Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

YUMUŞALSAKALiçin SARf ( PAl COLD THIN TRAŞBIÇAKIMIHİ KULLANINIZ k fiaıi»tâ« ho> Ns 37 Dörtler Konferansı dün Celâl Bayar bugün çalışmalarına b aşlad Newyorka vâsıl oiuycr Eden ile Bidault, her şeyden evvel Avrupa meselelerinîn görüşülmesini istediler 29 oncn yıl sayı: 10.594 u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NADI relgrai »• mektub adreai Cumhurlyet lstanbul Pocta Kutusu: Istanbul No 246 r«l«fonl*J : Umuml Saotral NumaraB : 24288 Ymx> tflart : U2W Matbaa. 24290 Sah 26 Ocait 1954 Âmerikanm en büyük şehrinin Devlet Reisimizi cidden muhteşem bir şekilde karşılayacagı anlaşılıyor Sovyet Dış Bakanı Molotov ise yaptığı uzun bir konuşraada, konünist Çinin de iştiraki ile beşli bir konferans toplanmasını taleb etti ve Amerikaya hücumlarda bulundu Gttnttn Davası lgun ve yaşlı demokrasiler için genel seçimlerin buvuk bir onemi yoktur. Iktidar değişir veja değişmez. sosjal bunye bunu olağan sayar. Uzun jıllar bojunca seçimlere alışılmış, memlekette bir seçim geleneği kurulmuştur. En surprizli neticeler bile kimseji hajrete duşunnez; ne eski iktidarın devamı, ne yenisinin iş başına geçmesile devlet düzeni aksamaz. Seçimleriıı nasıl bir hava içinde başarılacagı bnceden bilindiği için, partilerin bütun gayretine rağmen. halkı heyecanlandırmak da guçtur. Vatandaşın devlet idaresine karşı gosterdiği ilgi. seçimlere katılma nisbetile blçulur. Br nisbet de ileri demokrasilerde pek az farklarla artar veja eksilir. Durum o>lesine istikrar bulrauştur ki, hangi partinin kaç milletvekili ile Meclise eireceğini, çok defa, seçimlere altı «y kala tahmin etmek mumkündür. Bcılın. 25 (A P ) B. Amcrıka, Buyuk Bııtanja, Fransa ve SovyetI ler Bırlıgı Dış Işlerı Bakanlan, Avrupada soğuk harb ve Asjada fı'li mubarezeler içinde geçen 5 yılhk bir fasılayı mute?kıb bugun nıhayet bir konferansı masası etrafında bir araya gelmişlerdır. Almanjvnm yenıden birleştırılmesı ve Avusturya ile bir sulh mua hedfsı akdı meselelerınin gorusuleceğı tarıhi konferans, oğleden son ra 4 devlet ışgahnde vaşıyan Berlınde ıesmen açılacaktır. Toplantıdan evve] B. Amerika Dış Işlerı Bakanı John Foster Dulles ile Sov>et Başbakfnı Molotov, konferansın teferruatına daır bır goruşme yapmıslardır. Bu gorusme 15 dakıka surmuştur. Muteakıben kendilerıne İngıltere ve Fransa Dıs İşleri Bakanlan Anthony Eden ve Bidault da ıltıhak etmiş, dortler, basın fotoğrEfcıları, aktualite filmlerı operatorlerı ve televızjon operatdrlerine muhtelıf pozlar vermişlerdır Osman Macunlu ismınde bır heykeltras, Celâl Bayarın ve Bundan sonra 4 devlet Dış İsleri Baskan Eisenhower'ın büstlerini yapmıstır. Sanatkâr. Eisenho Bakanları şehrin Amenkan kesımın \ver'e aıd büstün Amerikaya gönderilmesi icin bugünlerde hü Arkası Sa. 7, Su 4 te kumete muracaat edecektir. NewYork 25 (a.a Anka) Turkive Cumhur Başkanı Celâl Bayar ile eşıni getırmekte olan Mauretania transatlatiğinin yann buraya vâsıl olması beklenmektedır. Mauretania transatlantiğınden telsızle alınan malumata gore, gemi dalgalı bir denizde yolıına devam etmektedırHavanın soğuk olması dolayısil* gemi guvertelennde pek az yoldl bulunmakta ve herkes kamarasın Arkası Sa. 7, Sü. lde Mısıra yeni nota vermedik Kahire rezaleti mevzulu gensoru önergeleri dün Mecliste reddedildi Ankara. 25 (Telefonla) Kahııe rezleti do'ayısıle Mısır hukurpeti tarafından notamıza verilen revaba hukumetımız henuz bir cevib vermis defeıldir. ikinci notamı?tıi gonderıldıgıne daır haberleri a .ik.larlar yalanladılar. Cevabımızın t nrimi için bu mevzuda yapılnıakla olarr b?zr tetkiklerin ikmali beklenmcktedir. Arkası Sa. S. Sü. 4 te Dortlu Konferansa iştirak eden Eden, Bidault ve Dulles. cumartesi fiinü yaptıklan nçlıi toplantıda el sıkışıyorlar Genc demokrasiler bakımından İse seçimlerin onemi çok buyuktiir. Gerek rejimin memlekette yerleşmesi, gerek partilerarası münasebetlerin normale doğru gelişmesi, •ncak seçimJerin tamaroUe serbest ve durüst şartlar altında yapıhnası ile adım adını gerçekleştirilebilecektir. Bir saltanat idaresini meşru gosternıek amacı ile vatandaşa türlu masallar uydurmak ve »nu kandırmak belki mumkün olabilir; fakat durüst yapılmı>an seçimler sonunda kurulan bir hukumeti millete sevdinnek imkânsızdır. Bu tak Ankara 25 (Telefonla) Seçim lunar. cihetlerin ıslahı esas itibarile dirde halk devamlı bir huzursuzluk ışlerinde sızıltılara yol açan, vesıle tekarriir etmişti. Bu arada bilhassa içinde bunalacak, memleket iş ?ö veya bahane teşkıl edon veyahud seçmen kütükleri mevzuunda bazı Arkası Sa. 7, Sü. 2 de nılemez hale gelecektir. Tann esir kötü nıyetlı harekete müsaıd bugesin, bojle sahte bir demokrasiye bağlı kalmaktansa, dupedüz bir diktatorluk idaresi altında yaşamak daha hayırlıdır. Çunku bu ikinci şekilde hiç değilse >alan >oktur. Vatandaş başında kimler bulunduğunu bilir, baştakilcr de zorla ele •ldıkları devlet gemisini nereje göturmek istediklerini açıkça sövIerler. Herkes taşıdığı sorumun derecesini olçer. bu hal devam ettikçe de me«sele kalmaz. Ama bir \andan halk idaresine savgı gosteri\ ormuş gibi davranıp ote>andan gudumlıi bir duzen kurmaja yeltenmck yok mu? İşte rejimi mahveden asıl tehlike budur. 1946 jılında geçirdigimiz acı tecnibe sayesinde biz bu tehlikcnin azametini en iyi anlamıs milletlerden biri sayılırız. Eğer 1930 de aklımi7i başımıza top]a\ıp da 1946 da işlenen hatayı duzeltmeseyBa^bakaıı Hajdaıpaşa ganndan çıkarken dik, bueune kadar belki de havsalava sığmaz felâketlerin kurağma dıişer, altmdan doğrulamı>acağımız ağır kayıblara uğrardık. Önumüzdeki genel seçimler genc demokrasimiz hesabına buvuk bir imtihan değeı indedir. Bu imtihanı milletçe en az 1950 seçimleri derecesinde bir başarı ile geçirmek zorundayız. Hangi taraftan gclirse gelsin, bütun baltalama hareketleıi jalrıız Türk milletinin menfaatlerini yaralayacak, hiç bir partiye, hiç bir zumre>e, hattâ geçici de olsa, en ufak bir fayda sağlamıv acaktır. Dünkü Cumhuriyet'te yayınlanan bir telgraf haberi, seçim guvenliğini daha ileri bir seviyede kuvvetlendirmek uğruna hükumeün yeni bir karar aldığını bildiriyordu. Bu karara gore, seçmen kütüklerinden tasdikli birer suret seçimlerden once partilere dağıtilacak, böylelikle bazı vatandaşlann oylannı kuHanamamaları ihtimali ortadan kaldırılacaktır. 1950 yılındanberi en fazla şikâyet konnsu edilen bir noktayı düzeltmckle, hükumet, dürust ve serbest seçim davasına müsbet bir ilgi ile bağlı olmakta devam ettiğini gdsterecek. belki bir kısım partizan takımı müstesna, partili partisiz bıitıin vatandaşlan sevindirecektir. Bu itibarla haberin doğıu çıkmasını ve kısa zamanda hükumetçe bu hususta harekete geçilmesinl >ürekten dileriz. Seçim güvenliği bakımından girişilmesini özlediğimiz başka teşebbüsler de vardır. Sırası geldiği zaman hükumetin nnları da ilımal etmivece;ini umuyoruz. Bu teşebbüslerin nelerden ibaret olduğuna dair duşundııklerimizi biz burada ayrıca yazacağız. "" NADİR NADİ Seçmen kütükleri için hükumetin vardığı karar D.P. teskilatı içindeki bazı anlaşmazlıklar Tekrar partiye alınmahn istenen milletvekilleri ve bir istifa haberi Ânkarada soğuklardan mekteblertatil edildi Sıfırın alhnda 30 dereceye kadar düşen hararet doğuda hayvan telefahna sebeb oluyor, diğer taraftan Sakarya nehri tehlikeli lekilde yüluelmeğe bajlacfc, bir çok köyler boşaltıldı Haber, muhalefef çevrelerinde iyi intıbalar uyandırdı, C. H. P. diğer şikâyet mevzularını da ele alan bir kanun tekiifi hazırlıyor Emeklilere zam kanunu kabul edildi Gnl.KendalJ İzmire geldi Güney Doğu Avrupa Kuvvetlerinin yeni Kumandanı, Kore tuğayımızın kahramanhğım ÖTÜjror tzmir 25 (Telefonla) NATO Kaıa Kuvvetleri Güney Doğu Avrupa Komutanlığına tayin edılmif bulunan Korgeneral Kendall bugun saat 16,30 da huıusî uçağile, yanında eşi olduğu halde Cumaovası h»» va alaruna gelmiştir. General Kendall'ı hava alanında General W y mann ve bütun karargâb, «ubaylan» Arkan Sa. 3, Sü. 3 t« Kanun gereğince emekli, dul ve yetimlerle mal'uüere Ankara 25 (Telefonla) D. P. birer aylık tutarında teşk'lâtında bazı yerlerdeki anlaşikramiye verilecek mazlıklar hakkmda genel merkezce Başbakan dün sabah şehrimize geldi gerekli karaılar alınmaktadır. Bu Ankara 25 (Telefonla) Emekli, arada genel kurul uyelermden Andul ve yetimlerle malullerın aylıkkara Belediye Reısı Atıf Bendprlilarını arttıran ve kendıleııne buer oğlu da partınin Ankara vılâyeti Arkası Sa. 7, Su. 7 de dahihndeki işlerıni teftış ve tedvire merrur edılmıştir. Ankaranın kar altında kalan Dığer taraftan Maraştaki bır ıhAnkara 25 (Hususî) Yurdda tılâfın bir mılletvekılınin partıden ayrılm^sına sebeb olduğu bugün hükum suren karakış Ânkarada da işitilmiştır. Habere gore, Maraş şıddetını son derece arttırmış bumilletvekili Salâhadd.n Hudaıoğlu lunuyor. Uzun yıllardanberi gbrülgenel merkezn bir kararından mutees,sır olarak D P den ayrılmayı tasarlamıştır. Muharrir ve kansı arka arkaya Arkası Sa 7, Sü. 6 da Romancı Hemingway ölmedi kanamadan kıırtuidular Bir hafta kalacak olan Menderes, iklisadî mevıular üzerinde tetkikler yapacak Başbakan Adnan Menderes dun Başkanı Profesor Gokay. Komutansab=h Ankara ekspresıle şehrimize lar, Vılâyet ve Belediye eıkânı, Şegeimıştır. Adnan Menderes, Hay hır Meclısi azaları ve D.P. il teşdarp=şa garında Vali ve Beled;ye Arkast Sa, 3 Su. 6 da Rusyada yeni bir tehcir hareketi Ukrajnahlar kütle haliııde Sibiryaya gdnderildiler Londra 25 (Nafen) Buraya gelen raporlara gore, So%ryetler Bolşevık Imparatorluğu dahılınde yeni bir tehcır hareketıne başla Arkası Sa 7. Sü 6 da iki uçak kazasından burunlan Ithalât ve ihracat 600.000 lira sermayeli durumu caddelerinden bir (örünüt mıyen soğuklar yüzünden ilk v« orta mektebler tatil edilmistir. İlk okullar 3 şubata kadsr, orta okul Arkası Sa. 7, Sü. 7 d« satış şirketi kuruluyor Isviçrenin Migro teşkilâtı kurııcusu, ucuzluk mütehassısı Dutt«eıler'm raporu T.caret Bakanlığına gönderilmiştir. Tıcaret Bakanı Fethi ÇeLkbaş bir haftaya kadar şehrimize gelecek, yapılacak bir toplantı ile bu teşkilâtı idare etmek üzere doner sermayeli bir şirket kurulacaktır. Ucuzluk krahnın muavinı çalışmalara iştirak için memleketimizde kalmıstır. Dün bu mevzuda mütaleasını sor duğumuz Vali ve Belediye Başkanı Yapüan hesablara göre geçen senenın kasun ayı nihayetine kadar ıthalât ve ihracatımızdaki £ark 362 mılyon liradır. Bu açığı meydan» getiren ithalât esyasının büyük kısFahreddin Kerim Gökay bir mumıru makineler, demir ve çelik, naharririmize şunlan söylemi^tir: kil vasıtaları, akaryakıt ve men» t îsviçreli senatörün söyledifc sucat maddeleri teşkil etmektedir. Sa. 3, Sü. 5 te Arkast Sa. 3, Sü. 6 da İki Arab Kralının konferansı Suudi Arabistan ve Ürdıin Krallannın müşterek meseleleri görüştükleri bildiriliyor Henunjruay Londra 25 (Nafen) Dün bir tayyare kazasmda öldükleri bildinlen tanınıruş romana Ernest He Arkast Sa. 7, Sü. 3 de Yeni telefon tesisleri dün ihale edildi Ankara • Istanbul arasındaki telefon hatlan mart sonunda 54 e çıkacak Ankara, 25 (Anka) Uzun melafe muhabere tesislerinin ihalelerl münasebetile bugün «aat 18 de Ulaştırma Bakanı General Yümnü Üresin tarafından bir kokteyl parıi verilmiş, gazetecilere P.T.T. çalışmaları ve yeni ıhaleler nakkmda geru; izahlarda bulunubnu;tur. Cıdde 25 (a a.) Suudi Arabistan ile Ürdun arasmda bu hudud kasabası olan Badanada cumartesi giınü buluşmuş olan Kral Suud TAM HAVASI! Yuzme Ihtisas Kulübünün tertıb ettiği kış İbni Abdülâziz ile Kral Htiseynin yuzme mıisabnkaları dün saat 13 te Ortaktiyde kulüb lokali önün görüşmeleri sona ermıştır. Bu münasebetle yayınlanan resde yapılmışlır. Termometrenin sıfırın altında dolastığı bu ka rakıs gününde oldukça güc bir is deği] mi? Yukarıdaki resim, mî tebliğ iki hükümdann memleMadrid 25 (R.) Buçün Madortodoksların hacı suya atma torenini hatırlatıyor Fakat bu ketlerıni ılgilendıren müşterek me rıdde sabahleyin ve oğleden sonra dört dPİıkanhmız. haçı çıkarmak ıcuı değıl. yarıgmak seleleri beraberce tetkık etmış ol çok fiddetli ingiliz aleyhUrı nfinize atladılar. duklarını bLldumektedir. Arkast Sa. 3, Sü. S tc İspanyada İngiliz aleyhtarlığı Arkası Sa. 3. Sü. 4 tt Dektorun devamlı sabah gezintileri tavsiye ettiği vaUodaf.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog