Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

cmnHUBİY1 23 Ocak 1954 Âmerikada tam 1400 sinema Türkîyeye dair filmler gösteriyorlar Baştarafı 1 inci sah'fede misafıri olarak bulunseak ve BlrTürkiveye dair programlar tertıb leşrruş Millet'er Genel Sekreteri edılmış ve bunların da yayınlan Hammarsk]ol'a bır akşam ziyafeti verecektir. ınasına başlanmıştır. 1" şubatia Celâl Bayar şerefine Bu faalıyetten başka, seyahatin rauhtelif safhalannı ve Ame şehırde çeşidli merasimler yapılarıkadaki zıyaretı tesbit ıçm, Cum cak ve Bayar Belediye Başkanlıhur Başkanımızın Amerikaya mu ğı bmasını ziyaret edecektir. Camhur Başkanı Bayann bu avasalatırun arıfesinde orada yapılacak. basm toplantılarında Ame rada Co!umbıa Üniversitesini zirıkan basm mensublarına goste yaret etmesı ve orada kendisine rılmek uzere, seyahat prograrru ve fahıi bir paye verilmesi de muhteDevlet Reisimizın |ahsıyetı hak meldir. Bu zıyareti müteakıb Bakında da ayrıca bır füm hazırlan , yar Woldorf Astoria oteline döI necek ve orada Türk Amerıkan mış buiunmaktadır. Sevahat esnasında da filmler Derneğinin tertıblediği resmi ka j «KARTAL» IN SEYIR TECEÜBELERİ Denizrilik Bankası Hali; Tersaneainda Türk mühendis v* çekdecek, bunlar sinemalarda gös bulde bulunacaktır. terildıkten başka televızyon prog «Türldye Cumhuriyeti haftası» işçileri tarafından inşa edilmif olan (Kartal* araba vapurunun tecrübelarind* iyi neticelar alınnuıtır. Paterson (Newjersey), 22 (a Vapur. mart sonlanna doğru lervis* (iree«ktir. R«sim, cKartalı ı tcyir eanaaında goat«riyor. ramlannda da kullarulacaktır Aya) Türkiye Cumhur Başkanı rıca Amerıkan basını ve film şirketleri de Cumhur Başkanımızın Celâl Bayarın Birleşik Amerikayı 6eyahatini lâyıkile takib ve tes ziyareti münasebetile, milletlerabit edebiimek maksadile hususl rası dostluk ve ıyi niyet gösterisi teskılât kurmakta ve hummalı bir olarak bu hafta «Türkiye Cum Bajtarafı I inci tah'jed* Baştarajı 1 ırtci sahıfede huriyeti Haftası» olarak kutlana diğer yana geçmeleri bilhassa dkgekılde hazırlanmaktadırlar. Çuhituı tkinci haftannda başlıyacaktır. ( NewYork'un yapöğı program şam saatlerinde köprü üzerinin îımlr 22 (Telefonla) General cak olan SKYONI isimli bu tatblBütün hafta boyunca, her k« yüzlerce otomobil ile kapanmasuıa New York, 22 (AP.) TürkiWyman yerine müttefik karm kuv kat, Amiral Fechteler*in emrindeki konieranslar sebeb obnaktadır ye Cumbur Başkanı Celâl Bayarın demede okullarda, vetleri güney doğu Avrup» komu kumandanlıklar v» müttefik 6 ncı Birleşik Amenkaya yapacağı ilk verilecek, hususl radyo programBu tıkanıklığın önlenmesı ve mo tanhğına tayin edilen Korgener»l taktik hava kuvvetleri kumandanziyarette New York şehıi kendi lan ve mitingler tertib edilecektir. törlü vasıtalann hiç durmadan yol Paul W. Kendall Bnümüzdekl pa lan tarınndan berabere* ldare aEini gayet hararetli bir şekilde Aynca Türk mahsulleri ve sanat lanna devam etmelermin sağlanma zartesi günü tzmire gelecektir. dilecektir. karşılamak üzere parlak bir prog eserlerini gösteren bir sergi açıl sı için Ziraat Bankaaı ile Tokatlı Yeni komutan Pariste SHAPE koAmiral Fechteler'in lfade ettiğine mıştır. Belediye Reisi Lester F. lokantası önünde birer yeraln ge mutanı Orgeneral Gruenther U» göre, Napolide NATO donanma hüram hazuiamıjj bulunmaktadır. Salı günfi Mauretania transat Titus dün tBüyuk bir milletin «e çidi yapıhnasına karar verilmisti. göriişmeler yaptıktan aonra N»po cum ve destek kuvvetleri karargâHaber aldığımıza göre bu I» için liye hareket etmif ve güney Av huıda pl&nlanmif olan bu tatbikat, lantıği ile buraya vanl olması refine bu haftayı Türkiye Cumbeklenen Cumhur Başkanı Celâl huriyeti Haftası olarak ilân edi lüzumlu para bazı bankalanmızca rupa müttefik kuvvetleri komutanı 6 ncı filo uçak harekâtmı Türk Bayan karşılam» programına aid yorum» sözleri ile sergiyi açmıştır. temın edilmiştır. Hektrikle işleyen Amiral Fechtelerie temaaa g»ç kara harekâtı 11» koordine etmeyi merdivenlerle hiç yürümeden ini miştir. gaye tutmaktadır. plâalar New York »ehri beledıye Dulles. Bayan bizzat karşılıyalecek olan bu geçidlerden aynı şeAmiral bu meyanda, «bu tatbiPazartesl günü Cumaovası hamamaktan müteessir karşılama komitcsi başkanı Rikilde diğer tarafa çıkılacaknr. Pa va alanında merasimle karşılana kat, güney Avrupa bölgesinin sachard Fatterson tarafından kıaWashıngton, 22 (a.a) Dış İf rayı temın edecek bankalann rekcak olan Orgeneral Kendall son vunması için gereken hakikate uyınen açıklanmıştu. leri Bakanı John Foster Dulles, lâmlarını asacağı bu müteharrik zamanlarda Japonyada Uzakdoğu gun eğitiml lağhyacaktır» demiştir. Patter»on'un bildirildiğlne göre dün Ttirkiyenin Birleşik Ameri merdivenli geçidlerln inıajnna yaHalen Napoli NATO karareâhını kuvvetleri komutan muavinliği vakarşılama komltesi şahsıyetlerıle ka bttyfik elçijj Feridun Cemal kmda başlanacaktır. zifesini görmekte idi. Yeni NATO ziyaret etmekte olan Amiral Mountbirhkte Türk ve Amerikan yük Erkine bir mektub göndererek komutanı plyade tubayıdır. 1898 de batten bu mevruda Amiral Fechteeek memuTİan Mauretania'ya geml Cumhur Ba&kanı CelSl Bayann ıiler ile müzakerelerde bulunmus ve doğmuştur. faenüz liraana ginneden binecek yareti esnasında Âmerikada bulukendisine karargâh subaylan taralerdir. Gemi meşhur hürriyet âbi namıyacağı için teessürlerini bilfından Izahat verilmiştir. «Türk Gökii I» desi önünden geçerken polia tea dirmiştir. Baştarafx 1 inci sa kilâta helikopterlerl re romorkör Bayann muhtemel temaslanna Napoli, 22 (AJ>.) Gelecek ay Fakat daha evvel Batüı Dı« İşleri ler Bayan selimlayacaklardır. zarfında yapıhcak havadeniz ve dair y«rum Bakanlarırun aralannda bir toplanCumhur Başkanı CelÂl Bayar Baştara+ı 1 inci »ah'fcde kar» karma manevralarına Türk haWashington, 22 (AJ».) TOr tı aktedecekleri anlaşılmıştır. Bun çuk saat kadar ahkonmug, Şehir Ti va ve kara kuvvetlerile Amerikan karaya ayak basınca doğruca Walkiye Cumhur Başkanı Celâl Ba .ar, müsterek bir yol takibl mesele yatrosu sanatkârları bu müddet zar birliklerinin iştirak edecekleri budorf Astoria oteline giderek gecefında ıırasile tabut basında ikişer gün bildirilmiştir. yi orada geçirecek ve ertesi gün yar birkaç gune kadar Washing sini müzakere edeceklerdir. Eden, pazartesi başlıyacak 4 dev dakikalık ihtiram durusunda bulunGüney AvTupadaki müttefik kuvBaşkan Eısenhower'in özel uçağı ton'da Cumhur Başkanı Eısenholet konieransınm neticeleri hakkın muşlardır. Bundan sonra kıymetli vetler başkomutanı Amiral FechteColumbine ile Washington'm hare wer'le muhtemelen dost ve mttttefik memleketlerden bir çoklan da lyimserlik izhar etmij ve mü sanatkftrm cenazesi Teşvikiye ea ler bu manevralara «Türk Gökü I» ket edecektir. zakerelerin, Almanyarun yeniden adı verild;ğini açıklamıştır. Bayar NewYork'ta geçireeeği nı hayatt dereced» Ugilendiren bir birleşmesi yolunda kat'l bir adım miine götüriilmüştür. Cami avluGeneral Uçanerin temaslan ilk gece iki ziyaret yapacaktır. konuyu görüşecektir. Bu, Yaban teşkil edebileceğini söylemıştir. Bu sunda da Yanalın na'şım taşıyan tabutun başında ihtiram durusunda <s Yardım Programıdır. B AmeriFloransa. 22 (A.P.) Türkiye Bunlardan birincisi New York nunla beraber İngiliz devlet adamı bulunulmuştur. Cenaze törenine ta Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Yunan Ortodoks kilisesi başpis ka Kongresi bu programı bir mfid bir kaç hafta zarfında, bütün dünya dettenberi gözden geçirmeye giriı meselelerini ortpdan kaldırabilecek nınmış muharrir ve müellifler, Şe General Fevzi Uçaner bueün uçakkopusu Michael'in kendi şerefine hir Meclisi azalan, Şehir Tiyatrosu 'a Cenovaya hareket etmiştir. Kentam bir hal çaresi beklenilemiveceterüb ettıği ziyafete gitmek, Ikin mıştir. mensublarının hemen hepsi, diğer disine İtalyan Hava Kuvvetleri Kur Eısenhower Idaresi dlğer devlet ğini anlatmış «azimli, metin. ve sacisi de Bırleşmiş Milletler Teşkitiyatro teşekküllerinin artistleri, ka may Başkanı General Aldo Urbani iktısadi bırlı davranmalıyız» demiştir. lâb Genel Sekreterinjn özel ak lere şımdıden Amerikan dınlı erkekli kalabalık bir cemaat ı efakat etmektedir. yardımının sona ermek fizere buEden gibi Dulles de mürakereler iştırak etmiştir. Başta Vall ve Begara yemeğinde bulunmaktır. General Uçaner, Cenovada muhErtesi gün Cumhur Başkanı Ba lunduğunu ve yalnız askerl yar neticesinde Almanya birliğinin ger lediye Başkanı olmak üzere, Anka telif sına! teslsler ve uçak fabrika yar Plaza otelinde New York Turk dımın devam edeceğıni ihsas *t çekleşebileceği hususunda ümidler ra Valisi Kemal Aygün, Ankara larını gezecektir. Türk komutanı, belirtmiş ve demiştir ki: «Dış İşleri Devlet Tiyatrosu, Şehir Tlyatrosu. geçenlerde Napolide güney doğu kolonisini kabul edecek, Ameri miştir. Bununla beraber müşahidlerdas Bakanlan bunda muvaffak olurlar Küçük Sahne, Musmmer Karaca, Avrupadakl müttefik hava kuvvetkan Musevi Konütesinin Plaza sa bütün dünya için yenı bir ümld otelinde resmi kabulünde geref bır çoklarının kanaatlerin» göre doğaeaktır, zira o zaman sulh lâf Türk sahne sanatkârlan ve Perihan leri genel karargâhmda yapılan blr Cumhur Başkanı Bayar, W«Yanalın yakin arkadaşlan tarafın toplantıya istirak etmiş ve o tarihlarınm fi'liyata intikal edebileceği shington'da iken muhtemelen ymrdan cenazeye müteaddid çelenkler tenberi İtalysdaki smal müessesetezahür etmiş olacaktır.» leri teftiş etmektedir. gönderümişti. dım meselesile ilgili bir noktai Fakat Molotov, Berline gelmeden Cenaze, ikindl namazım müteakıb nazarı bahıs mevzuu edecek Te buraya 12 kişiden mürekkeb bir bunu yapmakla diğer bir çok dost komünist Çin heyetinin gebni; ol Teşvikiye camiinden ahnmıs, önde Amerika, Rusyaya diişük memleketın noktai nazarlarına ması Batılı çevrelerin nazarı dık Şehir Bandosu olduğu halde eller lat. Borsasının 22/1/1954 ftatlan fiatla gıda maddesi tercüman olacaktır. Başkanın fu katini çekmektedir. Zarmedildiğine üstünde taşmarak Osmanbeye götüyolda bir göruş belirtmesini müm göre, Mo'otov, dörtlü konferansı, rülmüştür. Tabut burada eenaze asatmıyacak 5Mrllı> kün goren müşahidler mevcuddur: Komünist Çinin de iştiraki ile beşli rabasma konmus, Asrl Meıarlığa 100 Dolar 280 50 280.» Washington, 22 (a.a.) Dıs naklolunmuştur. Kıymetli samtkaIUU Mnuısız tnati «.»* Türkîyeye teşmıl edilen v« günü bir konferansa çevirmek üzere ma100 LArax UM rm na'şı arkadaşlannın gözyaşları Yardım Müdürü Harold Stassen, gününe denılebılecek kadar kısa nevralara başvuracaktır. •ft Isvıgre rr&ng) 64 03 arasmda hazırlanan makberesine dün verdiği beyanatta, Birleşik vadeli asker! yardım iktısaden 100 Tlorto 73.68.40 73.(8.40 Amerikanın Rusyaya düşük fiattevdl olunmuştur. 10O BelçÜLa frangı 5.60 5.66 kalkınmasmı tacil edecek mahiyetAmerikanın kalay Perihan Yanalın vakltsiz ölümü. la gıda maddeleri fazlasını «atte değildır. Esasen bidayette Ame100 Çafcouo. S » . 88.88.8? 98.88.gt sahne hayatımız İçin cidden büyük mak taraftan olmadığını, fakat stoklan rikanın yabana memleketlere yap100 îsv«ç Kur. 54.12 50 54.12.50 blr kayıb olmustur. •Cumhuriyet» tam fiat verdiği takdirde bunlaWashir.gton 22 (AP.) Bafkan tığı yardım bir bakımdan tmaya» Türk tiyatro Sleminin bu scısını nn Rusyaya satılmasma bir mâni KSHAM ve TAHVtLAl Eisonhower bütçe mesajmda Texas mahiyetinde lavılınıjtı. Ytrdım paylaşırken, kederli ailesine ve san bulunmadığını söylemiştir. gören memleketlerin iküsadiyatı da Bo'.ivya kalayı işliyen ve hü atkârlarırmza bassa&hğı diler. % 1 tttİZll TAHVİLLEB Stassen basm konferansında. met malı olan tasfiyehanenin bu nı tkabartacak» olan bu maya idi. *** Sovyet blokuna Amerikanın yağ sene 30 haziranda kapatılmasının Sıvaı . Ktmrum 1 21M Başkan Bayann geçenlerd« APerihan Yanalın ölümü dolayısl ve diğer zira! istihsal fazlasırun sa•ıvm* . •nurum 2T 20J5 ' mümkün olacağmı ihsas etmıştir. merikan gazeteleri için verdiği bir 1M1 Demiryolu I 2458 Bu husustaki son karar Kongre le dün akşam Şehir Dram ve Ko tılması meselesinin bütünüyle ida1M1 Demiryoln B 24.00 demeçt» tAskerl v» iktuadl yar tarafından verilecektir. medi Tiyatrolarındaki temsillere bir re tarafından halen tetkik edilo. Yoiu ru 2s oo dıra bir arada mütalea edilmellHalen meriyette olan kanuna eünlük ara verilmiştir. Bu müna mekte olduğunu söylemiştir. mııt Müdafaa I 22.SS dir> demiı olrnau, Türkiyenln şu göre fevkalâde ahval dilayısile ku 'ebetle dün saat 19 da Dram Tlyiiıt n ^ . f . » Q 23.71 Stassen, gımdilik sadece düşük vmıt MüdaJa» m 23.75 yolda bir noktai nazar müdafaa rulmuş olan bu tasfiyehane 30 ha vatrosunda din! bir tören yapılmıs fiatla Rusyaya mal satmamak Mffll Müdalaa IV 23.10 etüği »eklinde tefsir •dilmiştir: ziran 1956 ya kadar işlivebilir. Fa tır. prensipinin kararlaştınldığını söyZiraat Bank&u I 22.48 Mahdud dahi ol«a, ekonomik kat Komgre lüzum pördüğü takdirlemiş ve halledilmemiş olan diğer Stnat Bankaaı 106 80 ' yardımm bir müddet daha devam de bu müddeti kısaltmaya yetkiliAvrupada muhacirler hususlarm birkaç haftaya kadar % • FAİZLJ TAHVtLLEB etmesi, Türkiyenin iktısadl inkişa dir. bir karara bağlanacağını ilâve meselesi 105.00 1»61 Demiryolu VI fına hizmet edecek Te bu takdirBaşkan Eisenhower Âmerikada etmiştir. 105.00 Cenevre 22 (A.P.) Burada Kalkınma I d« Turkiye ihracatmdan elde etti kalay stoklan durumunun memnu10S.M Honoiulu'da bir ği kazançlarla kendi öz «ilâhlarıru niyet verici oldugunu kaydettikten bulunan ve muhaceret işlerini a106.40 Kalkınma m varlamakla vazifeli olan teşkilâttan 107.80 «atın alabilecektir. İküsad! ve as sonra şunlara işaret etmiştir: 194S Istücrırı X uçak düştü verlen malumata üöre, geçen sene 108.00 1948 Uükrau B « Halen içinde bulurduğumuz kerl yardım programlan aynı gövzarfında Avrupanın kesif nüfuslu 107.20 1949 tahvtll Honolulu, 22 aa.) Donanmamal! yılın sonuna kadar hükumet. deye asılanmı» birer faalıyettir. memleketlerinden aynlan 87,000 % 5 fAİZLt TAHVİLLER Cerrahl bir ameliye ile bu iki yar millî stoklannı tamamlamak için kişi bu teşkilâtın kontrolü altında ya aid bır bombardıman devriye uçağı, içindeki 10 kişilik müreteereken bütün kalayı satın almış dıra şeklini birbirinden ayırmaya » 3 8 lkramlrtU 2250 yeni vatanlarına gîtmış ve yerleştebatı ile Honolulunun kuzey ba1941 M. M. 2300 çahşmak bir çok müşküllerin doğ olacaktır. Aynca dünya kslav is mislerdir. lfa. Demiryahı IV 112 00* tihsali de talebleri ferah ferah tı dağlanna düşerek yanmıştır. masına yol açacakhr. Muhacirlerden hemen hemen yatfa. 1941 Demlıyotu V 106 25 karşılıyacak bir şekilde yükselmişKazade uçağın yardımına giden 1951 tkhvlU 107.00 Esasen «iındi Washington'da hâ tir. Bu sebeble hükıımetJn işlettiü nsı Almanyadan aynlmış, diğerleri mahalli Ziraat Bankası m 102 75 i?e çoğunluk itibarile Yunanistan bir helikopter de kaza kim kanaate göre diğer müttefık kalay tasfiyehanesinin 1955 seneZi^»at Bankası IV 102 36 ve ttalyadan hareket etmişlerdir. civannda parçalanmışsa da dört devletler de, iktısadî yardımın sine kadar faalivette kalmasına arZJraat Bankuı V 102 50 Teşkilâtın müdürü Hugh Gibson kişilik mürettebatına bir jey olkaybmı telâfi için askeri yardım tık lüzum yoktur.» % 46 TAHVTXL|i yeni sene içinde gene bilhassa İtal mamıştır. Kaza mahalline ulaştahsislerinin arttınlmasını istiyeya ve Yunanistandan büyük mu mak henüz mümkün olmarruştır. Çek Cumhur Başkanına 104 00' 1949 tahvill ceklerdir. Her halde Türkiye Devhacir gruplannın hareket edecekBanks HIiw«ıen »e Maaer SirHflerı let Reisinin Washigtonn'da buluWindsor Dükü avlanıyor suikasd yapılmamış! lerini ve bunlann denizaşın yeni nacağı günler zarfında bütün ekoT. C. Merkeı BankMi 24400 memleketlerde yerleşeceklerinl bil Florida, 22 (a.a) Windsor dük Vivana 22 (AP.) ÇekoslovakGarant! Bank 130 00 nomik ve askerl yardım meselesiya Cumhur Başkanı Antonin Zave düşesi 10 gün avlanmak üzere Obllgasyen And 157 00 nin gözden geçirileceği zannedilpotocky've bir suikasd teşebbüsü Yapı ve Kredl Bank. 17 10 Hueh Gibson beyanatında mu bu civarda bulunan Bayan Banektedir. Is Bankası 50 00 vapıldığı hakkında Viyana basını haceret komitesinin hilhassa İtal ker'in zengin av mmtakasına dün Akbank T. A O. 13 20 Amerikanın Sesî radyosundaki tarafından verilmş olan haberler van ve Yunan muhacirlerile meş hususî bir trenle gebnişlerdir. Türkiye Kredl Bank. 126 50 dün gece Çek İç İşleri Bakanhğı gul oldueunu. zira bu iki memleAslan clmento 43 00 kenuşma Senelerce evvel Windsor düküne tarafından şiddetle tekzib edilmiş kette nüfus hacminin kritik nokŞark Defirmenleri S7A0 New York, 22 (a.a.) Ankara bu şehrin valisi tarafından tfahtir. Osmanlı B 110 00 tava cok vaklaştığını bildırmiştir. Radyo Gazetesi yorumcusu Anari hemşeri» lik verilmisti. * B HİS.F AJVI. P 95 00 Hugh Gibson beyanatıru şöyle bl dolu Ajansı Umum Müdürü ŞeKuzey kutbu üzerinde T Ticaret Bankaaı 6 10 Bayan Baker bir New York bantirm ştirrif Amk bugün Amerikanın Sesı rARİS SORSASJ ALT1N (İALT1 uçuş tecrübesi « Yunaristan ve îtalyadaki kerir.den dul kalmışür. Radyosunda Bayarın Amerikayı zi430 000 Fr (lı kilo altm Losangeles 22 (a.a) İskandi nüfııs kesafetini azaltarak batı AvKanadada şiddetli yareti hakkında bir konuşma yap374 Fr (11 Dolar nav Havayol'arı, Güney Kalifomia rupa bünyesinin iktisadî ve simıştırSİ.RBKS1 PİYASADA DftvIZLEB soğuklar dan Kuzev Kutbu üzerinrlen yeni vasî yükünü de hafifletmiş olacaChristian Science Monitor'un SterliP eftktıl 1400.1425 Montreal, 22 (a.a.) Kanadada bir uçuş tecrbesi yapılacağını bil ğımızı zannediyoruz> bir yazısı Fansı? frsnffı (66) 100 dirmıştir. Dolar efekttl 545.547 Tariş, Izmirde zeytinyaği kış çok şiddetli olmakta devam Boston 22 (a.a.) Christian Sciediyor. Sıfınn altında 30 dereceyi Dolar N. W. 555.556 j ence Monıtor gazetesi bugün yayınUvıçre 130131 shingtona yapacağı resmî ziyaret tanzim satışı yapmak istiyor bulan bir soğuk dalgasmdan son] ladığı bır yazıda Türkiye Cumhur rurKKch Accont 1500.1530 Reisi Celâl Bayar. Amerikanın Orta derinlere kök salmış dostluğu ve İzmir, 22 (Telefonla) Yüksel ra yükselen termometre Kana> A R R A i n ARDA A I T 1 N Doğuda malik olduğu en iyi dost ve Türkiye ile Birleşik Amerika ara mekte olan zeytinyağı fiatlarını danın güneydoğu bölgesinde Saint I^aurent vadisinde tekrar nakıs Reşad 55 80 en yakın müttefikinüı temsilcisi smda mevcud olan menfaatler ca frenlemek maksadile şehrimiz 30 a doğru düşmeğe başlamıştır. Cumhuriyet Ata49 00 olarak Amerikaya gelmektedir, de miasını tarsin etmeyi hedef tut Tarış müessesesi busün BelediIngihz 58 25 Batıda soğuklar daha jiddetlidir. maktadır. rr.ektedir. yeye müracaat ederek yağ tanzim Gulden 45 85 i Egon Kaskeline imzasile çıkan bu Her iki millet lider ve müşavir satışlannm kendisine bırakılma Pasifık sahilinde Vancouver'de terXUçe 7.15 mometre nakıs 40 ı göstermektedir. ra=>xaîede şoyle devam olunmakta erinin Arablarla diğer mılletlpr sını istemıştir. Muvafakatını bildı Bununla beraber şımdiye kadar Reçad 41000.41500 dır: arasındaki tarafsızlık temayülünün ren beledıye şehrin muhtehf yer rekorun sıfırm altında 50 kaydeHsırıd 33701.34000 «Turk orduouna İslâm dünya batı müdafaa te'tibatını zıyadesıle AziZ 3000030250 zayıflatmış olduğu Ort»doğuda Jağ lerine baraktlar yaptırarak halka den Saskatchewan eyaletı taraı sında Sov\et tecavuzüne karşı uSaat 15 te tesbit edlldı mumıve+le çn kuvvetli kale gözü ile , dağası gittıkce artan duıumun si buralarda Tarış vasıtasile temiz ve fından muhafaza edildjği ,. anlaşü(*) tsaretlım Borsada oıu&meie yasî veçhelerini gözden geçırecek ucuz zeytinyağ saüşlan yapürabakılmaktadır. Cteenlerdif. cakiır. Bayarın önümüzdeki hafta Wa J leri sanılmaktadır.» *"^~ w~~un^ Medıste Ceza Kanunu Tekrar basm davaları hakkında bir tartışma Hâdiseler Araıınd» Felek mm «• 0% mt m Karaköye yeraltı geçidi yapılıyor NATO Güney Doğu TürkAmerikan deniz, yeni Komutanı hava, kara manevraları geliyor kab«rfaı nydunna »ldnğnnn bibnoraifjtir. B« «hırumda bir »uçlm b» raet eder ml?. Neden tahkik etmeAnT tuaUn« •• cerab verfrT EJendim. Bb haberlerl gedktlremeyis. Gazetedj bayat haber çtkamaz. Atlamıj olmamak İçin yaptun, demefâ bir müdafaa teskil eder ml?. Onnn Içm b« mçlar İçin (bOerek) kaydını koymak lftzımdır ve ejer niyet ne olursa olsnn gazeteciyi htrpalamak değils* btınn koymamakta »rar etmek matbuatı örkütmek olnr. Ve nlhayet radyo etarası tSy* karşınuzda yeni bir mevzn var U birind defa olarak bir sorıımlnluk yfikleniyor. Bo neşir vasıtasmın da nihayet bir hizaya gelmesi zarurettir. B«n tadyoda konuşan adam hakkında hakaret&miz yan yazaraant nıva beni tnahkemeye çekeeekrlr, fakat o radyoda benim hakkunda ağzma gelenl söylerse ona kfanse bir şey soramaz. Bo şartlarla yaym adaleti temin edilebiUr ml? Teknlk müşkülâtı ne olursa oban radyo mesul müdiirünün de tıpkı ganterller fribi mahkemeye çekilmeai lâzundır. Ve bütün bnnlarm üstünde g«netelerde ve radyoda kanunen rae sayılan yayınlar yapan milletvekillerinln teşrii doknnnlmazlığı meselesi mnazzam bir haksuhk olarak karşımızda durmaktadır. Buna çare bnlmadıkça bn semanın altında aynı hareketi yapan, blrisl çalyaka hâkim azurnna götürülürken öteki, elini kolunu «allayarak, fütursuzca snç işlemekte devam edebilen iki vatandaş bulunacak ve bn durnm devam ettikçe hakikî adalet temin edilemiyecektir. B. FELEK (Üçüncü tahifeden devam) Baştarafı 1 inci tahtfe&e yatmaya mecbur tutulmaktadır. Bakanlık bu tatbikat bakkmda «avalar» blr tamim de göndermiştir. Durum bilhaaaa mahkumlar ve mahkum aileleri arasında ilkâyetlere ve nzlatunalara yol açmıştı. Rize milletvekili İzzet Aksal ilt 27 arkadaşı bu tatbikaü hatab görerek Meclisten bir yorum talebinde bulunmuçlardır. Adalet Komisyonu çogunlugn, madde vazıh olduğundan tefsire ihtiyaç görmemiştir. Bizzat Komisyon Başkanı Halil özyörükle üyelerden Vacid Asena ve Hâmid Şevket İnce rapora muhdlefet etmişlerdir. Bugünkü otunımda Halil Özyörük, görüşünü etraflı şekilde beürterek Adalet Bakanlığını bu tatbikatta hatalı buldu. Adalet Bakanı Şevki Çiçekdağ İle »ona doğru konuşan iki milletvekili müstesna olmak üzere bütün hatibler bu kanun hükmünün Adalet Bakanhğınca yanlif tatbik edilmekte olduğu kanaatind» blrleftiler. Oaman Şevki Çiçekdağ uzun izah larla ve ban yabancı mevzuattan misaller vererek tatbikatm kanunun ruhuna uygun olduğunu, görünü$te 15 20 bin mahkumla aile lerinin bundan üzüntü duyduklan doğru olmakla beraber bu hareketin 20 milyon vatandaşın huzuru için yapüdığını ve kanunun böyle tatbikata gerektirecek fekilde vazıh bulunduğunu anlattı. Aksi tezi «avunanlar, Bakanın izahlannı tatmın edici buhnadılar. Tevfik 1leri Ceza Kanunu tadillerinin hapisaneleri boıaltmak, yanl vatandaşlan suç Işlemekten sakındırmak için ele alındığını, fakat Adalet Bakanlığınm bu silâhı hedefine değil sağa sola, geriye tevcih ettiğini kaydederek ««ilâh verdik, geriye tepti» dedi ve Meclisin yüksek kararile bu yanlış tatbikaü bir an evvel durdurmasım temenni etti. Fuad Hulusi Demlrelli, jahsan Adalet Bakanlığınm tatbikatına taraftar ohTiadığım kaydetmekle beraber Usul Kanununun 402 nd maddesinin meseleyi halle kâfi olduğunu, mahkumlar mahkemey* başvurdukları takdbde bir hüküm istihsal edebileceklerini ve bu suretle meselenin adll noktadan halledilmiş olacağmı söyledi. Vakit geciktiğinden oturuma SOB verildi. Bugünkü celseyi baştan sona işgal eden bu mesele hakkında önümüzdeki oturumda karara vanlacakbr. Batılı Dıs Bakanları Berlinde Perihan Yanalın cenazesi dün kaldırıldı r BORSA ( Ba*tar'yfi J inci sahifede Bayfarafı 1 inci sahıfede retmenlerile öğrencUeri hanr bu kaldırsrak Falanjist marşını sövlemişler ve elçiliğin kapısına bir lunmuştur. Okul Müdürü Faika Onan kısa İspanyol bayrağı iliştirmişl«"dir. Polıs, bir çok kere nümayişçıleri bir hitabe ile günün önemini anlatmış ve Yeşilay kolunun faaliyet dağırmava teşebbüs etmiş, fakat lenni övmüştür. Daha sonra Yeşil muvaffak olamarmştır. Bir çok nüay Genclik Kolu mensublanndan mayişç ler, elcilik binasının camlannı indirmişlerdir. Diğer tspanCevad Gersay, «Kadının içtimaî davalardaki rolü» mevzulu uzun bir yol şehirlerinde de tngiliz konsokonuşma yapmışbr. Okulun Yeşilay loslukları taşlanmıştır. kolu başkanı Ülker Yurdu ise, bu Bu gece öğTenildigine göre, tnmevzudakl okul çalışmalaruıı ve giliz hükumeti bu hâdiselerden dobu çalışmalann önemini izah etmiş layı General Franco hükumetin» tir Müteakıben içkinin zarannı an bir protesto notası göndermiştir. 1 tncı sahijede l a t a n kgrş,^!, ^ kanuşma gösDiğer taraftan İspanyoî Fasmda Mr. Van Heuven Goedhart, ken terisi v a p , ı m ı ş v e öğrenciler tara yapılan miting ve Fransa aleyhinde disile görüşen muharririmize, Tür { m â m m e v z u i l e i l g i l i j i i r ı e r o k u n . savrulan tehdidlerden dolavn da kiyedeki milliyetçi mültecilerle a m u ş t u r Fransız hükumetinin İspanyol hülâkah meseleler etrsfında ezcümle kumetine protesto notası gönderşunları söylemijtir: diği öğrenibniştir. Memleketinizde kaldığım kı»t müddet zarfında göçmen misafirhanelerini, mahallelerini ve milliyetçi mültecilerle ilgili resmi çahsiyetleri ziyaret ettim. Bütün samimiyetimle sizi temin ederim ki, in Bastnrrjfı 1 inci «îh'fed> tibalarım gayet müspettir. Birleşrejiminin iktidara gelişinin 21 ind miş Milletler toplantılarında da sık Bundan bir buçuk sene evvel şeh ayı tesid edilecektir. sık mevzuubahs edildiği gibi, Türkirimizde büyük bir mücevherat hırPolise göre 5 gene tevkif edilmia, ye göçmen davasmda büyük bir başarı göstermiştir. Her memleket, sızlığı vuku bulmuş, Geseryan ai Kahirenin Haliga mahallesinde bir Türkiye gibi muhacirlerini kabul e lesi tarafından Agapoviç ailesine dü eve baskın yapıldîjh sırada diğer hediyesi olarak verilen 30 bin 12 şahıs kaçmışlardır Polis bu basder ve yakın alâka gösterirse, teş , küâtımız için yapacak iş kalmamış \ I i r a değerinde bir broş, düğün ge km sırasında propaganda risaleleri, olur. 150160 bin Bulgaristen mül c e s i «rarengiz bir şekilde kaybol otomatik silâhlar ve el bombalan ele geçirildiğini söylemiştir. Tevkif tecisinin bu kadar kısa bir zaman muştu. O zamandanberl polis tarafından edilen genclerfn, gecen hsfta Nada iskân edilmesi ve pararit olrr.aktan çıkarıbp müstahsil durumun» aranmakta olan broş, nihayet Ka eih hükumeti tarafından dağıtılan sokulmasında hükumetinlzin göster palıçarşıda Kemal Paker isminde Mü«jlüman Kardeşler cemıyetin» mensub olduklan zannedilmektediği başarı, akıllara durgunluk ve bir şahıs tarafından bir mücevheratçıya satıhrken ele geçmişse de, 1 dir. Bildirildiğine göre geneleHen recek mahiyettedir. ikisi Mı<;mn mill! muhafaza teşkiTürkiyedeki göçmeaı evlerinln sti Kemal bu broşu İtalyadan aldığuu [ lâtl üniformalan eiymektedirler. ıddia etmiştir. 11 ucuz, iyi ve müstakil olması do1 Bu teşkilât mensublan yann bir lajnsile idealdir. Diğer bir çok Broş, kaybolan broşun aynı ol resmi geçid »ırasında Nag'bin 8memleketlerde göçmenler kamplar duğu için Keraal savcıhğa verilmiş, nünden geçeceklerdir. İlgili mada ve çadırlarda yaşarlar. hakkında hırsızhk iddiasile bir dava kamlara göre, Haliga mahallesind» Sirkeci göçmen misafirhaneslni açılmıştır. baskın yapılan ev 2 talebe tarafınziyaretım esnasında, benden hatıra dan kiralanmıştır. Bir müddettenChurchill mayısta mı defterine bir kaç kelime yazmamı beri bu evde toplantılar yapıldıjh istediler. Ben de Intibalanmı »ynen çekilecek? tesbit ed'lmiş ve arılaşıldığına göre şöyle naklettim: İmmingham (İngiltere) 22 (a.a.) hükumet iki sivll memuru bu top• Bütün hükumetler, muhaeirleriMuhafazakâr mebuslardan Cyril lantılara sokmamn yolunu bulmuf ni Türkiye gibi kabul eder ve yaOsborne bu gece burada verdiği tur. kın alâka gösterirse çok memnun obeyanatta. bir çok siyasî şahsiyetler, İntrilterenbı Mısın protestosa lurum.» Kraliçe Elizabeth, İngiltere milletKahire 22 (A.P.) İngiliz büMemleketinizde aynca, Birlesmiş ler topluluğunda yapmakta olduğu yük elcisi Sir Ralph Stevenson Milletler Teşkilâtile hiç bir alftkası dünya seyahatinden önümüzdeki bugün Mısır Dış îşleri Bakanı Mah bulunmıyan (Dünya kiliseler konmayısta memlekete döndükten son mud Feyziyi ziyaret etmiş ve bil'eyi) nin İstanbuldaki «ubesinı zira Sh Winston Churchill'in Başve dirildiğine göre Süveyş kanalı bölyaret etmiş bulunuyorum. (Dünya killikten cekileceği kanaatindedir gesinde îngiliz askerlerinin maru» kiliseler konseyi) teşkilâtınm, Birkaldıkları taamızlarla bu hldiseleşmiş Milletlerle rabıtası bulun ler, demiştir. mamakla beraber. milliyetçi mülte Sarhoş bir İngiliz baromı lerin gittikçe artma3i karşısmda ciler problemlerinin halledilmesinde Reading (İngiltere) 22 (a.a.) îngilterenin duyduğu endişeyı b«bize gösterdiği müzaheret büyük Bir kanalizasyon çukuru başında. lirtmiştir. tür. yanında j'anya inmiş bir cin şişesi Pompei'de yeni eserler Yakmdoğu turnesine çıkmış bu ile boylu boyuna yatarken bulunan lunan Van Heuven Goedhart, mem bir İngiliz barona «halimden doğmeydana çıkanldı Ieketimizden sonra Mısır, Suriye, rusu çok mahcubum» demiştir. Roma, 22 (a.a.) Pompeide deLübnan ve İranı ziyaret edecektir. Sir Basil Hill Wool sarhoşluktan Kendisi, pazar akşamı Kahireye dolayı mahkemece 10 şilin para ce vam etmekte olan araştırmalar müteveccihen uçakla «ehrimizden zasma çarptınlmıştır. neticesinde dört villâ harabesi daaynlacaktır ha meydana çıkanlmışbr. Bu vilBir gene, sürek avında lâlardan biri, 1.875 sene evvel şehdomuz tarafından öldürüldü rin en tanınmış zevk ve eğlenc» Bahkesir 22 (Hususî) Dün merkezi olan Julia Felix'in eviBalya kazasınm Köyüneri köyünde dir. yapılan bir sürek avında iri bir Pompei şehri milâddan sonra Panmunjom 22 (a.a.) Esirleri domuz yaralanmıştır. Yaralı domuz 79 uneu yılm 24 ağustosunda Vememleketlerine iade ile vazifeli ko etrafa saldırmağa başlamış ve bu züv yanardağının indifaı neticemisyondan bir Hindli sözcünün bu adada avcüardan 21 yaşındaki Sa sinde yedi metre kalmhkta bir gün bildirdiğine göre memleketle lih Önderi bir hayli kovalamış ve kül tabakasına gömülmüştü Şehrine dönmek istemlven müttefik yetiştiği yerde ağır şekilde yaralarin 20.000 kişilik nüfusundan iki harb esirleri cuma günü geceyansı mıştır. Arkadaşlan tarafından kurmuhafızlar tarafından kamplannda tanlan Salih köye getirilirken kan bini bu felâket esnasında öbnüslerdir. terkedilmişlerdir. Sözcünün ilâve kaybından yolda ölmüştürettigine göre muhafızlar kamptan Bitirilemiyen portre aynhrken esirler »ükunetle aigara YENİ ESERLER Romı, 22 (a*.) Buradan biliçmekte idiler. Bunlann bilâhare kampta kalıp kalmadıkları veya dirildiğine göre, ressam Novella Erzurum Vilâyeti komünist bölgesine kaçmaya teseb Parigini tanınmış »inema artisü Doğu bölgeır.izln t«melta;ı ve killd büs edip etmedikleri öğrenileme Shelley Winters'in portresini bir noktası olan Eraurum Vılâyetlnl bütun miştir. Komünlstler bu esirleri ka türlü tamamlayamamakUdır. Bu hufuslyetıle c&nlandıran numune sayıl. bul etmemekte ısrar eylemektedir na sebeb de artistin, evliliğinin mağa lâyık bu eser Hısan Cnüvar tarafından buyuk bir vukufla yazılmiîtır. ler. bozulması yüzünden mütemadiyen Eser Erzurumun kurulu? tarihmden bu Gene sözcünün belirttiğine gore, döktüğü göz yaşlandır. yana geçirdiği tarlhi ve askeri butun Hindli kıt'alar arbk bu kampa yisefhalan ihtiva ettı£l glbl cografi mete. yecek götürmivpceklerdir. Esirler Yeni İzmir limanı 20 milyon orolojik, nufus. mulki t&kslmat. eski ve yeni milletvekiUeri, valllerl. adUye, ancak komünistlerden yardım göreIKraytj. mal olacak baro, belediye, defterdarlık. mllli eğitım, bilirler, fakat Kuzey Korell veya İzmir, 22 (Telefonla) Yeni İz zirst işleri. emniyet jandarma. vakıflar, Çinlilerin bu kampa gelmeleri de tekel, toprak masulleri, ticaret odası. mütareke ahkâmını ihlâl etmek mir limanı için yapılmakta olan tankalar. esnaf demeklerı, kurumlar, olacaktrr. Esasen komünist eephe etüd ve çahfmalar nihal »afhasına madöüer, jular vesair» hakkında kıy, den, kampa yardım etmek husu gelmiş bulunmaktadır. Müteha» metli malumctı slnesinde cemetmiş bu. lunmaktadır. sunda, hiç bir müsaade talebinde mslar bugünlerde raporlarını bitiEnurumlu yüksek t«h«ll talebelerinln rerek Bayındıruk Bakanlı|ma ve B«yarıddaki Yardımlaşma Derneğinden de buhmurmamiftır. tedarik edilebilen bu nefis olduğu kadar Karasulanmızda bir Yunan receklerdir. Avan projeye gore tzmlr llmanı luzumlu eserl okuyucularımız» Uvılyı eder;z. balıkçı motorü yakalandı 20 milyon liraya mal olacaktır. İzmir, 22 (Telefonla) Svvelki X E N İ S ES Tunusta bir idam gün Foça kara fulanna firen bir OPERETİ karan Yunan balıkçı motorü gftmrük mu Her aksam 21 de hafaza te&kilAtunıt tarafından yaVENÜS BAR Tunus, 22 (a.a.) îki sene evvel kalanmıştır. bölge kumandanı Albay Durand'ı KAPRİ BAI f^l Uzunada mevkllnde ürkme su katletmekten saruk iki Tunusludan ijtırakile Çarşamı „ retile balık avlarlarken yakalanan biri bugün askeri mahkeme tarafın i'lkltat P^zaı kaptan Yorci ve idaresındeki 6 dan ölüme, diğeıi de omı ünıin so Cumart5«:l maline. sa at 15 te mürettebat Izmire geUrilerşk^ ad ! nuna kadar ağır hapse mahkum e nalka, Cumartcd matlnesı tenzUatlıdu. Uyeye verilmislerdir. '" Jdihıüitir Mekteblerde Yeşilay gnnn İspanyada İngiliz aleyhlarlığı Milliyetçi mülleci teşkilâtı komiseıi Ankaradan geldî gecesı çalınan 30.000 liralık broş Kahirede tevkifler yapıldı Komiinizm taraffarı esirlerin hali
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog