Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

«TMHlîRİYKT f AMERIK/Vya Clipper Turıst Servisi ile İstanbuldan haftada 3 Turist Seferi THE RAINBOW Yeni tenzilâth tarife I Ytlnif I Kıstm 1953 ile 31 M.rt 19S4 i r u ı ) , Birinci gınıf larife Gzerindcn 776 lira tatarruf! Atlantiğı geçen en süratli uçaklar... 4 motorlu Super6 Clipper'Ier siıi haftada 3 defa Frankfurt. Briiksel, Londra üzerinden sür« atle New Yofk'a ulaştırır. Tazyikli hava terti* batını haiz klimatize kamarada, arkaya uza< nan rahat koltuğunuza yaslanarak muhalif hava tabaka«ının üstiinde yapacağınız yolcu» luğun zevkini tadınız Nazik Clipper hizmetkârlarının önünüze getir* dikleri yemekler nefis ve tatmin edicidir. Hava mürettebatı lük» seferlerimizdeki tecrübeli kimselerdir. Tek bir PAA bileti ile Amerika dahilinde istediginiz yere gidebilirsuniz» Seyahat Acentenize veya Pan Ameriean Hava* yoiları Bürolanna müracaat ediniz. l*kC*rt Pan Ajn»ncaJi WorU Atnrajrs, tp^. Beyrut ve Ortaşarkm en Tieşhur mağazasıdır. Her nevi erkek elbiseleri, kupon kumaşlar, g#mlek, pıjama, kravat. çorap, palto pardesü, empermeabl, vs Mükemmeliyet ve ucuzlnk... Aynca Türkiyeden eiden seyyahlara yüzde beş tenzilât yapı'ır. Adres: Rue Weygand, Beyrouth Tel: 5756 ALPHA N Genç ve kıymetli ses sanatkârımız i ZekiMüHest7/ ^•A T^m JSBA SIEMENS RAD 10 ] •i l . 1 m 1 ^ \ f "" ECNEBİM Mürebbiye Aranıyor SIEMENS ın dMİHÜIlllllllll JL W O W 4%ğ*£^ll. yaşında bir erkek çocuğa bakmak uzere tecriibeh muebbıye aramyj Maracaat Lâleli Antalya Apt. No. 3 Telefon 20324 yeni bataryalı modeli HllH... .ıillllllllll • p p « , *= • • t B Büyük K* Mnatktn Zekı Müren' yeoi Çfrirdi|4 " Bckleneo Şarkı .. fılmiylc. fılit» vıdiıinde yuksek taa'tt kablliretlnl i*| eımi;tir m (Gldl?D n ? 30 > Bicki Kifabları ieme) BıçJö WU ti* Bıçkı IaUııkdü Oıkl; •e Provslat >00 tU Vuksek BıçkJ Kaideeri 250 iU yjuma Çiçekler 15(] Ks Hocaau ŞapkocılıJt 150 R* rkrklı if ald olanldr âıçkl Uersleri 500 K* jomlek f* Hıjanıalar İW1 K.; 'stenen kitabların Tedeli son lerlldiğınrie derhal 'onderuu SAIl». VKRI•lın ell'istlt'i ıne dld ılnnlaz 5l T KKl' CANAI u» 9 Jİ ^| ^H MİLÂV İÂ 7 lambalı, Baioryalı 721 Modelinde Sihtrll göz, istasyonların tam yerinin tesbitini kolaylaştırır ve radyonun açık kalmasma mani olur. Hususi bir tertıbat sayesinde 7 lâmba icabında 5 lâmbaya tahvil edilebilir ve dolayısiyle batarya sarfiyatından tasarruf edilir. Pil ve bataryalar konulabilir. mobilyanın içine ÜÖ'.IR Kitahevî No 14 Galatasaray, Yeni Çarfi No. 20 Tel.! 4121940522 P. K 2074 ANKARA: Ankara Pala* Otell. T*l.: 13681 İSTANBUL b ü K T OR Z. AYBERK Dahilive Miitehassısı SisÜ Hasad So No. 26/2 Openıtöt • Orolot •• Dr. Bahaeddin Lutfi VARNAU fdnif ve Itnmöl Yollnn Hastalıklnn Mfltrha*sı«ı Lialatasaray U Bankası karpsı Emlrnemız «okak No 10/S ••• Telelon. İ2203 ^^m Memlekctin' her tarafında, günün her saatinde ve her türlü hava şartları altında, İstanbul, Ankara ve İzmir istasyonları mUkemmel dinlenir. 5 Dalga (3 kısa band),zarif ve gosterişli lUks ağaç mobilya ve SİEMENS ş j ı a s sayısız teknik hususiyetler... MÖHİM: Yeni alacagınız bataryalı Siemens Radyolannın Sıemen» PİLLERİNİ, ıhtiyatiylo beraber bedelı mukabılınde bayıiDizdeo temın edebilırsınız DÜNYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLARI Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından İkincı devre profesyonel fjtbol liğ karsılasmalarından 22 müsabaka için hazırlanan kombine büetlerin kulübler tarafından satıgına 28.1.1954 akşamına kadar devam olunacaktır. Önümüzde yapılacak olan mîll! maç biletlerinin tevzıinde mezkur bilet hflmillerine bilet temini hususunda tercih hakkı venleceği savın halkâ'HSn olunur. 1897) • Operstör Doktor , Siemens Radyolannın tam çeşidi az miktarda gelmiştir Zivaeddin MAKTAV Kulak. Burun Koîaz (Afeız Uls) hastalıkları motebassısı CafialoSlu Safilık MüdürlüSu karsısında Kardesler Apt ^mm Telefon: 23197 • • • Memleketin bütün vilâyet ve kazalarında bir Siemens bayii mevcuttur. T İ C a A * y . Galata, Bankalar Cad. Tel: 44624 • İZMİR : Ikincl Kordon 80 Tel 7622 Türkiye Umunı Mumcssılı ; Türkiyede eşi bulunmayan bir [ 1 TURİSTİK GÜZELLİKLER ŞEHRf • • Avrupadan gelen ŞÖHR ETİN Imkânlarile bagbasa kalmanın zevkını tad:nız. Torosları yeçerken Mesrmr kehabçi CICEK MACAZASI NİŞANMİKAM SEPETLECİ CCLENkLEDBUKLILiR lüKS RESÂ Stor Mütehassısı Her nevi ağaçtan stor yapar, emrınize amadedir. Beyoğlu Yenişehir Aka&alar »okak No. 61/1. RECEP AKDEMİR AHMET USTA Tic. 292" Te'efon 1122 M E RS İ N Steinway & Sons Marka yeni pıyanoya sahib olmak ıstiyenlere müjde. Piyano. 84222 nuınaralı telefondan randevu alınmak suretile görülebihr Sıyah beyaz tire resırr ^ine ıyıce vâkıf bir , ardımc ressam aramyor Müracaat Ilâncıl'k Kollektıf Sti Ankara Cad Kahramanzade Han İstanbul RESS4M ARANIYOR Kulübümüzün davetlisı olarak şehrimizd€ bulunan Fransız boksörü ile Türk boksörü Garbis ara«ındaki Udnci karşılaşma bu akjam saat 21 de Spor ve Sergi Sarayınia yapılacaktır. Müsabakalara giri? bilet fıatları 7.50. 5, 2.50 lira olup Kiapalıçarşıda Ordupazarı. Ankara caddeslnde Türkiye •=czahanesi . MaryoGabav Spor magazasmda ve Galata,arayda Hrant Şahrik parfümeri mağazasmda saat 17 ye '<adar satıça devam olunacak ve 17.30 dan itibaren Spor ve Sergı Sarayında satılaeağı sayın halka ilân olunur. (899) Hergun bıruz daha gnzeltışiyor.. Elektrik Kulübü Başkanlığından: T V R R I Y E Kızılay Cemiyeti Umomî Merkezindfln: Cemiyetimizce açılan pul re mtdalya resimleri mflaabakasına gdnderilen tserler isimleri evvelce llAn edilmi} olan: Burhaneddin Onat, Necml lnanç, Cemal Tollu, Arif Kaptan, Refik Epikman; Muhiddin Gureliden mflteşekkll Juri heyeti tarafından 4 ocak 1954 günü Incelenmiı ve afağıdakl netic«lere vanlmıjtır: 1 Madalya resmi olarak gönderilen «serleıin biç birisi müsabakada derece alacak yeterlikte görülmemiştir. MEMUR ÂRANIYOR Beden Terbiyesi İsfanbul Bölgesi Başkanlığından: Spor servisi kayıd ve muamelât işlerile uğraşmak üzere 150 lira barem ücretli bir memur alınacaktır. En az ortaokul mezunu olan ve ıyi daktilo bilen taliblerın 27.1 954 akşamına kadar bir dilekçe ile Taksim Sıraselviler cadde5'nde Bolge Bask^nlğına muracaatleri (898^ En Yüksek Kalite AfMAN M â U SUNİ PORTLAHD ÇİMENTOSU Fermeneciler 36 GALATA sızın de cıldinız güzelleşebilir l KrenıianjesmJ» Türkiye Seker Fabrikalan AŞ Sarmısaklı Çıftliğinir 100 bas sıSır satısına aid ilândaki tarihm (25.1.1954 pazartesi) ol mas' lâzım geldiğı tashıhen ilân olunur İlân Tashihi MERMERİŞ T.T.A.Ş. Tel: 41040 '^sküdarda araba vapuru ıskel< = vanındakı magazamda • Ortaknydckı dfi'Tnıızriı satı<;a • = " < Gündutleri elldt • Gectleri clldinizl nlıln btyaz Tokolon b«»leyen, ona püKremine ihtiyocı rOzsOz bir hcl ver«vardır. Bu b«yaz r«k gen<IHiin revTokalon Kremi eiîdinizl barrak, pö nakını t»min eden rüzsüz, mat, yumu ptmbe T o k a l o n }ak bir hal« getirlr. Kreml kullanınız. RUK*1 sayesinde tesiri arttınlmif btr Krtm 2 Pul resmi olacak ecerler arasında Refik Tugayın RSST rümuzlu, Hakkı Anlının Hızır rumuzlu eserlerine beşer yuz lirahk üçüncü mökâfatı ve R.21360 Orhan Omay ile Mesud Manioğlunun 54445 rumuzlu eseTİerine 250 }«T liralık mansiyon verilmesi uygvtn görülmujtür. Derece almıyan eaerler. posta üe sahlblerine gönderilecektir Muğla Vîlâyetinin Köyceğiz kazasma bağlı Aksaz mevkiındeki mekçuf krom madeninin 45 yıl müddetle ışletilmesi imtiyazı İcra Vekılleri Heyetinin 13 12.1953 tarihli ve 4/1939 sayılı kararile Bedri Bekıroglu Mümtaz Fazh Taylan, İhsan Soyak Ali Baran ve Abdürrahman Ağaoglu varisleri Süreyya Ağaoğlu. Tezer Tajkıran. Samed Agaoglu ve Gültekin Agaoglu uhdelerine ihj'.c k l ^ ^ • H B M ^ ^ ^ ^ ^ V H B tnıştır. ^ • • ^ ^ ^ • • • ^ • Ekononi ve Ticaret Vekâletinden: DOGUBANK 3 0 O C A K K e ş i d e s i HER 100 LİRAYA 1 KURA Numarası SON PARÂ G Ü N YATIRIM Ü 3 O c a k 6 S a 1 ı DOGUBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog