Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

GAZETESINI VE KITABLARINT OKUYUNUZ. Türk ve dunya «debiyatmın en güzel omekleri, en tcmiz Hrkçe ile bu fatablarda verılnuştır. YEDITEPE YAYINLAIU PJC 77, ISTANBUL YEDITEPE mf. | Zlf QDCO J l l u m h ur i yet KURUCUSUrYUNUS NADf ttjl « A rnn ! 1U.391 Taügni rm mefctub mdreri Cumhurlyet IrtanbuJ Posta Kutuau: tstanbul No 2*8 UMOBİMI : ümumS Santral Nuaanai : 14298. Yas t»i«H : S42» Matoaa. 24290 E inde şaheser dıinya • resımler e bulunur. Pazar 24 Ocak 1954 Seçmen kütüklerinden birer suretin siyasî partilere verilmesi Eden, Bidault ve Dulles hazırlık şimdiden kararlaştı, itirazlara vesile olacak böyle noktaların görüşmeleri yaptılar, Nolotov ıslahı icin alâkalılarca tetkikler devaırt ediyor kar tipisi arasında Berline vardı Seçim işleri ile ilgili Dörtlü Konferans yarın şikâyetlere karşı tedbir Berlinde açılıyor flğzınla kus tutsan. Ankara, 23 (Telefonla) Seçim kanununun tatbıkatıle ılgılı ban hususlarda gerek vatEndaşIarın, gerek partılerın şıkâjetlerıne vesıle olabılecek cıhetler uzerınde tedbırler alınması derpış edılmektedır Bılhassa seçmen kutukleri, muhtelıf bakımlardan şıkâyet mevzuu olmuş, bır takım seçmen ısimlennın kutukte gorulmemesı maksadlara atfedılmış, veya kutuğe bir takım ılâveler >apıldığı zaman zaman ılerı suru muştur Yalnız muhalefet çe\relerınde değıl, bir çok Demokrat Partı kongrelennde dahı seçmen kutukleri meselesı uzerinde tahmınlerde hulunulmuştur. Oğrendığımıze gore, ilerıde şikâyet ve lhrazlara vesile ve bahane ol cak bu gıbı noktaların ıslahı duşunulmuî ve bılhassa seçmen kutuklerınden bırer suretin sivasî partilere venlmesı cıhetı bu arada şimdiden karara bağlanmıştır Bu tedbırlerın ıstılzam ettığı formalıteler yskmda ikmal olunacaktır Demokratlar Genc ndokuz yıldanberi »rahksız olarak gazetecılık ^^^ yaptığım halde bugune Tevfik İlcri bir hitahe irad edekadar hıç bir vatandaşın haysıjetirck iküdarın munevverleri ni kıncı bir yazı yazdığını hatırıhmal ettiği iddialannı lamıyorum. Haklannda aldandığım, cevablandırdı haksız yere tenkid ettiğim şahsıyetler olmuştur, fakat kımsenin şereh Ankara 23 (Telefonla) Genc ile oynamayı aklundan geçinnemiDemokrstlar teşkılâtının bu akşam fimdiı. Tersine, bana hucum edilAnkara Palasta tertıb ettığı tanışdıgi, uzerime Jeıvır ve iftira çamurma toplantısında ızhar edrılen arzu lan sıçratıldığı zamanlar bile kene ısrar uzertne Emın Ka'afat Burdımi zaptetmeğe, duşmanlarımın han Belge. Tevfik Ilerı ve Fethı sevivesine duşmemeğe son derece Çehkbaş bırer konuşma yapmışehemmiyet vermisimdir .Hayat inlardır Genclere partı ve cemıyet •anı herjeye ahstınyor; ilk ıam«nıçındekı vazıfelenını muhtelıf balar beni hedef tutan yalan yazüara kımlardan hatırlatan hatıblerın hep !. H. P. Genel Sekreteri bir Cumhur Başkanı, Ameriçok uzulur, kufre kufurle cevab de konuştnalarında Ataturkten tavzih >ollı\arak Amerikalı kada, 9000 kitometreük verip ıcimi boşaltamadığım için mısaller ve ornekler veırmıj'erdır iktisadrıva memleketi kendi kendimi yerdım Zamatıla bu yolculukta Üniversitcleri Tevfik Ilerı bu arada ıktıdarın kotuledigi iddialannı gibi duşuk sevıjeli hucumlann nbir film stud\osunu. petrol sadece koyluyu duşunerek munevtekzib etti lerimdeki lesiri azaldı. Bir mudsahalarını ve fahrikalan verlorı ıhmal ettığine dair iddıaları dettİT bunlara aldu15 etmemeyi oğAmerıka D13 Bakanı Dulles'in Berlin hava alamnda çekilmi} grzecck da cc\ablandıımi5 ve şıddetle alkış rendim. Okuduklarana orauz sılkip bir resmi CRad>oFoto) lanmıştır geçivorum, hattâ çoğunu okumuyo»Mauıetan a» transatlantıgı 2 3 rum bile. Kuacası tezvir ve iftir» (a a ) Cumhur Başkanı CclAI iilâhma karjı artık aşılı sayüırım. Bayarm Bırleşık Amenkaja yolBunlan yazmaktan maksadım. kiiçrelı mutehassıs, dunkü toplantıda konuşurken Arkası Sa. 6. Su. 2 de Basın kanunundaki s«rel •« hayriyet koruyucu hukumlerin beni şahsan ilgilendirmedigıni belirtnıek tir. Kimseye jfönt £tin&İÜBt**ı hakkımdaki iftiraları da p*k uraurllllltllllMtlMttllHllltlllllllltllllllllMtlMtttMttllHHIIIIHtmilHlAmnmm'MmM.tMMtm»!'»»"^^™"^**^ samadığıma gore, bn konuda en i* , ^\ •gır ceralara başvurulsa bile bunIzmir limanında iki şilep çarpıştı; bir şilep de Mudanya önünde karaya ottırdan bana ne değil mi? Yeni hazırlanan Basın kanuna taj du, şehrimizde butun spor müsabakaları tehir edildi, Uludağda kar 3 metreyi Mrısını gorduğum taman bunu dabuldu, suhunet derecesi bugün daha da düşecek ha ziyade fikir \e duşunce hurrijeli bakımından ele aldım Tasanda sivasî inanclarunızı ıfadeje enEvvelki gunku ivi havadan son kar tutmamıştır öğle \aktı ise şıdgel olacak en ufak bir kasıd dahi ra karakış dun şehrimizde tekrar detlı bır tıpı butun şehrı ve 'ımanı yoktu. Gerek muesseselen, geıek şıddetını arrtırmıştır Saat 5 te baş ıstılâ etmıştır Povrazdan esen jruzsahısları istedığimiz gibi tenkid etlayan sulu kar, 7 den ıtıbaren lâpa gârın suratı de saatte 40 aenız mımekten bizi hiç bir kuv\et alakohalınde yağmağa başlamış ve bütun hnı bulmuştur Kasım Gülek Yeşılkov Meteorolojı istasvonunyamıyacaktır. Yalnız, hedehne udamlar ortulmuştur. Fakat suhunet C H P Genel Sekreteri Kasım Arkası Sa 6 Su 1 de farla duşuk olmadığından jollar laşmak için rakibininraanevîvarGu'ekten dun şu tavzıhı aldık Buvuk şehırlerde satış mağazaian ve depolar tesis edilmeli; lığını jıkmayı iş edinenlerimiz, «Bır toplantıda Istanbuı DP. demokrasivi kufur ve iftira hurripıda maddeleri scy\ar arabalarla mustehlikirt ayağuıa goBaşkanırın Amerikalı uzman yetile bir sayanlarımız bu kanunturulmcli; fazla kazanmaM ithad haline getiren mutavas«Thornburg» a atfen sovledığı sozdan tabii memnun kalmıv acaklarsıtlan ortadan kaldırmalı ve müstahsille mustehliki Arkası Sa. 6 Su. lde dır Bir kısım muhalefet >azarlan, karşı karşıya getirmeli herhalde tasarı>ı henuz gormedik lerinden olacak, bazı maddelerin Bır haftadanberi memleketımız senatdr dun saat 11 de vılâyette hukumet elinde hoşlanmadığı kalemleri susturmak için bir silâh gibi de bulunan Isvıçrelı ucuzluk kralı yapılan bır toplantıda $ehrımızde1 şubat pazartesi gıinü sahşa kullanılabileceğini iddia ediyor ve senatör Duttweıler bugun uçakla kı tetkıklermı, Ankaradaki tememleketine donecektır. Isvıçrelı Arkam Sa 6 Su 2 de çıkanlmak üzere tahviller bütün Yılda 1 milyon 25 bin ton olan çimento istihsabu kanunun alejhinde bulunuyorbanka şubelerine gondcrildl lar. En ziyade uzerinde durulan Hmiz yeni fabrikalarla 1.830.000 ton artacak nokta, şikâjete bağlı olmaksızm Ankara 23 (a a ) Malıye Badava açılmasınm suiistimale uvgun Amerikadan memleketîmî» kanhgından bıldınlmıştır Ankara, 23 (Telefonla) 7 şe Bu «uretle »on zamanlarda ortaja gorunduğudur. Savcılar Adalet Badoğrudan doğruya turist Hukumetin akdetmek uzere bukanlığının emrinde ya. O, istediği er fabrıkasından sonra 20 çimen atılan bazı soylentılenn de hakıgetirecek olan tek sınıflı lunduğu 125 mılyon lıralık 1953 ıç yazar aleyhine dava actıracak, faTatbıkat yapan bilirkişi heyeti to fabnkasının dun akşam ıhale kate tamamen uymadığı mevdana bir transatlantik inşası Arkası Sa. S Su 4 te kat hakarete nğrayan bir muhalif. Hâlden mal alırkea edıldığı Işletmeler Bakanı Sıtkı çılnnıştır. Genc ve enerjık Bakan teklif edildi hakareti yapan hukumetin koruduYırcalı tarafından bu sabah gaze ıkı senede harcanan dovız mıktagu bir adamsa eli kolu bağlı duratecılere bıldırıldı Bu ıhaleler sı rıle bu fabrıkalann kurulmakta olMarsılya, 23 (THA.) Romacak. mağdur olacaktır. rasuıda 12 yabana fırmaıun her duğunu ayrıca hesablanle bırhkte da munteşır Commercıale gazetesi, Basın yolu ile işlenen raçlardan gun yeni musaıd şartlar teklıf ede beyanatında tebanız ettırmıştır. Amerikalı bır tunste atfen. Turkdolavı resen dava açılması kevfirek birbırlerıle rekabetı hayıı enSıtkı Yırcalı bıze şunlan soyledı lenn yakında bır transatlantik ınyeti başka noktalardan munakaşa teresan olmuştur Alman fırmala< Gazetecı arkadaşlanma ve şa etmek uzere buy ık bir kamedılebihr Şikâyet etmijen vatandaıa gelınce, cumlesı de Alman onlar vasıtasıle butun memleke panya açacaklarını haber vermışşm kendine mahsus bir takım kayresmi kredı muesseselen tarafın te, Ikıncı Cıhan Harbınden sonra tır. gılan bulunduğu, bunlara laygı dan tamamen garantı edıbnışlerdı. Arkan Sa. S. Su S te Arkan Sa. S. Su. 4 te . gostermek gerektiği duşunulebilir Yahud boyle şikâvetsiz kovnştur DIPLOMA TÖRENİ Dün saat 10 da Eyubdekı Malıye ve Levazım Ankara, 23 ( T H A ) Toprak malann maddeten mıimkıın olup o Okuiunda tekâmül kursunu biüren rubaylara torenle dıplomalan veril Mahsullen Ofısi Umum Mudur lamnacağı akla gelebilir. Fakat bu mıştır. Resım, kurstan diploma alan gubaylan göstermektedır. vekıh, Hulusi Timur, bugün bır Yüzde 30 kân az bulan esnafın madde jıızunden vatandaşların mu Arkası Sa 6 Su 4 te isteği üzerine bilirkişi hejeti halif muvahk diye iki zumreye dün bir tatbikat yaptı BMılacağı. birinciler mağdur olurYüzde 30 kân az bulan meyva ve ken ikincilerin diledıkieri gibi »osebze satıcılarırun Belediye aleyhi\ ııb saj aeakları nasıl iddia edilene dava açtıklannı, mahkemece bılu? EHinyanın en meşhur macera hikâyeleri muharriri tayin edilen bilirkişi heyetınin bu Bir defa hakaret bir hak veya GEORGE SİMENON'un Türkijede neşri hakkı gtuetemaksadla bır tatbıkat yapacafıru İmtı\a7 değil, bir suçtur. Onu kimbildırmıştık. tnize aid olan resimli romanı senin islememesi esastır. Bojle ol Arkası Sa 6 Sü 8 de du|u halde. savcıların yalnız hükumet emrıle harekete gececeklerini bir an farzetsek hiie, muhalifler kendilerine karşı işlenen hakaret suçlanndan dola*ı bizzat dava armak hakkından mahrum edilmediklerine gore ortada bir mağduri yet sebebi elbette \oktur Sikâ\ef<» NADİR NADİ Arkası Sa 3, Su 5 te toplantısı Bayarın ziyaret programı Berkn, 23 (Naien) Dortler konferansına ıştırak edecek olan Ingılız, Amenkan ve Fransız Dış :§îen Bakanları bu sabah aralarında ılk toplantıyı yapmışlardır. Bu ıhzari goruşmeler 2 saat devam etmıştır Molotov'un ıştırakı ile dortlu goruşmelere ıse pazartesi sabahı başlanacaktır Molotov kalabalık Sovyet heyetı ile buraya gelm.ş ve Arkası Sa 6 Su 8 de Kasım Gülek ve Thornburg isviçreli mütehassısa göre bizde hayat nasıl ucuziar? Karakış dün tekrar ve birdenbire şiddetini artırdı aM 1 Migro Teşküâtı kurucusu. Ucuzluk Kralı Duttweiler*in Ticaret Bakanlığına tavsiye ettiği çareler 125 milyonluk iç istikraz tahvilleri 20 çimento fabrikası dün ihâle edildi «Tiirkiye transatlantiği» Dışanya Manavların sattıgımız Belediye aleyhine hububat açtiğı dava Bugün Başladık Liıtıaıı Cinayeti Sinema bileti karaborsacılığı nişin önlenemiyor? Belediye mevruatmda karaborsacılığı meneden bir fıkra yokmu} BUGUN 51 EVLÂD VE TOBUN SAHI îcâ^sı YSZdd Aft/Vezzjden t'steyiniz..! (Altıncı sahifemizde bulacaksınız.) BI. Yukanda resmını gorduğunuz Rahıme Baykal, 18 mcı to Karaborsa ve karaborsacılarla rununun kuçuk oğlımu kucağuıa mucadele mevzuunda emnıyet teşkılâtı ve ıdare adamlanmız gayretle almıştır Bursada oturan bu yaşlı çahşmaktadırlar nınenin dort evlâdı ve 20 torunu Buna rağmen bılhassa sinema vardır Ayrıca bu 20 torunun 18 biletlerının karaborsaya ıntikalı bır çocugu olmuş, bunlar da buvihe tuılu bnlenememektedır Mucadele rek evlenmışler, 9 yavru sah bı ol sırasında cemıyet mensublarının ve muşlardır Şu hale ve hesaba gore, ıdare adamlarının karşılaştıkları Rahıme Baykal 51 evlâda ve to euçluklerın en muhımmı, Belediye ILK ATOM DENIZALHSI Dunyanın ilk stom denızaltısının Bırlesîk Amerıkanın doğu sahıll°nndekl runa sakıb bahtıyar bır Turk ana mevzuatında karaborsacılığı mene Groton ussunde denıze indırl'dığiai blldınnıstık, Yukarıdaki resım. «Nautılus» d«ruze ınerken çekılıniğtır, âidır. Arkası S. 6 Su. 7 dc Atomla ıjleyen bu İlk denizadb, IU üzennt çıkmadan dunyayı bır kaç defa devreaebıiecektır,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog