Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf BDCB İ HAŞfiT MODES et nefıs patronlu kadın l[j|,^< *on modellerı, nakıs, ve 'işlerke orneklerini ihtiva e ve her yerde kuruştur. 711 s a y ı . lu. ** l n e k t u b ü ı n u m Cumhurlvet Dörtler Konferansı bugün başlıyor Berlinin Amerikan bölgesindeki toplantıya Dulles başkanlık edecek, Ruslarm sonu gelmez tartısmalar açmasına fırsat verîlmîyecek j tstanou) Poata t»ı«ri 1429a N u m a r M B . trtanbu! Wo 24B 24290 razartesı IF54 Ingiltere Mısırı protesto ettî Kanal bölgesinde iki İngiliz askeri daha kayboldu İnsrilızlerin Son eünlerde bu bolgede raviatı 10 Hacı Nagib'in son beyanatı U fttn «wel Londradan T*rilen bir ajans haberinde, Tlme* gazetesinin Kahırc muhabirınİB blldirdıiine gore Hacı Na(ib, İngiliılerln Sdveyt kanalına M flbl fârtlar alhnda avdet edebileceti hnrosunda fsnKeciler» rerdtği beyanatta funlan toylemi»tİK I Mınnn, bu anlasmaya Tttr( klyenin dahü edilmemesini iatameain» tebeb, Tflrkıye blr tecavüM giriftül takdlrd», Mıaına Türkiyeye bajlı buhmmak i*temem«•idir. Türkiyeye y»pılac«k b«r hangi biı tecmvüıün yahu» tnı memleket» kartı vakl olmıyacagı njuhakkaktır. Boyle blr tecavtt* hlç |üphMİ» btttfln OrtaŞarkı hedcf tutacmktiT. O ıama& eaasen MıBr, hududlannı müdafaa. «tmek mecburiyetında olacaktır » Süveyı ihülarmın halli içln Mıaır U* tngilter» arasında cereyan •den muıakerelerd* ikl taratn» flzerinfe bir anlasmaya Tmrama4ıkUn lhtilâfh meselelerin •» mühbni, tnfilizlerin Sttreyı tta»*D«rtkrk« Berlind» Sovyat böbjeaiııde «oplanacaklan blna Bfi hanfl hal T« aartlarda teknr Isgal •debileeeji husnsodnr. Malum oidufu faere ^ f i K t « r ~ t * r ^ klyeyt bir toearia vukunnda «*•aJı tekrar lsgal hakkrnı Utemekta, Mısır iae, yalnı» Arab <krl«tkrin* tecavti» •dildJÜ takdird* İnrilizlerin kanal ÜMUiıa teknr gclmelerio* n a ohnakta, fakat Tüririy* bir tecavttı» mğrmİıiı takdlrda bnnn kabnl •tmeraektedir. büyük bir şfrket tarafından »atılması etrafında yapılan İran petrolunun Türkdy» bir toe*vüz« maruı kalmüzakereler ilerliyor, Abadan'da komünistler numayışler yaptılar 4ığı takdirde, kanalın IngiLrler tarafandaa tekrar ijgaline Mısınn Tahran 24 (a a ) Ingiltere Ile sahada cereyan edecegi için auratle ! m obnajBaaının ıtratejik T* M kerl rcaliteler* nymadığnu Myll tran arasındakı petrol ihtdlâfını ilerleyebilecektır yolundakı çalışmaıar 45 000,000 dolarhk Amenkan yayerek bm hofustaki urarlaruım halletınek Türkiy* tanthndan anlajılamadığı cümlestaden olarak tngılterenin tınmının mart sonunda »ona erBi soyliyen arkadaşımız Abidin Tahrandaki maslahatguzan Denıs mesı dolayısile Iranlı resml jahsiDav'er'e, Nagibin muavinl Albay Wnght, bır «aatten fazla bır mud yetler tnazık malî durum» dan bahsetmeğe başlamışlardır Bu ıtiGamal Abdcl Nasr Mısınn, bn det Dıj lileri Bakanı General tnbarla bu makamlar da muzakerehusustaki ısrannın aebebleıini tızam il« goruşmuştur. Bu husustaki rapor Londraya lerin aıiratlenmesınden memnun »oyle izah etmiatlt olmaktadırlar gönder lmıştir. t Bn neseleyi yalnn atrateji Bunun, Iranın petrolunü dünyaMusaddık ada^lığım koydu bakımından mntal«a etmek do| nın 7 buyiık petrol ıırketınm teşTahran 24 (a a t Ayan seçimru değildir. Psikolojik sebebler de kil edecekleri bır şırket tarafın lerıne aid halen 75 adayın isımleTardır ki asıl bunlar, tngilızlerin dan satmak hususundakı teklıfı ile nnı havı lısteler dağıtılmağa başTurkiye hakkındaki teklifini ka alâkah olduğu sanılmaktadır lanm.ştır bul etmemize mani oluyor. Mısır Petrol satışmda Ingılterenm hlsMukavemet hareketinin lıstesinefkânumumiyesl, Turki\enin Mı seslnın mıktan tesbıt edıld kten de eskı Başbakan Musaddıkın adı •ır İngiitere ihtilâfında takib et sonra gonis,meler tamamıle ıktısadl Arkası Sa 6 Su 5 t ı tiği siyasetten memmın değildir. Turkije. Birleşmiş Milletlerde Mıaıra karşı daima İnpiltereye mülaheret etmiş ve Arab memleketlerıne karşı da emperyalist devAdajlığını kojan Musaddık jalakta letlerin tarahnı tutmuştnr. OrtaDoğu miıdafaa teşkilâtı kurulması Içiıı 1951 de Turkiye, İnpltere, Amerıka ve Fransa tarahndan yapılan dortlıi tekbfte en ziyade urar eden sırin bujuk elçinlz olLondra 24 ( u ) Cumartesi muşhır. Ötekl sefırlerin, hattâ bu akşamı Es:ex e>a etinde Camey Iameselede en fazla alâkadar olan land uzermde bır uçan daırenın gorulduğu haber verılmektedır. İngıliz sefirinln mulâyim lisanına Bu uçan daıreyı goren ıki kadımukabıl, giîin sefiriniz daima jidNew York, 24 (Nafen) Birle kurulmus olan 17 kişilık Randall nın anlattıklarma gore, yuvarlak bır ietlı konuşmu» ve uzerimızde deşik Amerıkanm dış ticaret pohtıka komisyonu raporunu açıklamıştır. şekdde ve kuv\retlı bir ıjık neşrevamlı bir manevl tazvıkta bulunsında yapılacak değışıklıklen tesBu rapordan anlaşıldığına gore, den bu cısım batıdan doğuyı dnğmuştur. Bundan başka Turkiye bıt maksadıle geçen ağustos ayın uyeler arasmda bu hususta tam bır seyretmıştiT Suratı evvelâ az İsraeli tanıvan ilk devletlerden da Başkan Eısenhow er'ın emri lle Arkası S. 6 Su 7 de ıken sonradan fazlalaşmıştır. biri olmuştur. Işte butun bu sebebIerledir kl Mısır efkânumumiyesl, Turkıyeye karşı renride olmusrur ve biz de, Mısınn haklı dileklerine karşı İngiliz goruşund miıdafaa eden Turkivenin bir tecaCUMHLRIYET Arkası Sa 3, Su 5 te 1 Berlin 24 (Nafen) tnffılız, I Fransız Bırleşık Amenka ve Sov[ yet Rus\a Dış Işlen Bakanları bej I sene sonra ven den, yann sabah buı rada toplanacakla 'dır Son toplantı I 1949 yılı mayıs avında yapılmış, fakat hıç bir netıceye vanlamamışü. Batılı üç dıs işleri bakanları, ara larındaki goruşmeleri bugun tamamlamışlardır Dun ve buçun hugusî temaslar yapan Eden, Dulles ve Bıdault, konferansta takıb edecekleri yol hususunda tam bir anlaşmaya varmışlardır Belırtıldığıne gore, Rusyanın gundem etrafında sonu gelmıyen tartışmalar açma»ına fırsat verılmıvecektır Dığer taraftan bılhassa Almanva \e Avusturva banş andUşmaları etrafında ısrar hal çaresı aranmasında da edeceklerdır Dun burava gelen Sovyet Dış Bakanı Molotov da Sovjet bloku temsılcılerıle temaslar yapmıştır Dun komunıst Çın temsılcılerıle goruşen Sovyet D15 Işlen Bakanı bugun de Doğu A!man\a komurıst ıdarecılerınden Wı!helm Pıck ve Grottewohl ıle goruşmuştur Doğu Berltnde Molotov u konımak ıçın son dercce eenış tedbırler ahnn'aktadır Molotov un bulunduğu Sovvat sefaret bınası tam bır kordin altındadır ve burava eelen butun \ollar da Ki7i'r>rdu bırliklen ve Doğu Almanva h?lk polisı tarafından konmmaktadır Arkan Sa 6 Su fi da kişiyi buldu. bunlardan 3 u katledıldi Londra 24 (a a ) Kanal bolgesmde ıkı îngılız askerının daha kavbolduğuna daır gelen haber'er bugunku tngılız basınında bu\uk onemle tebaruz ettınlmıştır. Son ıkı ka>ıbla beraber Kanal bolgesındekı zsvıat 10 kışıve balıg olmuçtur Bunlardan uçu katledılmış br Yedısı de kavıbdır Kah redeki Ingılız buvuk elçısı Sır Ralph Stevenson son ıkı gun ıçınde ıkınd defadır kı durumu Mısır hukumetı nezdınde protesto etmektedır Muhafazakâr Sundav T mes gazete gının ^ıya"=" muhabırı, Londradakl karaatın Mısır hukumetının alacağı kararı beklemek uzere Hsha bır kaç gun gecmesı ıcab ettığı m»»rkezınde olduğunu yazmakta ve demektedır kı. Arkası Sa B 5w 5 tr Kar yurdun birçok yollarını kapadı Erzurum ve Karsta ısı derecesi sıfırıtt altında 20 ye düştü, şiddetli soğuklar devam edecek «Sadıklar» şilepl BozeaaHa I civannda karaya oturdu I Ankara, 24 (a a ) Gunlerden» berı fasılalarla yağan kar dunHen ıtıharen Ankara ve civannda şiddetlı bır tıpı şeklıni almıştır. Ankara ve cıvan karla kaplanmış v« bırçok yollar kapanmıştır Arka*\ Sa. 8 Stl 8 da Dun Sergi Sarayı onunde karlarda oynıyan çoeuklaz Ticarethane kiralan Kiralann 5 sene daha serbest bırakılmamasına dair teklıfin Adalet Komisyonunda muzakeresine yeniden başianacak Ankara 24 (Telefonla) Ticarethane kıralanle alâkaü olarak Ahmed Hamdl Başar ve arkadaılan taraftndan Meclıse verılen kanun teklifınirj muzakeresıne Ada"ret"^orrtî«}onunda venid'en baçlaru caktır. Kanun teklifı ile, Millt Korunma kanununun kıralara dair Arkası Sa S Su 4 tt İnglliz İran petrol ihtilâft goruşmeleri Kore meselesi ve Birleşmiş Milletler Genei Kurulun bu mevzuu eoriışmek Uzere fevkalâde toplantıya çağınlması şüpheli Bırleşmiı Mılletler (New York) 24 (a a ) Bırleşmıs, Mılletler mah fıllennde halen hâkım olan kanaat Genel Kurulun Kore meselesını tetkık içın 9 gubatta fevkalâde toplantıya çağınlması hususunda Ma Arkan Sa S Su S te ~ Macar Başbakanının itirafları «Esir kamplannı dağittık, adaiet henıız tamanıiie teessus erm«>di» Vıyana 24 (Nafen) PiHapest» rad\osunun bıldırdığıne gore. Rakosı nın çekılmesi uzenne geçpn sene Başbakan olan Nagy vprdıği yıllık raporunda yapılan ışlen kay> detmış ve bu arada «henuz adalet Arkas\ Sa 6 Su. 3 de Cumhur Ba$kaıu Celâl Bayar Mauretania transatlaatifina binerken Amerikanın dış ticaret politikası Randall komisyonu raporunda iktisadî yardımın kesilmesini tavsiye ediyor Bay an Amerikada karşılama hazırlıklarına hız verildi Mauretania transatlantıği, (Telsizle) 24 (a a ) Cumhur Bajkanı Celâl Bayarla reflkası ve maıyetını Bırleşık Amerıkaya goturmekte olan Mauretania transatlantıği yoluna devam etmektedır. Denız gert ve dalgabdır. Cumhur Başkanı, kamara^ında yazıları ile meşgul olmakrtadır Yunan Kralı Majeste Paul, Cumhur Bagkanımıza telsizle asağıdaki Fabrika bir Amerikan telgran göndermlstir: ftrmasmın «rtaklığı tle «Size iyi leyahatler temenni ederAnkarada inça edilecek ken ziyaretinizın dost ve müttefık iki Ankara, 24 (TJIA ) Salâhıyetlı memleketimiz için iyi neticeler domakanlardan verılen malumata go re, sehrımnzde buyuk bır traktan1 ve zıraî âletler fabrıkası kurulraası İçin bır muddettenberi bir Amerikan fırması Ue yapılan müzakereler musbet şekilde neticelenmis bulunmaktadır. Arkası Sa 6 Sü 3 d« İngilferede bir uçan Cumhur Başkanına Columbia Üniversitesinde yapılacak daire göriildü törenle fahrî hukuk doktorluğu unvanı verilecek I Yeşilaycılann Meyvalı Toplantısı Traktör (abrikası kuruluyor ğuracağından emin bulunuyorum > Cumhur Başkammu Celâl Ba yar da Yunan Krah Paul't «Mauretania» transatlantığınden |u telgrafı gondermıştır Arkan Sa 6 Sü. 8 d« H1.\DIÇIXÎ SAVAŞI. Hindlçınî'de savaş şıddetlenmiçtir Fransızlar taraimdan yapılan baskjB hareketlennde komünistler ağır kayba uğramışlardjr Yukandakl resiTide ba^kmlan destekleyen bi» helıkopter gorulmektedlr. Ucuzluk Kralı BUGUN Dokuzuncu Tarih İlâvemiz Ayınn, Katlayın, Saklayın Af rikada feci bir uçak kazası Maşhur remancı Ernest HemingTvay'm kazada öldiiğü zanncdiliyor Hamallar da zam istiyor Hamallar, diınkii k»ııgrelerinde. ücret tarifeslnbı yükseiriimesi içla Belediyeye yaptıklan mtiraeaatin ccvabsu bıralahşından likâyet ettiler Hamallar Dcrneğlnin yıllık kongreal dün sabah ıaat 10 da Spor va Ssrgı ıırayında 500 kadar hamalın Ye»Lİav Genclik Şubesinln ajı'anevl meyvalı toplantuı, dfin iMt 1419 anunnda Mannaıa Lokalind* ıştirald )!• toplanmısür. Kongr* baı >apilnu|Ur: RctimM, dünkü topltnfaya kafakn ganclerdan bir kwM «rörulmekt«dir; Arkan Sa. 6. Sü. 4 tt "n sahifelerimizde Kampala (Uganda) 24 (a a ) Bugun oğrenıldııgne gore taıunmıa romancı Ernest Hemıngway ile kansını hamil olan hususl uçak dün Kusey Afrikada Uganda'nm kuzey bitııındakl Murchisaon fellleal yakınltnnda düserck parçalanmısbr. Vak'a mahallint gonderilen bir yolcu uçağı, kazaya uğrıyan uçağıc •nkazını tesbıt etmıss» de hıçbır hayat izıne tesadüi etmedığı ıçın tSüâhlara veda», «Çanlar kımin Arkası Sa 6 5u 5 ta Hayatın ucuzlatılması mevzuunds memleketlmizd» blr baftadaır beri tetkıklerde bulunan tsviçrenm M'gro» tejkılStı kurucusu ve ucu«" luk kralı Senator Gottlıeb Duttweıler, ejıle birhkte dün labah I»vıçr» UÇRJI ile sehrimızden aynlmıstır Isviçreli Senator, hava meydanmda Beledıye Iktısad Mudurtt ve Beledıve 1leri gelerıleri tarafındaa ufturlanmıstır. Resimde, ucuzluk kralı ve eti hava alanında görulmektedirı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog