde yağmakte ve şiddeth soğuklann humemleketimizin Amerika pıyasa kum surmekte olduğu bıldınlmekKahıre 29 (Anka) Mısııın An larında tnhvıl satışa çıkarmak su tedır Bir çok şehır ve kasabaların kara Buyuk Elçısı Ahmed H.ıkkı retıle bır mılyar dolaı tutannda cıvarla ırtıbatı kesılmış, bazı bolvazıfesınden alınmıştır. bir istıkraz aktedeceğı, bunun ya gelerde kar kahnlığı ıkı metreyı aşElçınm Turkıveyı yakında terke rısınm altın olarak Merkez Ban mıştır Aduaıı Menderes, dun Ij Baııkası Istanbul şubesinden çıkarken 'leceğı bıldınlmıştır. kası hesabına Amerikada kalacağı, Mndurnu ıle civar kazalar arasıa(Yazm 6 nct snhıfemızde) Arkası Sa 6. Su. S de Arkası Sa. 6. Su. 8 de Arkan S. 6 Su. 7 de Ahıned Hakkının geri çağırıldığı ve yerine veni elci gonderilnuyeceği bildiriliyor Mtstrtn Ankara elçisi mahsulü bir haber Memleketimizin Amerikan pi> asalarında tahvil satrşa çıkarmak suretile bir mılvar dolar tutarınria istıkraz akdedeceği haberi >alanlandı Yurdda şiddetli soğuklar Vah. vah... Demck Avrupadan buraya iıuıek ıçin geldıniz?. Turk kah\csi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog