Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

EN İri AM£RİKAN BUZ DOLABIDIR llut|iwiııt İSTANBUL RİZAPAŞA YOKÜSU OEPOSU M GROHBERG HOIERERİ umhuriyet » I BDCB Jü Sajl . | A znc 111.993 K U R U C U S U : T U N U S NADİ t U g n i *t melrtub «dra^: Cumhurfyrt totanbu) Posta Kutuıu: btanbu) rTo. 148 TmMaBİmt ı ümumj Saatral Hnmana: S42M. Tuı İflarl: S4309. Matbaa: 24280 l|I«jeeH (itablar Şertai 3 K&ragöz ve Hacivat ^ ^ 5 t T u u : Vurullah Tilgen M1LÂS HAN No 9 Çarşamba 27 Ocak 1954 i** ' Bu\»erinin diğer kitab'an: >tiASKEDDİS HOCA FIKRALAB1 ^ BAKİKl BEKTAŞİ FKRALAKI '•••6'" Çteher kiUb 1 Liradır. •Ahmet Halit Yaşaroğlu Sitabolık vt K.T.L.Ş, İstanbul Başbakan ıcçim tarthini açıkladı ve "bu seçina toplu hayatınu bakımındaıt tehlikeler ârzeden Bütün Amerika (Türkiye ve Bayar) isimlerile çalkabir intikal devresini kapatacak, bir çok beyhude nünâkaşalara son verdirecektir,, dedi lanıyor, basının neşriyatı çok hararetli, her tarafta fevkalâde karşılama prbgramları yapılıyor Cumhur Başkammızın bugün varacağı Washington bölgesinde 27 ocak tarihi "Bayar Cünü,, olarak ilân edildi Celal Bayardİİn akşam Başbakanın dün basına New York'a vâsıl oldu verdigi mühim demeç Menderes. seçmen kütükleri suretlerinin partilere verileceği haberimizi teyid ettikten başka seçim tutanaklarına yapılan itirazların Türk hâkimine tevdiinin de mukarrer bulunduğunu bildirdi ]\eye Hayal Bayarın Newyork'fa yaptığı ilk basın toplanfısı Menderesin, Basın Kanunu fadilâtı için izahları Başbakan Adnan Menderes, bugün saat 13 te Büyük Kulübde basın mensubları şerefine bir öğle yemeği vermiştir. Bu yemekte, «Cumhuriyet. gazetesinden Muğla mebusu Nadir Nadi ve Burhan Felek, Dünya gazetcsinden Faiih Rıfkı Atay ve Bediî Faik, Vatan gazeıesinden Enis Tahsin Til, Milliyet gazeteîinden Ali Naci Karac;n, İstanbul Ekspres gazetesinden Mithat Perin, Hürriyet gazetesinden Haldun Simavi. Son Saat gazetesinden İzmir mebusu Cihsd Bban, Son TeJgraf gazetesinden Ethem İzzet Benice, Son Posta gazetesinden Bursa mebusu Selim Ragıb Emeç, Akşam gazetesinden Kâzım Şinasi Derssn, Her Gün gazetesinden M. Faruk Gürtunca ve İstanbul mebusu doktor Mükerrem Saro! bulunmuşlardır. A r k a s ı Sa. 7, S ü . l d e İspanyada polis aleyhinde nümayişler In^iltere aleyhjnde başiıyan pösteriler şiradi İspanyol hükumeti aleyhinde devam ediyor Madrid 26 (R.) İspanyol talebelerinin nümayisleri bugün de devam etmiştir. Bunlar, dün nümayişçilerden bazilanna sopa ile vurmus ve bunların yaralanmasınsı se Arkası Sa. 6. Sü. 8 de New York 26 (a.a.) Cumhur Başkanı Celâl Bayann râkib buört büyükler «rasındâ I lunduğu Mauretaniâ transatlantiği haftalardanberi yapıl bu akşam Türkiye uatile 21.20 ması beklenen toplantıya (mahalll saatle 14.20) de, deniz itnihayet evvclki gün başlandL İlk faiye birliklerl ve polij motörleritefsirlere dair dün yayınlanan ha nın taşkın karşı'ama gösterileri berler, genel olarak kötümser bir arasında New York liraaıuna girhava taşıyor: Molotov'un nutku miştir. Türk resml sahslyetlerile AmeBatıh çevrelerde «hayal kırıklığı» rikan hükumeti ve New York şehdogurmuştur. Bizi hayrete düşüren de işte bu ri resmî mümessilleri, basın mensublan ve foto muhabirleri gemi chayal kırıkhğı» dır. Batılı çevreler Molotov'dan «eaba liman ağzında karantina istasyonunasıl bir nutuk bekliyorlardı? Sa na geldiği gırada gemiyt çıkmi|yın Sovyet devlet adamı, şimdiye lardır. Hürriyet heykell açıklannda dekadar gavunduğu düşüncelerin terCel.îl Bayar ve eşinin d'in gece •ini mi yükjenmeliydi? Meselâ, Bi niz itfaiye teşkilâtına mensub mokaldıklan \ew Yoıkun mcşhur Arkası Sa. 7, Sü. 4 t« dault'dan ve Eden'den sonra söze Waldor( Astoria Otell agaı eyledijji zaman |öyle mi demeliydi? «Arkadaşlarunm hakkı var. Burada ilkönce Avrupa meselelerini föFaselim. Asyaya miâ Ironuşacaklarımızı ileriye bırakırtz. Avrupanın en mühim davası olan Alraanya barışı konusunda sayın rotittefiklerimize hak veriyoruı. Bu memlekette »erbest seçimler yapılmalı. DoğuBatı Almanya aynlığı ortadan kaldınlmah, bir Alman hükumeti kurulmalıdır. Alman militarizminin bir gün yeniden başunıza belâ kesilmesini önlemek için Almanyayı Avrupa topluluğu içine Bİmak doğrudur. Bu hususta sayın Bidault'nun »ozlerine hükumetim namına Iştirak ediyorum. Dokuz Karakıj jehrimizde bütün şidde Rüzgârlar kuzeyden kuvvetle eseyıldır sürüp giden soğuk harbe tile hüküm sürmektedir. Dün sabah cek, hava sıcaklığında ise büyük artık bir son vermek uğruna biz saat 5 te başhyan kar zaman zaman bir deeişiklik olrnıyacakür. de Avrupa birliği çerçevesinde üze tipi şeklini almış ve bütün gün deUçak seferleri yapılmadı rimize düşen vazifeyi kabule hazı vam etmiştir. Öğleden sonra da yıl Havanın muhalefeti dolayısiîe, dün nz. İyi niyetlerimizi size ispat et dız ftrbnası artmış ve rüzgârın sür uçak seferlerinde büyük aksaklıkmck istiyoruz. Bu maksadla hak ati saatte 45 deniz miline çıkmıştır. lar olmuştur. stz olarak «Demir Perde gerisi» diYesüköy Meteoroloji istasyonunMuhtemel bir kazayı önlemek üye adlandırdığımız bütün memle dan slınan malumata göre, dün şeh zere, dahilî seferlerin hepsi iptal ketlerde serbest seçimler yaptıra rimizde asgarî sühunet vas^tisi 3, edilmiştir. cajhz. Avrupa birliği gerçek çehre âzamî ise 0 santigrad derece olarak BEA uçağı, saat 18 de şehrimizin sini bulacak ve yakmda o kadar kaydedilmiştir. üzerine gelmijşse de iniş yapjmahasretini çektiçimiz genel banş Bugün de hava yağışlı olacaktır. Arkası Sa. 7, Sü. 7 de devri yürürlüğe girecektir.» Mololov Berlinde bbyle konuşsaydı, (hayal kırıklığı» değil, fakat «hayal patlaması» işte o zaman jforülürdü. Onun böyle bir dil kullanmasını kimse ummadığına göre sayın Sovyet temsilcisinden ne bekleniyordu? Doğu ile Batı arasındaki farklar gece ile gündüz farkına benzer. Büyük demokrasiler İlkönce Avrupa davasını çözelim derkcn Sovyetler Aâya diye tutturuyorlar. Ötekiler «Almanyada önce SPrim yapılsın, »onra hükumet kurulsun» dedikçe berikiler «Hayır, önce hükumet kurulsun seçim sonBerlin 28 (R.) Dörtler konfe tBiz, Berlin konferansının da ra yapılır» diye direniyorlar. Batı ransı bugün ikinci toplantısını aklılar büyük meseleleri Sovyet Rus detmiştir. Bugün ilk konusan Bir Paris konferansının akıbetine uğramasmı istemiyoruz. .Bu.sebeble de ya ile başbaşa görüşmeğe heveslen leşik Amerika Dış İşleri Bakanı evvelâ komünist Çinin iştirakile dikçe Krpmlin «İllâ Kuıl Çin de olmuştur. Dulles, Molotov tarafınbeşli konferans meselesini lnceleberaber olacak» diyor. dan dün ileri sürülen gündemi der meyi kabul ediyoruz. Bir an evvel Bu ;artlar altında Berlinde, Pa hal kabul etmis ve demiştir ki: Arkast Sa. 3, Sü. 5 te riste, Londrada veya Moskovada dört Bakan, hattâ dört Devlet Başkanı bir araya gelip fiç beş güa karşılıkb nutuk çekmi$, neye yarar? Demokrasilerln neslne jaradığı bilinmez, fakat bu kısır toplantılardan Kremlin'de büyük faydalar sağlandığı muhakkaktır. Böylelikle Sovyet Rusya, içeride ve dışanda muhtac olduğu propaganda malzeınesini tazeleyip bol bol kullannakta, aynca kendi uzun yadell programını yurütebihnek için vakit kazanmaktadır. Bizimkiler ise bu oyuna g'&ı göre göre boyun iğmektedirler. cHayal kınklığı» nın asıl seb«bi de bu olsa gerek. NADİR NADİ Kırıklığı? Başbakan, basıa mensubion şerefine verdiği dünkü yemekte konu;orken korkunç bir şekil aldı Bir çok tren sefcrleri kaldirıldı, Türkiye ile Pakistan Karakış bütün memlekette arasında askeri pakt fki memleket arasında resmî müzakerelerin başlamak uzere olduğu Washington'dan bildiriliyor oçak seferleri | Washlngton 26 (A.P.) Türkiye ; ve Pakistanın. Amerikanın lilâh I yardımile destekliyeceği bir askeri 1 pakt hakkında müzakerelere baş Ithal işleri için mühim bir tamim yapılanıyor, bazı nerkezlerde yakacak kıtlığı başgösterdi Ank^ra, 26 (Telefonla) Ekonomi ve Ticaret Bakanı Fethi Celikbaş, Bakanhk teşkilâtına yap''ğı bir tamimle memlekete birinci derecede faydası ve lüzumu olan ithslât maddelerinin en eeç bir hafla4£İad«.^ neticelandirihnesini bildirmiştir. Bu meyanda müstscfliyet arzeden talrbler 3 gün içinde int^c edilecek, piyaşada herhangj bir maddenin darlığına ve karabor»=>y» düşmesine meydan verilmiyecPktir. Bu ar?da Bakanlık, Japonya ve Cenubi Amerika devletierile yapılacak ithalât ve ihracst işlerini birinci derecede nazarı itibara almaktadır. İlk defa olarak Japonyadsn 30 bin lamağa hazır oldukları dün bildieğilik dokuma sanayii makineleririlmiştir. nin ithal müsaadesi çıkmıştır. Böyle bir müdafaa anlaşması ne Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Şehrimizde grip salgın halinde Okullann kapatılması düşünülüyor, yann Vilâyette bir toplantı yapılacak Şehrimizde genlj Slçüdeld grlp salgını dolayısiîe, talebelerin yüzde 35 i ve öğretmenlerin de yüzd» 20 si hasta bulunmaktadır. Haber aldığımıza göre, Sağlık Müdürü Abdürrahim Bayraktar ile Sağhk Teftiş Şefi Hikmet Sözer, bu sebeble okullann kapatılmasına tevessül edilmesl için Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gokay nezdinde teşebbüse girişeceklerdir. Yann yapılacak olan Hıffzıssıhha Kurumu toplanbsmdan »onra, okul ların 30 ocak cumartesi günfi öğleden sonradan itibaren 15 gün müddetle kapatılmasına karar verileceği kuvvetl» tahmin edilmektedir. Salgın dolayısiîe, îstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, Arkatı Sa. 7, Sü. g ae 7 eski bakan, milletvekili ve hâkimin Yüce Divana sevkedilmeleri isteniyor Msclis Dilekçe Komisyonu. Taranio meselesi hakkındaki kararını dan vordi Mesele şudur: Varlık Ankara, 26 (Telefonvergiai alınırken, Taranla) Meclis Dilekçe to firması kendilerinden Komisyonu bugün Maraj fazla vergi tarhedildiğinl milletvekili Abdullah Ayve aleyhinde maksadla temizin başkanlığında yap çahşanlann buna mütığı uzun bir toplanüda, Pakistanın yeni Başbakanı essir olduğunu Iddia ile Taranto meselesi hakkınMuhammed Ali mahkemeye müracaat etdaki tetkiklerini ikmal miş. Ticaret Mahkemeâi ederek, jikâyeüerde adı geçen 7 kişi hakkında, aleyhte karar vermi|, Yüce Divana sevkedilmek Dilekçe Ko J a r f t a y Ticret Drir«i üzere Meclis tahkikatı amisyonu Baskan, d e b u k « f « ^ *" çılmasını umumi heyete . , .. , . • mıştır. r ırma karara ltıteklife karar vermiştir. Abdullah Aytemız * ... . Bu meselede adı geçenler eski raz etügınden mesele Adliye Bakanı Ali Rıza Türel, Yargıtay umum! heyetinde görüYargıtay eski başkanı ve halen şülmüş ve aleyhteki karar umuİzmir milletvekili Halil Özyörük, mt heyetçe de tasdik edilmiştir. Bir Pakistan gazetesinde Balıkesir milletvekillerinden Mübu nutuklann neşri Arkast Sa. 7, Sü. 7 de fid Erkuyumcu ile hâdiseye bamollalan ürküttü kan Ticaret Mahkeme ve YargıKarasi 26 (TBA.) Atatürkün tay Ticaret Dairesinin o zamanki nutuklan ve vecizelerinden bir kıs reisi ve bazı üyeleridir. mının Pakistan matbuatında neşredilmesi mollalan ve geri kafalılan harekete geçirmiştir. Bunlar, Arkası Sa. 7, Sü. 3 te İngilterenin yeni Büyük Elçisi bugün geliyor Amerika, Molotov'un teklifini kabul etti t Rusyanın, Dörtler Konferansında Balılıları parçalamağa çalışiığı belirtiliyor Afalürkün nutukları ve Pakistan Yeni Büyük Elçi Sir Reginald Jaraea Bowker Emekliye aynlmıs bulunan Sir Knox Helm'in yerine ingilterenin Ankara büyük elçiliğine tayin edilen Sir Reginald Jame3 Bow Arkası Sa. 7, Sü. 3 te fırıncılara yeni ihtarı Şehrin ekmekstz kalmaması için tedbirler alındı. hnncıiar faliyetlerine devam edip etmiyeceklerini yann akşama kadar bildirecekler Belediyenin İzmirtle müessif bir kaza İzmir Emniyet Müdürü bir •tomobil kazasında ağır yaralandı, şoförü polis Zeki öldii Millet Parlisi hakkında karar bagün verilecek Ankara, 26 (Telefonla) Millet Partisi mesulleri hakkındakl dava yann karara bağlanacaktır. Karar »aat 14 te yapılacak durujmada tefhim edilecektir. Döıtlü Konieranitan evrel, Bafalılann aıalannda yıpbkkn Konleraıutuı biı intiba İzmir, 26 (Telefonla) Bu geceyarısı şehrimizde müessif bir otomobil kazası olmu? ve izmir Emniyet Müdürü Halim Saatçi bu kazada ağır surette yaralanmıştır. Karşıyaka deniz BostanFuuıcılar, bir müddet evvel lısuıda vukua gelen bu kazada yaptıklan olağanüstü kongrede, un Emniyet Müdürünün arabası bir fiatlarında bir indirme yapıbnadı kum kamyonu ile virajda çarpışjb takdird» şubatın 1 inden itiba mıştır. Bu çarpışma neticesinde Ar'tast Sa. 7, Sü. 5 t« Arkan Sa. 7. Sü. 6 da AVRUPAN1N YAPIŞIK KARDEŞLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog