Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

P A R I S M A T t II Her dunva aktualıtesıni ulaştıran yegâne Fransız mecmuasıdır H A Ş E T KİTABEVİNDE ve her yerde satılır. Fiatı 70 Knruştnr. CV UUCU JU S a j l . l U . umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf Tdgraf *• mektub adres!* Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu lstanbul No 24i Telefonlar: ümuml Santral Numarası 24298, Yazı Işlen 24299, Matbaa 24290 A S M A L I f t S E S Ç İ T 74 Çıktı Gunumuzun pircok tamnnııs sanat edebıjat adamının BiRcerah bu eserde befacaksmız «4SMALJMESÇIT 74», suruklerıcı hır ronun oldueu kadar edebivat tanhımız ıcin de canlı bir/vesıkadır. 128 sahıfe 100 jcurustur YEDfttEÜ; YAfftNLARI P.K. 7Î. İS^ANBLL 9 Perşembe 28 Ocak 1954 Muhalefet, Başbakamn Cuitthur BaşkammiZ dün demecini iyi karşıladı Barutçu: "Başbakanın beyanatı bizin de bir kısım teklif ve arzulanmızın memnunluk Hava alanından Beyaz Saraya kadar kaldırımları dolduran Amerikalılar, Celâl Bayara büyük tezahürat yaptı uyatıdıran bir cevabıdır,, diyor Bir ileri Dun gece Eisenhover ile eşi, Cmnhiır Başkanımız ile Bayan Bayar şerefine Beyaz Sarayda bir ziyafet verdiler, söylenen nutuklarda iki memleket arasındaki dostluk belirtildi Adım aşbakanuı evvelki ırun Istanbul gazetecılerine verdığı mujdeyi dun butun memleket oğrendı. Muhalıf muvafık farkı gozetmeksınn vatandaşlann bu hab«rden son derece memnun olacaklanna şuphe etmıyoruz. Seçım oncesı devruun en nazık bu konusu halınde nhınlerı burkan bır soruyu sajın Mendercs guzel bır konuşma ıle cevablandırmış, bovlece C H P. tnalları kanunundanberı polıtıka ufkumu7u kararttığmı gorduğutnuz bulutlar bu>uk olçude dagılmıştır. Gerçı o kanun Meclıste goruşulurken kursuye çıkan Menderes: Ankara, 27 (Telefonla) Baş devresuun başlaınış olduğu da ılk bakan Adnan Menderesın Istan defa bu konuşmada resmen abuldakı basın toplantısmda «ın çmlanmış bulunuyor Demokrat şırah \erıcı »ozler» so>ledıgı bu Partı Başkanı, kampanyanın arıgun sıy^sî çevrelerde heraen ıt fesmde rakıblerının elındekı hutıfakla belırtılmıştır Demokrat cum sılâhlarından bır kısmmı Partı mahfıllerı Başbakanın bu tesırsız hale koymuş, başlıca şısozlerle ıktıdarın vıcdan huzuru kâyet, tenkıd ve endışe mevzukadar guvenhgını de ıfade etmış larııu propaganda malzemesı ololdugu mulahazasındadır Seçım Arfcası Sa 7 S'u 6 da Vaşington'a vâsıl oldu Türkiyeye Amerikanın yardımı Bunun 75 milyon fiolara çıkarılması ıhtimali kuvvetli gdrüluyor Doğan Nadi tekizle bildiriyor NevvYork 27 Washıngton sıyasi mahfıllerınden edmdığımız ıntıbaa gore, Cumhur Başkanı Celâl Arkası Sa 3. Su 4 te Yiyecek fiatlarmda Kızıl Çin ile gecen seneye nazaran konferans büyiik artışlar var Tıcaret Bakanı dun Beledıyede, sehrın ıktısadî durumu hakkında ızahat aldı \/ashıngton 27 (a a ) Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Başkan Eıserhovver ve dıger resmi Amerıkan şahsıvetlenle tcmsslarda bulun mak ı zere bugun Eısenhower'ın hususı uçağı Colurobıre ıle mahallî Arlası Sa 7 Su 1 de yapılmıyacak Molofov «Gundem» mdcki ilk « Şunun şurasında seçimlere maddo ı reddetti kac ay kaldı"* Eğer yanlıs bir i; Her turlu ıhtıvac eşvasınm ve mazur Eo«terebılecek herhangı bu Berln 27 (s a ) Dortlu konyapı\orsak bunun hesabını mılletunıze karşı merdce vermeğe ha bılhassa gıda maddelerının son av sebeb olmadığı halde bır kısım feransın bugunku celsesmde Batılar zarfında ne kadar yukseldıgı tuccar ve esnafın her fırsattan fay ılar, Kızı Çının ıştırakı ıle gelecek sırız!» herkesçe malumdur Bu fıat artışını Arkası Sa 7, Su e ae Arkast Sa 7 Su 6 da Demışti. Bu sozlerile Başbakan, fcendı partısının durust seçunlere olan bağlılığmı açıkç» tfade edijordu. Fakat beri yanda muhalefet ve tarafsız vatandaşlar bu bağlılığuı gozle gorulur, elle tutulur temınatma fi'len kavuşmak utı>orlardı D P Genel Kunıltınca Parti Meclis Grupuna snnulmak uzere . jdinan karar, istenen hukukl teminatı aynen sağlar mahıyettcdir. Bu itibarla «erbrtf ıcçıra usulunün ycrleşmesını ozlejen partıli parti8iz herkes, aluıan kararı sevuıçle karşılayacaktır. Gınştıği samımi teşebbusten oturu Başbakan Adnan Menderesi butun kalbfanizle tebrık ederızGene demokraslmizin sağlama baglamak zorunda bulunduğu en buj uk davalarımızdan bırınin Mçim guvenlığı davası olduguna guphe yoktur. 1946 yılının acı teerubesi hâlâ unutulmuş değıldir. Bu yuzden sadeee dort yılı kaybetmekle kalmamışızdır; aynca partıler arası munasebetler bakımuidan ortada doldurulması guç bır takım nefret, kin ve duşmanlık uçunımlan peyda olmuştur. Bunlan kapamak uğuruna hareanan gayretler n« yazık ki, bugıine kadar pek az netice vernıiştır. Tıırkı\e tarıhınde ılk defa olarak serbest seçımlerle, yaai milletin tam ıradesi ile i; başına geçen D. P. iktıdan, kendıne havat veren, maddî ve manevî varlığının yegâne da\anağinı teşkıl eden bu sıstemı daha da ılerije doğru gelıştirmek ugruna hamleler yaparsa, her şeyden once kendı ideallerine bağh bir sıjasî topluluk olduğunu dunyaya isbat etmiş olur. Turk vatandaşı da bu gayretlerden ancak sevmç duyar Çunku yapıIan ış, her şeyden once yurdumuzdakı hurrıjet mzamının kuvvetlenmesıne yarayacak, dolavıeıle mılletm saadet ve refahını yukseltecektır. Cumhur Ba$kanı Amerıkada karşılnanlarla bir arada Sağdan sola Cı.mhur Başkanımız, refıkalan, Buyuk Elçuniz Feridun Cemal Erkın (RadyoFoto) Mahkeme, Millet Partisinin kapatılmasma karar verdi Parti mes'ulleri, tenyiz yolu açık olmak üzere birer gün hapis cezasına mahkum edildiler Ankara 27 (Telefonla) Millet Partısı hakkındakı karar Ankars 3 uncu Sulh hâkımı Emın Gebızlıoğlu tarafından bugun tefhım edıldı Partı butun teşkılârıle bırlıkte kapatılmış ve jareılandn mesul'erı bırer gun hapse \e 250 şer xuruş psra cezasına mahkum eoılmıştır Karar Temjız yolu açık olmak uzere alınmıştır. Celsenın safahatını bıldıriyorum Duruşmann vapıldıgı 2 ncı ASırceza salonu daha 13 te h ncah nç dolmuştu Celse 14 te açıldı Sanıklardan partının Genel Başkanı Doktor Mustafa Kenth, Umumî Kâtıbı Fuad Arna, ıdarecılerınden Ahmed T?htakılıc Lutfı Bornovalı, Ertugrul Akça, Mehmed Alı Der Arkcsı Sa 3, Su 5 te Nadridde tevkiHer yapılıyor 31adrıd Lnher«ite binası için talebelerle polis arastnda ,te bir çarpışma oWu Temizlık amelesi >ollardan karları kaldırırlarken Ankarada hararet dün 30 a düştü Kar ve tipi, Istanbul civarında 4 kişinin ölümüne sebeb oldu; bir ta'csi ağaca çarptı General Franco Madnd 27 (R) Polısle taleb*. ler arasında bugun yenıden çarpif. malar olmuştur Bu nümayışçılef Arkası Sa 3, Su. 1de Kış butun yurdda oldugu gıbı ' atte 25 mıl sur'atınde esnjışbr şehrımızde de şıddetle devam edıDun şehrımızde asgari suhunet vor Evvelki gun saat 21 30 da baş vasatısı 6 santıgrad, âzami ıse lajan kar dun saat 5 e kadar tı 3 «antıgrad derece olarak tesbıt pı hahnde jagmış kuytu yeılerde ed'lmıştır Yeşılkov Meteorolojı karın kalınlıgı 25 santımı bulmuş ı=tasyonurıun bıldırdıgıne gore, tur Ruzgârlar ş malı garbiden sa Arkası Sa. 7 Su. 7 de Oğrenci ^e oğretmen lıgı Mizde 40 ı aştijhndan buaun okulların tatilme karar verilmesi Onumuzdeki mayısın ikind gubekleımor Bu sandık başına gıdecek olan İlk satırlarından itibaren siz i merak ve alâka ile sürükTurk seçmenlerı. o\lannı tam bır Bugun toplanacak olan Vılâyet vıcdan huzuru ıle, hıç bır baskı leyip götürecek emsalsiz b ir zabıta ve macera romanı Saglık Kurulu, grıp salgını aola«ltında kalmaksızin, seçimin dujısıle okulların bır muddet k^parustlugune guvenerek rahatça vctılması hususunda bır karar alacaktır Durumun aydınlanması ıçın rebılmelıdırler Demokratık idaMıllî Eğıtım Mudurlugu, okullardafenın bu temel şartmı yurdumuz Arkası Sa 7, Su 7 de da kokleştirmeğe çalışanlara elden gelen yardımı esırgememek biıce ınılli bir vazifedir. Grip Salgım Sabahat Fıdcmır Bir İsveç şilepi daha kaza yaptı Heyecanb, aeraklı, yüzdeyüz realist bir aenlekct roaaaı 4000 tonitâfoiuk «üep 600 tonilâtoluk bır Insalız gemisini batırdı, murettebattan sekiz kişinin bojpıLmastna sebeb oldu 27 (BBC) 4000 tonılâtoluk bır Is\ec eemısı bugtm Thame« nehrınde 600 tonılâtoluk bır Ingılız gem sıne bmaırmıştır Çarpısma «onundi Ingılız gemısı der* hsl batm"tır D°nıze dokulen Ingılız gemısıntn 8 murettebatmdau hıç bın bu' mamanııştır Kaza etrsfmda tahkıkat BİR BU EKSİKTİ Cumhur Başkanının hareketi sırasında muessif bır hâdheve sebeb olan gcnc kızın \urddaki jatagı altında bıcak, saldırma, ve kılıc bulundu Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Amenkaja hareketi sıresmda Yeşılkoy hava meydanında muessif hâüiseye sebebıyet veren Tıb Fakultesı oğrencılerınden Sabahat Erdemır hakkında da\a açılmasına daır Bakenlık emrı dun savcılıga Arkast Sa 7 Su 7 de Pazar Günii Neşre Başlıyoruz NADİR NADİ Onuncu Tarih İlâvemiz Ayınn, Katlayın, Saklayın Kiirtaj ihbarı KARAYAÛIZ Pazar Günii Neşre Başlıyoruz yapan kadına ameliyat yapıldı Sabahat Demîrci sokakta ba\ıldı. dava mevzuu 6 aylık (ocuk hastancde amehvatla olu olarak ahndı MIS1RD4N ÇIKARIL\\ TURK Bugun 4 üncu Ağırceza mahkeAfLESI Mısırdan çıkarılin bını mesınde karara bağlanacak olan Orcılık hocası Sureyva Baraz kansı takoy Şıfa Yurdundakı kurt<ıj hSve çocuğıle bulıkte dun «Istanbul» dısesının muhbırı Sabahat Demırvapunle şehrımıze gelmıştır Re cının durumu yenıden savcıhğın DOLMABAHÇE STADINDA ILAVE TRIBLN Dolmabahçe •rtadmda, yıktırılan Havagazı Mudırıyei •:ımde Sureyya Baraz ve aılesı go takıbıne sebeb olmuştur bınaM yenne ınsa edılecek 1500 kı»ıhk ılâve tnbunun temelı dun torenle atılmıştır. Resım, meruunden ı ulmektedır. Arkast Sa. 3, Su. 6 da bır foıuauşrur Buna daır habenıoızı 2 ncı saiufede bulacaksmı» İç sahifelerimizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog