Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAN rLÜORESAN LÂMBALARI, ARCRAY 10.000 saat yanar PHILCO TÜRK L T » 0 " Btyoglu H»m»lbi»ı 10 Tel 44?5b T.lg PClTUj umhuriyet 6» U0C11 yU K U R U C U S U î Y U N U S NADÎ Telgrai ve mektub adresı Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 248 Telefonlar: Umumi Santral Numarası 24298, Yazı Işlen . 24299, Matbaa 24290 Aanaoların bu\uk DE€JROSSE BROGKHAUS \ 12 Baende) Eisenhovver'in Türkiyeye Dair Hitabesi fuma 29 Ocak 1954 ^ Ucuncu cüdı çıkrHlş oVttBmart,J$54 te 4 cıldı de çıkacaktABu ş*h«&«e âbons» olmamz menfaatınızvca'İıdtr,, TurlyveHe BERKALP KıtabevıMstSBB^ml ve^bkar^da tevzı edılmektedı^ Tedrysff* fi&lavlık yapılır. \ V , " \ «Dünyanın en çatin müdafilerinden biri olan Türk milletini selâmlıyoruz» Amerikadan notlar (Doğan Nadl yazıytr) New York 24 (Gecıkmıştır) Öburgun buraya vasıl olacak olan Celâl Bayar New York gunlerınde Hılton (gelın şuna artık bızım Hüton dıyelım) şırketıne aıd, dunyanın en buyuk (ıkı bın oda) otelı I Waldorf Astorıa'da kalacak Otel değıl, daha zıyade yukarıya doğru, «ıvnlemesıne bir mahalleyı andıran bu muazzam bına, gunlerdenberı Turk bayraklarıle donatılmıı bulunuyor Otelın bulunduğu kıbar Park Avenue'den gelıp geçen bın Arkası Sa 9, Su 8 de Cıunhur Baskanı Celâl Bayar Başkanın Beyaz Sarayda söylediği veciz nutuk, Türk Amerikan dostluğunun parlak bir tezahürü oldu Doıilu konieransta Ros hejeü: Molotov, Gromyko ve Malflı inkılâblanndan bahseden Eisenhower: "Tiirkiyenin tek bir nesilde vukua gelen gelişaesi zananınızın hârikâlanndan biridir,, dedi Cumhur Baskanı bugün Kongrede konuşacak Washıngton 28 (a a ) (Umum Mudurumuz Şerıf Arzık bıldırıjor) Amerıka Bırleşık Devletlen Başkanı Eısenhower dun gece Beyaz Sarayda verdığı zıyafette Cumhur Başkanımıza hyakat nış<nının en buyuk rutbesını tevcıh etmıştır Bu nışan Bırleşık Ame ıkada başarılı hızmetlerınden dola>ı sı\ ıllere verılen en bu\uk nışandır Bu nısanın tevcıhı Turk Amerikan dostluğunun yenı bır ıfadesını teşkıl etmıştır Bevaz Saravın veşıl ve san renk1 merasım s^lonunda kurulan A1 merıkan devlet sofrası gullerle suslınmışlır Bayan Bavar hevaı taf Arkast Sa 9, Su. 1 de Bayann basın toplantısı »Komunizme karşı kurulan muştcrek cephede en asıkar gedık Ortadoğudur» Washıngton 28 (A P a a ) Cumhur Başkanı bugun Washıngton gaze*elerı tarafından Mayf'ower otelınde serefme verılen ogle yemegınde bır konuşma yapmış, muşteres mudafaa meselelerıne temasla demıştır kı o Komunizme karşı kurulan mu^terek cephede en aş K.âr gedık, Ortadoğudadır Halbukı Ortadofunun efsanevi zengınlıktekı petrol kaynakkn te*«vurhn harı» goilerıne son derecede cazıb gorunmektedır » Arkası Sa 9 Su 2 de Dört Dış Bakanı Almanya meselesini görüşecekler Dulles dünkü konuşmasında "Almanya meselesine tenas etmenin zananı geldi,, dedi Berlın 28 (R ) Dortlerln yarm gızlı bır toplantı akdedeceklerı bıldııılmektedır Bueun vapılan goruşmelerde komunıst Çmın ıştırakıle beşlı konfe Arkası Sa 9, Su S da Seçim hazıriığa Adalel Bakanlığında dün yapılan loplaıb Sigortacılar diinku toplantida konuşurlarken Başkan Eısenhower Fırıncılar bu sabah son kararlarını bildirccekler Ticarel Bakanı dün Vilâyetfe yapılan bir loplantıda, hareket larzlarııtı değişfirmelerini fırıneılara tavsiye etti Sigorta şirketleri dün derd yandılar Mevcud sigorta şirketlerimJen yüzde 85 inin ASKER BİR MILLET DOĞUYOR. Mısırda «harb oyunu» jLmdı rağbettedır Hacı Nagıb ışı, tgonulluî olarak toplanan kız çocuklarına tahta tufekler dağıttırmağa ve ordu subaylannın nezaretı altında bunlara yukandakı re•ımde de gorulduğu gıbı, «harb oyunu» oynatmağa kadar vardırmıştır Tuzlada ucuz atlatılan biiyiik bir tren kazası Samsun yolcu katannın 6 vagonu, raym soğoktan kınlması dolayısile yoldan cıktı; insan kaybı yok; hattın bn akşama kadar açılacağı umıılujor Dun akşam saat 18 41 de Tuzla Istasyonunda buyuk bır tren kazası vukua gelmış ve bır tahh esen olarak insan kaybı olmamıştır: Arkası Sa 9 Su S de BUGUN 10 SAHÎFE Radyo fc sahifelerde Bır kısım fınncıların, fıatlara Bakanı ile goruşerek vazıvetlerınl zam yapıİTiadığı takdırde 31 ocak anlatacaklarını sojlemışlerdır Türk olduğunu ileri türerek Millî Reasüran» tarıhınden sonra ekmek çıkarmıvaBunun uzerıne saat 17 de Bakainhisanna son verilmesini istiyorlar caklarını bıldırmelerı uzerıne, Be nın da ıştırakıle bır toplantı yapılledıve hangı fırıncılann bu karara ması kararlaşmıştır Mıllî sıgortacıhk ıçın muhım adkatılacaklannı tesbıt etmek ıçın Saat 17 ye kadar Beyoğlu ÜskuMemleketımızde 25 »enedenberl yazılı bevanda bulunmalannı ıste dar, Bakırkoy ye bır kısım Emınomukerrer sigorta inhısarını ışlet dedılen hâdıse etrafında ızahat vemış ve kendılenne 48 saat muhlet nu fınncı'an Beledıje Iktısad Mumekte olan Mıllî Reasurans Sigorta rılmek ve sıgortacıhğınızın ınkıvermışü Dun sabah bır fırıncılar durluğune muracaat ederek 31 oşırketmin ımtıvaz mukavelesı mart safı ıçın ne gıbı şartların tahakkuheyetı Valı ve Beledıye Reısını 21 cak tarıhınden sonra da faahyete 17 martta memlcketimize gclccek Arkası Sa 9 Su 6 da BIR CUMHUR BASKANIMN ta sona erecekUr. yaretle kararlarmda ısrar ettıkle devam edeceklermı be>sn etmışler olan Batı Almanya Basbakanı KIZI HIZMETÇILIK EDIYOR. Sa 9 Su 7 de kulturel \e tıcari nııızakerennı, şehrımızde bulunan Tıcaret Is\ıçre Cumhur Başkarunın 20 yalerde bulunacak şındakı kızı Claıre Rubattel, IngılAlmanya Federatıf CuTihurıyetı terede Hınterdon da bır aılenın basın ataşelıgınden en son olarak janında hızrnetçılık yapmaktadır verılen malumata gOTe, hukumetı Utıger adındakı Ingılız pamuk Çok güzel, çok heyecanlı ve mızın davethsı olarak memleketı tuccarı ve eşı Isvıçre Cumhur mızı zıvaret edecek olan Batı Al Başkarunın kızına ıstısnai muarealist bir memleket manya Basbakanı Dr Conrad A mele yapmakta ve ona her turlu denauer 1718 mart tanhleıınde kola>lığı gostermektedırler YuFahreddin \e Kadri Ankarada olacaktır Şehrin herhangi bir semtinde vukua gelecek herkandakı resımde Isvıçre Cumhur yakalandıktan sonrt Dr Conrad Adenauer, memleke Başkanmın kızı mutfakta gorulhangi bir hâdise, İkinci Şube Müdürünün odasıtımızden once Yunanıstanı da res mektedır men zıjaret edecektır na a»ılan geniş haritada yanacak ampullerle Memleketımızde 6 ılâ 8 eun kaderhal öğrenilecek lacak olan Batı Almanva Başb^kanı, evvelâ Ankarava ugnyacak ve Arkast Sa 9 Su 6 da Ermııvet İldnci Şube Emnıyet mudurluğu ikınri şu şehırde ıslenen bır vakayı (cınayet, benın daha sıstemlı ve verımlı bır gangsterlık, yaralama, hırsızlık kav dun labah ıkı azıh gece hır<ıızırıı, r gekılde çalışmasını sağlarrak mak ga şekhnde) nobetçı mudurune bd çaldıkları el ı bın lıra rfeB °fın'1»ki Arh ası Sa 9, Su. i tz Arkası Sa 9, Su 4 te sad le Amerikan polısınin tatbık ettığı teknık bır takım usullerı tatbık sahasma kovmağa devam etFeshedilen Millet PartisiBakan. Aııkarada kurulacak mektedır. Mıkrofılmın ve mıknatısın teknin idarecıleri Hurrijet Teknik Okul mevzuunda ilgiHnık buro emrıne verılmesınden «on partisi adlı yeni bır parti lerle temaslarda bulunacak ra şımdı de îkıncı Şube mudaru kurujorlar Mılli Eğıtım Bakanı Rıfkı Sa Necdet Uğurun odasına şehrin kroAnkara, 28 (Telefonla) Dun lım Burçak, Musteşar Osman Fa kısını gosteren ıkı buyuk hanta Butun kazalarla mahkeme kararıle feshedilen Mıl ruk Venmerle beraber dun saat yerleştırılmıştır let Partısının ıdarecılen yenı bır 11 de uçakla Ankaradan şehnmı karakollarm bulunduklan verlerı hudud çızgılenle te=bıt eden bu partı kurmak uzere faahyete geç ze gelmıştır harıtalardan beş metre bovunda ve mışlerdır Dun yapılan toplantıBakan, Mılli Egıtım Mudurlu ıkı metre erunde olanı elrktrıkle da program ve tuzuk projesı ha Arkav Sa < Su ? tc teçhız edılecek ve otnmstık bır 5 Arkast Sa ? Su 5 de santtallî telsız da res ne bajlanacaktır Her hangı bır du6me\e basmak suretıle vsnarak olan muhtelıf renktekı kuçuk ampuller, o anda Sağlık Kurulu dun saat 10 da YAZAN: YAŞAR KEMAL Vılâyette toplanarak, şıddetlı soğuklar ve hastalıklar yuzunden okullarda eorulen devamsızlıgı tetkık etmıştır Kurul toplantı sollk »atırlanndan itibaren sizi merak ve alâka ile siirüknunda, mevcud grıb salgını dolaleyip götürecek emsalsiz bir zabıta ve macera romanı Eski Cumhur Başkanı Hâsim El yısile ıl ve mulhak ılçe hududlan dahılındekı koy ve şehır ılkokulAtasi de tevkif edıldı: Ciçekli lannın orta okul, lıse ve orta deKurtaj yaptıklan ıddıasıle 4 Ahududlarda emni\ et tedbirleri receh meslekî teknık okullann, ğırcezaya venlen Asım Onur ve alıyornııış her dereceh ozel a7inlık ve ya arkad.ısKnnın duruşması dun sona Londra 2S (BBC) ŞTndan alı bancı okull ırın 15 gun mudıletle ermıştır kararlaştırmıştır Mahkumnetı lcab ettırecek bır nan haberlere goıe ^urıjenın bır ^atıl edılmesını çok yerlerınde orfî ıJare ılân Tatıl bu sabah baslayacak, 13 şu delıl bulunmadığından sanıklann bat cumartesı sabahı sona erccek beıaetıne karar ver lmıştır edılmıştır «KAR YAĞDL..» i Savcılık kararı temyız edecektır Arkası Sa f Su 5 de tu. Adenauer'in Türkiyeyi ziyareti A"kara 2g (Telefonb) Scçımlerın 2 mayısta yapılm^sınin ta« karnır etnesı uzer<ne bupun AH^İPt Bakanı Oçrrnn Şevkı ÇıçokH'ğ başkanl cnda bır toplantt yapılmi'tır 3u topiantıda Adalpt ve Iç Isleıı Bakanhklarl mu«teş;«ılqrıle alâkalı Haire ıeıslen hazır buiunmuç =prım kanunu tadıl tasansı, SPÇIT defteılerı ve tutanaklarııı \enılenrn"<:ı tab ı ve m3hal ıne ^evkl ile a'akah gcıujmelerde bulunıjımuştuı Istanbul polisinde yapılan yenilikler Masallab! Müli Eğitim Bakanı şehrimizde 50.000 lirahk e$ya çalan iki hırsız iululdu Bundan başka Suriyede örfî idare ilân edildi Okullar 15 gün fatil edildi Kürtaj davası sanıkları KARAY4ĞIZ Pazar Günii Neşre Başlıyoruz beraet ettiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog