Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

23 Ocals 1954 CUMHITfîYFT ~! Meraklı Resimter DÜNYA HÂDİSELERİ j Havagazine her burnun duvacağı fena bir koku davcsı daşuntilııyor Avnıpa «nrmlekederinde havmİtalyada ve tsviçrede havaeari guindaı Senier reya tehlike at fabrikalan mürnesrilleri, h^lktan, latanlar çoğaimaktadır. Bu aebeble (gaz kokusu* duyar duvmaz derhal ılfrüiler, bu tehlikeyı bertaraf et imdad istemelerinı tavsiye etmektemetıin yoILannı araşUrmaktadırlar. dırier. Aynı zamanda. motörlü huFransada. İtalyada, İsviçrede hususî susî ekipler teşkil edilmi» ve gaz konisyonlar tefkıl edilmiştir. sızdığı bildirilen yerlere bunlann Isviçre basınının verdiği malu en kısa zamanda ulaşmalan için mata före. havagazinden ölenlerin tedbirl»r de alınmtştır. çcjalmasında en mühim rolu. boİtalyada 1953 yılı zarfında, intiruk ve eaki nvakıneîer oynamakta hara teçebbuj eden ve bu ifi d* dır Bilhassa e^kı ocakların duğ gazla yapmayı akıllarına kojan uç tnderinin yalama olduğu. bunlann kisl vüzÛTiden. a\Tiı bi^ar'a otu>an kalayhkU eçıldıfo ve bu sebeble i* iki ailenin zehirlenerek öldükleri 6H;me yol »çü&ı ileri süniltnekteöğrenilmiştir Bunlar da, gaz kokudır Gecen hafta zarîında İsviçresunu gayet geç hisjettıklerinden. de otuzdan fazla haTacazı kazan olmuş ve bunlardan beşi öiümle yardım istemekte fec kalmıslar vc kendilerinHnn eecerek olmüşlerdir n«tıcelennu$Ur. Frans» ile İtalyadaki eksperler Verilen «Uti^tiklere göre, bımde kullanılmskta oıan hava^azmin lırr'.an yansı Uunal ve bozuk ocaklaroan ılerı gelmıstır. İkısı ıse çup ga\et «sert kokulu» olması icab h*li bir durum arzetmektedır. Di ettiği kanaatındedirler. Bu koku, ferlerınde, yol tamin nrasmda eaz yandığı müddetce hissedilm»bazı havagazi borulannın çatladığı mektedir. fakat «ızdığı taman derve buradan sızarak cıvardaki evlere hal kendini hissettirmektedir. giren havagazının ölume sebebiyet Diğer tarafun, havacazi ooaklan verdığı tesbıt edılmı^tır ve dığer makinelerini imal etmeUte Bu hususları tetkık eden ve uzun olan fabrıkalar da. son derece emaraftırmaUr yapan bır ekspere ger niyetlı ocaklar yapmaya başlamı}re, havagazi tehlikecuıın bertaraf lardır. Bunlarda, ocak düfmesi anedılmesi içın almecak ilk tedbir cak çekildıkten veya basıldıktan lerden bırı fu olmalıdır: sonra açılmakta, bu da bir nisbet Havagazine mevcudiyetini dahilinde yanlışhkla veya herhangi derhal bellı edecek gayet fiddetli bir şeye takılarak açılan ocakların bir keku venlmelıdır! mahzurunu bertaraf etmektedır. Esasen, havasazının biHiğ'miz Bu tehlike ile kartı kartıya bulukokusu, mevcudiyetini belli etraek nan memleketltrde, havagazi şırı«n verümektedır. Fakat bunun ketlen vt fabrikalan sıkı bir takifı olmadıpı da anlaşılmaktadır. rassud aituıa alınmışlardır. Bunlar, isviçrede Chatelaine fabrikaların gaz nzmasj olan yerlere derhal ytdan verilen gaz. taxfı>ehanelerden! tifecek hususi ekiplerini teckil ttçıktığı «rada metre mikâbmda 22 me\e mecbur edı'mi^lerdir. Hatti gram bcnzolu havı bulunmaktadır. bu ekiplere kimyagerler ve bir de Bunun 14 ılâ 15 gramı, bilhassa el~ dcktorun ılâve edılmeri istaıilmiî, zem olan kokuyu veraın dive bıra bu da temin olunmuştur. kılmaktadır. Eğer, havagazi fabrıBoylelikle havagazınden husule kaları tamamıle bcnzoiu aldıkları ve yerinı de koku verecek bır mad gelen tehliktyi tamamile bertaraf de ilâve etmedıkleri takdirde teh etmek vazifesi dt gene havagazi likoıin muazzam olac?ğı da gız fabnkalanna düjen bir vazift ollenmemektedir. Gene Isviçrede Bale mujtur. Hami S. fabrıkası, pıyasaya vermekte oldugu gazden butun benzolu çekıp almakta, fakat bunun jerıne petrol Adapazarında verem dan gclme dığer bir madde konuAdapaan. 22 (Hususi) Yurlarak koku gene vcnlmektedır. Bu eksperler *u hususta mutte dun muhtehf yerltnnde tatbık edilen BCG aşısı Adapazarında da fiktirlr: Havagazi tehlikesini tamamıle tatbik edılmeğe başlanmıştır Sağbertaraf etmek ıçın ga^ et kotu ko !ık ve Sosyal Yardım Bakanlığıkulu gaz vermek ıcab etmektedır. nin on iki ekıp bahnde çalı^an Adapazarında 37000 Bunun mahzurlan olacaktır, fakat uzmanları, bu yuzdcn olum tehJıkesı de son vatandaşa verem asısı tatbık etdeece azalacakiır. mıslerdır. Halk, veremden çok İtalyada da, gazetelenn verdıkle* korkmakta ve aşıya buyuk rağbet ri malumafa gore. bıihassa ıhtıyar gostermcktedır. 52 000 nüfusu bular arasında, havagazınden olenler lunan Adapannnın buföne kaçoğalmıştır. Bunlar, koku da aladar üçte ıkisi ası yapürmijtır. madıklarından ve evleıındekı gaz oeakları da umumıyetle eski oldu Adapazarınm koylüleri de ası olğundan, en ufak bir gaz sızmt.s;nın mak içın sabırsızlanmaktadırlar. faıkına varamamakta, jaıdım iste E3cıpler yakında kojleri geıecek lerdır. yemeden olmektedırler. Büyük Adli Kalala Hnfif miuik kons*ri Semıh Argejo idaresmde talon orkestrası, 24 ocak pazar Mat 1830 da (Csa dİtalia konser salonunda), Zografyan Lısesi Mezunlan Cemiyetinin tertiblemiç olduğu 2 nci konserde, müziksever dinleyicilere bir hafif mıiıik konseri dinleteceklerdır. Bu konser, çok sesli müziğin gelisznesinde halka en yakın olan ve muziğın butün ıncehk'e.mı ve guçlüklerinı taşıyan hafıf münftn ıcçme t»trlerini programmda taııdıtından husujiyet kazanmakta ve ilgile beklenmektedır Progamda, BOILDIElTnün Bafdad halifeM. üverturü, Charrosin'in «Brahms'ın Mscar danslarından potpurı» sı, Keteloev Maskotların rtansı piyano solosunda Eı gıcan Savdam. Elen hslk dan?l*rı potpunsi, Knüman'ın Balkan fan'ensi. Macar fantezUi, Rumen fantezisı, Lehar'ın • Altın ve gumuş vslsi. Charrosin'in Kastil eglencelen ve Krein'ic Çigan Karnavalı vsrdır. *** Hallt Sanatm konuhı konferan* Tanınmıs ressam, şair vt yjrar BHri Rahmi Eyuboglu, Fılirmoni Derneginde 25 ocak pazartesi günü saat 18.30 da. Halk Sanati konusunda bır konferans verecektir. Anadolu halkını yakından tanıyan değerli sanatkârın bu konfer;nsı ılgı ilt beklenmektedır. Ankarada Helikon falerisinde Ressam Rasim Arsebük. bugun sa at İS dt Ankarada «Helıkon Galerısınde» bu resım sergısı açacaktır. *•• İzmiıue Ytto ti.ratrogu * T. M. T. F. Izmir Yuksek Ekonomi vt Tıcaret Okulu Talebe Derneğimn kurdu ğu YETO Genchk Tiyatrosu toplantısında, oynan^cak eserler ve rol tevziatı konuşulduktan sonra, faahyetini daha iyi duzenlemek maksadile bır ümî heyet teşekkul etmiçtir. YETO Genclik Tiyatrosu, ilk olarak, Tevfik Sadullahın dilimize çevirdiğı Sidney Kıngsley'in Karfkolda. acilı üç perdtlık piyesini «ahneye kovacakür. Karagöt Hacivâd Nuınllah Tilgen'in .Karagdz» adh kıt^bı. sanatkar Behzad Butakm bir onsöıü ile, Ahmed Halid yaytnlannın Eğlenceh Kıtablar «erisinde çık mıştır. Bu kitabda, temaşarmzın mühlm kollarından biri olan Türk gölge oyunu tKaragöz. ün tarıhçesi>, cKaragöz» fashndan evvel yapılan gösteriler. Meşrutiyetin ilânından sonra tuluat tıyatrosunun tesiri a'tında yazılmış piyeslîr, Cumhuriyet devrinde modern hyata uyan ve oğretici mahiye'tcki Kara«öz pıycsleri, Karagoz fıkralan, Karagöz lugstcesi ve bibliyoğrafya bulunmaktadır. *** «Hnkııiciu »anatkirlar (rünün Hukuk Fakultesı Talebt Cemiyeti, 25 ocak pazertesı sat 14 ile 18 arasında Marmara lokalinde «Hukukıu sanatkârlar gunü« tertib etmi^tır. Bu günde Hukuk Fakultesi mezunlan ve öğeicileri arasında bulunan ş,nr ve yazarlar, bu meyanda Ord Prof. H Veldet Velidedeoğlu. Prof Naıl Kubah. Naim Tirali. Atillâ İlhan Necati Cumah. Orhan Hançerlioğlu. Karun Alp, Kâmran Yüce, Oktav Rif»t Umran Nazifın e'f'eri okunacaktır. «Efendime söyliyeyinr» çıkıyor Bdıi Faikir. Yenilik Yavınhrında basılan «Efennıme Soylıyeyım» adlı kıtabı bugünlerde cıkacaktır. Seml ANDAK Dflnyanın en bu\uk transallantıklerinden birı olan Queen Elızabeth. Southampton da doklara çekılnus ve tamırine başlanmıstır. Yukandakj ıki resimde, Que*n Ehzab«th'ın govdesi ve dev uskurlarından ikisi «örülmektedlr. Oueen Elı7?beth"den sorra Queen Mary tran<;at1antiâı dp taırur edilecektir. Dev Geminin Tamiri.». tkincı celsede, mudafaa sah'dlerı mshkeme hururuna çıktılar. Bunlardan en muhimmi cevahırcı Legran'dı. Herkes onun gelmesını beklıyordu. Hatırlardadır kı Le surk. 27 nısaa gunu o|le yemeğıni Legran'da vedıgım, oğleden sonra saat 2 dc ervden çıktığını ıddıa etmişti. Binaenaleyh. aksam Lyösen'de bulunTiası müskuldu Dığer taraftan Monjeron'dan saat uce dogru eecmis olmasına da imkân yoktu Legran'ın ifadesi gayet kesindı Lesürk kurtulmus gibiydı Sahid tArkadasim bana saat dokuz bııcuk veya ona doğru geldı... 1,45 veya 2 de ayrıldık» dedi. f Öğret»en rt iğrend koşesi İntıbak Meselesi Yazan: Eski Bir Öğretnm Bİ7*m mssrif tmyatımizda yılan »'salı gibı sürüp gıden, muv«kk«t tedbırler alınırken her defasında yeni bir »ey zannedilen bir olav... Daha eskısıne gıtmiyelim, 1942 de. 4357 sayılı kanunun geçici 2 nci maddeiile »jmı yıl'n hazıran 1 ıne kadar terfi edip de parasıılıktan kadrolpn yukseltılemiven ılk okul öğretmenleri ıçin özel idare biıtçelerint beı yılda 2 mılyon lıra yardım. Bu tedbır. senelerin ihmalile birıkmiş. hakh alacaklann ödenmeai idi. Bu kanun gereğınce 1942 d»n 1946 yılına kadar 2 "nılyon 1 ra ilk öğretmenlere verildiAradan bir sene geçtı, gene b'r Intıbak meselesi cıktı. Bundan önceki kanunun çö'emedıği dueumleri çözmek için bu sefer 12 hazırmn 1948 de 5242 numar^lı kanun kabul edıldi. 3, 4 milvon lıra daha verıldi, be» altı bin öğıetmenın a• lamadığı maaşlar bdendi. Şımdi yeni bir kanun tasansı, tynı konuyu halletmek üzere haeırlanıp B. M. Meclı«ıne runu'mus, Bütçe komisyonunda konusuluvor7 milyon lira portesi var. 7000 kadar ilk, 450 kadar da menşei .lk okul öğretmenlıği olan orta okul öferetmenı bundan Hifade edecek Kanun tasanıının adına bir nazar edılsin: «Millt Efitim Bakanlığma baglı ilk okul öğretraenlenle ilk okul ögretmenlığinden gelerek orta ve yüksek dereceli ögretim müesseselenndt öğretmenlık yapanlardan veyahud Mılll Eğitim Bakanlığı merkez vt taşra teskılâtında çalışanların almakta olduklan maa$lan hızmet müddetler ne göre az olanlann aylık derereleıinde yapılacak degıjıklige dair kanun ta•arısı.» Apaçık sorulüvor kl. bu kanun, yıllardanberi süregeien bir haksızlığı, meslegimiz icinoe crtadan kald'mak emelıle hazirlanmı». Millî Eğitim Bakanlığmı ve hiıkumeti bu teşebbüsünHen dolayı şükranla karsılamamak müiıkün deSild r Fakat bu tasandan ıki »ey çıkanlmıştır 1 Mense! fîk okul ofretmenlifı olan orta okul oirretmenleri, 2 Maası 70 lıra d an yukan bulunanlar. Halbuki bu sütunUrda yavınladıt'mız bir kaç acı şıkâvet mektubunun konusu, mensei ilk okul olan orta Cğretim müesse^elennde çalısmakta buîunan Sğretmenlerin hakh olarak ileriye sürdukleri bu cihetierdl. 70 lıranm aon had olarak •lınmasına geîince, za'en malî portesi yuvarlak hesab 1 milvon lir» tutan ve sayısı rihayet 1134 kadar olan bu metlekdaşlan. dıfeer arkadaşîanndan ayırıp teıftden mahrum «tmek niçin? Kaldı ki, bu öeretmen kadrolsrına baktldığı zaman meselâ 40 sene bgretmenlık etmısler arasında bu parsvı alscaklar 4 ü, 5 i «eçnıe mektedlr. Bütçe kom syonundaki mılletvekillenm zin bu noktalan ngzara »lacsklarını ve meslekdaşlarımı* aragmda venıden bir inbbaksızlık mevzuu olan bu hallwi tashih edecekleiıni ku\\etle ümid etmekte ve kendılerinden dılemekteyız. Aksi takdırde gene boş bırakılmı; delıkler kalacak; gen« hakh çıklyetler devam ımkâzunı bulacak; î;ene Millî Eğıtim Bakınlıjı, bir hükumet meselesi olarak Malıy* Bakanlığmı rahatsız etmese mecbur olacaktır. Bütün pürüzlerı bir kalemde ?ılmek, bütun mes lpkdaslan Menderes hükum»tine, Meclis komısvorilanns ve Meclıs umumî heyetine mınnetta* kılacaktır îlk öğretmenler meselesl bununla da bıtmiş değ Idir. Sayısı busün 20,000 e yaklaşan kdy en^titiıü mezunu öğretrrenler» datr bu kanunda bir kayıd yoktur. Onlar.n ma»ş durumlan da ehemmiystle Hıkka'e alınacak bir mesele halinde asılı durmaktadır. Bunlann prk azı m»a«a eecnistir. Az bir ücr^tle sıkırtıh bir havat gecırenleri büvük b'r çokluktadır. Bakanlık, her halde bu meseleyi de düşünmekte ve ayn bir kanun mevzuu olarak tpdbtrierni almak içln çalıjmt.ktadır. Hükömetin ilk öğretim içın vaptıSı malt fedakârhklan görmüvor, tak^ir etmiyor deftiliı. 1948 de 40 900 000 lira olan tahsisafcn 1954 te 91,212.000 lirava yükseld §inı sövlemek. bu hukme varmak ıcın kâfıdır. Ne vapalım ki, 3 milvona yaklaşan, ilk öğretım çağındaki çocuklarımızı okutn^ak, elbette ucuz «lnuyacaktır. «Paramız ve kudretimiı olduğu kadanna okuturuz» prensıpinin yürümiyeceti tahskkuk eden demokra'i devrinde bu işte daha fazla fedakârlık etmpmiz lüzumu açık ohrak kendini hıssettirmektedir Bütün bu meselelerin halliri, D.P iktidarının b»şarılan arasında görmek, mill"'miz ve mesleğimiz içın en candan d.leğimizdır. kazanraı. olduklan »ltlık vt flstlük nizamı bozulur. Bu fıkirltrın ntrtsinde kıalacak nt varT Esasen Bakanlık erkânmm vazlfelerındek; ehlıyet *• liyakatlennt, benim bövle uzsk bir kıyıdan temas etmeme imkân voktur. Ancak umumî efkâra intikal eden hususlarda. me^ekten bir gareteci olar?k mütalearm sövlemek hürriyetinl dahn* muhafaza edecejim de tabiî görülmelidir. Diger UrafUn s'jtunlanmıza geçen ve gecmiyen meseleierde bütün meslekdaşlar ve aUk=lılar eibı Bakanlıktaki arkadaslann da bu serbe«t kürsüden fıkirleini sbylfmeleri her zaman mümkündür Bir diveceklen varsa te^ekkürle ve memnuniyetlt jıl > dirmelerini bekliyoruzUr.utmadan söyleyeyim. son v«rdiğim l'sted* dt bazı eksîkler varmış Seferberlik müdürlüjü ile Levazım müdürlUgü Bunlar da vekilm şler Biri talim ve Terbiye heyetinde üye, biri de Ankara T.üzesinHe çalı«tın'makta imK Daba n"^san bıraktıklanm ç'karsa or.iarı da avnra me'lek efkânna arzedeceğ mden şüphe edılmesın. Eski bir bçrehnen Mahkeme reisi. jahıde pek inanır gıb. aorünmüyordu«Hâdısedenben dort av geçtıği halde n3sıl oiu>or da bu derece kat'i konuguyorsunuz?'» dije şordu. Le.îran, ju cevabı verdı; «Gayet basıt. Lesurk, benım januTida iken Aldenhof ısmınde bıri geliD bana bır cıft küpe sattı ve benden bır gumus kasık aldı. Defterimc'e bu muamele kay.dhdır. Peki. defter yanınızda raı' Evet, bu rada.» İğri bacaklı kadın kalmıyor! Ncw Yurk. 22 (Nafen) Şımdiden sonra igri bacaklı kadınlar, iğrı bacaklı olarak görunmiyecektir Bunun önüne, iğn bacaklı olan Ba\an Dorothy Funk ıın bulmus olduğu bır icad sajesinde gecılmektedır. Bayan Funk, plâstıkten ımal edılmış ılâveierle en ığrı bacaklı kadınların baeaklarını duzeltmektedır Bu plâstık madde ıgn verlere yerlestırilerek çorap altında mükemmel bir bacak eöstermektedir Esas bacaklar için yapılan kahp film yıldızı Marlcne Dietrich'm bacaklarından ahnmıstır. Bu bulıışu ile muzzam para kazanmakta olan Bavan Funk şımdıy» kadar bmlevce sıparı* almış bulunmaktadır. Her kadının bacak ısnlığıne gore takma ılâve.er hazırlanması icab ettıfmden Funk un bacak fabnkası ancak sıparış yapıldıktan bır kaç ay sonra cplâstık bacak ılâvelerinı» teslım edebılmpkt«lır Yanlış anlaşılmafm!.. Bundan önceki yazılarımda MiMt Egıt'm BakanhŞı merk<7 te^kilâtındaki «Vekiller» den bahsetmisı tim. Bunlann li^telerini vermUtım. | Şahıslannı de§il. ancak makamlnnnı ve durumlannı bahse mevnı kıldığım bazı me«lekHa«lar, bu vazılara gucenmi^ler Yanhi anlatnrş olacajım ki dedıklerim vanhş anlamışlar. Bu satırlann vazarı, kamu hayatından ve meslek vszifelerinden tamaTule cek Imis. bir eski arkadaslarıdır. Fikirlerini ve ftönislerini her hanai bir menfaatten, dılekien ve emelden uzak olarsk, sırf Türk maanfmin haynna ıfade etmektedır. Kimsenm şahs'le bir zoru voktur Makamlarına c'a gelecek degılım. Hakka fükur, bun larn ganisiyiz. O halde? Bu ıki yazıda bir kanundai bnh»ediyorum ve o kanunu tenkıd edıvorum Bu nokta anlasılmayn^a bütün o mütaîealan karanlık snrmek zaruri olur Merruıları terfı ettiımek iç'n burlard^n her hangı birini yapmadıgı bır kadrova alıp kadrosunda bulunmadı&ı bir ıste cahstımak docru dçgilHir. dıvorum Maariften misal verisim. bu sütunların konusu maarıf olduSu içindir. Yoksa bu kanun, butün devlet teşkiâtlnda ı?lemektedir ve her Bafcanlıkta bunun ti:rlu orn«k leri vardır Bu türlü pslvatıf tedbırler, meslekler içindeki rıravı, c aygıyı bozar Hıyerarsi kalnT'z Memurların birbırlerine nisbetle Bu lörler uzenne samun arssında baıı hareketler oldu. Heyecan son haddını bulmujtu. Mahkeme reisi, deftere eğılerek bır muddet tetkik ettı. Fakat bırden kasları çatıldı. yuıünıin hatları gerildı ve hırsla dogrularak bajırdı: tLegran. mahketneyi igfal etmek istediniz. Fakat bu hayasızca harekrtıniz size pahalıy» mal olacaktır. Burada gözüken 27 nısan tarihi. a*lmda 2 8ımı«, yedı rakamını kazıyarak sekız >azrnısjımı. Demek; bahsettığmiı muamele 28 nısanda olmuj. Bu dupeduz saiıtekâxlıktır. Sızi tevkif edıyorum.» Köy bütçcleri " Yağmur, kar, rüzgâr cildinizin en büyük düsmanlarıdır. Soğuk havalarda cilde hususi bir ihtimam gösteriniz. Bu hususta Puro Tuvalet Sabunu, sizler için en büyük yardımcı... güzelli ğinizin koruyucusudur. „ • Pıırn rıldinizi • Pııro »Mah brn^k. Irke v e »iMİcpİprm teşekkii.' lüne ınanı olur. • Puro. cildin çatlanıa.«ıııı |>ul jıııl ulıııa»ıııı nnler. • Pııro, »izi gftıç %c gosterır. Ankara, 22 (THA.) İç İşlerı Bakanlığı. 1954 yılı koy butçeleıı ve koy kfllkınması mevzuunda valılıklere gonderdığı tamımdt ezcumle şoyle demektedır: «Hukumet ve ıdari teşkilâUn birınci kademesıni teskıl eden idarelennın bueünku medent ve sosval ıcablara uvgun bır hale getırılmcsı hukumetın memleket çapında halkınma prensip vt dava«ınm en kısa voldan tahakkuku ıçın evvtlemırde kbv idarelerının her bakımdan kalkınmalannın ehemmıvetle ele alınması lâzımgelmektedır » Bir ö!üm geçidine köprü yapıldt Adapazarı. 22 (Hususi) Adapazan ile Karasu kazalarını bu bırlerıne bağlayan yol uzerındeki Sakaıva nehrı yıllardanberı taşıtların geçme=ını zorlaştııtnaKta ıdı. Salıar ile yapılan naklıvalla bır çok oium vak aları. bazan bınlerce lıralık zarar olmaktavdı Bu olum gecıdi bugun bctonaıme bır köpriı il» süslenmistir Halk. k«prürun vapılmasınrian çok memnundur Kopıu, bılha^sa Kaıasuyun ıktısadî hayatında bu\uk rol oynayacaktır Karasu ormanlarından elde edilen odun ve kerestenm nakh daha ucuz ve daha kolay sağlanacaktır. KKUf MMUtülN Bo! köpüklü Nefis kokulu Bir Rus casusu mahkum oldu frankfurt, 22 (a.a ) Batı AltPan^ a eazetelennın ustad casusu dive «dJandırdıkUn Vladımırovıch Khorunzı adınHak; 36 yaşmda eski bır Sovyet tegmeni. Rusya hesabına casusluk yaptığı sabıt olduğu içın buradaki bır Amerikan mahkemesı tarafından 23 yıl hapse mahkum edılmıştır. TUVALET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR Dr. VASFİ YENER Mahkeme reisınin »öyledikleri. hak.katin t* di. İnkâra imkân yoktu. O dakıkadan itibaren. Lesürk, ümıdsnhğe dustu. HidıM jun h«y«U üzerınde 0 kadar fena bır tesır yarattı ki artık ne yapılıa. ne edilse bu te sır ızale. hattâ tahfif edılemıyecekti. Dogrusunu söylemek lâzım gehrse bunu mazur gdrmek icab eder Mahkemeye celbedılen Aldenhof. cevahirci Legran'a 27 nısanda geldığmi. orada Lesurk'u gordüğünu ıddıa ettı HUer de aynl aksam maznunla yeroek yediğim saat 7 30 a dogru avrıldıfimı ve o «rada vanında arksdası Bodar bulunduâunu söyledı Andre Leıurk. Kuzenmm evinde yattığma sehadet etti. Mfnmartr »okagındaki apartımandi calıssn •SCiler de 27 v« 28 nisan gunlen L#surku bırkaC defa gördüklerini bildirdiler. Fakat bütün bu ıfadeler tesir etmedi Jüri heyeti Lesürk'ü mahkum etmiştı. Legran'ın deftenndeki rakamın kazınması keyfıyeü bugun dahı izah edilmıs değıldır. Legran. rakamın kendisi tarafından kazmmadığını. hâdiseyç mahkemede vâkıl oldugunu ısrsrla so>iedı. DPmek ki tarıhl vanhs yazarak sonradan tashih etmeırusti O halde bu ifi kım yapmıjtı? Hâlâ malum de|ıl. ı (Arkası var) ı RÖNTGFN TEDAYİ MÜESSESESt Radvolojik Tedavist (Kanser urlannın ameli\»ttan «onra iliv* Rönteen tedavisi) Bevoğltı Amenkan Sefareti karsısı Telefon 45400 Saat 15 30 19 MAi.EU A.LAKI: » Satılık Fabrika Binası Kurtulusta Bayır sokak No. 02 88 de betonarme 2 katlı fabrika binası boı teılim satılıktır. Müracaat: Tel: 41298 1 J Dr OPERATÖR CAFER TAYYAR KANKAT Umuml cerrahl, estetık. plâstık ve dimag ajnellyatları müteha<sısı glsll, Halâskftrgaıi Cad. 33U muayen« 38 Tel: 8410880093 i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog