Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Ruh, İspirtizma Kitabları: AUah (cıldh) Dr Bedrı Ruhselman 300 K. Ruh ve Kâınat 12, cıldh Dr Bedrı 1000 Mukadderat ve Icabet Dr Bedrı 850 Ruhlar arasında (cıldh) Dr Bedrı 500 Medvumluk (cıldh) Dr Bedrı 300 IsprıtuahzmRuh âlemı (cıldh) 750 Jspır uaiızmRuh ansıklopedısı cıldh 750 Pratık Manyatızma, Ipnotızma (cıldh) 500 Ruh kuvveü, resımh, cıldlı (W Crooks) 500 Obur âlemdenRuhlar konuşuyor cıldh 300 Ruh ve olum otesı 150 İstanbulda Ankara caddesınde Gayret Kıtabevınde satıhyor. C u m h uriyet| KURUCUSU:TUNUS NADI Y BÂTTI 29 nncıı jn! sayı: 10.571. Talgraf r* mektub •dresl: Cumhuriyet tstanbul Poeta Kvrtusu: trtanbu! (To 246 Telefonlaı: DmumJ S u t n ü Numarsa: 24298. 5ran tl'ert ; U2B9 Matbaa ^4290 Pazar 3 Ocak 1954 Amerikan romancısı John Steınfe^cVırfebuvromanı son dunya harbının bır saBıasırıa uflj tutan canlı bır eserdır Naıstylâ s^ıHgrının Nor\eç gıbı barijçı meojf^keti Tgtıiâ edışlerındekı dramı anl3i|in by eserj "Varlık Yajınevmın Cep kıtablâıı arasmd» 1 lira fıatla çıkrmştır Dörtlü Konferans için C.H.P. hazırlıklar yapılıyor O gttmler? alenkov un Amerıkah bır gazetecije verdıgi demec, yenı jılın en çok ilgı toplajan hâdısesı oldu Başbakanlığa geçtığı gundenberi bır jabancı basm adamı ıle galıba ıik dcfa Roıuşen Malenkov bu de. mecınde Birleşık Devletler halkına iıi gunler dılemekte. Sovyetler Birliğının banşçı emellennden »ox etmekte. milletlerarası munasebetlen duzeltraek uğruna Moskov» hukumetınce mumkıuı olabilen gay retlcrin esirgenmi j eceğıni açığa vurmaktadır. Bu tatlı ve vumuşak demec dundenberı butun dunyada polıtika çevıelerine girmiş, > ayıuntştır Her >erden bunun tepkilen duyulnakta, gazete yorumlanm baştanbaşa bu havadis kaplamaktadır. Malenkov bu demecı acaba ne mak^adla \erraiş, nıçin ojle tatlı bir dıl kullanmıştır'' Sozierındeki samimıl'k paM ne kadardır? Bılındıgı gıbi hu a>ın virmi beSinde Bcrlmde dort Dış Işleri Bakanı toplanarak banş meselesıni portışeceklerdir Gene bilındıği gıbi Batılı demokrasiler bu konu uzermde henuz tam bir anlaşma\a varmıs de&ıllerdir Hele Almanjatıın doğrudan doğru\a veva Avrnpa ordusıı çercevesi ıçinde dolayısile sılahlandırılması hnsnsunda Fransa hâlâ kaıarını v erememiştir. Biıleşık Araenkanın ve Ingılterenin butun ısrarlarıııa rağmen bu memleket tereddudden bir turlu kuıtulamamakta, bu juzden sık sık iç polıtika buhranlanna kapılmaktadır Berlin toplantısma uç hafta kala Malenkov'un bır yabancı ga7etccnc verdıği jumuşak demec, Batı dumasını. o arada Fransız efkârını gevşetmek \e Almanjanın 15u \ e\ a bu şekilde silahlandınlması davasını suva duşurmek hedefıni gutmuş olabilır Bu takdirde Berlin konuşmalan neticesiz bile kafca, Bitı sa\unma sısteminüı kurulması ıhtımalleri zaMflayacak, hiç dejrılse uzunca bir zaman için gen kalacaktır Bu arada Almanja ve Avusturja ile imzalanması gereken barış andlaşmaları işi de tabistile guç bir duruma girecek, kısa zamanda çozulemij eceği için de belki mutemadijen geri bırakılacaktır Butun bunlnr ümid vericl 6İmaktan zijade umid kıncı ihtimallerdir Bununla beraber, Doğu ile Batı arasmdaki gerginliği hafifletmek. hattâ zamanla joketmek de imkânsır bir şey savılmamalıdır. Batı Anupanm gmenliğini sağlamak mutlaka Almanvanm yeniden sılahlandırılmasma neden bağlı olgun"' Bilindigi gibi bu tedbir çaresizhk >uzunden Rusva hur milletlerle dostça anlaşma\a janaşmaz goıundujru için, adeta istetnive istemive akla gelmişti Yarın Sovjel Kus\a Doeu Alman\adan çekılmeğe razı olur, bu memlekette serbest secimler vapılmasını kabul ederse, Batılı demokrasiler de genel bir silâhMzlanma politikasının esaslannı niçin benimsemiyeceklerdir? Karfilarındakinin samimivetine inanmak sartile onlar böyle bir teklifi belki kendıliklerinden ileri »urmeğe hazır değil midırler? Hür insanlann harbden nefret ettiğini Noskova lüzumsuz tartışmalara yol açtığı takdirde, konferansın uzamasına İnönü, Günaltay, Faik Ahmed Barutçu ve tlhami Sancar fırsat Yerilmiyeceği açıklandı birer hitabe irad ettiler, bilhassa C.HP. nin son Başbakanı iktidara karşı sert bir lisanla tenkidler yaptı Amerikamn Ortadoğuya yardımı VVashinjfon. 190 milyon dolar ıktısadi >ardım vapılacagını bıldırivor Washıngton 2 (a a) Haber ver ldıgıne gore, hukumet gelecek malî vılda Ortadojruva şımdıkı mali senede o'duğu gıbı 190 000 000 do ar ıktiaadi yardımda bulunmayı ta^^rlamaktadır Mali yıl 1 tenmuzda baş ı\ acaktır Ortadogu ıçın tahsısı duşunulen Ar\ası Sa 6, Su 4 te Cumhurıvet Halk Partisının Cağaloelundakı yenı ıl merkezı dun torenl» açıldı Bmanın onu ve karşı kaldırım toren saatınden evvel partıhleT tarafmdan doidurulmuştu Saat 15 e doğru, gene aynı cadde uzeruriekı Nuruosmanıye C H P ocak merkezınm açıhşında hazır bulunan Isrret Innnu, Şemseddın Gunaltay, Faık Ahmed Barutçu, A\nı Doğan ve Ithamı Sancar, kalabahk bır partıh grupunun çevırdığı otnmobılle ıl merkezı onune geldıler. Davul ve zurnalı, Turk ve partl bayraklan taşıyan bır kafılenın de İstanbul merkezi töretıle açıldı Arkası Sa 6, Su. 4 te Rusva geçen hafta zarhnda bir kısım Alman harb esirlerini daha iade etmiştir Yukarıdaki resimde, Moskova hapisanelermde uzun muddet kaldıktan sonra «erbest bırakılan Alman Amırali Von Bredovv gorulmektedir. Berlin 2 (Nafen) Dortler kon to\ un Bata Berlınde toplanmaları 'eransı ıçın hazırlıklar başlamıştır katıleşmektedır Yalnız bu toplantı Verılen malumata gore 25 ocakta mahallı meselesı >uzundern son Eden, Dulles, Bıdault ve Mplo Arkası Sa 6 Su 7 de Ismet Inonu dun > e n ' U merkezinde mikrofon ba^ında konuşurken Zararlı neşriyatla mücadele edilecek Milli Eğitin Bakanlığı taratından bir kanun tasarısı hazırlandı Ankara, 2 (Anka) Mıllî Egı zan ıtıbare alarak bu neşrıjattan m Bakanlığı memleketımızde son 18 yaşından kuçuk olan çocuklabırkaç sene ı^ nde her çeşıd ya rın korunmasmı temın maksadıle Arkası Sa 6 Su 8 de ınların yapılmakta olduğunu na4. ** YILIN EN BÜYUK DOLANDIRICILIĞI HongKong'da Leong Chı Hung adında zengm bır tuccar Ma KwongHsı adında bır kıza (') âşık olmuş, onunla nışanlanmış, fakat evlenmeden bır hafta evvel bunun erkek olduğunu anlajmca mahkemeye başvurmuştur Mahkeme erkek çıkan aelını bu kılığa gırerek mustakbel kocasından para sızdırmakla ıtham ederek, altı av hapse mahkum etrruştır Resım, mahkumu gosterıyor Bağımsız milletvekillerinin memleket meselelerine dair görüş ve tavsiyeleri Dün bir basın toplantısı yapan Ali Fu»d Cebesoy bugünkü iç liyasî durumda nihayet itidalin galebe çaelacağına emin olduğunu söyledi ve seçim mücadelesinde nasıl hareket etmemiz lâzım geldiğini anlatb diplomalı memurlar! Malat^ada me>dana çıkarılan şebeke dola\ısile Iç İşleri Bakanlığı butun Valilıklere tamim yaparak memurların tahsil dunımlannı incektti, 30 kişi tevkıf erlildi Sahte Bağımsız mı'letvekıh Ah Fuad Cebesoy dun saat 16 30 da Hur Fıkırlen Ya>ma Cemıyetmde bır basın toplantısı yapmıştır. Ah Fuad Cebesoy toplantıda, bugunku durumu eskısı ıle mukajcse ederek kanaatlerını bıldırmıştır Partı mucadelelerı şeklının huzursuzluğa, kararsızlığa, umıdsızhğe sebeb olabıleceğmı, fakat ekserıyetın tarafsızlığının memnunıv et verıcı olduğunu ılen suren Cebesoy şunlan »oylemıştır. «Hepımızm bıldığı bir 31 Mart Vakası vardır kı, meşrutıyetın nimetlermden bızı mahrum etmiştir Balkan muharebesınden onceki mucadeleler, bazı yerlerde ıayanlara sebeb oldu ve arkadan bunlar Arkası Sa. 6. Su. 1 de Yeni il merkerinin açıldıktan sonra dışarıdan gorunuşu Malatya 2 (Telefonla) Sahte dıploma ve tasdıkname tanzım ederek satan şebeke mensubları hakkında tahkıkata de\am olunmaktadır. ügılılenn verdığı malumata Malenkov, bir kadının tesiri Arkast Sa. o, Su 8 de altında kalacak, Hitler de gizlenmeğe devam edecekmiş! Roma 2 (T HA ) İtalyamn tenınmış falcılanndan Achılle Angelo, 954 yılı ıçın ju kehanetlerde bulunmuştur. Malenkov Kremhn'de dolaçŞOFORLERIN KURBAM YALNIZ INSAXL\R DEĞIL mağa başhyan bır kadının tesmnDun Lâlehde bır taşıt kazası olrruş şofor Cezmı Ara ıdaresınde 13287 den kendını kurtaramıyacaktır Arkası Sa 6. Su 5 de plâkalı taksı, Yaşar Işıkyolun çıft ath arabasma çarpmıştır Her ıkı atın da bacakları kırılmış, muhtelıf yerlerınden yaralar açılmıştır Resım, kazadan sonra, atlardan bırımn fecı hahnı goterıyor Bir İtalyan Calcısının kehanetleri Bir değirmen hükumetçe kapatıldı Nişantaşt. Macka ve ŞîşB senıtlerindeki fınnlara bonık un veren değirmen 4 ay kapah kalacak Fırınîara boruk un tevzı etraek suretıle bır kısım sehrr halkının çeşnıve uvgun ekmek vıyememesıne sebeb olan Besıktaşta Mumhans Sa. 6, Su. 8 de Ah Fuad Cebesoj İstanbulda da bazı esnaf fiatlara zam yoluna saptı Bclediye murakıblan yanndan itibaren tetkiklere başlıyacaklar; memur ikramiyelerini fırsat bilerek zam yapan müessese ve dükkân sahibleri hakkında takibata girişilecek Artıs yalnız tuhafıye eşyasında Memur lyhklanna yapılan zamlar maalesef her sahada az çok te değjldır Çeşıdlı gıda maddelermde sırinı göstermış ve baa esnafın büe haddınden fazla kâr sağlamak ıştıhasını kabartraıştır. Arkan Sa, 6, Su. 7 d« Yeni resimli romammtz Bugün beşinci NADİK NADİ Sü 5 te Sn Türk filmciliği nasıl kalkındırılabilir? Türk Film Dostlan Deaneği, bir çok tedbirler arasında sansurun hafıfletilmesi ve kaidelere baglanması luzumunu da ehemmiyetle belirtijor, sevgılıîerine gosteriş için uste 300 lira verıp fılmlerde rol alan kımseler varmış Hilton oteli için hususi mutfak levazımı Bir İngiliz firmasına, 90.000 sterlinlik sipariş yapıldı Londra 2 (T.H A) istanbulda ınşa edılmekte olan Ortadoğunun en buyuk oteh, mutfak bar ve dığer servıs daırelenndekı eşvasını Londradan temın etmektedır Son Arkası Sa 6. Sü 6 da Austria, Vefa ile 22 berabere kaldı Bır sekprci HukkanınHa te7?âhtarlık yapan Kâzun, ıik iş olarak sehrın en iyi \erinde şekerci dukkânı acraağa karar vermij bulunuj or ~ Yarın, Üçütıcfi Tarih İlâvemiz MÜYezzilerden istemeyî unufmayınız! DııııUu lııpl.trılıddiı bir gorunuj Tuık Fılm Dostlan Dernegı, dun sor, sansurcu ve sınema tenkıdcisaat 15 te Fılarmonı Derneğı loka leıuıın katıldığı bu toplantıda hnde bır toplsntı tcrtıb etmıştır Turk fılmcılığımn tanınmış şahAktor, pıoduktor, senarıst, rejı Arkast Sa. 6, Su. 7 de Büyük ikramiyeyi kazanan şekerci neler anlatıyor? Kâzun Yıldırım 7 senedir bilet alır. fakat amortiden başka birşey çıkmazmış; kansı kızdığı için Yılbaşı biletini ondan gizli almış Mıllî Pıvangonun Yılbaşı çekılısinde en bu>uk ıkramıyenın Istanbula Laabet ettıgını ve hissedarlarından bırmm Kâzım YıldıMeşhur Austriah futbol takımı dun Dolmabahç stadında Vefa ıle karşılaşmıştır Hav nm bozukluğu ı ım olduğunu bıhyorsunuz Kâzım Yıldırım aslen Kastamo dolavısıie çok az »eyırcının takıb ettığı maç 2 2 berabere bıtroıştır Resıro, bır çsmur deryası halıru alan Emsalsiz eserin yeni 4 sahifesi m Müvezziinize bugünden sipariş ediniz! 5 6, Su 3 dı gtadda dunku karsılasmadan bır rçorunııştur. Tafsılâh 4 uncu sahıfede okuyacaksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog